Zmiana rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA 1
z dnia 24 kwietnia 2021 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło

Na podstawie art. 46 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 7 kwietnia 2020 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. poz. 718 oraz z 2021 r. poz. 158) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 28 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. Zmiana wprowadzonej do stosowania taryfy dla ciepła uwzględniającej źródła ciepła biorące udział w systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych, dla której ceny i stawki opłat ustala się na podstawie § 11 i § 12, może nastąpić w przypadku istotnej zmiany cen zakupu uprawnień do emisji dwutlenku węgla, przy czym analizy i oceny skutków ekonomicznych tej zmiany dokonuje się wyłącznie w zakresie zmiany cen zakupu uprawnień do emisji. Zmiana następuje w trybie określonym w art. 47 ustawy.";

2)
tytuł rozdziału 5 otrzymuje brzmienie:

"Przepisy epizodyczne, przejściowe i końcowe";

3)
po § 45 w rozdziale 5 dodaje się § 45a w brzmieniu:

"§ 45a. 1. W przypadku taryf dla ciepła, dla których wnioski o ich zatwierdzenie albo wnioski o zatwierdzenie ich zmiany zostały złożone do dnia 30 kwietnia 2022 r., uwzględniających źródła ciepła biorące udział w systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych, dla których ceny i stawki opłat ustala się na podstawie § 11 i § 12, do ceny ciepła, o której mowa w § 7 ust. 1 pkt 2 albo w § 7 ust. 2 pkt 2, jednorazowo dolicza się rekompensatę z tytułu niepokrytych kosztów rozliczenia emisji dwutlenku węgla za 2020 r., obliczaną według wzoru:

RCO22020 = (KPCO22020/Qp) - (KTCO22020/QT)

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

RCO22020 - rekompensatę z tytułu niepokrytych kosztów rozliczenia emisji dwutlenku węgla za 2020 r. [w zł/GJ]; jeżeli wynik różnicy jest liczbą ujemną, rekompensata przyjmuje wartość 0,

KPCO22020 - poniesione koszty zakupu uprawnień do emisji dwutlenku węgla związane z wypełnieniem obowiązku ich rozliczenia zgodnie z odrębnymi przepisami za 2020 r. dla danego źródła ciepła [w zł],

KTCO22020 - planowane koszty uprawnień do emisji dwutlenku węgla przyjęte przez przedsiębiorstwo energetyczne we wnioskach taryfowych, na podstawie których zostały zatwierdzone taryfy lub ich zmiany dla danego źródła ciepła obowiązujące w 2020 r. [w zł],

QP - produkcję ciepła w 2020 r. określoną przez przedsiębiorstwo energetyczne dla danego źródła ciepła [w GJ],

QT - planowaną dla pierwszego roku stosowania taryfy produkcję ciepła określoną przez przedsiębiorstwo energetyczne dla danego źródła ciepła [w GJ].

2. W przypadku gdy w 2020 r. w rozliczeniach z odbiorcami obowiązywała więcej niż jedna taryfa:

1) planowane koszty uprawnień do emisji dwutlenku węgla oznaczone symbolem "KTCO22020" przyjęte przez przedsiębiorstwo energetyczne we wnioskach taryfowych, na podstawie których zostały zatwierdzone taryfy lub ich zmiany dla danego źródła ciepła obowiązujące w 2020 r., ustala się dla planowanej produkcji ciepła ustalonej dla każdego z okresów, w których obowiązywała dana taryfa, jako sumę iloczynów kosztów uprawnień do emisji dwutlenku węgla [w zł/GJ] uwzględnionego w danej taryfie lub jej zmianie i ilości ciepła planowanego do wyprodukowania w okresie stosowania danej taryfy lub jej zmiany;

2) planowaną dla pierwszego roku stosowania taryfy produkcję ciepła określoną przez przedsiębiorstwo energetyczne dla danego źródła ciepła oznaczoną symbolem "QT" ustala się jako sumę planowanej produkcji ciepła z każdego okresu, w którym obowiązywała dana taryfa; planowaną produkcję ciepła w każdym z tych okresów ustala się na podstawie udziału średniej produkcji ciepła z analogicznych okresów w latach 2017-2019 w średniej wartości łącznej rocznych produkcji ciepła z lat 2017-2019.".

§  2. 
Przedsiębiorstwo energetyczne może uzupełnić, bez wezwania, w terminie dwóch tygodni od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, wniosek o zatwierdzenie taryfy dla ciepła albo wniosek o zatwierdzenie zmiany taryfy dla ciepła, złożony i nierozpatrzony przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, o dane niezbędne do obliczenia rekompensaty na podstawie § 45a ust. 1 rozporządzenia zmienianego w § 1.
§  3. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Klimatu i Środowiska: M. Kurtyka

1 Minister Klimatu i Środowiska kieruje działem administracji rządowej - energia, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. poz. 1720 i 2004).

Zmiany w prawie

Jednoosobowe składy w apelacji, wstrzymanie biegu przedawnienia karalności - zmiany w procedurze wchodzą w życie

Od wtorku 22 czerwca obowiązuje kolejna nowelizacja procedury karnej. Zmiany budzą sporo kontrowersji - chodzi m.in. o ograniczenie dostępu do akt zakończonych postępowań, wstrzymanie przedawnienia karalności czynu, przedawnienie wykonania kary w sprawach o przestępstwa i przestępstwa skarbowe, oraz jednoosobowe składy w apelacji w drobnych sprawach.

Patrycja Rojek-Socha 22.06.2021
Ustawa pozwalająca na wzmocnienie ośrodka w Gostyninie już obowiązuje

Wchodząca w życie 20 czerwca nowelizacja zakłada dodatkowe środki dla Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie oraz umożliwia czasowe oddelegowanie do pracy w placówce funkcjonariuszy Służby Więziennej. Zmienia również maksymalne limity wydatków budżetu państwa, co ma pozwolić na rozpoczęcie planowanej już od dłuższego czasu budowy docelowego nowego ośrodka.

Krzysztof Sobczak 20.06.2021
W Senacie bez poprawek - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 18.06.2021
Przeróbka samochodu nie pomoże uniknąć akcyzy - wkrótce nowe przepisy

Za niecałe dwa tygodnie zaczną obowiązywać nowe zasady opodatkowania akcyzą sprowadzanych samochodów. Przeróbka samochodu osobowego na ciężarowy nie będzie już łatwym sposobem na uniknięcie podatku. Za rozliczenie akcyzy odpowie nie tylko osoba sprowadzająca lub przerabiająca samochód, ale również posiadacz pojazdu.

Krzysztof Koślicki 18.06.2021
Zmiany w rozliczaniu akcyzy już od 1 lipca

Od lipca obowiązkowe będzie składanie deklaracji na podatek akcyzowy w formie elektronicznej. Podmioty prowadzące działalność gospodarczą rozliczą akcyzę wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej poprzez portal PUESC (www.puesc.gov.pl). Deklaracje papierowe dostępne będą tylko dla osób prywatnych - np. do rozliczenia podatku od zakupu samochodu za granicą.

Krzysztof Koślicki 16.06.2021
Udział młodzieży w życiu publicznym i więcej zadań w samorządach - prezydent podpisał ustawę

Wzmocnienie młodzieżowych rad i sejmików to cel zmian w ustawach samorządowych, których nowelizację podpisał we wtorek prezydent Andrzej Duda. Ułatwienie powoływania i funkcjonowania takich organów ma być szansą dla młodzieży na zdobycie doświadczeń w aktywności publicznej i społecznej.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.06.2021