Zmiana rozporządzenia w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 10 maja 2021 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

Na podstawie art. 46a i art. 46b pkt 1-6 i 8-13 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2020 r. poz. 1845, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 861) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 9:
a)
w ust. 7 skreśla się zdanie trzecie,
b)
po ust. 7 dodaje się ust. 7a w brzmieniu:

"7a. Ograniczenia liczby udostępnianych pokoi, o którym mowa w ust. 7, nie stosuje się do:

1) pobytu gości będących:

a) żołnierzami Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej,

b) funkcjonariuszami albo żołnierzami Służby Wywiadu Wojskowego lub Służby Kontrwywiadu Wojskowego,

c) pracownikami cywilnymi Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Służby Wywiadu Wojskowego lub Służby Kontrwywiadu Wojskowego,

d) żołnierzami wojsk sojuszniczych, przebywającymi czasowo w Rzeczypospolitej Polskiej;

2) obiektów Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury dla aplikantów aplikacji sędziowskiej i aplikacji prokuratorskiej, w tym aplikacji prowadzonych w formie aplikacji uzupełniającej, oraz innych osób zaangażowanych w wykonywanie zadań dotyczących działalności Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, w tym uczestniczących w organizowaniu i przeprowadzaniu konkursu na aplikację sędziowską i aplikację prokuratorską, w tym aplikacji prowadzonych w formie aplikacji uzupełniającej, oraz egzaminu sędziowskiego, egzaminu prokuratorskiego i egzaminu referendarskiego.",

c)
w ust. 28:
wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"Obowiązek udostępniania co drugiego miejsca, o którym mowa w ust. 19, 20, 26, 27 pkt 1 i ust. 31 pkt 8, obowiązek udostępniania co czwartego miejsca, o którym mowa w ust. 30 pkt 7 i ust. 31 pkt 7, oraz obowiązek zachowania odległości, o których mowa w tych przepisach, nie dotyczy:",

użyte w pkt 1 i 2 wyrazy "ust. 19, 20, 26 i 27" zastępuje się wyrazami "ust. 19, 20, 26, 27, ust. 30 pkt 7 i ust. 31 pkt 7 i 8",
d)
w ust. 35 po wyrazach "(ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 93.29.B)" dodaje się przecinek i wyrazy "z wyjątkiem działalności przystani jachtowych",
e)
w ust. 36:
po wyrazach "93.29.B" dodaje się przecinek i wyrazy "z wyjątkiem działalności przystani jachtowych",
skreśla się wyrazy "lub 77.21.Z";
2)
w § 19 ust. 11 otrzymuje brzmienie:

"11. Dokument elektroniczny, o którym mowa w art. 50 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, może zawierać dane inne niż wskazane w art. 50 ust. 5 tej ustawy, w szczególności informację o wystawieniu świadczeniobiorcy zaświadczenia, o którym mowa w § 3 ust. 2 pkt 14, lub o poddaniu świadczeniobiorcy obowiązkowej kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych, o których mowa w przepisach o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.";

3)
w§ 25 w ust. 1 w pkt 1 wyrazy "przeznaczonymi lub używanymi" zastępuje się wyrazami "przeznaczonych lub używanych";
4)
w § 26:
a)
ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Do dnia 28 maja 2021 r. zakazuje się organizowania lub udziału w zgromadzeniach w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. - Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2019 r. poz. 631), z wyłączeniem zgromadzeń organizowanych na podstawie zawiadomienia, o którym mowa w art. 7 ust. 1, art. 22 ust. 1, albo decyzji, o której mowa w art. 26b ust. 1 tej ustawy, przy czym:

1) maksymalna liczba uczestników nie może być większa niż 25;

2) odległość pomiędzy zgromadzeniami nie może być mniejsza niż 100 m.",

b)
po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. Od dnia 29 maja 2021 r. do dnia 5 czerwca 2021 r. zakazuje się organizowania lub udziału w zgromadzeniach w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. - Prawo o zgromadzeniach, z wyłączeniem zgromadzeń organizowanych na podstawie zawiadomienia, o którym mowa w art. 7 ust. 1, art. 22 ust. 1, albo decyzji, o której mowa w art. 26b ust. 1 tej ustawy, przy czym:

1) maksymalna liczba uczestników nie może być większa niż 50;

2) odległość pomiędzy zgromadzeniami nie może być mniejsza niż 100 m.",

c)
w ust. 3 po wyrazach "o którym mowa w ust. 1" dodaje się wyrazy "i ust. 1a",
d)
w ust. 15 we wprowadzeniu do wyliczenia po wyrazach "ust. 1" dodaje się wyrazy "i ust. 1a",
e)
w ust. 17:
pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) konkursu na aplikację sędziowską i aplikację prokuratorską, w tym aplikacje prowadzone w formie aplikacji uzupełniających, oraz konkursu na aplikację kuratorską, zajęć i sprawdzianów w trakcie tych aplikacji, egzaminów sędziowskich, egzaminów prokuratorskich i egzaminów referendarskich, a także kolokwiów pisemnych dla aplikantów adwokackich albo aplikantów radcowskich organizowanych w trakcie tych aplikacji;",

w pkt 8 po wyrazach "straży gminnych (miejskich)" dodaje się przecinek i wyrazy "Straży Parku, Straży Leśnej",
w pkt 38 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 39 i 40 w brzmieniu:

"39) szkoleń ratowników wodnych i instruktorów w zakresie ratownictwa wodnego oraz psów ratowniczych wraz z ich przewodnikami;

40) szkoleń ratowników górskich i narciarskich oraz psów ratowniczych, w tym psów lawinowych, wraz z ich przewodnikami.".

