Zmiana rozporządzenia w sprawie wzorów tytułów wykonawczych stosowanych w egzekucji administracyjnej.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW, FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ 1
z dnia 29 kwietnia 2021 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów tytułów wykonawczych stosowanych w egzekucji administracyjnej

Na podstawie art. 26 § 2 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1427, 1492 i 2320 oraz z 2021 r. poz. 11, 41 i 802) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W rozporządzeniu Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 12 stycznia 2021 r. w sprawie wzorów tytułów wykonawczych stosowanych w egzekucji administracyjnej (Dz. U. poz. 176) wprowadza się następujące zmiany:
1)
po § 1 dodaje się § 1a w brzmieniu:

"§ 1a. Do dnia 30 września 2021 r. może być stosowany wzór tytułu wykonawczego stosowanego w egzekucji należności pieniężnych, stanowiący załącznik nr 4 do rozporządzenia.";

2)
w § 2 wyrazy "przez 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia." zastępuje się wyrazami "do dnia 30 września 2021 r.";
3)
dodaje się załącznik nr 4 do rozporządzenia w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
§  2. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

TW-1 TYTUŁ WYKONAWCZY

wzór

OBJAŚNIENIA DOTYCZĄCE SPORZĄDZANIA TYTUŁU WYKONAWCZEGO (TW-1)

Wierzyciel wypełnia pozycje niezaciemnione. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r.

o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1427, z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą", obowiązkowe jest wypełnienie pozycji dotyczącej:

- oznaczenia wierzyciela;

- oznaczenia organu albo organów, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 1 lit. d ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2206, z późn. zm), zwanej dalej "ustawą o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług";

- wskazania imienia i nazwiska lub nazwy zobowiązanego i jego adresu, a w przypadku gdy zobowiązany będący przedsiębiorcą zmarł przed wszczęciem postępowania egzekucyjnego - imienia i nazwiska zobowiązanego oraz firmy zobowiązanego z dodaniem oznaczenia "w spadku"; wskazanie firmy zobowiązanego z dodatkowym oznaczeniem "w spadku" następuje tylko wtedy, gdy prawa i obowiązki zobowiązanego wykonuje zarządca przedsiębiorstwa w spadku (przed albo po ustanowieniu zarządu sukcesyjnego);

- numeru identyfikacji podatkowej (NIP), numeru Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) lub numeru identyfikacji w Krajowym Rejestrze Urzędowym Podmiotów Gospodarki Narodowej (REGON), jeżeli zobowiązany taki numer posiada;

- treści podlegającego egzekucji obowiązku, podstawy prawnej tego obowiązku, określenia wysokości należności pieniężnej, terminu, od którego nalicza się odsetki z tytułu niezapłacenia należności w terminie, oraz rodzaju i stawki tych odsetek;

- wskazania zabezpieczenia należności pieniężnej hipoteką przymusową albo przez ustanowienie zastawu skarbowego lub rejestrowego lub zastawu nieujawnionego w żadnym rejestrze, ze wskazaniem terminów powstania tych zabezpieczeń;

- wskazania podstawy prawnej pierwszeństwa zaspokojenia należności pieniężnej, jeżeli należność korzysta z tego prawa i prawo to nie wynika z zabezpieczenia należności pieniężnej;

- wskazania podstawy prawnej prowadzenia egzekucji administracyjnej;

- daty wystawienia tytułu, podpisu, imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego osoby upoważnionej do działania w imieniu wierzyciela;

- daty doręczenia upomnienia, a jeżeli doręczenie upomnienia nie było wymagane, podstawy prawnej braku tego obowiązku;

- daty doręczenia zobowiązanemu powiadomienia o wniosku o egzekucję administracyjnej kary pieniężnej lub grzywny administracyjnej nałożonej na pracodawcę delegującego pracownika z terytorium RP w związku z naruszeniem przepisów dotyczących delegowania pracowników w ramach świadczenia usług;

- daty, do której można prowadzić egzekucję kary pieniężnej lub grzywny administracyjnej nałożonej na pracodawcę delegującego pracownika z terytorium RP w związku z naruszeniem przepisów dotyczących delegowania pracowników w ramach świadczenia usług;

- imion i nazwisk oraz adresów wspólników, jeżeli tytuł wykonawczy dotyczy należności spółki nieposiadającej osobowości prawnej.

W pozostałym zakresie wierzyciel podaje dane będące w jego posiadaniu.

Organ egzekucyjny wypełnia pozycje zaciemnione.

Datę podaje się w formacie dd-mm-rrrr.

1) Zaznacza się właściwy kwadrat wstawiając znak "x".

