Turcja-Polska. Porozumienie Administracyjne w sprawie stosowania Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Turcji o zabezpieczeniu społecznym. Warszawa. 2017.10.17.

POROZUMIENIE ADMINISTRACYJNE
w sprawie stosowania Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Turcji o zabezpieczeniu społecznym,
podpisane w Warszawie dnia 17 października 2017 r.

Zgodnie z artykułem 19 ustęp 2 punkt 1 Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Turcji o zabezpieczeniu społecznym, podpisanej w Warszawie dnia 17.10.2017 roku, (zwanej dalej "Umową"), władze właściwe uzgodniły, co następuje:

ROZDZIAŁ  1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Artykuł  1.

Definicje

Pojęcia użyte w niniejszym Porozumieniu Administracyjnym mają takie samo znaczenie jak w Umowie.

Artykuł  2.

Instytucje łącznikowe

1. 
Instytucjami łącznikowymi, o których mowa w artykule 19 ustęp 2 punkt 2 Umowy są:
(1)
w Republice Turcji:
1)
Zakład Zabezpieczeń Społecznych (SGK) w Ankarze, w zakresie stosowania ustawodawstwa dotyczącego ubezpieczeń społecznych,
2)
Generalna Dyrekcja Tureckiej Agencji ds. Zatrudnienia (ISKUR) w Ankarze, w zakresie zasiłków dla bezrobotnych;
(2)
w Rzeczypospolitej Polskiej:
1)
Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), Centrala w Warszawie, w zakresie stosowania ustawodawstwa dotyczącego ubezpieczeń społecznych, z wyjątkiem ubezpieczenia społecznego rolników,
2)
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS), Centrala w Warszawie, w zakresie stosowania ustawodawstwa dotyczącego ubezpieczenia społecznego rolników,
3)
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, w zakresie zasiłków dla bezrobotnych i świadczeń rodzinnych.
2. 
Instytucje łącznikowe wymienione w ustępie 1 uzgodnią wspólne procedury i formularze niezbędne do stosowania Umowy i niniejszego Porozumienia Administracyjnego.
3. 
Władza właściwa każdej z Umawiających się Stron może wyznaczyć inne, niż te, o których mowa w ustępie 1, instytucje łącznikowe. O takiej zmianie zobowiązana jest powiadomić niezwłocznie władzę właściwą drugiej Umawiającej się Strony.
Artykuł  3.

Instytucje właściwe

Instytucjami właściwymi, o których mowa w artykule 19 ustęp 2 punkt 2 Umowy, są:

(1)
w Republice Turcji:
1)
Zakład Zabezpieczeń Społecznych (SGK), w zakresie stosowania ustawodawstwa dotyczącego ubezpieczeń społecznych,
2)
Generalna Dyrekcja Tureckiej Agencji ds. Zatrudnienia (ISKUR) w Ankarze, w zakresie zasiłków dla bezrobotnych;
(2)
w Rzeczypospolitej Polskiej:
1)
Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), w zakresie stosowania ustawodawstwa dotyczącego ubezpieczeń społecznych, z wyjątkiem ubezpieczenia społecznego rolników,
2)
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS), w zakresie stosowania ustawodawstwa dotyczącego ubezpieczenia społecznego rolników,
3)
Wojewódzkie Urzędy Pracy (WUP), w zakresie zasiłków dla bezrobotnych,
4)
gminy, w zakresie świadczeń rodzinnych.

ROZDZIAŁ  2

POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE STOSOWANEGO USTAWODAWSTWA

Artykuł  4.

