Okresowe ograniczenia oraz zakaz ruchu niektórych rodzajów pojazdów na drogach.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA TRANSPORTU 1
z dnia 31 lipca 2007 r.
w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych rodzajów pojazdów na drogach

Na podstawie art. 10 ust. 11 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 450, 463, 694 i 720) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Rozporządzenie określa okresowe ograniczenia oraz zakaz ruchu pojazdów i zespołów pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 12 ton, z wyłączeniem autobusów.
§  2. 
Wprowadza się okresowe ograniczenia ruchu pojazdów, o których mowa w § 1, poprzez zakaz ich ruchu na drogach na obszarze całego kraju, w następujących terminach:
1)
od godziny 800 do 2200 w dni ustawowo wolne od pracy:
a)
1 stycznia - Nowy Rok,
b)
pierwszy dzień Wielkiej Nocy,
c)
drugi dzień Wielkiej Nocy,
d)
1 maja - Święto Państwowe,
e)
3 maja - Święto Narodowe Trzeciego Maja,
f)
pierwszy dzień Zielonych Świątek,
g)
dzień Bożego Ciała,
h)
15 sierpnia - Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny,
i)
1 listopada - Wszystkich Świętych,
j)
11 listopada - Narodowe Święto Niepodległości,
k)
25 grudnia - pierwszy dzień Bożego Narodzenia,
l)
26 grudnia - drugi dzień Bożego Narodzenia;
2)
od godziny 1800 do godziny 2200 w dzień poprzedzający dzień określony w pkt 1 lit. b-j;
3)
w okresie od najbliższego piątku po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych albo w piątek, w który kończą się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w szkołach do ostatniej niedzieli przed rozpoczęciem zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach, z zastrzeżeniem pkt 1 lit. h:
a)
od godziny 1800 do godziny 2200 w piątek,
b)
od godziny 800 do godziny 1400 w sobotę,
c)
od godziny 800 do godziny 2200 w niedzielę.
§  3. 
1. 
Przepisy § 2 nie mają zastosowania do:
1)
pojazdów Policji, Inspekcji Transportu Drogowego, Straży Granicznej, Służby Celno-Skarbowej, Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Służby Ochrony Państwa, pogotowia technicznego, jednostek ochrony przeciwpożarowej, jednostek ratownictwa chemicznego oraz jednostek służb ochrony radiologicznej i ochrony przed skażeniami;
2)
pojazdów biorących udział w:
a)
akcjach ratowniczych,
b)
akcjach humanitarnych,
c)
usuwaniu skutków klęsk żywiołowych,
d)
usuwaniu awarii;
3)
pojazdów używanych:
a)
przy budowie dróg i mostów oraz przy ich utrzymaniu,
b)
do przewozu żywych zwierząt,
c)
dla potrzeb skupu mleka, zbóż lub zwierząt,
d)
dla potrzeb bezpośredniego zaopatrzenia statków morskich w paliwo, materiały olejowe, olej smarowy, części zamienne oraz wodę pitną,
e)
do przewozu sprzętu transmisyjnego stacji radiowych i telewizyjnych,
f)
do przewozu sprzętu dla obsługi imprez masowych, w związku z organizacją tych imprez,
g)
do przewozu prasy stanowiącej znaczną część ładunku lub znaczną część dostępnej przestrzeni ładunkowej,
h)
do przewozu lekarstw i środków medycznych,
i)
do przewozu przesyłek w ramach działalności pocztowej stanowiących znaczną część ładunku lub znaczną część dostępnej przestrzeni ładunkowej,
j)
w związku z niezbędnym utrzymaniem ciągłości cyklu produkcyjnego lub świadczenia usług przedsiębiorstwa pracującego w ruchu ciągłym,
k)
do przewozu towarów niebezpiecznych w ilościach, dla których wymagane jest oznakowanie pojazdu tablicami ostrzegawczymi barwy pomarańczowej,
l)
do przewozu artykułów szybko psujących się i środków spożywczych, określonych w załączniku do rozporządzenia, stanowiących znaczną część ładunku lub znaczną część dostępnej przestrzeni ładunkowej,
m)
do przewozu betonu oraz pomp do jego tłoczenia,
n)
do przewozu odpadów komunalnych lub nieczystości ciekłych,
o)
do przewozu towarów wyładowanych z wagonów na stacji kolejowej, w promieniu 50 km od tej stacji,
p)
w transporcie kombinowanym,
r)
dla potrzeb bezpłatnych medycznych badań profilaktycznych;
4)
pojazdów wolnobieżnych używanych do prac rolnych i ciągników rolniczych;
5)
pojazdów powracających z zagranicy w celu zakończenia przewozu drogowego lub do odbiorcy przewożonego ładunku, mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
6)
pojazdów, które wjechały na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej poza terminami lub godzinami obowiązywania zakazu, w odległości do 50 km od miejsca przekroczenia granicy, oraz oczekujących na granicy na wyjazd z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. 
Przepis ust. 1 pkt 3 dotyczy także pojazdów pustych w drodze po ładunek lub w drodze powrotnej po rozładunku.
§  3a. 
Przepisu § 2 pkt 2 nie stosuje się w dniu 11 kwietnia 2020 r.
§  3b. 
Przepisu § 2 pkt 2 nie stosuje się w dniu 30 kwietnia 2020 r.
§  3c. 
Przepisu § 2 pkt 2 nie stosuje się w dniu 10 czerwca 2020 r.
§  4. 
Traci moc rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 sierpnia 2003 r. w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych rodzajów pojazdów na drogach (Dz. U. poz. 1565).
§  5. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK 