2) W przypadku niewypełniania pozycja (część) może zostać pominięta (niewydrukowana).

3) Pozycji nie wypełnia się w przypadku zobowiązanego niebędącego osobą fizyczną lub gdy zobowiązany będący przedsiębiorcą zmarł przed wszczęciem postępowania egzekucyjnego.

4) Pole dodaje się w przypadku tytułu wykonawczego przesłanego przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego albo z użyciem środków komunikacji elektronicznej.

Część ogólna

W przypadku wystawiania zmienionego tytułu wykonawczego w:

- poz. 1 - wpisuje się numer zmienianego (dotychczasowego) tytułu wykonawczego;

- poz. 2 - wpisuje się datę wystawienia zmienionego tytułu wykonawczego;

- poz. 3 - zaznacza się kwadrat 2.

W przypadku wystawiania dalszego tytułu wykonawczego/dalszego zmienionego tytułu wykonawczego w:

- poz. 1 - wpisuje się numer dotychczasowego tytułu wykonawczego;

- poz. 2 - wpisuje się datę wystawienia dotychczasowego tytułu wykonawczego;

- wypełnia się poz. 4 i 5.

W przypadku ponownego wydania tytułu wykonawczego/zmienionego tytułu wykonawczego w:

- poz. 1 - wpisuje się numer utraconego tytułu wykonawczego/zmienionego tytułu wykonawczego;

- poz. 2 - wpisuje się datę wystawienia ponownie wydanego tytułu wykonawczego/zmienionego tytułu wykonawczego;

- poz. 6 - umieszcza się adnotację: "Tytuł wykonawczy/zmieniony tytuł wykonawczy został ponownie wydany w związku z postanowieniem ... (należy wskazać wierzyciela) nr ... z dnia ... o utracie tytułu wykonawczego/zmienionego tytułu wykonawczego nr ... z dnia ...".

Część A

Jeżeli tytuł wykonawczy obejmuje należność pieniężną, za którą odpowiedzialni są małżonkowie solidarnie, po bloku A. 1. wierzyciel dodaje i wypełnia blok A.2.

W bloku A.2. pozycji 5-14 nie wypełnia się, jeżeli dane te są takie same jak w poz. 5-14 bloku A.l.

W przypadku gdy małżonkowie odpowiedzialni solidarnie podlegają różnej właściwości miejscowej organów egzekucyjnych, wierzyciel wystawia 2 tytuły wykonawcze wraz z odpisem tytułu wykonawczego przeznaczonym do doręczenia zobowiązanemu w następujący sposób:

- w pierwszym tytule wykonawczym w bloku A.1. wpisuje się zobowiązanego podlegającego właściwości miejscowej organu egzekucyjnego, do którego ten tytuł zostanie przekazany. W bloku A.2. wpisuje się drugiego małżonka odpowiedzialnego solidarnie;

- w drugim tytule wykonawczym w bloku A.l. wpisuje się zobowiązanego podlegającego właściwości miejscowej organu egzekucyjnego, do którego ten tytuł zostanie przekazany (wpisanego w pierwszym tytule wykonawczym w bloku A.2.).

W bloku A.2. wpisuje się drugiego małżonka odpowiedzialnego solidarnie (wpisanego w pierwszym tytule wykonawczym w bloku A.l).

W przypadku zobowiązanych odpowiedzialnych solidarnie, innych niż małżonkowie, wierzyciel może wystawić odrębne tytuły wykonawcze wraz z odpisem tytułu wykonawczego przeznaczonym do doręczania zobowiązanemu, wypełniając wyłącznie blok A.l. w odniesieniu do jednego zobowiązanego odpowiedzialnego solidarnie.

Część B

Wypełnia się wyłącznie w przypadku, gdy małżonek zobowiązanego wskazanego w bloku A.l. ponosi odpowiedzialność (obejmującą majątek wspólny zobowiązanego i jego małżonka) za należność pieniężną.

Pozycji 3-12 nie wypełnia się, jeżeli dane te są takie same jak w poz. 5-14 bloku A.l.

Część C

Wypełnia się wyłącznie w przypadku, gdy zobowiązany wskazany w bloku A.l. jest spółką nieposiadającą osobowości prawnej.

Po bloku C.l. dodaje się bloki C.2., C.3. itd. w liczbie odpowiadającej liczbie wspólników spółki nieposiadającej osobowości prawnej.

Część D

Wypełnia się w przypadku, gdy w bloku A.l. (A.2., jeżeli go dodano, itd.) w poz. 2 zaznaczono kwadrat 2 albo 3.

