Potwierdzanie sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1
z dnia 13 grudnia 2013 r.
w sprawie potwierdzania sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin 2 , 3

Na podstawie art. 54 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (Dz. U. z 2020 r. poz. 2097) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Rozporządzenie określa:
1)
warunki organizacyjno-techniczne prowadzenia badań sprawności technicznej będącego w użytkowaniu sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin w celu potwierdzenia jego sprawności technicznej;
2)
metodykę badań sprawności technicznej będącego w użytkowaniu sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin, prowadzonych w celu potwierdzenia jego sprawności technicznej;
3)
zakres i sposób dokumentowania badań sprawności technicznej będącego w użytkowaniu sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin, prowadzonych w celu potwierdzenia jego sprawności technicznej, oraz zakres informacji, jakie powinien zawierać dokument potwierdzający przeprowadzenie badań sprawności technicznej tego sprzętu;
4)
zakres informacji o będącym w użytkowaniu sprzęcie przeznaczonym do stosowania środków ochrony roślin, poddanym badaniom sprawności technicznej w celu potwierdzenia jego sprawności technicznej, przekazywanych wojewódzkiemu inspektorowi ochrony roślin i nasiennictwa oraz termin przekazywania tych informacji;
5)
wymagania, jakie powinien spełniać znak kontrolny umieszczany na będącym w użytkowaniu sprzęcie przeznaczonym do stosowania środków ochrony roślin, którego sprawność techniczna została potwierdzona, oraz wzór tego znaku.
§  2. 
1. 
Do prowadzenia badań sprawności technicznej opryskiwaczy ciągnikowych i samobieżnych polowych lub sadowniczych lub opryskiwaczy wyposażonych w belkę opryskową montowanych na pojazdach kolejowych podmiot prowadzący działalność w zakresie potwierdzania sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin, zwany dalej "podmiotem przeprowadzającym badania", zapewnia:
1)
stanowisko kontrolne do sprawdzania manometru opryskiwacza, wyposażone w:
a)
manometr wzorcowy spełniający wymagania techniczne określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia,
b)
prasę manometryczną lub inne urządzenie do wytwarzania ciśnienia;
2)
przymiar wstęgowy, stoper i kalkulator;
3)
przyrząd do nanoszenia numerów na ramę opryskiwacza;
4)
w przypadku opryskiwaczy ciągnikowych i samobieżnych polowych - dodatkowo:
a)
sprzęt diagnostyczny do sprawdzania dystrybucji cieczy w postaci:
ręcznego lub elektronicznego stołu rowkowego do sprawdzania rozkładu poprzecznego cieczy, spełniającego wymagania techniczne określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia, lub
urządzenia do pomiaru natężenia wypływu cieczy z rozpylaczy, spełniającego wymagania techniczne określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia, oraz
co najmniej 2 manometrów do pomiaru ciśnienia roboczego w sekcjach belki polowej opryskiwacza, spełniających wymagania techniczne dla manometru wzorcowego, określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia,
b)
zbiornik do zbierania cieczy wykorzystanej do badania,
c)
5 cylindrów miarowych o pojemności wynoszącej co najmniej 2000 ml, działce elementarnej wynoszącej nie więcej niż 20 ml i dopuszczalnym błędzie granicznym pomiaru wynoszącym ±20 ml;
5)
w przypadku opryskiwaczy ciągnikowych i samobieżnych sadowniczych - dodatkowo urządzenie umożliwiające jednoczesny pomiar natężenia wypływu cieczy co najmniej z:
a)
20 rozpylaczy zainstalowanych na sekcji opryskowej opryskiwaczy używanych do zabiegów środkami ochrony roślin w uprawie chmielu albo
b)
12 rozpylaczy zainstalowanych na sekcji opryskowej opryskiwaczy używanych do zabiegów środkami ochrony roślin w uprawach sadowniczych innych niż uprawa chmielu;
6)
w przypadku opryskiwaczy wyposażonych w belkę opryskową montowanych na pojazdach kolejowych - dodatkowo:
a)
sprzęt diagnostyczny do sprawdzania dystrybucji cieczy w postaci urządzenia do pomiaru natężenia wypływu cieczy z rozpylaczy, spełniającego wymagania techniczne określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia, oraz co najmniej 2 manometrów do pomiaru ciśnienia roboczego w sekcjach belki polowej opryskiwacza, spełniających wymagania techniczne dla manometru wzorcowego, określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia,
b)
zbiornik do zbierania cieczy wykorzystanej do badania,
c)
5 cylindrów miarowych o pojemności wynoszącej co najmniej 2000 ml, działce elementarnej wynoszącej nie więcej niż 20 ml i dopuszczalnym błędzie granicznym pomiaru wynoszącym ±20 ml.
2. 
Manometr wzorcowy, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a, oraz cylindry miarowe, o których mowa w ust. 1 pkt 4 lit. c i pkt 6 lit. c, podlegają wzorcowaniu.
3. 
Wzorcowanie manometru wzorcowego, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a, przeprowadza się w odstępach czasu nie dłuższych niż 2 lata.
§  3. 
1. 
Do prowadzenia badań sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin montowanego na pojazdach kolejowych, innego niż opryskiwacze wyposażone w belkę opryskową montowane na pojazdach kolejowych, zwanego dalej "innym sprzętem kolejowym", podmiot przeprowadzający badania tego sprzętu zapewnia:
1)
stanowisko kontrolne do sprawdzania manometru tego sprzętu, wyposażone w:
a)
manometr wzorcowy spełniający wymagania techniczne określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia,
b)
prasę manometryczną lub inne urządzenie do wytwarzania ciśnienia;
2)
przymiar wstęgowy, stoper i kalkulator;
3)
sprzęt diagnostyczny do sprawdzania dystrybucji cieczy w postaci urządzenia do pomiaru natężenia wypływu cieczy z rozpylaczy, spełniającego wymagania techniczne określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
2. 
Do manometru wzorcowego, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a, stosuje się przepisy § 2 ust. 2 i 3.
§  3a. 
Do prowadzenia badań sprawności technicznej urządzeń przeznaczonych do zaprawiania nasion, innych niż przemysłowe, zwanych dalej "zaprawiarkami do nasion", oraz samobieżnego lub ciągnikowego sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin w formie granulatu podmiot przeprowadzający badania tego sprzętu zapewnia wyposażenie techniczne, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 i 2.
§  3b. 
Do prowadzenia badań sprawności technicznej:
1)
instalacji przeznaczonych do stosowania środków ochrony roślin w formie oprysku lub zamgławiania w szklarniach lub tunelach foliowych, zwanych dalej "opryskiwaczami szklarniowymi",
2)
sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin w formie oprysku, niewymienionego w pkt 1, § 2 ust. 1, § 3 ust. 1, § 3a oraz w § 4, innego niż opryskiwacze ręczne i plecakowe, którego pojemność zbiornika przekracza 30 litrów, zwanego dalej "pozostałym sprzętem do stosowania środków ochrony roślin"

- podmiot przeprowadzający badania tego sprzętu zapewnia wyposażenie techniczne oraz sprzęt diagnostyczny, o których mowa w § 3.

§  4. 
Do prowadzenia badań sprawności technicznej sprzętu agrolotniczego podmiot przeprowadzający badania tego sprzętu zapewnia przymiar wstęgowy, stoper i kalkulator.
§  5. 
Podmiot przeprowadzający badania sprawności technicznej opryskiwaczy ciągnikowych i samobieżnych polowych lub sadowniczych powinien dysponować pomieszczeniami, w których jest możliwe zastosowanie do badań tych opryskiwaczy wyposażenia technicznego oraz sprzętu diagnostycznego, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1-5.
§  6. 
1. 
Sprzęt przeznaczony do stosowania środków ochrony roślin udostępnia do badań sprawności technicznej jego posiadacz, w sposób i w miejscu umożliwiającym przeprowadzenie tych badań.
2. 
Opryskiwacze ciągnikowe i samobieżne polowe lub sadownicze udostępnione do badań sprawności technicznej powinny być umyte z zewnątrz i od wewnątrz, a ich zbiorniki powinny być wypełnione do połowy czystą wodą.
3. 
W przypadku przeprowadzania badania sprawności technicznej:
1)
opryskiwaczy wyposażonych w belkę opryskową montowanych na pojazdach kolejowych,
2)
innego sprzętu kolejowego,
3)
sprzętu agrolotniczego,
4)
zaprawiarek do nasion,
5)
opryskiwaczy szklarniowych,
6)
samobieżnego lub ciągnikowego sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin w formie granulatu,
7)
pozostałego sprzętu do stosowania środków ochrony roślin

- części i urządzenia tego sprzętu objęte badaniem powinny być umyte z zewnątrz i od wewnątrz.

