Zmiana rozporządzenia w sprawie warunków i trybu przyznawania nagród i zapomóg żołnierzom niezawodowym.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 14 maja 2021 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu przyznawania nagród i zapomóg żołnierzom niezawodowym

Na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 17 grudnia 1974 r. o uposażeniu żołnierzy niezawodowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2146) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie warunków i trybu przyznawania nagród i zapomóg żołnierzom niezawodowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1656) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Dowódca oraz każdy przełożony tego dowódcy mogą, w ramach środków funduszu nagród i zapomóg pozostających w ich dyspozycji, przyznać nagrodę każdemu żołnierzowi niezawodowemu odbywającemu służbę w podległych im jednostkach wojskowych oraz żołnierzom niezawodowym skierowanym do wykonywania obowiązków służbowych w podległych im jednostkach wojskowych.";

2)
w § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Nagrody są przyznawane z inicjatywy przyznającego albo na wniosek przełożonego żołnierza niezawodowego.";

3)
po § 4 dodaje się § 4a w brzmieniu:

"§ 4a. Minister Obrony Narodowej może przyznać nagrodę każdemu żołnierzowi niezawodowemu z własnej inicjatywy lub na wniosek dowódcy oraz przełożonego tego dowódcy, przesłany za pośrednictwem dyrektora departamentu Ministerstwa Obrony Narodowej właściwego do spraw kadr.";

4)
§ 9 otrzymuje brzmienie:

"§ 9. Wypłaty zapomogi, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy, dokonuje się w sposób oraz w terminie określonych dla wypłaty innych należności pieniężnych przewidzianych w przepisach wydanych na podstawie art. 45a ust. 2 ustawy.";

5)
§ 11 otrzymuje brzmienie:

"§ 11. Zapomogę dla byłego żołnierza niezawodowego, o którym mowa w art. 4 ust. 1c ustawy, wypłaca wojskowa jednostka budżetowa, na której zaopatrzeniu finansowym pozostaje terenowy organ administracji wojskowej, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji o przyznaniu zapomogi.".

§  2. 
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Jednoosobowe składy w apelacji, wstrzymanie biegu przedawnienia karalności - zmiany w procedurze wchodzą w życie

Od wtorku 22 czerwca obowiązuje kolejna nowelizacja procedury karnej. Zmiany budzą sporo kontrowersji - chodzi m.in. o ograniczenie dostępu do akt zakończonych postępowań, wstrzymanie przedawnienia karalności czynu, przedawnienie wykonania kary w sprawach o przestępstwa i przestępstwa skarbowe, oraz jednoosobowe składy w apelacji w drobnych sprawach.

Patrycja Rojek-Socha 22.06.2021
Ustawa pozwalająca na wzmocnienie ośrodka w Gostyninie już obowiązuje

Wchodząca w życie 20 czerwca nowelizacja zakłada dodatkowe środki dla Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie oraz umożliwia czasowe oddelegowanie do pracy w placówce funkcjonariuszy Służby Więziennej. Zmienia również maksymalne limity wydatków budżetu państwa, co ma pozwolić na rozpoczęcie planowanej już od dłuższego czasu budowy docelowego nowego ośrodka.

Krzysztof Sobczak 20.06.2021
W Senacie bez poprawek - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 18.06.2021
Przeróbka samochodu nie pomoże uniknąć akcyzy - wkrótce nowe przepisy

Za niecałe dwa tygodnie zaczną obowiązywać nowe zasady opodatkowania akcyzą sprowadzanych samochodów. Przeróbka samochodu osobowego na ciężarowy nie będzie już łatwym sposobem na uniknięcie podatku. Za rozliczenie akcyzy odpowie nie tylko osoba sprowadzająca lub przerabiająca samochód, ale również posiadacz pojazdu.

Krzysztof Koślicki 18.06.2021
Zmiany w rozliczaniu akcyzy już od 1 lipca

Od lipca obowiązkowe będzie składanie deklaracji na podatek akcyzowy w formie elektronicznej. Podmioty prowadzące działalność gospodarczą rozliczą akcyzę wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej poprzez portal PUESC (www.puesc.gov.pl). Deklaracje papierowe dostępne będą tylko dla osób prywatnych - np. do rozliczenia podatku od zakupu samochodu za granicą.

Krzysztof Koślicki 16.06.2021
Udział młodzieży w życiu publicznym i więcej zadań w samorządach - prezydent podpisał ustawę

Wzmocnienie młodzieżowych rad i sejmików to cel zmian w ustawach samorządowych, których nowelizację podpisał we wtorek prezydent Andrzej Duda. Ułatwienie powoływania i funkcjonowania takich organów ma być szansą dla młodzieży na zdobycie doświadczeń w aktywności publicznej i społecznej.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.06.2021