Zmiana rozporządzenia w sprawie zakresu zadań objętych mecenatem państwa, udzielania dotacji celowej na zadania nim objęte oraz udzielania dofinansowań podmiotom prowadzącym działalność w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KULTURY, DZIEDZICTWA NARODOWEGO I SPORTU 1
z dnia 16 kwietnia 2021 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu zadań objętych mecenatem państwa, udzielania dotacji celowej na zadania nim objęte oraz udzielania dofinansowań podmiotom prowadzącym działalność w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

Na podstawie art. 9a ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie zakresu zadań objętych mecenatem państwa, udzielania dotacji celowej na zadania nim objęte oraz udzielania dofinansowań podmiotom prowadzącym działalność w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (Dz. U. poz. 2374 oraz z 2020 r. poz. 1602) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 7 w ust. 10 po wyrazach "w art. 37 ust. 1" skreśla się wyrazy "i ust. 2 pkt 1 i 2";
2)
w § 11 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Przekazanie dofinansowania wnioskodawcy będącemu podmiotem zagranicznym, mającym siedzibę za granicą, następuje pod warunkiem udzielenia przez wnioskodawcę zabezpieczenia roszczeń, przysługujących ministrowi albo instytucji kultury, o której mowa w art. 28 ust. 1a ustawy, w przypadku stwierdzenia wykorzystania dofinansowania niezgodnie z przeznaczeniem, pobrania nienależnie lub w nadmiernej wysokości oraz w odniesieniu do zwrotu niewykorzystanych kwot dofinansowania, w postaci oświadczenia wnioskodawcy o poddaniu się egzekucji, o którym mowa w art. 777 § 1 pkt 4 albo 5 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1575, 1578 i 2320 oraz z 2021 r. poz. 11), albo weksla własnego in blanco z deklaracją wekslową.";

3)
w § 12 po ust. 2 dodaje się ust. 3 i 4 w brzmieniu:

"3. W przypadku, w którym umowa o udzieleniu dofinansowania zawierana z wnioskodawcą będącym podmiotem zagranicznym, mającym siedzibę za granicą, przewiduje, że przekazanie dofinansowania nastąpi w terminie późniejszym niż termin dokonania przez wnioskodawcę wydatku na realizację działania wskazany w harmonogramie realizacji działań objętych dofinansowaniem (refinansowanie), wnioskodawca będący podmiotem zagranicznym, mający siedzibę za granicą, jest obowiązany do posiadania wyodrębnionego rachunku bankowego w PLN, na który będą przekazywane środki z dofinansowania przeznaczone na pokrycie wydatków objętych refinansowaniem.

4. W przypadku, w którym umowa o udzieleniu dofinansowania zawierana z wnioskodawcą będącym podmiotem zagranicznym, mającym siedzibę za granicą, przewiduje refinansowanie wszystkich wydatków wskazanych w harmonogramie realizacji działań objętych dofinansowaniem, przepisu ust. 2 nie stosuje się.";

4)
w § 13 w ust. 5 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) w raporcie rozliczeniowym z realizacji działania wykazuje wydatki w walucie PLN przeliczone z waluty kraju siedziby wnioskodawcy według kursu faktycznego zastosowanego przez bank dokonujący przelewu albo, w przypadku wydatków objętych refinansowaniem, o których mowa w § 12 ust. 3 lub 4, według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu dokonania przez wnioskodawcę wydatku;".

§  2. 
Do wniosków o udzielenie dofinansowania, o którym mowa w art. 28 ust. 1a ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194), złożonych przez podmioty będące podmiotami zagranicznymi, mającymi siedzibę za granicą, przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia oraz do umów o udzielenie dofinansowania zawartych z tymi podmiotami przed tym dniem, w tym do przekazania dofinansowania wnioskodawcy będącemu podmiotem zagranicznym, mającym siedzibę za granicą, oraz do raportów rozliczeniowych z realizacji działania wnioskodawcy będącego podmiotem zagranicznym, mającego siedzibę za granicą, stosuje się przepisy dotychczasowe.
§  3. 
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu: P. Gliński

1 Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu kieruje działem administracji rządowej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu (Dz. U. poz. 1717 oraz z 2021 r. poz. 361).

Zmiany w prawie

MEiN: Na razie powrót do szkół zgodnie z planem

Powrót w połowie maja starszych uczniów do szkół w formie hybrydowej wydaje się być niezagrożony - powiedział w czwartek wiceminister edukacji i nauki Dariusz Piontkowski. I wskazał na dane dotyczące liczby dziennych zakażeń i liczbę osób hospitalizowanych, które będą brane pod uwagę przy podejmowaniu decyzji.

Monika Sewastianowicz 06.05.2021
Senacka komisja za zmianami w Karcie Dużej Rodziny

Senacka komisja opowiedziała się za zmianami związanymi z udogodnieniami dla rodzin wielodzietnych w ramach Karty Dużej Rodziny. Aplikacja mObywatel ma umożliwić pobranie Karty w wersji elektronicznej. Zwiększone mają też być kwoty przysługujące gminom za rozpatrywanie wniosków dotyczących Karty.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.05.2021
Od soboty cudzoziemcy mogą wnioskować o PESEL do celów podatkowych

Już od 1 maja urzędy gminy będą mogły nadawać numer PESEL cudzoziemcom na ich wniosek. Zmiany wprowadza nowelizacja ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników w zakresie definicji podatników, których identyfikatorem podatkowym jest PESEL.

Krzysztof Koślicki 30.04.2021
Od maja wielka podwyżka mandatów za wykroczenia skarbowe

Już od soboty skarbówka będzie mogła nakładać wyższe mandaty. Obecnie mandatem karnym można nałożyć karę grzywny w maksymalnej wysokości 5,6 tys. złotych. Po zmianie np. za niewysłanie deklaracji podatkowej, nawet „zerowej”, będzie trzeba zapłacić 14 tys. złotych. Zmiany w kodeksie karnym skarbowym zostały ukryte w nowelizacji przepisów o akcyzie.

Krzysztof Koślicki 30.04.2021
Nowelizacja ustawy o pomocy społecznej już w Dzienniku Ustaw

Nowelizacja ustawy o pomocy społecznej została opublikowana w Dzienniku Ustaw. Znalazły się w niej regulacje dotyczące m.in. zwiększenia dodatku do wynagrodzenia pracownika socjalnego czy wydłużenia obowiązywania dotychczasowych standardów w zakresie poziomu zatrudnienia i kwalifikacji pracowników w określonych placówkach opieki całodobowej powstałych przed 1 stycznia 2020 r.

Katarzyna Kubicka-Żach 30.04.2021
W sobotę tracą moc przepisy o kasach fiskalnych, ale dotychczasowe dokumenty są ważne

Rozporządzenie w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy fiskalne, przestanie obowiązywać w sobotę, 1 maja. Resort finansów przygotowuje nowe przepisy, jednak musi z nimi czekać na zgodę Komisji Europejskiej. Nie wpłynie to jednak na ważność dotychczas wydanych potwierdzeń o spełnieniu wymogów. Ale nowe potwierdzenia nie będą wydawane.

Krzysztof Koślicki 30.04.2021
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2021.721

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Zmiana rozporządzenia w sprawie zakresu zadań objętych mecenatem państwa, udzielania dotacji celowej na zadania nim objęte oraz udzielania dofinansowań podmiotom prowadzącym działalność w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.
Data aktu: 16/04/2021
Data ogłoszenia: 19/04/2021
Data wejścia w życie: 04/05/2021