Część E

Informacje zawarte w poz. 1-11 poprzedzające blok E.l. dotyczą wszystkich należności pieniężnych wskazanych w części E.

W przypadku wystawienia tytułu wykonawczego w odniesieniu do więcej niż jednej należności pieniężnej po bloku E.l. dodaje się bloki E.2., E.3. itd. W każdym bloku wpisuje się odrębną należność pieniężną.

Poz. 1 - wpisuje się oznaczenie przepisu prawa wraz z jednostką redakcyjną, z którego wynika należność pieniężna wskazana w bloku E. 1. i następnych blokach, jeżeli je dodano.

Poz. 2 - wpisuje się rodzaj należności pieniężnej wskazanej w bloku E.l. i następnych blokach, jeżeli je dodano.

Poz. 4 - wpisuje się identyfikację podstawy prawnej obowiązku wskazanej w poz. 3. W przypadku zakreślenia kwadratu:

1 - wpisuje się oznaczenie przepisu prawa, z którego wynika dochodzony obowiązek;

2 - wpisuje się rodzaj dokumentu, o którym mowa w art. 3a ustawy;

3 - wpisuje się rodzaj i numer orzeczenia.

Poz. 5 - wypełnia się w przypadku zaznaczenia w poz. 3 kwadratu 3.

Poz. 8 - wpisuje się rodzaj zabezpieczenia należności pieniężnej i datę jego powstania ze wskazaniem bloku (np. E.l), którego dotyczy zabezpieczenie. Informacje mogą dotyczyć wielu należności pieniężnych.

Poz. 9 - jeżeli nie jest wymagane doręczenie upomnienia wpisuje się podstawę prawną braku obowiązku doręczenia upomnienia wraz z jednostką redakcyjną. Jeżeli wymagane jest doręczenie upomnienia, pozycja może zawierać wskazanie więcej niż jednej daty w przypadku doręczenia więcej niż jednego upomnienia. W przypadku dochodzenia administracyjnej kary pieniężnej lub grzywny administracyjnej w związku z naruszeniem przepisów ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług należy wpisać datę doręczenia powiadomienia o wniosku o egzekucję tej kary lub grzywny.

Poz. 10 - można wpisać sumę kosztów upomnienia.

Poz. 11 - wpisuje się podstawę prawną (inną niż art. 2 § 1 ustawy), z której wynika możliwość dochodzenia należności pieniężnej w trybie egzekucji administracyjnej.

E.1. i następne bloki

Poz. 2 - w przypadku odsetek określonych w art. 114 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 r. ustanawiającego unijny kodeks celny (Dz. Urz. UEL 269 z 10.10.2013, str. 1, z późn. zm.), wpisuje się datę przypadającą na dzień następujący po dniu, w którym upłynął termin określony w art. 65 ust. 1 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. - Prawo celne (Dz. U. z 2020 r. poz. 1382, z późn. zm.).

Poz. 3 - wypełnia się w szczególności, gdy przed wystawieniem tytułu wykonawczego wystąpiły przerwy w naliczaniu odsetek. Dalsze odsetki będą pobierane zgodnie ze wskazaniem wynikającym z zakreślenia kwadratu w poz. 6 części E od dnia następnego po dniu wystawienia tytułu wykonawczego.

W przypadku odsetek, o których mowa w objaśnieniu do poz. 2, wpisuje się sumę odsetek naliczonych od dnia powstania długu celnego do dnia powiadomienia o tym długu oraz odsetek naliczonych zgodnie z objaśnieniem wskazanym w poz. 2.

Ροz. 4 - wpisuje się datę przedawnienia należności pieniężnej, jeżeli przepisy prawa nie przewidują przerwania lub zawieszenia biegu terminu przedawnienia.

Poz. 5 - wpisuje się datę powstania należności pieniężnej lub datę początkową okresu, w którym powstała należność pieniężna.

Poz. 6 - wpisuje się datę końcową okresu, w którym powstała należność pieniężna.

W przypadku należności pieniężnej płatnej w ratach w poz. 5 i 6 należy podać okres, za który jest rata.

Poz. 7 - wpisuje się przepis prawa, jeżeli przyznaje on prawo pierwszeństwa zaspokojenia należności pieniężnej.

Część F

Poz. 2 - wpisuje się adres siedziby wierzyciela lub jego jednostki organizacyjnej. Jeżeli wierzyciel posiada obsługujący go urząd wpisuje się adres tego urzędu.

Poz. 3 - wpisuje się NIP wierzyciela, a jeżeli wierzyciel go nie posiada - urzędu obsługującego wierzyciela lub jednostki samorządu terytorialnego, której organ jest wierzycielem.

