Zmiana rozporządzenia w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW, FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ 1
z dnia 15 kwietnia 2021 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 2

Na podstawie art. 6b ust. 10a ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1345) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 2 w pkt 8 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 9 i 10 w brzmieniu:

"9) uczestnikach szkolenia - należy przez to rozumieć osoby fizyczne będące przedsiębiorcami biorące udział w szkoleniu lub pracowników, których przedsiębiorcy skierowali na szkolenie;

10) wkładzie prywatnym przedsiębiorcy - należy przez to rozumieć środki, które nie zostały uzyskane przez przedsiębiorcę w związku z otrzymanymi wcześniej innymi środkami publicznymi, w szczególności w formie kredytów preferencyjnych, dopłat do oprocentowania kredytów, gwarancji lub poręczeń udzielonych na warunkach korzystniejszych niż oferowane na rynku, a także środkami z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej i Funduszu Spójności.";

2)
w § 3 w ust. 1 wyraz "wykonawców" zastępuje się wyrazem "usługodawców";
3)
w § 7:
a)
w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) pokrycie kosztów wynagrodzeń uczestników szkolenia, o których mowa w art. 31 ust. 3 lit. d rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014;",

b)
ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Warunkiem udzielenia pomocy de minimis na usługi szkoleniowe w ramach wsparcia, o którym mowa w § 6 ust. 1 i 3, jest wniesienie przez mikroprzedsiębiorcę, małego lub średniego przedsiębiorcę wkładu prywatnego w wysokości co najmniej 10% kosztów usługi szkoleniowej w postaci:

1) opłaty lub

2) kosztów wynagrodzeń uczestników szkolenia, o których mowa w ust. 1 pkt 2.",

c)
po ust. 4 dodaje się ust. 4a i 4b w brzmieniu:

"4a. W przypadku wniesienia wkładu prywatnego, o którym mowa w ust. 4 pkt 1, wartość pomocy de minimis dla mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy stanowi różnica między kosztem usługi a wysokością opłaty. W przypadku wniesienia wkładu prywatnego, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, wartość pomocy de minimis dla mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy stanowi koszt usługi.

4b. Warunkiem udzielenia pomocy de minimis na usługi doradcze w ramach wsparcia, o którym mowa w § 6 ust. 1 i 3, jest wniesienie przez mikroprzedsiębiorcę, małego lub średniego przedsiębiorcę wkładu prywatnego w wysokości co najmniej 10% kosztów usługi doradczej w postaci opłaty. Wartość pomocy de minimis dla mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy stanowi różnica między kosztem usługi a wysokością opłaty.",

d)
ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. W przypadku gdy udzielenie pomocy, o której mowa w ust. 4 lub 4b, spowodowałoby przekroczenie dopuszczalnej wielkości pomocy de minimis, przedsiębiorca może skorzystać z pomocy publicznej, o której mowa w § 5, na zasadach określonych w art. 18 lub art. 31 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014.",

e)
ust. 8 otrzymuje brzmienie:

"8. Podstawą wyliczenia wielkości pomocy publicznej dla mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy w przypadku wsparcia, o którym mowa w § 6 ust. 3, przeznaczonego na potrzeby danego przedsiębiorcy, są wydatki, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 3 i 5, z zastrzeżeniem, że wydatki, o których mowa w ust. 1 pkt 6 i 7, stanowią podstawę do wyliczenia pomocy de minimis.",

f)
dodaje się ust. 10 w brzmieniu:

"10. Wydatki na wynagrodzenia, o których mowa w ust. 1 pkt 2, nie mogą przekroczyć wysokości wkładu prywatnego wnoszonego przez przedsiębiorcę.";

4)
w § 12b:
a)
w ust. 1 po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:

"2a) pokrycie kosztów wynagrodzeń uczestników szkolenia, o których mowa w art. 31 ust. 3 lit. d rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014;",

b)
ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Warunkiem udzielenia pomocy de minimis na usługi szkoleniowe w ramach wsparcia, o którym mowa w § 12a ust. 1, jest wniesienie przez mikroprzedsiębiorcę, małego lub średniego przedsiębiorcę wkładu prywatnego w wysokości co najmniej 20% kosztów usługi szkoleniowej w postaci:

1) opłaty lub

2) kosztów wynagrodzeń uczestników szkolenia, o których mowa w ust. 1 pkt 2a.",

c)
po ust. 4 dodaje się ust. 4a i 4b w brzmieniu:

"4a. W przypadku wniesienia wkładu prywatnego, o którym mowa w ust. 4 pkt 1, wartość pomocy de minimis dla mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy stanowi różnica między kosztem usługi a wysokością opłaty. W przypadku wniesienia wkładu prywatnego, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, wartość pomocy de minimis dla mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy stanowi koszt usługi.

