Wysokość i tryb zwrotu zryczałtowanych kosztów ponoszonych przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego albo Służbę Kontrwywiadu Wojskowego za przeprowadzenie sprawdzenia przedsiębiorcy oraz postępowań sprawdzających.

Dz.U.2021.84
ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 13 stycznia 2021 r.
w sprawie wysokości i trybu zwrotu zryczałtowanych kosztów ponoszonych przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego albo Służbę Kontrwywiadu Wojskowego za przeprowadzenie sprawdzenia przedsiębiorcy oraz postępowań sprawdzających
Na podstawie art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 742) zarządza się, co następuje:
§  1.  Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, zwanej dalej "ABW", albo Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, zwanej dalej "SKW", przysługuje zwrot zryczałtowanych kosztów ponoszonych za przeprowadzenie:
1) czynności przy sprawdzeniach przedsiębiorcy, w wysokości:
a) 7-krotności kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysku za ubiegły rok, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 60 pkt 5 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 562, 567, 945, 1493 i 2401), zwanej dalej "kwotą przeciętnego wynagrodzenia", w przypadku ubiegania się przez przedsiębiorcę o świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego pierwszego albo drugiego stopnia,
b) 6-krotności kwoty przeciętnego wynagrodzenia w przypadku ubiegania się przez przedsiębiorcę o świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego trzeciego stopnia;
2) postępowań sprawdzających wobec osób wymienionych w art. 57 ust. 3 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych, z wyjątkiem postępowań sprawdzających, o których mowa w art. 32 ust. 4 i art. 33 ust. 1 tej ustawy, w wysokości 0,65-krotności kwoty przeciętnego wynagrodzenia od każdej sprawdzanej osoby.
§  2. 
1.  ABW albo SKW, po otrzymaniu od przedsiębiorcy wniosku o przeprowadzenie postępowania bezpieczeństwa przemysłowego lub postępowania sprawdzającego, informuje wnioskodawcę o wysokości kosztów, o których mowa w § 1.
2.  ABW albo SKW, po przeprowadzeniu postępowania bezpieczeństwa przemysłowego lub postępowania sprawdzającego, podejmowanego na podstawie wniosku przedsiębiorcy, wystawia temu przedsiębiorcy rachunek.
3.  Przedsiębiorca wpłaca kwotę wymienioną w rachunku, o którym mowa w ust. 2, na rachunek bankowy wskazany przez ABW albo SKW w terminie 21 dni od daty doręczenia tego rachunku.
§  3.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 1
1 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie wysokości i trybu zwrotu zryczałtowanych kosztów ponoszonych przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego albo Służbę Kontrwywiadu Wojskowego za przeprowadzenie sprawdzenia przedsiębiorcy oraz postępowań sprawdzających (Dz. U. poz. 356), które utraciło moc z dniem 1 października 2018 r. na podstawie art. 129 pkt 3 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1669, z 2019 r. poz. 39 i 534 oraz z 2020 r. poz. 695, 875 i 1086).

Zmiany w prawie

Rząd wzmacnia udział młodzieży w życiu publicznym, więcej zadań młodzieżowych rad

Wzmocnienie młodzieżowych rad i sejmików to cel rządowego projektu zmian w ustawach samorządowych. Ułatwienie powoływania i funkcjonowania takich organów ma być szansą dla młodzieży na zdobycie doświadczeń w aktywności publicznej i społecznej.

Katarzyna Kubicka-Żach 02.03.2021
Ustawa o służbie zagranicznej podpisana przez prezydenta

Ustawa o służbie zagranicznej została podpisana przez prezydenta. Zgodnie z nią powołany ma być szef służby zagranicznej dla monitorowania i nadzorowania wykorzystania środków finansowych. Zmienią się też zasady naboru kadr i struktury stopni dyplomatycznych oraz ograniczony zostanie dostęp do informacji dotyczących dyplomatów.

Katarzyna Kubicka-Żach 02.03.2021
Nowe etykiety energetyczne na sprzęcie AGD już obowiązują

Od 1 marca zaczynają obowiązywać przepisy nakazujące stosować nowe etykiety energetyczne informujące m.in. o zużyciu energii przez lodówkę, pralkę czy telewizor. Znikają klasy A+++, A++, A+, pojawią się natomiast nowe piktogramy informujące o klasie energetycznej kupowanego sprzętu.

Krzysztof Sobczak 01.03.2021
Od marca znika Ministerstwo Sportu, będzie częścią resortu kultury

Zgodnie z opublikowanymi rozporządzeniami Rady Ministrów od 1 marca zniesiony będzie resort sportu. Utworzone zostanie Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Przekształcenie polega na włączeniu do dotychczasowego ministerstwa kultury komórek organizacyjnych oraz pracowników z dotychczasowego Ministerstwa Sportu.

Katarzyna Kubicka-Żach 26.02.2021
Sejm przyjął zmiany dotyczące e-hulajnóg

Sejm przyjął nowelizację prawa o ruchu drogowym regulującą status e-hulajnogi i urządzeń transportu osobistego, np. e-deskorolki. Kierujący nimi będą musieli ustępować pierwszeństwa pieszym na chodnikach, nie będą mogli jechać jezdnią na której dopuszczalna prędkość jest większa niż 30 km/h. Będą też ograniczenia dla dzieci.

Krzysztof Sobczak 25.02.2021
Program Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej ma zmniejszyć liczbę wypadków

Z Krajowego Funduszu Drogowego w latach 2021-2024 rząd przeznaczy 2,5 mld zł na doświetlenie przejść, budowę chodników czy przebudowę skrzyżowań. Cel Programu Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej to poprawa bezpieczeństwa na drogach i zwiększenie ochrony pieszych.

Katarzyna Kubicka-Żach 23.02.2021
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2021.84

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Wysokość i tryb zwrotu zryczałtowanych kosztów ponoszonych przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego albo Służbę Kontrwywiadu Wojskowego za przeprowadzenie sprawdzenia przedsiębiorcy oraz postępowań sprawdzających.
Data aktu: 13/01/2021
Data ogłoszenia: 14/01/2021
Data wejścia w życie: 29/01/2021