§  7. 
Dopuszcza się przeprowadzanie badań sprawności technicznej:
1)
sprzętu agrolotniczego, opryskiwaczy wyposażonych w belkę opryskową montowanych na pojazdach kolejowych, innego sprzętu kolejowego przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin, zaprawiarek do nasion oraz samobieżnego lub ciągnikowego sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin w formie granulatu, na otwartej przestrzeni, przy dodatniej temperaturze powietrza oraz przy braku opadów atmosferycznych;
2)
opryskiwaczy ciągnikowych i samobieżnych:
a)
polowych - w miejscach osłoniętych od wiatru, przy dodatniej temperaturze powietrza oraz - w przypadku miejsc niezadaszonych - przy braku opadów atmosferycznych,
b)
sadowniczych - na otwartej przestrzeni, przy dodatniej temperaturze powietrza oraz przy braku opadów atmosferycznych,
c)
polowych lub sadowniczych - w gospodarstwie posiadacza opryskiwacza, przy zachowaniu warunków, o których mowa odpowiednio w lit. a lub b;
3)
opryskiwaczy szklarniowych oraz pozostałego sprzętu do stosowania środków ochrony roślin:
a)
w miejscach osłoniętych od wiatru, przy dodatniej temperaturze powietrza oraz - w przypadku miejsc niezadaszonych - przy braku opadów atmosferycznych,
b)
w gospodarstwie posiadacza tego sprzętu przy zachowaniu warunków, o których mowa w lit. a.
§  8. 
1. 
Metodyka badania sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin obejmuje badanie ogólne i badanie stanu technicznego poszczególnych części i urządzeń tego sprzętu.
2. 
Jeżeli wynik badania ogólnego sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin jest negatywny, podmiot przeprowadzający badania tego sprzętu nie musi przeprowadzać badania stanu technicznego poszczególnych części i urządzeń tego sprzętu.
3. 
Metodyka badania sprawności technicznej:
1)
opryskiwaczy ciągnikowych lub samobieżnych polowych lub sadowniczych jest określona w załączniku nr 3 do rozporządzenia;
2)
opryskiwaczy wyposażonych w belkę opryskową montowanych na pojazdach kolejowych jest określona w załączniku nr 4 do rozporządzenia;
3)
innego sprzętu kolejowego jest określona w załączniku nr 5 do rozporządzenia;
3a)
zaprawiarek do nasion jest określona w załączniku nr 5a do rozporządzania;
3b)
opryskiwaczy szklarniowych jest określona w załączniku nr 5b do rozporządzenia;
3c)
samobieżnego lub ciągnikowego sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin w formie granulatu jest określona w załączniku nr 5c do rozporządzenia;
3d)
pozostałego sprzętu do stosowania środków ochrony roślin jest określona w załączniku nr 5d do rozporządzenia;
4)
sprzętu agrolotniczego jest określona w załączniku nr 6 do rozporządzenia.
§  9. 
1. 
Badanie sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin dokumentuje się w protokole badania technicznego, który zawiera:
1)
numer protokołu badania technicznego;
2)
imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres podmiotu przeprowadzającego badania;
3)
numer wpisu do rejestru, o którym mowa w art. 49 ust. 1 albo w art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin;
4)
imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres posiadacza sprzętu;
5)
numer PESEL, jeżeli posiadaczem sprzętu jest osoba fizyczna, albo nazwę i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, w przypadku gdy posiadacz sprzętu nie posiada obywatelstwa polskiego, albo numer identyfikacji podatkowej (NIP) w przypadku posiadacza sprzętu niebędącego osobą fizyczną;
6)
określenie typu, rodzaju i nazwy sprzętu;
7)
wskazanie szerokości belki polowej opryskiwacza - w przypadku opryskiwacza ciągnikowego i samobieżnego polowego;
8)
numer seryjny lub ewidencyjny sprzętu;
9)
nazwę producenta sprzętu;
10)
rok produkcji sprzętu;
11)
datę przeprowadzenia badania;
12)
wyszczególnienie części i urządzeń objętych badaniem;
13)
wynik badania; jeżeli wynik badania jest pozytywny - numer, o którym mowa w § 10 ust. 1 pkt 2, oraz termin ważności przeprowadzonego badania;
14)
podpis osoby przeprowadzającej badanie.
2. 
Protokół badania technicznego, o którym mowa w ust. 1, jest dokumentem potwierdzającym przeprowadzenie badania sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin i jest sporządzany w 2 egzemplarzach, z których jeden wydaje się posiadaczowi sprzętu.
§  10. 
1. 
Sprzęt przeznaczony do stosowania środków ochrony roślin, którego wynik badania sprawności technicznej jest pozytywny, oznacza się znakiem kontrolnym, który zawiera:
1)
napis "Sprzęt sprawny technicznie";
2)
numer składający się z siedmiu cyfr i litery, z których:
a)
pierwsze dwie cyfry stanowią identyfikator terytorialny województwa, na którego obszarze znajduje się siedziba podmiotu przeprowadzającego badania, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 49 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 443 i 1486),
b)
pięć kolejnych cyfr i litera stanowią niepowtarzalny numer identyfikacyjny znaku kontrolnego;
3)
znak Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa;
4)
rok przeprowadzenia badania.
2. 
Znak kontrolny umieszcza się na zbiorniku sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin w widocznym miejscu.
3. 
Wzór znaku kontrolnego jest określony w załączniku nr 7 do rozporządzenia.
§  11. 
1. 
Podmiot przeprowadzający badania prowadzi rejestr przebadanego sprzętu, który zawiera dane określone w § 9 ust. 1 pkt 1, 2, 4-11 i 13, oraz podpis osoby dokonującej wpisu w rejestrze.
2. 
Dane zawarte w rejestrze, o którym mowa w ust. 1, dotyczące przeprowadzonego badania sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin przechowuje się przez 3 lata od dnia przeprowadzenia badania.
§  12. 
1. 
Zakres informacji przekazywanych wojewódzkiemu inspektorowi ochrony roślin i nasiennictwa obejmuje informacje o będącym w użytkowaniu sprzęcie przeznaczonym do stosowania środków ochrony roślin poddanym badaniom sprawności technicznej w celu potwierdzenia jego sprawności technicznej, określone w § 9 ust. 1 pkt 1, 2, 4-11 i 13.
2. 
Informacje, o których mowa w ust. 1, odnoszące się do sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin poddanego badaniom sprawności technicznej w okresie:
1)
od dnia 1 stycznia do dnia 30 czerwca danego roku przekazuje się wojewódzkiemu inspektorowi ochrony roślin i nasiennictwa do dnia 31 sierpnia tego samego roku;
2)
od dnia 1 lipca do dnia 31 grudnia danego roku przekazuje się wojewódzkiemu inspektorowi ochrony roślin i nasiennictwa do dnia 31 marca następnego roku.
§  13. 
Do dnia 31 grudnia 2020 r. do sprawdzania rozkładu poprzecznego cieczy mogą być stosowane ręczne lub elektroniczne stoły rowkowe niespełniające wymagań określonych w załączniku nr 2 do rozporządzenia, z tym że w przypadku:
1)
ręcznych stołów rowkowych:
a)
ich szerokość powinna wynosić 3000 mm,
b)
długość profili probierczych powinna wynosić co najmniej 500 mm,
c)
szerokość profili probierczych powinna wynosić 50 mm,
d)
na naczyniach zbierających ciecz z poszczególnych profili probierczych wyznacza się linie wskazujące:
średnią objętość cieczy zbieranej podczas pomiaru,
odchylenia objętości cieczy od wartości średniej wynoszące 15%;
2)
elektronicznych stołów rowkowych:
a)
długość profili probierczych powinna wynosić co najmniej 500 mm,
b)
szerokość profili probierczych powinna wynosić 50 mm.
§  14. 
Po dniu 31 grudnia 2020 r. w opryskiwaczu ciągnikowym lub samobieżnym polowym innym niż dozujący ciecz użytkową w pasach lub rzędach nie przeprowadza się sprawdzenia dystrybucji cieczy przez dokonanie jednoczesnego pomiaru natężenia wypływu cieczy z rozpylaczy zainstalowanych na belce polowej opryskiwacza albo - po ich demontażu - z belki polowej opryskiwacza.
§  15. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r. 4