§  2. 
1. 
Obowiązku, o którym mowa w § 2 ust. 2 rozporządzenia zmienianego w § 1, nie stosuje się w przypadku przekraczania w dniu 26 maja 2021 r. granicy Rzeczypospolitej Polskiej w celu wzięcia udziału w wydarzeniu - finał rozgrywek w piłce nożnej mężczyzn pod nazwą Liga Europy organizowanym przez Unię Europejskich Związków Piłkarskich (UEFA) w Gdańsku przez osoby posiadające negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 wykonanego, przed przekroczeniem granicy państwowej, na terytorium Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, w okresie 48 godzin, licząc od momentu wyniku tego testu.
2. 
Przekraczając granicę Rzeczypospolitej Polskiej osoby, o których mowa w ust. 1, są obowiązane:
1)
udokumentować funkcjonariuszowi Straży Granicznej okoliczność udziału w wydarzeniu, o którym mowa w ust. 1, biletem lub imiennym zaproszeniem na to wydarzenie w języku polskim albo w języku angielskim;
2)
przedłożyć na żądanie funkcjonariusza Straży Granicznej negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2, w języku polskim albo w języku angielskim.
§  3. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z wyjątkiem § 1 pkt 1 lit. d i e, które wchodzą w życie z dniem 15 maja 2021 r.

Zmiany w prawie

Jednoosobowe składy w apelacji, wstrzymanie biegu przedawnienia karalności - zmiany w procedurze wchodzą w życie

Od wtorku 22 czerwca obowiązuje kolejna nowelizacja procedury karnej. Zmiany budzą sporo kontrowersji - chodzi m.in. o ograniczenie dostępu do akt zakończonych postępowań, wstrzymanie przedawnienia karalności czynu, przedawnienie wykonania kary w sprawach o przestępstwa i przestępstwa skarbowe, oraz jednoosobowe składy w apelacji w drobnych sprawach.

Patrycja Rojek-Socha 22.06.2021
Ustawa pozwalająca na wzmocnienie ośrodka w Gostyninie już obowiązuje

Wchodząca w życie 20 czerwca nowelizacja zakłada dodatkowe środki dla Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie oraz umożliwia czasowe oddelegowanie do pracy w placówce funkcjonariuszy Służby Więziennej. Zmienia również maksymalne limity wydatków budżetu państwa, co ma pozwolić na rozpoczęcie planowanej już od dłuższego czasu budowy docelowego nowego ośrodka.

Krzysztof Sobczak 20.06.2021
W Senacie bez poprawek - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 18.06.2021
Przeróbka samochodu nie pomoże uniknąć akcyzy - wkrótce nowe przepisy

Za niecałe dwa tygodnie zaczną obowiązywać nowe zasady opodatkowania akcyzą sprowadzanych samochodów. Przeróbka samochodu osobowego na ciężarowy nie będzie już łatwym sposobem na uniknięcie podatku. Za rozliczenie akcyzy odpowie nie tylko osoba sprowadzająca lub przerabiająca samochód, ale również posiadacz pojazdu.

Krzysztof Koślicki 18.06.2021
Zmiany w rozliczaniu akcyzy już od 1 lipca

Od lipca obowiązkowe będzie składanie deklaracji na podatek akcyzowy w formie elektronicznej. Podmioty prowadzące działalność gospodarczą rozliczą akcyzę wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej poprzez portal PUESC (www.puesc.gov.pl). Deklaracje papierowe dostępne będą tylko dla osób prywatnych - np. do rozliczenia podatku od zakupu samochodu za granicą.

Krzysztof Koślicki 16.06.2021
Udział młodzieży w życiu publicznym i więcej zadań w samorządach - prezydent podpisał ustawę

Wzmocnienie młodzieżowych rad i sejmików to cel zmian w ustawach samorządowych, których nowelizację podpisał we wtorek prezydent Andrzej Duda. Ułatwienie powoływania i funkcjonowania takich organów ma być szansą dla młodzieży na zdobycie doświadczeń w aktywności publicznej i społecznej.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.06.2021
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2021.879

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Zmiana rozporządzenia w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.
Data aktu: 10/05/2021
Data ogłoszenia: 10/05/2021
Data wejścia w życie: 11/05/2021, 15/05/2021