System Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1
z dnia 30 kwietnia 2021 r.
w sprawie Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej

Na podstawie art. 14g ust. 3 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 961 i 1610) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Rozporządzenie określa:
1)
minimalny zbiór funkcjonalności Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej, w tym sposób funkcjonowania tego systemu w sytuacjach awaryjnych;
2)
sposób przydzielania, zawieszania oraz uchylania dostępu do tego systemu użytkownikom Państwowej Straży Pożarnej oraz jednostkom ochrony przeciwpożarowej.
§  2. 
Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:
1)
CPR - centra powiadamiania ratunkowego, o których mowa w ustawie z dnia 22 listopada 2013 r. o systemie powiadamiania ratunkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 268);
2)
interfejs komunikacyjny - interfejs komunikacyjny, o którym mowa w art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 22 listopada 2013 r. o systemie powiadamiania ratunkowego;
3)
SWD PSP - System Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej;
4)
zgłoszenie - każde zgłoszenie zdarzenia do jednostek Państwowej Straży Pożarnej, w tym zgłoszenia alarmowe z CPR.
§  3. 
SWD PSP w ramach minimalnych funkcjonalności umożliwia:
1)
obsługę przyjęcia zgłoszeń i rejestracji zdarzeń;
2)
alarmowanie i powiadamianie sił i środków krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego;
3)
dysponowanie sił i środków krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego do działań ratowniczych;
4)
nadzorowanie i koordynowanie działań ratowniczych;
5)
wspomaganie procesu dysponowania poprzez wizualizację propozycji zestawu sił i środków właściwych ze względu na lokalizację i rodzaj zdarzenia;
6)
wspomaganie procesu organizowania lub prowadzenia działań ratowniczych poprzez wizualizację obszarów, obiektów lub infrastruktury właściwej dla lokalizacji miejsca zdarzenia;
7)
sporządzanie dokumentacji z prowadzonych działań;
8)
wymianę informacji i danych między wszystkimi jednostkami organizacyjnymi Państwowej Straży Pożarnej;
9)
prowadzenie ewidencji sił i środków Państwowej Straży Pożarnej;
10)
prowadzenie ewidencji sił i środków zgłoszonych do SWD PSP przez jednostki ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w art. 15 pkt 1a-6 i 8 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej;
11)
prowadzenie ewidencji dostępnych dla Państwowej Straży Pożarnej sił i środków pochodzących z instytucji i organizacji wspierających Państwową Straż Pożarną;
12)
współpracę z urządzeniami łączności oraz z urządzeniami umożliwiającymi śledzenie pojazdów, nadzór, alarmowanie i powiadamianie sił i środków krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, a także sterowanie automatyką przemysłową wykorzystywaną w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej;
13)
generowanie analiz, raportów, zestawień i statystyk;
14)
korzystanie z danych przestrzennych i związanych z nimi usług, udostępnionych za pośrednictwem systemu, o którym mowa w art. 40 ust. 3e ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 2052);
15)
wymianę informacji z CPR za pośrednictwem interfejsu komunikacyjnego;
16)
pozyskiwanie i prezentację danych dotyczących lokalizacji zakończenia sieci, z którego zostało wykonane połączenie do numeru alarmowego, oraz danych dotyczących abonenta, o których mowa w art. 78 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2021 r. poz. 576), za pośrednictwem centralnego punktu systemu powiadamiania ratunkowego, o którym mowa w art. 78 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne, lub przekazanych z CPR;
17)
współpracę z innymi systemami teleinformatycznymi.
§  4. 
W przypadku zaistnienia sytuacji awaryjnej:
1)
przyjmowanie zgłoszeń alarmowych z CPR następuje w drodze połączeń telefonicznych;
2)
obsługa zgłoszeń alarmowych odbywa się na stanowiskach kierowania Państwowej Straży Pożarnej z wykorzystaniem połączeń telefonicznych lub urządzeń radiowych.
§  5. 
1. 
Przydzielania, zawieszania oraz uchylania dostępu do SWD PSP użytkownikom Państwowej Straży Pożarnej dokonuje, na podstawie wniosku, właściwy kierownik jednostki organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej.
2. 
Przydzielania, zawieszania oraz uchylania dostępu do SWD PSP jednostkom ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w art. 15 pkt 1a-6 i 8 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej, dokonuje, na podstawie wniosku, właściwy terenowo komendant powiatowy (miejski) Państwowej Straży Pożarnej.
3. 
Przydzielania, zawieszania oraz uchylania dostępu do SWD PSP jednostkom ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w art. 15 pkt 7 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej, dokonuje, na podstawie wniosku, Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej.
4. 
Dostęp do SWD PSP jest przydzielany w zakresie umożliwiającym realizację wyznaczonych zadań.
§  6. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 4 maja 2021 r. 2
1 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 2264).
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. poz. 1723), które zgodnie z art. 164 pkt 1 ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. poz. 730) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