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WYMAGANIA TECHNICZNE DLA MANOMETRU WZORCOWEGO

Zakres mierzonego ciśnienia

w barach

Wartość działki elementarnej

w barach

Błąd graniczny dopuszczalny

w barach

Klasa dokładności Górna granica zakresu wskazań

w barach

0 < p ≤ 6 0,1 ±0,1 1,6

1,0

0,6

6

10

16

6 < p ≤ 16 0,2 ±0,25 1,6

1,0

16

25

ZAŁĄCZNIK Nr  2 

WYMAGANIA TECHNICZNE DLA RĘCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO STOŁU ROWKOWEGO DO SPRAWDZANIA ROZKŁADU POPRZECZNEGO CIECZY ORAZ DLA URZĄDZENIA DO POMIARU NATĘŻENIA WYPŁYWU CIECZY Z ROZPYLACZY

Lp. Wymagania techniczne Rodzaj urządzenia
ręczny stół rowkowy elektroniczny stół rowkowy urządzenie do pomiaru natężenia wypływu cieczy z rozpylaczy
1 Szerokość profilu probierczego [mm] 100 100 -
2 Tolerancja szerokości profilu probierczego [mm] ± 2,5 ± 1 -
3 Głębokość profilu probierczego [mm] ≥ 80 ≥ 80 -
4 Długość profilu probierczego [mm] ≥ 1500 ≥ 1500 -
5 Szerokość ręcznego stołu rowkowego lub wózka pomiarowego elektronicznego stołu rowkowego [mm] ≥ 3000 ≥ 800 -
6 Dokładność pozycjonowania wózka pomiarowego [mm] - ±20 -
7 Działka elementarna cylindrów miarowych urządzenia do pomiaru natężenia wypływu cieczy z rozpylaczy - w przypadku pomiaru natężenia wypływu cieczy z rozpylaczy zainstalowanych na belce polowej opryskiwacza, lub cylindrów miarowych stołu rowkowego [ml] ≤ 10 ≤ 10 ≤ 20
8 Pojemność cylindrów miarowych urządzenia do pomiaru natężenia wypływu cieczy z rozpylaczy - w przypadku pomiaru natężenia wypływu cieczy z rozpylaczy zainstalowanych na belce polowej opryskiwacza [ml] - - ≥ 2000
9 Linie pomocnicze na cylindrach miarowych ręcznego stołu rowkowego odchylenia objętości cieczy od wartości średniej wynoszące 15% oraz linie wskazujące średnią objętość cieczy zbieranej podczas pomiaru - -

ZAŁĄCZNIK Nr  3 

METODYKA BADANIA OPRYSKIWACZY CIĄGNIKOWYCH LUB SAMOBIEŻNYCH POLOWYCH LUB SADOWNICZYCH

Lp. Etap badania opryskiwacza ciągnikowego lub samobieżnego polowego lub sadowniczego (opryskiwacz) Sposób przeprowadzania badania opryskiwacza
1 Badanie ogólne opryskiwacza
1.1 Sprawdzenie kompletności, stanu technicznego i zamocowania osłon elementów wirujących oględziny
1.2 Sprawdzenie zamocowania opryskiwacza na układzie zawieszenia ciągnika lub połączenia opryskiwacza z ciągnikiem, w tym sworzni, zaczepów i dyszla oględziny
1.3 Sprawdzenie stanu technicznego części i urządzeń opryskiwacza wpływających na jakość wykonywanych zabiegów lub na bezpieczeństwo operatora i środowiska, w tym węży cieczowych, węży hydraulicznych, zbiornika opryskiwacza, połączeń mechanicznych, zaworów, korpusów rozpylaczy i układu jezdnego oględziny
1.4 Sprawdzenie szczelności zbiornika oględziny
1.5 Sprawdzenie czystości opryskiwacza oględziny
2 Badanie stanu technicznego poszczególnych części i urządzeń opryskiwacza
2.1 Pompa
2.1.1 Sprawdzenie szczelności oględziny
2.1.2 Sprawdzenie układu smarowania oględziny
2.1.3 Sprawdzenie działania systemu tłumienia pulsacji cieczy użytkowej badanie funkcjonalne1)

i oględziny

2.1.4 Sprawdzenie wydajności badanie funkcjonalne1)
2.1.5 Sprawdzenie działania oraz stanu technicznego zaworu bezpieczeństwa - w przypadku opryskiwaczy wyposażonych w taki zawór badanie funkcjonalne1)

i oględziny

2.2 Zbiornik
2.2.1 Sprawdzenie stanu technicznego i zamocowania pokrywy otworu wlewowego oględziny
2.2.2 Sprawdzenie systemu uniemożliwiającego powstanie nadciśnienia albo podciśnienia w zbiorniku oględziny
2.2.3 Sprawdzenie działania oraz stanu technicznego systemu powodującego efekt mieszania cieczy użytkowej w zbiorniku badanie funkcjonalne1)

i oględziny

2.2.4 Sprawdzenie stanu technicznego systemu wstępnego filtrowania cieczy użytkowej, w tym stanu technicznego sita wlewowego oględziny
2.2.5 Sprawdzenie działania i czytelności wskaźnika poziomu cieczy użytkowej oględziny
2.2.6 Sprawdzenie działania oraz stanu technicznego zaworu spustowego badanie funkcjonalne1)

i oględziny

2.2.7 Sprawdzenie działania oraz stanu technicznego instalacji do przepłukiwania zbiornika - w przypadku opryskiwaczy wyposażonych w taką instalację badanie funkcjonalne1)

i oględziny

2.2.8 Sprawdzenie działania oraz stanu technicznego rozwadniacza - w przypadku opryskiwaczy wyposażonych w taki rozwadniacz badanie funkcjonalne1)

i oględziny

2.2.9 Sprawdzenie działania oraz stanu technicznego urządzenia myjącego opakowania po środkach ochrony roślin - w przypadku opryskiwaczy wyposażonych w takie urządzenie badanie funkcjonalne1)

i oględziny

2.3 Urządzenia pomiarowo-sterujące
2.3.1 Pomiar średnicy obudowy manometru przy użyciu przymiaru wstęgowego
2.3.2 Sprawdzenie zakresu wskazań oraz działki elementarnej manometru oględziny
2.3.3 Sprawdzenie stabilności wskazówki manometru badanie funkcjonalne1)
2.3.4 Pomiar błędu pomiaru ciśnienia roboczego przez manometr przy ciśnieniu roboczym wynoszącym: 1, 3 i 5 bar - w przypadku opryskiwaczy ciągnikowych i samobieżnych polowych, albo 5, 10 i 15 bar - w przypadku opryskiwaczy ciągnikowych i samobieżnych sadowniczych przy użyciu stanowiska kontrolnego do sprawdzania manometru opryskiwacza
2.3.5 Sprawdzenie stabilności i powtarzalności ciśnienia cieczy użytkowej badanie funkcjonalne1)
2.3.6 Sprawdzenie działania oraz stanu technicznego zaworów badanie funkcjonalne1)

i oględziny

2.4 Układ cieczowy
2.4.1 Sprawdzenie szczelności, zamocowania oraz stanu technicznego elementów układu cieczowego badanie funkcjonalne1)

i oględziny

2.4.2 Sprawdzenie zabezpieczenia elementów konstrukcyjnych opryskiwacza przed opryskaniem cieczą użytkową badanie funkcjonalne1) i oględziny
2.5 System filtracji
2.5.1 Sprawdzenie kompletności i stanu technicznego filtrów, w tym wielkości oczek filtra po stronie tłocznej pompy oględziny
2.6 Belka polowa
2.6.1 Sprawdzenie stanu technicznego i stabilności belki polowej oględziny
2.6.2 Sprawdzenie stanu technicznego mechanizmu składania belki polowej, w tym przegubów, siłowników, linek, bloczków i dźwigni badanie funkcjonalne1)

