Zmiana rozporządzenia w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 10 maja 2021 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

Na podstawie art. 46a i art. 46b pkt 1-6 i 8-13 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2020 r. poz. 1845, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 861) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 9:
a)
w ust. 7 skreśla się zdanie trzecie,
b)
po ust. 7 dodaje się ust. 7a w brzmieniu:

"7a. Ograniczenia liczby udostępnianych pokoi, o którym mowa w ust. 7, nie stosuje się do:

1) pobytu gości będących:

a) żołnierzami Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej,

b) funkcjonariuszami albo żołnierzami Służby Wywiadu Wojskowego lub Służby Kontrwywiadu Wojskowego,

c) pracownikami cywilnymi Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Służby Wywiadu Wojskowego lub Służby Kontrwywiadu Wojskowego,

d) żołnierzami wojsk sojuszniczych, przebywającymi czasowo w Rzeczypospolitej Polskiej;

2) obiektów Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury dla aplikantów aplikacji sędziowskiej i aplikacji prokuratorskiej, w tym aplikacji prowadzonych w formie aplikacji uzupełniającej, oraz innych osób zaangażowanych w wykonywanie zadań dotyczących działalności Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, w tym uczestniczących w organizowaniu i przeprowadzaniu konkursu na aplikację sędziowską i aplikację prokuratorską, w tym aplikacji prowadzonych w formie aplikacji uzupełniającej, oraz egzaminu sędziowskiego, egzaminu prokuratorskiego i egzaminu referendarskiego.",

c)
w ust. 28:
wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"Obowiązek udostępniania co drugiego miejsca, o którym mowa w ust. 19, 20, 26, 27 pkt 1 i ust. 31 pkt 8, obowiązek udostępniania co czwartego miejsca, o którym mowa w ust. 30 pkt 7 i ust. 31 pkt 7, oraz obowiązek zachowania odległości, o których mowa w tych przepisach, nie dotyczy:",

użyte w pkt 1 i 2 wyrazy "ust. 19, 20, 26 i 27" zastępuje się wyrazami "ust. 19, 20, 26, 27, ust. 30 pkt 7 i ust. 31 pkt 7 i 8",
d)
w ust. 35 po wyrazach "(ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 93.29.B)" dodaje się przecinek i wyrazy "z wyjątkiem działalności przystani jachtowych",
e)
w ust. 36:
po wyrazach "93.29.B" dodaje się przecinek i wyrazy "z wyjątkiem działalności przystani jachtowych",
skreśla się wyrazy "lub 77.21.Z";
2)
w § 19 ust. 11 otrzymuje brzmienie:

"11. Dokument elektroniczny, o którym mowa w art. 50 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, może zawierać dane inne niż wskazane w art. 50 ust. 5 tej ustawy, w szczególności informację o wystawieniu świadczeniobiorcy zaświadczenia, o którym mowa w § 3 ust. 2 pkt 14, lub o poddaniu świadczeniobiorcy obowiązkowej kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych, o których mowa w przepisach o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.";

3)
w§ 25 w ust. 1 w pkt 1 wyrazy "przeznaczonymi lub używanymi" zastępuje się wyrazami "przeznaczonych lub używanych";
4)
w § 26:
a)
ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Do dnia 28 maja 2021 r. zakazuje się organizowania lub udziału w zgromadzeniach w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. - Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2019 r. poz. 631), z wyłączeniem zgromadzeń organizowanych na podstawie zawiadomienia, o którym mowa w art. 7 ust. 1, art. 22 ust. 1, albo decyzji, o której mowa w art. 26b ust. 1 tej ustawy, przy czym:

1) maksymalna liczba uczestników nie może być większa niż 25;

2) odległość pomiędzy zgromadzeniami nie może być mniejsza niż 100 m.",

b)
po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. Od dnia 29 maja 2021 r. do dnia 5 czerwca 2021 r. zakazuje się organizowania lub udziału w zgromadzeniach w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. - Prawo o zgromadzeniach, z wyłączeniem zgromadzeń organizowanych na podstawie zawiadomienia, o którym mowa w art. 7 ust. 1, art. 22 ust. 1, albo decyzji, o której mowa w art. 26b ust. 1 tej ustawy, przy czym:

1) maksymalna liczba uczestników nie może być większa niż 50;

2) odległość pomiędzy zgromadzeniami nie może być mniejsza niż 100 m.",

c)
w ust. 3 po wyrazach "o którym mowa w ust. 1" dodaje się wyrazy "i ust. 1a",
d)
w ust. 15 we wprowadzeniu do wyliczenia po wyrazach "ust. 1" dodaje się wyrazy "i ust. 1a",
e)
w ust. 17:
pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) konkursu na aplikację sędziowską i aplikację prokuratorską, w tym aplikacje prowadzone w formie aplikacji uzupełniających, oraz konkursu na aplikację kuratorską, zajęć i sprawdzianów w trakcie tych aplikacji, egzaminów sędziowskich, egzaminów prokuratorskich i egzaminów referendarskich, a także kolokwiów pisemnych dla aplikantów adwokackich albo aplikantów radcowskich organizowanych w trakcie tych aplikacji;",

w pkt 8 po wyrazach "straży gminnych (miejskich)" dodaje się przecinek i wyrazy "Straży Parku, Straży Leśnej",
w pkt 38 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 39 i 40 w brzmieniu:

"39) szkoleń ratowników wodnych i instruktorów w zakresie ratownictwa wodnego oraz psów ratowniczych wraz z ich przewodnikami;

40) szkoleń ratowników górskich i narciarskich oraz psów ratowniczych, w tym psów lawinowych, wraz z ich przewodnikami.".