Zmiany w prawie

Od sierpnia odciski palców w dowodzie, dla 70-latków dokumenty bezterminowe

Najnowsze dowody osobiste będą zawierały odciski palców, czyli drugą obok zdjęcia cechę biometryczną. Będzie w nich też podpis posiadacza. Ustawę w tej sprawie przyjął w czwartek Senat, ale wprowadził do niej poprawkę, dzięki której dowód osobisty wydany osobie, która ukończyła 70. rok życia będzie ważny bezterminowo.

Katarzyna Kubicka-Żach 13.05.2021
Senat proponuje więcej pieniędzy na dodatkowe zajęcia w szkołach

Senat przyjął w czwartek z poprawkami nowelizację ustawy, która przewiduje zwiększenie subwencji oświatowej. Przewidziana w niej kwota 187 mln zł ma wzrosnąć do 280 mln zł. Środki te mają być przeznaczone na dodatkowe zajęcia dla uczniów po ich powrocie do szkół. To realizacja jednego z programów, które rząd zamierza wprowadzić, aby ograniczyć negatywne skutki nauczania na odległość.

Monika Sewastianowicz 13.05.2021
Senat też za zmianami w Karcie Dużej Rodziny

Senacka przyjął w czwartek bez poprawek zmiany związane z udogodnieniami dla rodzin wielodzietnych w ramach Karty Dużej Rodziny. Aplikacja mObywatel ma umożliwić pobranie Karty w wersji elektronicznej. Zwiększone mają też być kwoty przysługujące gminom za rozpatrywanie wniosków dotyczących Karty.

Katarzyna Kubicka-Żach 13.05.2021
Udział młodzieży w życiu publicznym i więcej zadań w samorządach - Senat poparł ustawę

Wzmocnienie młodzieżowych rad i sejmików to cel zmian w ustawach samorządowych, których nowelizację przyjął w czwartek bez poprawek Senat. Ułatwienie powoływania i funkcjonowania takich organów ma być szansą dla młodzieży na zdobycie doświadczeń w aktywności publicznej i społecznej.

Katarzyna Kubicka-Żach 13.05.2021
Czarnek: Szkoły gotowe na to, by zakończyć rok w trybie stacjonarnym

Szkoły są przygotowane, reżim sanitarny jest przestrzegany, a statystyki pokazują, że każdego dnia liczba zachorowań na covid-19 maleje. Uwzględniliśmy to, przygotowując wprowadzanie nauki stacjonarnej, która przez pierwsze dwa tygodnie będzie odbywać się w trybie hybrydowym - powiedział w czwartek minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek.

Monika Sewastianowicz 13.05.2021
Specustawy mają zapewnić właściwe przygotowanie strategicznej infrastruktury energetycznej

Prezydent podpisał nowelizację specustaw przesyłowych regulujących i usprawniających inwestycje w przedsięwzięcia konieczne do zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju. Nowela ma zapewnić stabilność i pewność poboru mocy przez odbiorców energii elektrycznej oraz dostaw paliw gazowych i płynnych.

Katarzyna Kubicka-Żach 07.05.2021