i oględziny

2.6.3 Sprawdzenie działania oraz stanu technicznego blokady belki polowej badanie funkcjonalne1)

i oględziny

2.6.4 Sprawdzenie działania oraz stanu technicznego mechanizmu regulacji wysokości belki polowej badanie funkcjonalne1)

i oględziny

2.6.5 Pomiar położenia belki polowej względem opryskiwanej powierzchni przy użyciu przymiaru wstęgowego
2.6.6 Sprawdzenie ustawienia rozpylaczy oględziny i pomiar przy użyciu przymiaru wstęgowego
2.6.7 Sprawdzenie działania oraz stanu technicznego mechanizmu umożliwiającego odchylanie oraz powrót do położenia pierwotnego belki polowej w razie kolizji z przeszkodą badanie funkcjonalne1)

i oględziny

2.6.8 Sprawdzenie działania oraz stanu technicznego mechanizmu tłumienia wahań belki polowej - w przypadku opryskiwaczy wyposażonych w taki mechanizm badanie funkcjonalne1)

i oględziny

2.6.9 Sprawdzenie typu, działania oraz stanu technicznego zaworów przeciwkroplowych badanie funkcjonalne1)

i oględziny

2.7 Sekcje opryskowe opryskiwacza ciągnikowego lub samobieżnego sadowniczego
2.7.1 Sprawdzenie ustawienia rozpylaczy oględziny
2.7.2 Sprawdzenie typu, działania oraz stanu technicznego zaworów przeciwkroplowych badanie funkcjonalne1)

i oględziny

2.8 Rozpylacze zainstalowane na opryskiwaczu ciągnikowym i samobieżnym polowym
2.8.1 Sprawdzenie stanu technicznego, typu, rozmiaru, kąta rozpylania oraz materiału, z jakiego są wykonane rozpylacze oględziny
2.8.2 Sprawdzenie stanu technicznego, typu oraz rozmiaru filtrów rozpylaczy oględziny
2.8.3 Sprawdzenie dystrybucji cieczy jedna z metod określonych w lp. 2.8.3.1, 2.8.3.2 albo 2.8.3.3
2.8.3.1 Pomiar nierównomierności rozkładu poprzecznego cieczy przy nominalnej wartości ciśnienia roboczego dla badanych rozpylaczy przy użyciu ręcznego stołu rowkowego; błąd pomiaru nie powinien przekraczać 2%
2.8.3.2 Pomiar współczynnika nierównomierności rozkładu poprzecznego cieczy nominalnej wartości ciśnienia roboczego dla badanych rozpylaczy przy użyciu elektronicznego stołu rowkowego; błąd pomiaru przy natężeniu przepływu cieczy wynoszącym 300 ml/min nie powinien przekraczać 4%
2.8.3.3 Jednoczesny pomiar natężenia wypływu cieczy z rozpylaczy zainstalowanych na sekcji belki polowej opryskiwacza albo zdemontowanych z belki polowej opryskiwacza przy nominalnej wartości ciśnienia roboczego dla badanych rozpylaczy przy użyciu urządzenia do pomiaru natężenia wypływu cieczy z rozpylaczy; błąd pomiaru nie powinien przekraczać 2,5%
2.8.4 Pomiar spadku wartości ciśnienia roboczego między punktem pomiaru tego ciśnienia położonym przy zaworze sterującym a końcem każdej sekcji belki polowej; pomiaru nie przeprowadza się, jeżeli został przeprowadzony pomiar nierównomierności rozkładu poprzecznego cieczy na ręcznym stole rowkowym albo pomiar współczynnika nierównomierności rozkładu poprzecznego cieczy na elektronicznym stole rowkowym przy użyciu manometrów do pomiaru ciśnienia roboczego w sekcjach belki polowej
2.9 Rozpylacze zainstalowane na opryskiwaczu ciągnikowym i samobieżnym sadowniczym
2.9.1 Sprawdzenie stanu technicznego, typu, rozmiaru oraz materiału, z jakiego są wykonane rozpylacze oględziny
2.9.2 Jednoczesny pomiar natężenia wypływu cieczy co najmniej z 20 rozpylaczy zainstalowanych na sekcji opryskowej opryskiwacza używanego do zabiegów środkami ochrony roślin w uprawie chmielu albo co najmniej z 12 rozpylaczy zainstalowanych na sekcji opryskowej opryskiwacza używanego do zabiegów środkami ochrony roślin w uprawach sadowniczych innych niż uprawa chmielu przy użyciu urządzenia do pomiaru natężenia wypływu cieczy z rozpylaczy
2.10 Wentylator opryskiwacza
2.10.1 Sprawdzenie stanu technicznego wentylatora i urządzeń sterujących wentylatorem - w przypadku opryskiwaczy wyposażonych w takie urządzenie oględziny
1) Sprawdzenie działania badanego urządzenia opryskiwacza w czasie jego normalnej pracy, bez użycia sprzętu diagnostycznego.

ZAŁĄCZNIK Nr  4 

METODYKA BADANIA OPRYSKIWACZY WYPOSAŻONYCH W BELKĘ OPRYSKOWĄ MONTOWANYCH NA POJAZDACH KOLEJOWYCH

Lp. Etap badania opryskiwacza wyposażonego w belkę opryskową montowanego na pojeździe kolejowym (opryskiwacz kolejowy) Sposób przeprowadzania badania opryskiwacza kolejowego
1 Badanie ogólne opryskiwacza kolejowego
1.1 Sprawdzenie kompletności, stanu technicznego i zamocowania osłon elementów wirujących oględziny
1.2 Sprawdzenie zamocowania opryskiwacza kolejowego na pojeździe kolejowym oględziny
1.3 Sprawdzenie stanu technicznego części i urządzeń wpływających na jakość wykonywanych zabiegów lub na bezpieczeństwo operatora i środowiska, w tym węży cieczowych, węży hydraulicznych, zbiornika, połączeń mechanicznych, zaworów i korpusów rozpylaczy oględziny
1.4 Sprawdzenie szczelności zbiornika oględziny
1.5 Sprawdzenie czystości oględziny
2 Badanie stanu technicznego poszczególnych części i urządzeń opryskiwacza kolejowego
2.1 Pompa
2.1.1 Sprawdzenie szczelności oględziny
2.1.2 Sprawdzenie układu smarowania oględziny
2.1.3 Sprawdzenie działania systemu tłumienia pulsacji cieczy użytkowej badanie funkcjonalne1)

i oględziny

2.1.4 Sprawdzenie wydajności badanie funkcjonalne1)
2.1.5 Sprawdzenie działania oraz stanu technicznego zaworu bezpieczeństwa - w przypadku opryskiwaczy kolejowych wyposażonych w taki zawór badanie funkcjonalne1)

i oględziny

2.2 Zbiornik
2.2.1 Sprawdzenie stanu technicznego i zamocowania pokrywy otworu wlewowego oględziny
2.2.2 Sprawdzenie systemu uniemożliwiającego powstanie nadciśnienia albo podciśnienia w zbiorniku oględziny
2.2.3 Sprawdzenie działania oraz stanu technicznego systemu powodującego efekt mieszania cieczy użytkowej w zbiorniku badanie funkcjonalne1)

i oględziny

2.2.4 Sprawdzenie stanu technicznego systemu wstępnego filtrowania cieczy użytkowej, w tym stanu technicznego sita wlewowego oględziny
2.2.5 Sprawdzenie działania i czytelności wskaźnika poziomu cieczy użytkowej oględziny
2.2.6 Sprawdzenie działania oraz stanu technicznego zaworu spustowego badanie funkcjonalne1)

i oględziny

2.2.7 Sprawdzenie działania oraz stanu technicznego instalacji do przepłukiwania zbiornika - w przypadku opryskiwaczy kolejowych wyposażonych w taką instalację badanie funkcjonalne1)

i oględziny

2.2.8 Sprawdzenie działania oraz stanu technicznego rozwadniacza - w przypadku opryskiwaczy kolejowych wyposażonych w taki rozwadniacz badanie funkcjonalne1)