4b. Warunkiem udzielenia pomocy de minimis na usługi doradcze w ramach wsparcia, o którym mowa w § 12a ust. 1, jest wniesienie przez mikroprzedsiębiorcę, małego lub średniego przedsiębiorcę wkładu prywatnego w wysokości co najmniej 20% kosztów usługi doradczej w postaci opłaty. Wartość pomocy de minimis dla mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy stanowi różnica między kosztem usługi a wysokością opłaty.",

d)
ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. W przypadku gdy udzielenie pomocy, o której mowa w ust. 4 lub 4b, spowodowałoby przekroczenie dopuszczalnej wielkości pomocy de minimis, mikroprzedsiębiorca, mały lub średni przedsiębiorca może skorzystać z pomocy publicznej, o której mowa w § 5, na zasadach określonych w art. 18 lub art. 31 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014.",

e)
dodaje się ust. 8 w brzmieniu:

"8. Wydatki na wynagrodzenia, o których mowa w ust. 1 pkt 2a, nie mogą przekroczyć wysokości wkładu prywatnego wnoszonego przez przedsiębiorcę.";

5)
w § 12d:
a)
w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) pokrycie kosztów wynagrodzeń uczestników szkolenia, o których mowa w art. 31 ust. 3 lit. d rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014;",

b)
ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Warunkiem udzielenia pomocy de minimis na usługi szkoleniowe w ramach wsparcia, o którym mowa w § 12c ust. 1, jest wniesienie przez mikroprzedsiębiorcę, małego lub średniego przedsiębiorcę wkładu prywatnego w wysokości co najmniej 10% kosztów usługi szkoleniowej w postaci:

1) opłaty lub

2) kosztów wynagrodzeń uczestników szkolenia, o których mowa w ust. 1 pkt 3.",

c)
po ust. 4 dodaje się ust. 4a i 4b w brzmieniu:

"4a. W przypadku wniesienia wkładu prywatnego, o którym mowa w ust. 4 pkt 1, wartość pomocy de minimis dla mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy stanowi różnica między kosztem usługi a wysokością opłaty. W przypadku wniesienia wkładu prywatnego, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, wartość pomocy de minimis dla mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy stanowi koszt usługi.

4b. Warunkiem udzielenia pomocy de minimis na usługi doradcze w ramach wsparcia, o którym mowa w § 12c ust. 1, jest wniesienie przez mikroprzedsiębiorcę, małego lub średniego przedsiębiorcę wkładu prywatnego w wysokości co najmniej 10% kosztów usługi doradczej w postaci opłaty. Wartość pomocy de minimis dla mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy stanowi różnica między kosztem usługi a wysokością opłaty.",

d)
ust. 5 i 6 otrzymują brzmienie:

"5. W przypadku gdy udzielenie pomocy, o której mowa w ust. 4 lub 4b, spowodowałoby przekroczenie dopuszczalnej wielkości pomocy de minimis, mikroprzedsiębiorca, mały lub średni przedsiębiorca może skorzystać z pomocy publicznej, o której mowa w § 5, na zasadach określonych w art. 18 lub art. 31 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014.

6. Podstawą wyliczenia wielkości pomocy de minimis lub pomocy publicznej dla mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy w przypadku wsparcia, o którym mowa w § 12c ust. 1, są wydatki, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 4.",

e)
dodaje się ust. 8 w brzmieniu:

"8. Wydatki na wynagrodzenia, o których mowa w ust. 1 pkt 3, nie mogą przekroczyć wysokości wkładu prywatnego wnoszonego przez przedsiębiorcę.";

6)
w § 12e w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"Agencja może udzielić wsparcia na realizację projektów polegających na dofinansowaniu dla mikroprzedsiębiorców, małych lub średnich przedsiębiorców lub dużych przedsiębiorców oraz ich pracowników uczestnictwa w usługach szkoleniowych lub doradczych, a także zakupu wartości niematerialnych i prawnych, które są bezpośrednio związane ze świadczeniem lub uczestnictwem w zdalnych usługach szkoleniowych lub doradczych, w zakresie wynikającym z rekomendacji sektorowych rad do spraw kompetencji:";

7)
w § 12f:
a)
w ust. 1:
po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:

"2a) pokrycie kosztów wynagrodzeń uczestników szkolenia, o których mowa w art. 31 ust. 3 lit. d rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014;",

po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu:

"3a) pokrycie kosztów zakupu wartości niematerialnych i prawnych, które są bezpośrednio związane ze świadczeniem lub uczestnictwem w zdalnych usługach szkoleniowych lub doradczych, w zakresie wynikającym z rekomendacji sektorowych rad do spraw kompetencji;",

b)
ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Warunkiem udzielenia pomocy de minimis na usługi szkoleniowe w ramach wsparcia, o którym mowa w § 12e ust. 1, jest wniesienie przez przedsiębiorcę wkładu prywatnego w wysokości co najmniej 20% kosztów usługi szkoleniowej w postaci:

1) opłaty lub

2) kosztów wynagrodzeń uczestników szkolenia, o których mowa w ust. 1 pkt 2a.",

c)
po ust. 4 dodaje się ust. 4a i 4b w brzmieniu:

"4a. W przypadku wniesienia wkładu prywatnego, o którym mowa w ust. 4 pkt 1, wartość pomocy de minimis dla przedsiębiorcy stanowi różnica między kosztem usługi a wysokością opłaty. W przypadku wniesienia wkładu prywatnego, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, wartość pomocy de minimis dla przedsiębiorcy stanowi koszt usługi.

4b. Warunkiem udzielenia pomocy de minimis na usługi doradcze lub zakup wartości niematerialnych i prawnych w ramach wsparcia, o którym mowa w § 12e ust. 1, jest wniesienie przez przedsiębiorcę wkładu prywatnego w wysokości co najmniej 20% kosztów usługi doradczej lub zakupu wartości niematerialnych i prawnych w postaci opłaty. Wartość pomocy de minimis dla przedsiębiorcy stanowi różnica między kosztem usługi lub zakupu wartości niematerialnych i prawnych a wysokością opłaty.",

d)
ust. 5 i 6 otrzymują brzmienie:

"5. Jeżeli wsparcie, o którym mowa w ust. 4 lub 4b, uzyskane przez przedsiębiorcę w ramach pomocy de minimis spowodowałoby przekroczenie dopuszczalnej wielkości tej pomocy, wsparcie to może stanowić pomoc publiczną dla mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy z zachowaniem warunków określonych w art. 18 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 lub pomoc publiczną z zachowaniem warunków określonych w art. 31 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014, z zastrzeżeniem ust. 6 pkt 2.

6. W przypadku uczestnictwa w usługach, o których mowa w § 12e ust. 1, podstawą wyliczenia wielkości pomocy dla przedsiębiorcy są w odniesieniu do:

1) pomocy de minimis - wydatki, o których mowa w ust. 1 pkt 2, 3 i 3a;

2) pomocy publicznej - wydatki, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3.",

e)
dodaje się ust. 8 w brzmieniu:

"8. Wydatki na wynagrodzenia, o których mowa w ust. 1 pkt 2a, nie mogą przekroczyć wysokości wkładu prywatnego wnoszonego przez przedsiębiorcę.";

8)
w § 12h:
a)
w ust. 1 uchyla się pkt 3,
b)
ust. 6 otrzymuje brzmienie:

"6. Podstawą wyliczenia wielkości pomocy de minimis lub pomocy publicznej dla mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy w przypadku wsparcia, o którym mowa w § 12g ust. 1, są wydatki, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 4.";

9)
w § 12i:
a)
ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Agencja może udzielić mikroprzedsiębiorcy, małemu lub średniemu przedsiębiorcy, który doświadcza okresowych trudności w prowadzeniu działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyłączeniem przedsiębiorców spełniających kryteria przedsiębiorstwa znajdującego się w trudnej sytuacji, o którym mowa w art. 2 pkt 18 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014, pomocy finansowej w formie finansowania kosztów usług szkoleniowych lub doradczych świadczonych przez usługodawców wybranych przez Agencję w trybie określonym w przepisach o zamówieniach publicznych lub przez usługodawców wpisanych do rejestru, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.",

b)
w ust. 3 w pkt 1 wyraz "informacyjnych" zastępuje się wyrazem "szkoleniowych",
c)
dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

"5. Jeżeli pomoc, o której mowa w ust. 1, uzyskana przez przedsiębiorcę w ramach pomocy de minimis spowodowałoby przekroczenie dopuszczalnej wielkości tej pomocy, pomoc ta może stanowić pomoc publiczną dla mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy z zachowaniem warunków określonych w art. 18 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 lub pomoc publiczną z zachowaniem warunków określonych w art. 31 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014.";