§  2. 
1. 
Obowiązku, o którym mowa w § 2 ust. 2 rozporządzenia zmienianego w § 1, nie stosuje się w przypadku przekraczania w dniu 26 maja 2021 r. granicy Rzeczypospolitej Polskiej w celu wzięcia udziału w wydarzeniu - finał rozgrywek w piłce nożnej mężczyzn pod nazwą Liga Europy organizowanym przez Unię Europejskich Związków Piłkarskich (UEFA) w Gdańsku przez osoby posiadające negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 wykonanego, przed przekroczeniem granicy państwowej, na terytorium Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, w okresie 48 godzin, licząc od momentu wyniku tego testu.
2. 
Przekraczając granicę Rzeczypospolitej Polskiej osoby, o których mowa w ust. 1, są obowiązane:
1)
udokumentować funkcjonariuszowi Straży Granicznej okoliczność udziału w wydarzeniu, o którym mowa w ust. 1, biletem lub imiennym zaproszeniem na to wydarzenie w języku polskim albo w języku angielskim;
2)
przedłożyć na żądanie funkcjonariusza Straży Granicznej negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2, w języku polskim albo w języku angielskim.
§  3. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z wyjątkiem § 1 pkt 1 lit. d i e, które wchodzą w życie z dniem 15 maja 2021 r.

Zmiany w prawie

Samo niepłacenie alimentów to za mało, by wykluczyć z dziedziczenia

Już za kilka dni - 15 listopada - wchodzą w życie zmiany rozszerzające katalog przyczyn prowadzących do niegodności dziedziczenia. Objęte mają zostać nim osoby, które uporczywie uchylają się wobec spadkodawcy od obowiązku alimentacyjnego oraz od wykonywania obowiązku pieczy. Co ważne, stwierdzić musi to sąd, a podstawą będą choćby skazania za niealimentację. Trzeba będzie też sprawdzić, czy nie było przebaczenia.

Aleksandra Partyk 13.11.2023
Spółka z o.o. już nie zaoferuje udziałów przez internetowe platformy

Nawet pół roku pozbawienia wolności - na taką karę mogą narazić się przedsiębiorcy, którzy nie zastosują się do nowego zakazu crowdfundingu udziałowego w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością. Taka sama odpowiedzialność może spotkać tych, którzy zdecydowaliby się na promowanie nabycia udziałów w spółce np. podczas śniadań biznesowych. Eksperci oceniają, że polski ustawodawca podszedł do regulacji nadzwyczaj surowo.

Inga Stawicka 10.11.2023
Od 1 listopada zmiany w pomocy społecznej

Praca socjalna w zakładzie karnym, mieszkania treningowe i wspomagane, usługi sąsiedzkie i bezpłatna ochrona prawna dla pracownika socjalnego w określonych sytuacjach, to tylko niektóre zmiany, które wchodzą w życie 1 listopada. Przed jednostkami pomocy społecznej stoją więc zupełnie nowe wyzwania i obowiązki.

Beata Dązbłaż 02.11.2023
Strategiczne inwestycje wbrew woli mieszkańców wchodzą w życie

Kontrowersyjne zasady realizacji strategicznych inwestycji już obowiązują. Można je realizować bez zgody gmin i lokalnych społeczności. Wystarczy uznaniowa decyzja Rady Ministrów. Takimi inwestycjami są m.in. Centralny Port Komunikacyjny, Pałac Saski czy odbudowa kamienic przy ul. Królewskiej w Warszawie. W poniedziałek, 16 października, wchodzi w życie ostatnia pula przepisów w ramach tzw. lex knebel.

Renata Krupa-Dąbrowska 16.10.2023
Przepisy o systemie kaucyjnym wchodzą w życie, są problemy z wdrażaniem

Przepisy o kaucjach wchodzą w życie, choć cały system ruszy dopiero w 2025 roku. Jest jednak wiele niejasności i niedomówień. Nie wiadomo, czy już od 13 października na butelce powinna się znaleźć etykieta z wysokością kaucji, ani w jaki sposób sklep internetowy może rozliczać zwracane butelki. Firmy nie mają też pewności, czy muszą już prowadzić rozszerzoną o system kaucyjny ewidencję opakowań, czy jeszcze nie.

Zofia Jóźwiak 13.10.2023
Od 16 października nowe rozporządzenie KE w sprawie międzynarodowych standardów rachunkowości

Komisja Europejska opublikowała rozporządzenie (UE) 2023/1803 z 13 sierpnia 2023 r. przyjmujące międzynarodowe standardy rachunkowości. Nowe rozporządzenie stanowi uproszczenie konstrukcji przepisów UE dotyczących międzynarodowych standardów rachunkowości w celu zapewnienia jasności i przejrzystości. Wejdzie w życie 16 października 2023 r. - poinformowało Ministerstwo Finansów.

Monika Pogroszewska 05.10.2023
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2021.879

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Zmiana rozporządzenia w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.
Data aktu: 10/05/2021
Data ogłoszenia: 10/05/2021
Data wejścia w życie: 15/05/2021, 11/05/2021