i oględziny

2.2.9 Sprawdzenie działania oraz stanu technicznego urządzenia myjącego opakowania po środkach ochrony roślin - w przypadku opryskiwaczy kolejowych wyposażonych w takie urządzenie badanie funkcjonalne1)

i oględziny

2.3 Urządzenia pomiarowo-sterujące
2.3.1 Pomiar średnicy obudowy manometru przy użyciu przymiaru wstęgowego
2.3.2 Sprawdzenie zakresu wskazań oraz działki elementarnej manometru oględziny
2.3.3 Sprawdzenie stabilności wskazówki manometru badanie funkcjonalne1)
2.3.4 Pomiar błędu pomiaru ciśnienia roboczego przez manometr przy użyciu stanowiska kontrolnego do sprawdzania manometru
2.3.5 Sprawdzenie stabilności i powtarzalności ciśnienia cieczy użytkowej badanie funkcjonalne1)
2.3.6 Sprawdzenie działania oraz stanu technicznego zaworów badanie funkcjonalne1)

i oględziny

2.4 Układ cieczowy
2.4.1 Sprawdzenie szczelności, zamocowania oraz stanu technicznego elementów układu cieczowego badanie funkcjonalne1)

i oględziny

2.4.2 Sprawdzenie zabezpieczenia elementów konstrukcyjnych opryskiwacza kolejowego oraz elementów konstrukcyjnych pojazdu kolejowego przed opryskaniem cieczą użytkową badanie funkcjonalne1)

i oględziny

2.5 System filtracji
2.5.1 Sprawdzenie kompletności i stanu technicznego filtrów, w tym wielkości oczek filtra po stronie tłocznej pompy oględziny
2.6 Belka opryskowa
2.6.1 Sprawdzenie stanu technicznego i stabilności belki opryskowej oględziny
2.6.2 Sprawdzenie stanu technicznego mechanizmu składania belki opryskowej, w tym przegubów, siłowników, linek, bloczków i dźwigni - w przypadku opryskiwaczy kolejowych wyposażonych w taki mechanizm badanie funkcjonalne1)

i oględziny

2.6.3 Sprawdzenie działania oraz stanu technicznego blokady belki opryskowej badanie funkcjonalne1)

i oględziny

2.6.4 Sprawdzenie działania oraz stanu technicznego mechanizmu regulacji wysokości belki opryskowej badanie funkcjonalne1)

i oględziny

2.6.5 Pomiar położenia belki opryskowej względem opryskiwanej powierzchni przy użyciu przymiaru wstęgowego
2.6.6 Sprawdzenie ustawienia rozpylaczy oględziny i pomiar przy użyciu przymiaru wstęgowego
2.6.7 Sprawdzenie działania oraz stanu technicznego mechanizmu umożliwiającego odchylanie oraz powrót do położenia pierwotnego belki opryskowej w razie kolizji z przeszkodą - w przypadku opryskiwaczy kolejowych wyposażonych w taki mechanizm badanie funkcjonalne1)

i oględziny

2.6.8 Sprawdzenie działania oraz stanu technicznego mechanizmu tłumienia wahań belki opryskowej - w przypadku opryskiwaczy kolejowych wyposażonych w taki mechanizm badanie funkcjonalne1)

i oględziny

2.6.9 Sprawdzenie typu, działania oraz stanu technicznego zaworów przeciwkroplowych badanie funkcjonalne1)

i oględziny

2.7 Rozpylacze
2.7.1 Sprawdzenie stanu technicznego, typu, rozmiaru, kąta rozpylania oraz materiału, z jakiego są wykonane rozpylacze oględziny
2.7.2 Sprawdzenie stanu technicznego, typu oraz rozmiaru filtrów rozpylaczy oględziny
2.7.3 Jednoczesny pomiar natężenia wypływu cieczy z rozpylaczy zainstalowanych na belce opryskowej opryskiwacza kolejowego albo zdemontowanych z belki opryskowej opryskiwacza kolejowego przy ciśnieniu roboczym stosowanym dla badanych rozpylaczy przy użyciu urządzenia do pomiaru natężenia wypływu cieczy z rozpylaczy; błąd pomiaru nie powinien przekraczać 2,5%
2.7.4 Pomiar spadku wartości ciśnienia roboczego między punktem pomiaru tego ciśnienia położonym przy zaworze sterującym opryskiwacza kolejowego a końcem każdej sekcji belki opryskowej tego opryskiwacza przy użyciu manometrów do pomiaru ciśnienia roboczego w sekcjach belki opryskowej
1) Sprawdzenie działania badanego urządzenia opryskiwacza kolejowego w czasie jego normalnej pracy, bez użycia sprzętu diagnostycznego.

ZAŁĄCZNIK Nr  5 

METODYKA BADANIA INNEGO SPRZĘTU KOLEJOWEGO

Lp. Etap badania innego sprzętu kolejowego Sposób przeprowadzania badania innego sprzętu kolejowego
1 Badanie ogólne opryskiwacza innego sprzętu kolejowego
1.1 Sprawdzenie kompletności, stanu technicznego i zamocowania osłon elementów wirujących oględziny
1.2 Sprawdzenie zamocowania zbiornika na środek ochrony roślin lub ciecz użytkową oględziny
1.3 Sprawdzenie stanu technicznego części i urządzeń wpływających na jakość wykonywanych zabiegów lub na bezpieczeństwo operatora i środowiska, w tym węży cieczowych, węży hydraulicznych, zbiornika na środek ochrony roślin lub ciecz użytkową, połączeń mechanicznych, zaworów i korpusów rozpylaczy oględziny
1.4 Sprawdzenie szczelności zbiornika na środek ochrony roślin lub ciecz użytkową oględziny
1.5 Sprawdzenie czystości oględziny
2 Badanie stanu technicznego poszczególnych części i urządzeń innego sprzętu kolejowego
2.1 Pompa
2.1.1 Sprawdzenie szczelności oględziny
2.1.2 Sprawdzenie układu smarowania oględziny
2.1.3 Sprawdzenie działania systemu tłumienia pulsacji cieczy użytkowej badanie funkcjonalne1)

i oględziny

2.1.4 Sprawdzenie wydajności badanie funkcjonalne1)
2.1.5 Sprawdzenie działania oraz stanu technicznego zaworu bezpieczeństwa - w przypadku innego sprzętu kolejowego wyposażonego w taki zawór badanie funkcjonalne1)

i oględziny

2.2 Zbiornik na środek ochrony roślin albo ciecz użytkową
2.2.1 Sprawdzenie stanu technicznego i zamocowania pokrywy otworu wlewowego oględziny
2.2.2 Sprawdzenie systemu uniemożliwiającego powstanie nadciśnienia albo podciśnienia w zbiorniku oględziny
2.2.3 Sprawdzenie stanu technicznego systemu wstępnego filtrowania cieczy użytkowej, w tym stanu technicznego sita wlewowego oględziny
2.2.4 Sprawdzenie działania i czytelności wskaźnika poziomu środka ochrony roślin albo cieczy użytkowej oględziny
2.2.5 Sprawdzenie działania oraz stanu technicznego zaworu spustowego badanie funkcjonalne1)

i oględziny

2.2.6 Sprawdzenie działania oraz stanu technicznego instalacji do przepłukiwania zbiornika - w przypadku innego sprzętu kolejowego wyposażonego w taką instalację badanie funkcjonalne1)

i oględziny

2.3 Urządzenia pomiarowo-sterujące
2.3.1 Sprawdzenie zakresu wskazań oraz działki elementarnej manometru oględziny
2.3.2 Sprawdzenie stabilności wskazówki manometru badanie funkcjonalne1)
2.3.3 Pomiar błędu pomiaru ciśnienia roboczego przez manometr przy użyciu stanowiska kontrolnego do sprawdzania manometru
2.3.4 Sprawdzenie stabilności i powtarzalności ciśnienia cieczy użytkowej badanie funkcjonalne1)
2.3.5 Sprawdzenie działania oraz stanu technicznego zaworów badanie funkcjonalne1)

i oględziny

2.4 Układ cieczowy
2.4.1 Sprawdzenie szczelności, zamocowania oraz stanu technicznego elementów układu cieczowego badanie funkcjonalne1)

i oględziny

2.4.2 Sprawdzenie zabezpieczenia elementów konstrukcyjnych innego sprzętu kolejowego przed opryskaniem cieczą użytkową badanie funkcjonalne1)