10)
w § 12j:
a)
ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Agencja może udzielić przedsiębiorcy prowadzącemu działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru, pomocy finansowej w formie finansowania kosztów usług szkoleniowych lub doradczych świadczonych przez usługodawców wybranych przez Agencję w trybie określonym w przepisach o zamówieniach publicznych.",

b)
w ust. 4 po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

"1a) pokrycie kosztów wynagrodzeń uczestników szkolenia, o których mowa w art. 31 ust. 3 lit. d rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014;",

c)
ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. Warunkiem udzielenia pomocy de minimis na usługi szkoleniowe w ramach pomocy, o której mowa w ust. 1, jest wniesienie przez mikroprzedsiębiorcę, małego lub średniego przedsiębiorcę wkładu prywatnego w wysokości co najmniej 20% kosztów usługi szkoleniowej oraz co najmniej 50% kosztów tej usługi w przypadku dużych przedsiębiorców w postaci:

1) opłaty lub

2) kosztów wynagrodzeń uczestników szkolenia, o których mowa w ust. 4 pkt 1a.",

d)
po ust. 5 dodaje się ust. 5a i 5b w brzmieniu:

"5a. W przypadku wniesienia wkładu prywatnego, o którym mowa w ust. 5 pkt 1, wartość pomocy de minimis dla przedsiębiorcy stanowi różnica między kosztem usługi a wysokością opłaty. W przypadku wniesienia wkładu prywatnego, o którym mowa w ust. 5 pkt 2, wartość pomocy de minimis dla przedsiębiorcy stanowi koszt usługi.

5b. Warunkiem udzielenia pomocy de minimis na usługi doradcze w ramach pomocy, o której mowa w ust. 1, jest wniesienie przez mikroprzedsiębiorcę, małego lub średniego przedsiębiorcę wkładu prywatnego w postaci opłaty w wysokości co najmniej 20% kosztów usługi doradczej oraz co najmniej 50% kosztów tej usługi w przypadku dużych przedsiębiorców. Wartość pomocy de minimis dla przedsiębiorcy stanowi różnica między kosztem usługi a wysokością opłaty.",

e)
ust. 6 otrzymuje brzmienie:

"6. Jeżeli pomoc, o której mowa w ust. 5 lub 5b, uzyskana przez przedsiębiorcę w ramach pomocy de minimis spowodowałoby przekroczenie dopuszczalnej wielkości tej pomocy, pomoc ta może stanowić pomoc publiczną dla mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy z zachowaniem warunków określonych w art. 18 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 lub pomoc publiczną z zachowaniem warunków określonych w art. 31 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014.",

f)
dodaje się ust. 7 w brzmieniu:

"7. Wydatki na wynagrodzenia, o których mowa w ust. 4 pkt 1a, nie mogą przekroczyć wysokości wkładu prywatnego wnoszonego przez przedsiębiorcę.";

11)
w § 12l:
a)
w ust. 1:
uchyla się pkt 3,
pkt 6 otrzymuje brzmienie:

"6) zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych niezbędnych do realizacji projektu;",

po pkt 6 dodaje się pkt 6a w brzmieniu:

"6a) pokrycie kosztów amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych niezbędnych do realizacji projektu;",

b)
ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 pkt 6-7, nie mogą łącznie przekroczyć 10% wydatków kwalifikowalnych projektu.",

c)
ust. 6 otrzymuje brzmienie:

"6. Podstawą wyliczenia wielkości pomocy de minimis lub pomocy publicznej dla przedsiębiorcy w przypadku wsparcia, o którym mowa w § 12k ust. 1, są wydatki, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 4.";

12)
w § 13:
a)
ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Agencja, z zastrzeżeniem ust. 1a i 2, udziela pomocy finansowej w trybie konkursowym, o którym mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 818).",

b)
po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. Agencja udziela pomocy finansowej, o której mowa w § 12i, samodzielnie lub za pośrednictwem usługodawców wybranych w trybie określonym w przepisach o zamówieniach publicznych. Agencja lub usługodawca kieruje ofertę korzystania z pomocy w sposób zapewniający równe traktowanie mikroprzedsiębiorców, małych lub średnich przedsiębiorców w ubieganiu się o pomoc, w szczególności przez zamieszczenie na stronie internetowej ogłoszenia o możliwości korzystania z pomocy.",