Poświadczenie ubezpieczenia

1. 
Jeżeli ustawodawstwo jednej z Umawiających się Stron, o którym mowa w artykule 2 Umowy, jest stosowane zgodnie z postanowieniami części II Umowy, instytucja właściwa tej Umawiającej się Strony, określona w ustępie 2, na wniosek pracodawcy lub osoby pracującej na własny rachunek, wydaje zaświadczenie potwierdzające, że pracownik lub osoba pracująca na własny rachunek podlega temu ustawodawstwu, ze wskazaniem okresu ważności takiego zaświadczenia. Zaświadczenie to jest dowodem, że pracownik lub osoba pracująca na własny rachunek jest wyłączona spod ustawodawstwa drugiej Umawiającej się Strony dotyczącego obowiązkowego ubezpieczenia.
2. 
Zaświadczenie, o którym mowa w ustępie 1, jest wydawane:
(1)
w Republice Turcji, przez Zakład Zabezpieczeń Społecznych (SGK), w zakresie stosowania ustawodawstwa dotyczącego ubezpieczeń społecznych;
(2)
w Rzeczypospolitej Polskiej, przez:
1)
Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), w zakresie stosowania ustawodawstwa dotyczącego ubezpieczeń społecznych, z wyjątkiem ubezpieczenia społecznego rolników,
2)
Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS), w zakresie stosowania ustawodawstwa dotyczącego ubezpieczenia społecznego rolników.
3. 
Instytucja właściwa Umawiającej się Strony, która wydaje zaświadczenie, o którym mowa w ustępie 1, dostarcza kopię tego zaświadczenia pracownikowi lub osobie pracującej na własny rachunek, pracodawcy i instytucji łącznikowej lub instytucji właściwej drugiej Umawiającej się Strony.
4. 
Wniosek o zgodę, o której mowa w artykule 7 ustęp 1 punkt 1 Umowy, powinien być złożony do instytucji łącznikowej przed końcem 24 -miesięcznego okresu delegowania. W przypadku otrzymania wniosku o przedłużenie okresu delegowania po dniu utraty ważności zaświadczenia instytucja łącznikowa Umawiającej się Strony, która otrzymała wniosek, sprawdza przyczyny opóźnienia i w razie stwierdzenia, że opóźnienie jest uzasadnione, przesyła wniosek instytucji łącznikowej drugiej Umawiającej się Strony w celu uzyskania zgody.
5. 
Do stosowania artykułu 7 ustęp 2 Umowy wyznacza się:
(1)
w Republice Turcji, Zakład Zabezpieczeń Społecznych (SGK) w Ankarze;
(2)
w Rzeczypospolitej Polskiej, Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), Centrala w Warszawie.

ROZDZIAŁ  3

POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE ŚWIADCZEŃ

Artykuł  5

Zasiłki dla bezrobotnych

1. 
W celu stosowania artykułu 8 Umowy, wnioskodawca przedkłada instytucji właściwej Umawiającej się Strony, gdzie ubiega się o zasiłek dla bezrobotnych, zaświadczenie, na uzgodnionym formularzu, potwierdzające okresy ubezpieczenia przebyte na terytorium drugiej Umawiającej się Strony.
2. 
Na formularzu, o którym mowa w ustępie 1, potwierdza się również okresy pobierania zasiłku dla bezrobotnych zgodnie z ustawodawstwem drugiej Umawiającej się Strony.
Artykuł  6

Świadczenia z ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia społecznego rolników

1. 
Instytucja właściwa Umawiającej się Strony, która otrzyma wniosek o świadczenia przysługujące zgodnie z ustawodawstwem drugiej Umawiającej się Strony przesyła, na odpowiednim formularzu, wniosek do instytucji właściwej drugiej Umawiającej się Strony, zgodnie z artykułem 21 Umowy, wraz ze wszystkimi dostępnymi dokumentami i informacjami, których instytucja właściwa drugiej Umawiającej się Strony wymaga do ustalenia uprawnień wnioskodawcy.
2. 
Instytucje właściwe obu Umawiających się Stron, wymieniają się niezwłocznie, przy wykorzystaniu odpowiednich formularzy, dostępnymi dokumentami i informacjami, wymaganymi do podjęcia ostatecznej decyzji w sprawie wniosku o świadczenia, oraz informują się wzajemnie o okolicznościach mających wpływ na prawo, wysokość lub wypłatę świadczeń.
3. 
Instytucja właściwa Umawiającej się Strony, do której złożono wniosek o świadczenia weryfikuje informacje dotyczące wnioskodawcy i członków jego rodziny. Rodzaj informacji, które są weryfikowane, uzgadniają instytucje łącznikowe obu Umawiających się Stron.

ROZDZIAŁ  4

POSTANOWIENIA RÓŻNE I KOŃCOWE

Artykuł  7

Pomoc administracyjna

1. 
Instytucja właściwa każdej z Umawiających się Stron przekazuje, na własny koszt, instytucji właściwej drugiej Umawiającej się Strony, na jej wniosek, wszelkie informacje, dokumenty i posiadaną dokumentację lekarską, odnoszącą się do niezdolności do pracy wnioskodawcy lub świadczeniobiorcy.
2. 
Jeżeli instytucja właściwa Umawiającej się Strony wymaga, aby wnioskodawca lub świadczeniobiorca, który zamieszkuje lub przebywa na terytorium drugiej Umawiającej się Strony został poddany badaniu lekarskiemu, instytucja właściwa tej drugiej Umawiającej się Strony, na wniosek instytucji właściwej pierwszej Umawiającej się Strony, podejmie działania w celu przeprowadzenia takiego badania na koszt instytucji właściwej, która wnosi o badanie lekarskie.
3. 
Instytucja właściwa Umawiającej się Strony niezwłocznie zwraca kwoty należne zgodnie z ustępem 2, po przedstawieniu zestawienia wydatków przez instytucję właściwą drugiej Umawiającej się Strony.
Artykuł  8