i oględziny

2.5 System filtracji
2.5.1 Sprawdzenie kompletności i stanu technicznego filtrów, w tym wielkości oczek filtra po stronie tłocznej pompy oględziny
2.6 Nośniki rozpylaczy
2.6.1 Sprawdzenie stanu technicznego i stabilności nośników rozpylaczy oględziny
2.6.2 Sprawdzenie działania oraz stanu technicznego mechanizmu regulacji wysokości nośników rozpylaczy badanie funkcjonalne1)

i oględziny

2.6.3 Sprawdzenie ustawienia rozpylaczy oględziny i pomiar przy użyciu przymiaru wstęgowego
2.6.4 Sprawdzenie działania oraz stanu technicznego mechanizmu umożliwiającego odchylanie oraz powrót do położenia pierwotnego nośników rozpylaczy w razie kolizji z przeszkodą - w przypadku innego sprzętu kolejowego wyposażonego w taki mechanizm badanie funkcjonalne1)

i oględziny

2.6.5 Sprawdzenie typu, działania oraz stanu technicznego zaworów przeciwkroplowych - w przypadku innego sprzętu kolejowego wyposażonego w takie zawory badanie funkcjonalne1)

i oględziny

2.7 Rozpylacze
2.7.1 Sprawdzenie stanu technicznego, typu, rozmiaru, kąta rozpylania oraz materiału, z jakiego są wykonane rozpylacze oględziny
2.7.2 Sprawdzenie stanu technicznego, typu oraz rozmiaru filtrów rozpylaczy oględziny
2.7.3 Jednoczesny pomiar natężenia wypływu cieczy z rozpylaczy zainstalowanych na belce opryskowej opryskiwacza kolejowego albo zdemontowanych z belki opryskowej opryskiwacza kolejowego przy ciśnieniu roboczym stosowanym dla badanych rozpylaczy przy użyciu urządzenia do pomiaru natężenia wypływu cieczy z rozpylaczy; błąd pomiaru nie powinien przekraczać 2,5%
1) Sprawdzenie działania badanego urządzenia innego sprzętu kolejowego w czasie jego normalnej pracy, bez użycia sprzętu diagnostycznego.

ZAŁĄCZNIK Nr  5a 

METODYKA BADANIA ZAPRAWIAREK DO NASION

Lp. Etap badania zaprawiarek do nasion Sposób przeprowadzania badania zaprawiarek do nasion
1 Badanie ogólne
1.1 Sprawdzenie kompletności, stanu technicznego i zamocowania osłon elementów wirujących oględziny
1.2 Sprawdzenie zamocowania zbiornika na środek ochrony roślin lub ciecz użytkową oględziny
1.3 Sprawdzenie stanu technicznego części i urządzeń wpływających na jakość wykonywanych zabiegów lub na bezpieczeństwo operatora i środowiska, w tym łańcuchów, przekładni, przenośników, sprzęgieł, węży hydraulicznych, zbiornika na środek ochrony roślin lub ciecz użytkową, połączeń mechanicznych, zaworów oględziny
1.4 Sprawdzenie szczelności zbiornika na środek ochrony roślin lub ciecz użytkową oględziny
1.5 Sprawdzenie czystości oględziny
2 Badanie stanu technicznego poszczególnych części i urządzeń
2.1 Zbiornik na środek ochrony roślin albo ciecz użytkową
2.1.1 Sprawdzenie stanu technicznego i zamocowania zamknięcia zbiornika zaprawiarki oględziny
2.2 Urządzenia pomiarowo-sterujące
2.2.1 Sprawdzenie działania oraz stanu technicznego zaworów i urządzeń kontrolnych - w przypadku wyposażenia w takie urządzenia badanie funkcjonalne1)

i oględziny

2.2.2 Sprawdzenie działania oraz stanu technicznego zaworu bezpieczeństwa - w przypadku wyposażenia w taki zawór badanie funkcjonalne1)

i oględziny

2.2.3 Sprawdzenie działania oraz stanu technicznego urządzeń kontrolnych (np. manometru) - w przypadku wyposażenia w takie urządzenia badanie funkcjonalne1)

i oględziny

2.3 Układ cieczowy
2.3.1 Sprawdzenie szczelności, zamocowania oraz stanu technicznego elementów układu cieczowego badanie funkcjonalne1)

i oględziny

2.3.2 Sprawdzenie zabezpieczenia elementów konstrukcyjnych przed opryskaniem cieczą użytkową oględziny
2.4 System filtracji
2.4.1 Sprawdzenie kompletności i stanu technicznego filtrów - w przypadku wyposażenia w filtry oględziny
2.4.2 Sprawdzenie stanu technicznego urządzeń odpylających oględziny
2.5 Komora zraszania lub komora mieszania
2.5.1 Sprawdzenie stanu technicznego komory zraszania lub komory mieszania oględziny
2.5.2 Sprawdzenie stanu technicznego dozownika środka ochrony roślin oględziny
2.5.3 Sprawdzenie działania oraz stanu technicznego zespołu opróżniającego komorę mieszania - w przypadku wyposażenia w taki zespół badanie funkcjonalne1)

i oględziny

2.6 Mieszadło zaprawiarki
2.6.1 Sprawdzenie stanu technicznego mieszadła zaprawiarki oględziny
1) Sprawdzenie działania badanego urządzenia w czasie jego normalnej pracy, bez użycia sprzętu diagnostycznego.

ZAŁĄCZNIK Nr  5b 

METODYKA BADANIA OPRYSKIWACZY SZKLARNIOWYCH

Lp. Etap badania opryskiwaczy szklarniowych Sposób przeprowadzania badania
1 Badanie ogólne
1.1 Sprawdzenie kompletności, stanu technicznego i zamocowania osłon elementów wirujących oględziny
1.2 Sprawdzenie zamocowania zbiornika na środek ochrony roślin lub ciecz użytkową oględziny
1.3 Sprawdzenie stanu technicznego części i urządzeń wpływających na jakość wykonywanych zabiegów lub na bezpieczeństwo operatora i środowiska, w tym łańcuchów, przekładni, przenośników, sprzęgieł, węży hydraulicznych, zbiornika na środek ochrony roślin lub ciecz użytkową, połączeń mechanicznych, zaworów oględziny
1.4 Sprawdzenie szczelności zbiornika na środek ochrony roślin lub ciecz użytkową oględziny
1.5 Sprawdzenie czystości oględziny
2 Badanie stanu technicznego poszczególnych części i urządzeń
2.1 Zbiornik na środek ochrony roślin albo ciecz użytkową
2.1.1 Sprawdzenie stanu technicznego i zamocowania pokrywy otworu wlewowego oględziny
2.1.2 Sprawdzenie działania oraz stanu technicznego zaworu spustowego do opróżniania zbiornika badanie funkcjonalne1)

i oględziny

2.1.3 Sprawdzenie działania i czytelności wskaźnika poziomu cieczy użytkowej oględziny
2.1.4 Sprawdzenie działania oraz stanu technicznego systemu powodującego efekt mieszania cieczy użytkowej w zbiorniku badanie funkcjonalne1)

i oględziny

2.1.5 Sprawdzenie systemu uniemożliwiającego powstanie nadciśnienia albo podciśnienia w zbiorniku oględziny
2.2 Pompa
2.2.1 Sprawdzenie szczelności pompy oględziny
2.2.2 Sprawdzenie układu smarowania oględziny
2.2.3 Sprawdzenie działania systemu tłumienia pulsacji cieczy użytkowej badanie funkcjonalne1)

i oględziny

2.2.4 Sprawdzenie działania oraz stanu technicznego zaworu bezpieczeństwa - w przypadku opryskiwaczy wyposażonych w taki zawór badanie funkcjonalne1)

i oględziny

2.3 Urządzenia pomiarowo-sterujące
2.3.1 Sprawdzenie zakresu wskazań manometru oględziny
2.3.2 Sprawdzenie działania oraz stanu technicznego manometru oględziny
2.3.3 Pomiar błędu pomiaru ciśnienia roboczego przez manometr lub inne urządzenie pomiarowe przy ciśnieniu roboczym wynoszącym: 1 i 5 bar przy użyciu stanowiska kontrolnego do sprawdzania manometru opryskiwacza
2.3.4 Sprawdzenie stabilności wskazówki manometru badanie funkcjonalne1)
2.3.5 Sprawdzenie działania oraz stanu technicznego zaworów i urządzeń kontrolnych badanie funkcjonalne1)

