Zmiana zakresu obowiązywania Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, sporządzonej w Stambule dnia 11 maja 2011 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 9 marca 2021 r.
w sprawie zmiany zakresu obowiązywania Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, sporządzonej w Stambule dnia 11 maja 2011 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że na podstawie ustawy z dnia 20 stycznia 2021 r. o zmianie zakresu obowiązywania Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, sporządzonej w Stambule dnia 11 maja 2011 r. 1  (Dz. U. poz. 149) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej postanowieniem z dnia 27 stycznia 2021 r. dokonał zmiany zakresu obowiązywania Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, sporządzonej w Stambule dnia 11 maja 2011 r., zwanej dalej "konwencją", poprzez zmianę dwóch zastrzeżeń, przedłużenie obowiązywania zastrzeżenia oraz wycofanie zastrzeżenia, złożonych przez Rzeczpospolitą Polską do konwencji 2 , co na podstawie art. 79 ust. 2 konwencji zostało notyfikowane Sekretarzowi Generalnemu Rady Europy dnia 28 stycznia 2021 r.

Zmiana zakresu obowiązywania konwencji polega na:

1) zmianie zastrzeżenia złożonego na podstawie art. 78 ust. 2 konwencji do jej art. 30 ust. 2 poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

"Rzeczpospolita Polska na podstawie art. 78 ust. 2 tiret pierwsze zastrzega, że będzie stosować art. 30 ust. 2 konwencji wyłącznie w stosunku do pokrzywdzonych mających miejsce stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej oraz w trybie własnego prawa krajowego.";

2) zmianie zastrzeżenia złożonego na podstawie art. 78 ust. 2 tiret drugie konwencji do jej art. 44 ust. 1 lit. e poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

"Rzeczpospolita Polska na podstawie art. 78 ust. 2 tiret drugie zastrzega, że nie będzie stosować postanowień art. 44 ust. 1 lit. e konwencji za wyjątkiem przypadków, gdy jurysdykcja w stosunku do cudzoziemców wynika z prawa polskiego.";

3) przedłużeniu obowiązywania zastrzeżenia złożonego na podstawie art. 78 ust. 2 konwencji do jej art. 55;

4) wycofaniu zastrzeżenia złożonego na podstawie art. 78 ust. 2 tiret czwarte konwencji do jej art. 58.

Jednocześnie podaje się do wiadomości, że na podstawie art. 79 ust. 1 i ust. 2 konwencji, zastrzeżenia, o których mowa w punktach 1, 2 i 3 niniejszego oświadczenia, obowiązują od dnia 1 lutego 2021 r., natomiast zastrzeżenie, o którym mowa w punkcie 4 niniejszego oświadczenia, wygasło w dniu 31 stycznia 2021 r.

1 Konwencja Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, sporządzona w Stambule dnia 11 maja 2011 r., została ogłoszona w Dz. U. z 2015 r. poz. 961.
2 Zastrzeżenia zostały ogłoszone w oświadczeniu rządowym z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie mocy obowiązującej Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, sporządzonej w Stambule dnia 11 maja 2011 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 962).

Zmiany w prawie

Specustawy mają zapewnić właściwe przygotowanie strategicznej infrastruktury energetycznej

Prezydent podpisał nowelizację specustaw przesyłowych regulujących i usprawniających inwestycje w przedsięwzięcia konieczne do zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju. Nowela ma zapewnić stabilność i pewność poboru mocy przez odbiorców energii elektrycznej oraz dostaw paliw gazowych i płynnych.

Katarzyna Kubicka-Żach 07.05.2021
MEiN: Na razie powrót do szkół zgodnie z planem

Powrót w połowie maja starszych uczniów do szkół w formie hybrydowej wydaje się być niezagrożony - powiedział w czwartek wiceminister edukacji i nauki Dariusz Piontkowski. I wskazał na dane dotyczące liczby dziennych zakażeń i liczbę osób hospitalizowanych, które będą brane pod uwagę przy podejmowaniu decyzji.

Monika Sewastianowicz 06.05.2021
Senacka komisja za zmianami w Karcie Dużej Rodziny

Senacka komisja opowiedziała się za zmianami związanymi z udogodnieniami dla rodzin wielodzietnych w ramach Karty Dużej Rodziny. Aplikacja mObywatel ma umożliwić pobranie Karty w wersji elektronicznej. Zwiększone mają też być kwoty przysługujące gminom za rozpatrywanie wniosków dotyczących Karty.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.05.2021
Od soboty cudzoziemcy mogą wnioskować o PESEL do celów podatkowych

Już od 1 maja urzędy gminy będą mogły nadawać numer PESEL cudzoziemcom na ich wniosek. Zmiany wprowadza nowelizacja ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników w zakresie definicji podatników, których identyfikatorem podatkowym jest PESEL.

Krzysztof Koślicki 30.04.2021
Od maja wielka podwyżka mandatów za wykroczenia skarbowe

Już od soboty skarbówka będzie mogła nakładać wyższe mandaty. Obecnie mandatem karnym można nałożyć karę grzywny w maksymalnej wysokości 5,6 tys. złotych. Po zmianie np. za niewysłanie deklaracji podatkowej, nawet „zerowej”, będzie trzeba zapłacić 14 tys. złotych. Zmiany w kodeksie karnym skarbowym zostały ukryte w nowelizacji przepisów o akcyzie.

Krzysztof Koślicki 30.04.2021
Nowelizacja ustawy o pomocy społecznej już w Dzienniku Ustaw

Nowelizacja ustawy o pomocy społecznej została opublikowana w Dzienniku Ustaw. Znalazły się w niej regulacje dotyczące m.in. zwiększenia dodatku do wynagrodzenia pracownika socjalnego czy wydłużenia obowiązywania dotychczasowych standardów w zakresie poziomu zatrudnienia i kwalifikacji pracowników w określonych placówkach opieki całodobowej powstałych przed 1 stycznia 2020 r.

Katarzyna Kubicka-Żach 30.04.2021
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2021.844

Rodzaj: Oświadczenie rządowe
Tytuł: Zmiana zakresu obowiązywania Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, sporządzonej w Stambule dnia 11 maja 2011 r.
Data aktu: 09/03/2021
Data ogłoszenia: 04/05/2021
Data wejścia w życie: 04/05/2021