c)
w ust. 2 skreśla się wyrazy "§ 12i oraz".
§  2. 
1. 
Do umów o udzielenie bezzwrotnego wsparcia finansowego zawartych w wyniku naborów ogłoszonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.
2. 
Do umów o udzielenie pomocy de minimis lub pomocy publicznej zawartych lub zawieranych w ramach rekrutacji ogłoszonej przez beneficjenta przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.
3. 
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, na wniosek beneficjentów, może dokonać zmiany umów o udzielenie bezzwrotnego wsparcia finansowego, o których mowa w ust. 1, z uwzględnieniem warunków określonych w rozporządzeniu, o którym mowa w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, przy czym zmiana nie może dotyczyć umów o udzielenie pomocy de minimis lub pomocy publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz nie może powodować zwiększenia kwoty przyznanego dofinansowania.
§  3. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej kieruje działem administracji rządowej - rozwój regionalny, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej (Dz. U. poz. 1719).

Zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 818) minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego pełni funkcję Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

2 Tekst Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 został zaakceptowany decyzją wykonawczą Komisji Europejskiej z dnia 17 grudnia 2014 r. przyjmującą niektóre elementy programu operacyjnego "Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020" do wsparcia z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach celu "Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia w Polsce" oraz przyjęty uchwałą nr 91/2014 Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia projektu Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

Zmiany w prawie

Przeróbka samochodu nie pomoże uniknąć akcyzy

Za niecały miesiąc zaczną obowiązywać nowe zasady opodatkowania akcyzą sprowadzanych samochodów. Przeróbka samochodu osobowego na ciężarowy nie będzie już łatwym sposobem na uniknięcie podatku. Za rozliczenie akcyzy odpowie nie tylko osoba sprowadzająca lub przerabiająca samochód, ale również posiadacz pojazdu.

Krzysztof Koślicki 04.06.2021
Udział młodzieży w życiu publicznym i więcej zadań w samorządach - prezydent podpisał ustawę

Wzmocnienie młodzieżowych rad i sejmików to cel zmian w ustawach samorządowych, których nowelizację podpisał we wtorek prezydent Andrzej Duda. Ułatwienie powoływania i funkcjonowania takich organów ma być szansą dla młodzieży na zdobycie doświadczeń w aktywności publicznej i społecznej.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.06.2021
Zmiany w opłatach za przejazd autostradą z podpisem prezydenta

Wkrótce za przejazd autostradami będzie można płacić za pomocą elektronicznego biletu autostradowego, a także na podstawie danych geolokalizacyjnych pojazdu. Prezydent Andrzej Duda we wtorek podpisał zmiany przepisów ustawy o autostradach płatnych.

Krzysztof Koślicki 01.06.2021
Prezydent podpisał nowelizację - dwie ustawy o służbie zagranicznej mogą wejść w życie

Prezydent podpisał ustawę, której celem jest przystosowanie służby zagranicznej do nowych ram prawnych jej funkcjonowania oraz doprecyzowanie niektórych zapisów ustawy ze stycznia, a także rozstrzygnięcie potencjalnych wątpliwości interpretacyjnych oraz uzupełnienie przepisów przejściowych jeszcze przed przewidzianym na połowę czerwca wejściem tej regulacji w życie.

Grażyna J. Leśniak 01.06.2021
Ustawa podpisana, możliwe będzie wsparcie z Funduszu Modernizacyjnego dla energetyki

Prezydent podpisał w poniedziałek 31 maja nowelizację ustawy o handlu emisjami gazów cieplarnianych, która określa zasady ubiegania się o wsparcie z Funduszu Modernizacyjnego. Wdrożenie tego finansowania ma przyczynić się do modernizacji polskiego sektora energetycznego.

Krzysztof Sobczak 01.06.2021
Szczepienia w aptekach możliwe już od soboty

Od soboty 29 maja przepisy dopuszczają możliwość organizowania punktów szczepień w 12 tysiącach aptek ogólnodostępnych. Nowelizacja prawa farmaceutycznego w tej sprawie została już opublikowana w Dzienniku Ustaw. Szczepienia będą mogły być wykonywane tylko w tych aptekach ogólnodostępnych, które spełnią określone wymagania lokalowe, techniczne i kadrowe określone w rozporządzeniu.

Krzysztof Sobczak 29.05.2021
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2021.764

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Zmiana rozporządzenia w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
Data aktu: 15/04/2021
Data ogłoszenia: 23/04/2021
Data wejścia w życie: 24/04/2021