i oględziny

2.3.6 Sprawdzenie stabilności i powtarzalności ciśnienia cieczy użytkowej badanie funkcjonalne1)
2.3.7 Sprawdzenie działania oraz stanu technicznego zaworów sekcyjnych - w przypadku opryskiwaczy wyposażonych w takie zawory badanie funkcjonalne1)

i oględziny

2.4 Układ cieczowy
2.4.1 Sprawdzenie szczelności, zamocowania oraz stanu technicznego elementów układu cieczowego badanie funkcjonalne1)

i oględziny

2.4.2 Sprawdzenie zabezpieczenia elementów konstrukcyjnych przed opryskaniem cieczą użytkową badanie funkcjonalne1)

i oględziny

2.4.3 Sprawdzenie działania oraz stanu technicznego rozwadniacza - w przypadku opryskiwaczy wyposażonych w taki rozwadniacz badanie funkcjonalne1)

i oględziny

2.4.4 Sprawdzenie działania oraz stanu technicznego urządzenia myjącego opakowania po środkach ochrony roślin - w przypadku opryskiwaczy wyposażonych w takie urządzenie badanie funkcjonalne1)

i oględziny

2.4.5 Sprawdzenie działania oraz stanu technicznego instalacji do przepłukiwania zbiornika - w przypadku opryskiwaczy wyposażonych w taką instalację badanie funkcjonalne1)

i oględziny

2.5 System filtracji
2.5.1 Sprawdzenie kompletności i stanu technicznego filtrów, w tym wielkości oczek filtra po stronie tłocznej pompy oględziny
2.6 Belka opryskowa
2.6.1 Sprawdzenie stanu technicznego i stabilności belki opryskowej oględziny
2.6.2 Sprawdzenie działania oraz stanu technicznego mechanizmu regulacji wysokości belki opryskowej badanie funkcjonalne1)

i oględziny

2.6.3 Sprawdzenie działania oraz stanu technicznego mechanizmu umożliwiającego składanie belki opryskowej badanie funkcjonalne1)

i oględziny

2.6.4 Sprawdzenie działania oraz stanu technicznego mechanizmu regulacji głowic opryskowych lub zamgławiających w poziomie i pionie badanie funkcjonalne1)

i oględziny

2.7 Rozpylacze
2.7.1 Sprawdzenie stanu technicznego, typu oraz rozmiaru filtrów rozpylaczy oględziny
2.7.2 Sprawdzenie ustawienia rozpylaczy oględziny
2.7.3 Jednoczesny pomiar natężenia wypływu cieczy z rozpylaczy zainstalowanych na sekcji belki opryskowej albo zdemontowanych z belki opryskowej belki opryskiwacza szklarniowego przy nominalnej wartości ciśnienia roboczego stosowanego dla badanych rozpylaczy przy użyciu urządzenia do pomiaru natężenia wypływu cieczy z rozpylaczy; błąd pomiaru nie powinien przekraczać 2,5%
1) Sprawdzenie działania badanego urządzenia opryskiwacza szklarniowego w czasie jego normalnej pracy, bez użycia sprzętu diagnostycznego.

ZAŁĄCZNIK Nr  5c 

METODYKA BADANIA SAMOBIEŻNEGO LUB CIĄGNIKOWEGO SPRZĘTU PRZEZNACZONEGO DO STOSOWANIA ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN W FORMIE GRANULATU

Lp. Etap badania samobieżnego lub ciągnikowego sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin w formie granulatu Sposób przeprowadzania badania
1 Badanie ogólne
1.1 Sprawdzenie kompletności, stanu technicznego i zamocowania osłon elementów wirujących oględziny
1.2 Sprawdzenie zamocowania zbiornika na środek ochrony roślin oględziny
1.3 Sprawdzenie czystości oględziny
2 Badanie stanu technicznego poszczególnych części i urządzeń
2.1 Zbiornik na środek ochrony roślin
2.1.1 Sprawdzenie szczelności zbiornika na środek ochrony roślin oględziny
2.1.2 Sprawdzenie stanu technicznego i zamocowania pokrywy zbiornika oględziny
2.1.3 Sprawdzenie działania oraz stanu technicznego zaworu spustowego zbiornika badanie funkcjonalne1)

i oględziny

2.2 Urządzenia pomiarowo-sterujące
2.2.1 Sprawdzenie działania oraz stanu technicznego zaworów i urządzeń kontrolnych oględziny
2.3 Układ dozujący
2.3.1 Sprawdzenie działania oraz stanu technicznego układu sterującego dozującego środek ochrony roślin oględziny
2.3.2 Sprawdzenie działania oraz stanu technicznego układu doprowadzającego środek ochrony roślin oględziny
2.4 Urządzenia zabezpieczające i kontrolno-pomiarowe
2.4.1 Sprawdzenie działania oraz stanu technicznego mechanizmu zatrzymującego dozowanie granulatu - w przypadku wyposażenia w taki mechanizm oględziny
2.4.2 Sprawdzenie działania oraz stanu technicznego urządzeń kontrolno-pomiarowych - w przypadku wyposażenia w takie urządzenia badanie funkcjonalne1)

i oględziny

1) Sprawdzenie działania badanego urządzenia w czasie jego normalnej pracy, bez użycia sprzętu diagnostycznego.

ZAŁĄCZNIK Nr  5d 

METODYKA BADANIA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU DO STOSOWANIA ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN

Lp. Etap badania pozostałego sprzętu do stosowania środków ochrony roślin Sposób przeprowadzania badania
1 Badanie ogólne
1.1 Sprawdzenie kompletności, stanu technicznego i zamocowania osłon elementów wirujących oględziny
1.2 Sprawdzenie czystości oględziny
2 Badanie stanu technicznego poszczególnych części i urządzeń
2.1 Zbiornik na środek ochrony roślin albo ciecz użytkową
2.1.1 Sprawdzenie szczelności zbiornika na środek ochrony roślin lub ciecz użytkową oględziny
2.1.2 Sprawdzenie działania i czytelności wskaźnika poziomu cieczy użytkowej badanie funkcjonalne1)

i oględziny

2.1.3 Sprawdzenie działania oraz stanu technicznego zaworu spustowego do opróżniania zbiornika - w przypadku opryskiwaczy wyposażonych w taki zawór badanie funkcjonalne1)

i oględziny

2.2 Pompa
2.2.1 Sprawdzenie szczelności oględziny
2.2.2 Sprawdzenie układu smarowania oględziny
2.2.3 Sprawdzenie działania oraz stanu technicznego zaworu bezpieczeństwa - w przypadku opryskiwaczy wyposażonych w taki zawór badanie funkcjonalne1)

i oględziny

2.3 Urządzenia pomiarowo-sterujące
2.3.1 Sprawdzenie zakresu wskazań manometru oględziny
2.3.2 Sprawdzenie działania oraz stanu technicznego manometru oględziny
2.3.3 Pomiar błędu pomiaru ciśnienia roboczego przez manometr przy ciśnieniu roboczym wynoszącym: 1 i 5 bar przy użyciu stanowiska kontrolnego do sprawdzania manometru opryskiwacza
2.3.4 Sprawdzenie stabilności wskazówki manometru badanie funkcjonalne1)
2.3.5 Sprawdzenie działania oraz stanu technicznego zaworów i urządzeń kontrolnych - w przypadku opryskiwaczy wyposażonych w takie zawory i urządzenia badanie funkcjonalne1)

i oględziny

2.4 Układ cieczowy
2.4.1 Sprawdzenie szczelności, zamocowania oraz stanu technicznego elementów układu cieczowego badanie funkcjonalne1)