Wymiana danych statystycznych

Instytucje łącznikowe Umawiających się Stron wymieniają co roku dane statystyczne, na dzień 31 grudnia, o liczbie zaświadczeń wydanych zgodnie z artykułem 4 oraz o płatnościach udzielonych świadczeniobiorcom zgodnie z Umową. Te dane statystyczne obejmują liczbę świadczeniobiorców i łączną kwotę świadczeń, z wyszczególnieniem rodzaju świadczenia wypłacanego zgodnie z Umową. Dane statystyczne są dostarczane na formularzach uzgodnionych przez instytucje łącznikowe.

Artykuł  9

Wejście w życie

Niniejsze Porozumienie Administracyjne wchodzi w życie w dniu wejścia w życie Umowy i pozostaje w mocy przez okres obowiązywania Umowy.

Sporządzono w Warszawie dnia 17 października 2017 roku w dwóch oryginalnych egzemplarzach, każdy w językach polskim, tureckim i angielskim, przy czym każdy tekst jest jednakowo autentyczny. W przypadku różnic w interpretacji postanowień niniejszego Porozumienia, rozstrzygająca jest angielska wersja językowa.

Zmiany w prawie

Przeróbka samochodu nie pomoże uniknąć akcyzy

Za niecały miesiąc zaczną obowiązywać nowe zasady opodatkowania akcyzą sprowadzanych samochodów. Przeróbka samochodu osobowego na ciężarowy nie będzie już łatwym sposobem na uniknięcie podatku. Za rozliczenie akcyzy odpowie nie tylko osoba sprowadzająca lub przerabiająca samochód, ale również posiadacz pojazdu.

Krzysztof Koślicki 04.06.2021
Udział młodzieży w życiu publicznym i więcej zadań w samorządach - prezydent podpisał ustawę

Wzmocnienie młodzieżowych rad i sejmików to cel zmian w ustawach samorządowych, których nowelizację podpisał we wtorek prezydent Andrzej Duda. Ułatwienie powoływania i funkcjonowania takich organów ma być szansą dla młodzieży na zdobycie doświadczeń w aktywności publicznej i społecznej.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.06.2021
Zmiany w opłatach za przejazd autostradą z podpisem prezydenta

Wkrótce za przejazd autostradami będzie można płacić za pomocą elektronicznego biletu autostradowego, a także na podstawie danych geolokalizacyjnych pojazdu. Prezydent Andrzej Duda we wtorek podpisał zmiany przepisów ustawy o autostradach płatnych.

Krzysztof Koślicki 01.06.2021
Prezydent podpisał nowelizację - dwie ustawy o służbie zagranicznej mogą wejść w życie

Prezydent podpisał ustawę, której celem jest przystosowanie służby zagranicznej do nowych ram prawnych jej funkcjonowania oraz doprecyzowanie niektórych zapisów ustawy ze stycznia, a także rozstrzygnięcie potencjalnych wątpliwości interpretacyjnych oraz uzupełnienie przepisów przejściowych jeszcze przed przewidzianym na połowę czerwca wejściem tej regulacji w życie.

Grażyna J. Leśniak 01.06.2021
Ustawa podpisana, możliwe będzie wsparcie z Funduszu Modernizacyjnego dla energetyki

Prezydent podpisał w poniedziałek 31 maja nowelizację ustawy o handlu emisjami gazów cieplarnianych, która określa zasady ubiegania się o wsparcie z Funduszu Modernizacyjnego. Wdrożenie tego finansowania ma przyczynić się do modernizacji polskiego sektora energetycznego.

Krzysztof Sobczak 01.06.2021
Szczepienia w aptekach możliwe już od soboty

Od soboty 29 maja przepisy dopuszczają możliwość organizowania punktów szczepień w 12 tysiącach aptek ogólnodostępnych. Nowelizacja prawa farmaceutycznego w tej sprawie została już opublikowana w Dzienniku Ustaw. Szczepienia będą mogły być wykonywane tylko w tych aptekach ogólnodostępnych, które spełnią określone wymagania lokalowe, techniczne i kadrowe określone w rozporządzeniu.

Krzysztof Sobczak 29.05.2021
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2021.772

Rodzaj: Umowa międzynarodowa
Tytuł: Turcja-Polska. Porozumienie Administracyjne w sprawie stosowania Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Turcji o zabezpieczeniu społecznym. Warszawa. 2017.10.17.
Data aktu: 17/10/2017
Data ogłoszenia: 26/04/2021
Data wejścia w życie: 01/06/2021