ARTYKUŁY SZYBKO PSUJĄCE SIĘ I ŚRODKI SPOŻYWCZE

1.
Mięso i podroby jadalne.
2.
Ryby i skorupiaki, mięczaki i inne bezkręgowce wodne.
3.
Produkty mleczarskie, w szczególności: jogurty, kefiry, śmietana, mleko spożywcze, twarogi, sery dojrzewające, masło, lody.
4.
Jaja ptasie i masy jajeczne.
5.
Kwiaty cięte, doniczkowe oraz darń rolowana.
6.
Warzywa i grzyby świeże i mrożone.
7.
Owoce świeże i mrożone.
8.
Zboża i surowce rolne służące do produkcji żywności, pasz i tłuszczów roślinnych.
9.
Produkty przemysłu młynarskiego, w szczególności: mąki, kasze, grysiki i granulki zbożowe.
10.
Tłuszcze i oleje pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego.
11.
Przetwory spożywcze, w szczególności z mięsa, drobiu, ryb oraz z warzyw i owoców.
12.
Cukry i wyroby cukiernicze.
13.
Przetwory ze zbóż, mąki, skrobi lub mleka w proszku oraz pieczywo cukiernicze.
14.
Napoje bezalkoholowe.
15.
Pozostałości i odpady przemysłu spożywczego, gotowe pasze dla zwierząt.
16.
Buraki cukrowe.
17.
Ziemniaki.
18.
Drożdże piekarskie prasowane i w formie mleczka drożdżowego.
19.
Podłoże uprawowe pieczarek.
1 Obecnie działem administracji rządowej - transport kieruje Minister Infrastruktury, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz.U.2018.101).

Zmiany w prawie

Jednoosobowe składy w apelacji, wstrzymanie biegu przedawnienia karalności - zmiany w procedurze wchodzą w życie

Od wtorku 22 czerwca obowiązuje kolejna nowelizacja procedury karnej. Zmiany budzą sporo kontrowersji - chodzi m.in. o ograniczenie dostępu do akt zakończonych postępowań, wstrzymanie przedawnienia karalności czynu, przedawnienie wykonania kary w sprawach o przestępstwa i przestępstwa skarbowe, oraz jednoosobowe składy w apelacji w drobnych sprawach.

Patrycja Rojek-Socha 22.06.2021
Ustawa pozwalająca na wzmocnienie ośrodka w Gostyninie już obowiązuje

Wchodząca w życie 20 czerwca nowelizacja zakłada dodatkowe środki dla Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie oraz umożliwia czasowe oddelegowanie do pracy w placówce funkcjonariuszy Służby Więziennej. Zmienia również maksymalne limity wydatków budżetu państwa, co ma pozwolić na rozpoczęcie planowanej już od dłuższego czasu budowy docelowego nowego ośrodka.

Krzysztof Sobczak 20.06.2021
W Senacie bez poprawek - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 18.06.2021
Przeróbka samochodu nie pomoże uniknąć akcyzy - wkrótce nowe przepisy

Za niecałe dwa tygodnie zaczną obowiązywać nowe zasady opodatkowania akcyzą sprowadzanych samochodów. Przeróbka samochodu osobowego na ciężarowy nie będzie już łatwym sposobem na uniknięcie podatku. Za rozliczenie akcyzy odpowie nie tylko osoba sprowadzająca lub przerabiająca samochód, ale również posiadacz pojazdu.

Krzysztof Koślicki 18.06.2021
Zmiany w rozliczaniu akcyzy już od 1 lipca

Od lipca obowiązkowe będzie składanie deklaracji na podatek akcyzowy w formie elektronicznej. Podmioty prowadzące działalność gospodarczą rozliczą akcyzę wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej poprzez portal PUESC (www.puesc.gov.pl). Deklaracje papierowe dostępne będą tylko dla osób prywatnych - np. do rozliczenia podatku od zakupu samochodu za granicą.

Krzysztof Koślicki 16.06.2021
Udział młodzieży w życiu publicznym i więcej zadań w samorządach - prezydent podpisał ustawę

Wzmocnienie młodzieżowych rad i sejmików to cel zmian w ustawach samorządowych, których nowelizację podpisał we wtorek prezydent Andrzej Duda. Ułatwienie powoływania i funkcjonowania takich organów ma być szansą dla młodzieży na zdobycie doświadczeń w aktywności publicznej i społecznej.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.06.2021