i oględziny

2.4.2 Sprawdzenie działania oraz stanu technicznego elementów układu cieczowego badanie funkcjonalne1)

i oględziny

2.5 System filtracji
2.5.1 Sprawdzenie kompletności i stanu technicznego filtrów, w tym wielkości oczek filtra po stronie tłocznej pompy oględziny
2.6 Rozpylacze
2.6.1 Sprawdzenie stanu technicznego, typu, rozmiaru oraz materiału, z jakiego są wykonane rozpylacze oględziny
2.6.2 Jednoczesny pomiar natężenia wypływu cieczy z rozpylaczy zainstalowanych na belce opryskowej opryskiwacza albo zdemontowanych z belki opryskowej opryskiwacza przy nominalnej wartości ciśnienia roboczego stosowanego dla badanych rozpylaczy przy użyciu urządzenia do pomiaru natężenia wypływu cieczy z rozpylaczy; błąd pomiaru nie powinien przekraczać 2,5%
2.6.3 Sprawdzenie ustawienia rozpylaczy i kąta rozpylania oględziny
2.7 Lance opryskowe
2.7.1 Sprawdzenie działania oraz stanu technicznego zaworu lanc opryskowych - w przypadku wyposażenia w taki zawór badanie funkcjonalne1)

i oględziny

2.7.2 Sprawdzenie działania oraz stanu technicznego elementów układu regulacji długości lanc opryskowych - w przypadku wyposażenia w taki układ badanie funkcjonalne1)

i oględziny

2.8 Wentylator
2.8.1 Sprawdzenie stanu technicznego wentylatora i urządzeń sterujących wentylatorem - w przypadku opryskiwaczy wyposażonych w takie urządzenie oględziny
1) Sprawdzenie działania badanego urządzenia w czasie jego normalnej pracy, bez użycia sprzętu diagnostycznego.

ZAŁĄCZNIK Nr  6

METODYKA BADANIA SPRZĘTU AGROLOTNICZEGO

Lp. Etap badania sprzętu agrolotniczego Sposób przeprowadzania badania sprzętu agrolotniczego
1 Badanie ogólne sprzętu agrolotniczego
1.1 Sprawdzenie zamocowania sprzętu agrolotniczego na statku powietrznym oględziny
1.2 Sprawdzenie stanu technicznego części i urządzeń wpływających na jakość wykonywanych zabiegów lub na bezpieczeństwo operatora i środowiska, w tym układu cieczowego, zbiornika, połączeń mechanicznych, zaworów, rozpylaczy i atomizerów oględziny
1.3 Sprawdzenie szczelności zbiornika oględziny
1.4 Sprawdzenie czystości oględziny
2 Badanie stanu technicznego poszczególnych części i urządzeń sprzętu agrolotniczego
2.1 Instalacje do napełniania i opróżniania zbiornika
2.1.1 Sprawdzenie stanu technicznego instalacji do napełniania zbiornika oględziny
2.1.2 Sprawdzenie działania oraz stanu technicznego instalacji do opróżniania zbiornika badanie funkcjonalne1)

i oględziny

2.2 Zawory sterujące
2.2.1 Sprawdzenie działania i stanu technicznego zaworów sterujących i odcinających dopływ cieczy użytkowej do poszczególnych elementów dozujących sprzętu agrolotniczego oględziny
2.3 Rozpylacze i atomizery
2.3.1 Sprawdzenie stanu technicznego, typu i rozmiaru rozpylaczy albo atomizerów zamontowanych na sprzęcie agrolotniczym oględziny
1) Sprawdzenie działania badanego urządzenia sprzętu agrolotniczego w czasie jego normalnej pracy, bez użycia sprzętu diagnostycznego.

ZAŁĄCZNIK Nr  7

WZÓR ZNAKU KONTROLNEGO

grafika

Opis:

1.
Znak kontrolny jest wykonany z samoprzylepnej wielowarstwowej folii odpornej na działanie światła, która przy próbie oderwania ulega odkształceniu, a podłoże tła znaku ulega zniszczeniu.
2.
Dopuszcza się umieszczenie na znaku kontrolnym w miejscu oznaczenia roku przeprowadzenia badania sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin oznaczenia kilku kolejnych lat, z których rok przeprowadzenia badania danego sprzętu będzie wskazany przez perforację znaku.
3.
Wymiary i właściwości graficzne:
1)
wysokość - 90 mm;
2)
szerokość - 69 mm;
3)
kolorystyka:
a)
kolor czerwony - CMYK 0,100,100,0 lub RGB 218,37,29,
b)
kolor czarny - CMYK 0,0,0,100 lub RGB 31,26,23,
c)
kolor zielonożółty - CMYK 40,0,100,0 lub RGB 132,194,37;
4)
czcionka - pogrubiona: Arial, wielkość 12,00, a dla wyrazu "Nr" - 14,00.
4.
Maksymalne odchylenia wysokości i szerokości znaku kontrolnego nie powinny przekraczać ± 1 mm.
1Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1721 i 1928).
2 Rozporządzenie wdraża częściowo postanowienia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/128/WE z dnia 12 października 2009 r. ustanawiającej ramy wspólnotowego działania na rzecz zrównoważonego stosowania pestycydów (Dz. Urz. UE L 309 z 24.11.2009, str. 71).
3 Niniejsze rozporządzenie zostało notyfikowane Komisji Europejskiej w dniu 14 sierpnia 2013 r. pod numerem 2013/0466/PL, zgodnie z § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597), które wdraża postanowienia dyrektywy 98/34/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 czerwca 1998 r. ustanawiającej procedurę udzielania informacji w dziedzinie norm i przepisów technicznych oraz zasad dotyczących usług społeczeństwa informacyjnego (Dz. Urz. WE L 204 z 21.07.1998, str. 37, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 20, str. 337, z późn. zm.).
4 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 marca 2013 r. w sprawie badania sprawności technicznej opryskiwaczy (Dz. U. poz. 416), które na podstawie art. 108 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (Dz. U. poz. 455) utraciło moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia

Zmiany w prawie

Jednoosobowe składy w apelacji, wstrzymanie biegu przedawnienia karalności - zmiany w procedurze wchodzą w życie

Od wtorku 22 czerwca obowiązuje kolejna nowelizacja procedury karnej. Zmiany budzą sporo kontrowersji - chodzi m.in. o ograniczenie dostępu do akt zakończonych postępowań, wstrzymanie przedawnienia karalności czynu, przedawnienie wykonania kary w sprawach o przestępstwa i przestępstwa skarbowe, oraz jednoosobowe składy w apelacji w drobnych sprawach.

Patrycja Rojek-Socha 22.06.2021
Ustawa pozwalająca na wzmocnienie ośrodka w Gostyninie już obowiązuje

Wchodząca w życie 20 czerwca nowelizacja zakłada dodatkowe środki dla Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie oraz umożliwia czasowe oddelegowanie do pracy w placówce funkcjonariuszy Służby Więziennej. Zmienia również maksymalne limity wydatków budżetu państwa, co ma pozwolić na rozpoczęcie planowanej już od dłuższego czasu budowy docelowego nowego ośrodka.

Krzysztof Sobczak 20.06.2021
W Senacie bez poprawek - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 18.06.2021
Przeróbka samochodu nie pomoże uniknąć akcyzy - wkrótce nowe przepisy

Za niecałe dwa tygodnie zaczną obowiązywać nowe zasady opodatkowania akcyzą sprowadzanych samochodów. Przeróbka samochodu osobowego na ciężarowy nie będzie już łatwym sposobem na uniknięcie podatku. Za rozliczenie akcyzy odpowie nie tylko osoba sprowadzająca lub przerabiająca samochód, ale również posiadacz pojazdu.

Krzysztof Koślicki 18.06.2021
Zmiany w rozliczaniu akcyzy już od 1 lipca

Od lipca obowiązkowe będzie składanie deklaracji na podatek akcyzowy w formie elektronicznej. Podmioty prowadzące działalność gospodarczą rozliczą akcyzę wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej poprzez portal PUESC (www.puesc.gov.pl). Deklaracje papierowe dostępne będą tylko dla osób prywatnych - np. do rozliczenia podatku od zakupu samochodu za granicą.

Krzysztof Koślicki 16.06.2021
Udział młodzieży w życiu publicznym i więcej zadań w samorządach - prezydent podpisał ustawę

Wzmocnienie młodzieżowych rad i sejmików to cel zmian w ustawach samorządowych, których nowelizację podpisał we wtorek prezydent Andrzej Duda. Ułatwienie powoływania i funkcjonowania takich organów ma być szansą dla młodzieży na zdobycie doświadczeń w aktywności publicznej i społecznej.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.06.2021