Poz. 4 - wpisuje się REGON wierzyciela, a jeżeli wierzyciel go nie posiada - urzędu obsługującego wierzyciela lub jednostki samorządu terytorialnego, której organ jest wierzycielem.

Poz. 5 - wpisuje się nazwę i adres siedziby podmiotu, któremu należy przekazać wyegzekwowaną należność pieniężną.

Poz. 6 - wpisuje się numer rachunku bankowego podmiotu wymienionego w poz. 5.

Część G

Wypełnia się wyłącznie w przypadku dochodzenia administracyjnej kary pieniężnej lub grzywny administracyjnej, o której mowa w ustawie o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług.

G.2.

Wypełnia się, jeżeli organ, który może udzielić dodatkowych informacji dotyczących administracyjnej kary pieniężnej lub grzywny administracyjnej lub możliwości odwołania się od obowiązku zapłaty lub zaskarżenia decyzji w sprawie ich nałożenia, jest inny niż organ wymieniony w bloku G. 1.

Część H

Wypełnia się w przypadku wydania dalszego tytułu wykonawczego. Wpisuje się kwotę kosztów egzekucyjnych wskazanych przez organ egzekucyjny na żądanie wierzyciela złożone przed dniem wystawienia dalszego tytułu wykonawczego.

1 Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej (Dz. U. poz. 1719).

Zmiany w prawie

Specustawy mają zapewnić właściwe przygotowanie strategicznej infrastruktury energetycznej

Prezydent podpisał nowelizację specustaw przesyłowych regulujących i usprawniających inwestycje w przedsięwzięcia konieczne do zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju. Nowela ma zapewnić stabilność i pewność poboru mocy przez odbiorców energii elektrycznej oraz dostaw paliw gazowych i płynnych.

Katarzyna Kubicka-Żach 07.05.2021
MEiN: Na razie powrót do szkół zgodnie z planem

Powrót w połowie maja starszych uczniów do szkół w formie hybrydowej wydaje się być niezagrożony - powiedział w czwartek wiceminister edukacji i nauki Dariusz Piontkowski. I wskazał na dane dotyczące liczby dziennych zakażeń i liczbę osób hospitalizowanych, które będą brane pod uwagę przy podejmowaniu decyzji.

Monika Sewastianowicz 06.05.2021
Senacka komisja za zmianami w Karcie Dużej Rodziny

Senacka komisja opowiedziała się za zmianami związanymi z udogodnieniami dla rodzin wielodzietnych w ramach Karty Dużej Rodziny. Aplikacja mObywatel ma umożliwić pobranie Karty w wersji elektronicznej. Zwiększone mają też być kwoty przysługujące gminom za rozpatrywanie wniosków dotyczących Karty.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.05.2021
Od soboty cudzoziemcy mogą wnioskować o PESEL do celów podatkowych

Już od 1 maja urzędy gminy będą mogły nadawać numer PESEL cudzoziemcom na ich wniosek. Zmiany wprowadza nowelizacja ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników w zakresie definicji podatników, których identyfikatorem podatkowym jest PESEL.

Krzysztof Koślicki 30.04.2021
Od maja wielka podwyżka mandatów za wykroczenia skarbowe

Już od soboty skarbówka będzie mogła nakładać wyższe mandaty. Obecnie mandatem karnym można nałożyć karę grzywny w maksymalnej wysokości 5,6 tys. złotych. Po zmianie np. za niewysłanie deklaracji podatkowej, nawet „zerowej”, będzie trzeba zapłacić 14 tys. złotych. Zmiany w kodeksie karnym skarbowym zostały ukryte w nowelizacji przepisów o akcyzie.

Krzysztof Koślicki 30.04.2021
Nowelizacja ustawy o pomocy społecznej już w Dzienniku Ustaw

Nowelizacja ustawy o pomocy społecznej została opublikowana w Dzienniku Ustaw. Znalazły się w niej regulacje dotyczące m.in. zwiększenia dodatku do wynagrodzenia pracownika socjalnego czy wydłużenia obowiązywania dotychczasowych standardów w zakresie poziomu zatrudnienia i kwalifikacji pracowników w określonych placówkach opieki całodobowej powstałych przed 1 stycznia 2020 r.

Katarzyna Kubicka-Żach 30.04.2021
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2021.838

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Zmiana rozporządzenia w sprawie wzorów tytułów wykonawczych stosowanych w egzekucji administracyjnej.
Data aktu: 29/04/2021
Data ogłoszenia: 04/05/2021
Data wejścia w życie: 05/05/2021