Program pilotażowy w zakresie wykorzystania elektronicznych stetoskopów w podstawowej opiece zdrowotnej.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1
z dnia 16 kwietnia 2021 r.
w sprawie programu pilotażowego w zakresie wykorzystania elektronicznych stetoskopów w podstawowej opiece zdrowotnej

Na podstawie art. 48e ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1398, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Rozporządzenie określa program pilotażowy w zakresie wykorzystania elektronicznych stetoskopów w podstawowej opiece zdrowotnej, zwany dalej "programem pilotażowym".
§  2. 
Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:
1)
elektroniczny stetoskop - narzędzie umożliwiające ocenę dźwięków serca i płuc przez przekształcenie odbieranego dźwięku akustycznego na sygnały elektroniczne, wzmacniane, przetwarzane, digitalizowane i następnie zapisywane na nośniku cyfrowym umożliwiającym wizualizację, analizę i transmisję sygnału;
2)
platforma DOM - platforma cyfrowa administrowana przez ministra właściwego do spraw zdrowia umożliwiająca przekazywanie przez realizatorów programu pilotażowego danych niezbędnych do jego ewaluacji;
3)
teleporada - świadczenie zdrowotne udzielane na odległość przy użyciu systemów teleinformatycznych lub systemów łączności.
§  3. 
Celem programu pilotażowego jest ocena efektywności realizacji świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej z wykorzystaniem elektronicznych stetoskopów, do wstępnej diagnostyki układu oddechowego i potencjalnych problemów zdrowotnych pacjentów po przebytym zakażeniu wirusem SARS-CoV-2 ze współistniejącymi chorobami układu oddechowego.
§  4. 
Świadczenia opieki zdrowotnej w ramach programu pilotażowego są udzielane osobie po ukończeniu 18. roku życia i przebytym zakażeniu wirusem SARS-CoV-2, ze współistniejącymi chorobami układu oddechowego, która została poinformowana przez świadczeniodawcę o zakresie i zasadach realizacji świadczeń opieki zdrowotnej przewidzianych w programie pilotażowym i wyraziła zgodę na udział w programie pilotażowym, zwanej dalej "świadczeniobiorcą".
§  5. 
Świadczenia opieki zdrowotnej w ramach programu pilotażowego są wykonywane przez świadczeniodawcę realizującego świadczenia opieki zdrowotnej w zakresie określonym w art. 15 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zapewniającego:
1)
wykorzystanie w ramach realizacji programu pilotażowego elektronicznych stetoskopów w liczbie od 20 do 50;
2)
uruchomienie i poprawne funkcjonowanie przeglądarki internetowej Chrome od wersji 80.x, Edge od wersji 80.x lub Firefox od wersji 72.x oraz minimalną szybkość transmisji danych na poziomie 2 Mb/s.
§  6. 
1. 
Okres realizacji programu pilotażowego obejmuje:
1)
etap organizacji programu pilotażowego, który trwa do dwóch miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia;
2)
etap realizacji programu pilotażowego, który trwa 6 miesięcy od dnia zakończenia etapu organizacji programu pilotażowego;
3)
etap ewaluacji programu pilotażowego, który trwa 3 miesiące od dnia zakończenia etapu realizacji programu pilotażowego.
2. 
Etap organizacji programu pilotażowego zakończony wyborem realizatorów programu pilotażowego i podpisaniem umów na realizację programu pilotażowego między realizatorami programu pilotażowego a ministrem właściwym do spraw zdrowia obejmuje:
1)
dokonanie przez ministra właściwego do spraw zdrowia zakupu elektronicznych stetoskopów na potrzeby realizacji programu pilotażowego;
2)
przeprowadzenie przez ministra właściwego do spraw zdrowia akcji promocyjnej na temat wykorzystania elektronicznych stetoskopów w ramach udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej;
3)
wdrożenie przez ministra właściwego do spraw zdrowia funkcjonalności platformy DOM umożliwiającej realizację programu pilotażowego;
4)
ogłoszenie przez ministra właściwego do spraw zdrowia naboru, o którym mowa w § 11, i wybór realizatorów programu pilotażowego.
3. 
Etap realizacji programu pilotażowego obejmuje:
1)
realizację świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej przy wykorzystaniu elektronicznych stetoskopów;
2)
monitorowanie realizacji programu pilotażowego;
3)
gromadzenie danych służących do wyliczenia wskaźników, o których mowa w § 12.
4. 
Etap ewaluacji programu pilotażowego obejmuje:
1)
analizę wskaźników, o których mowa w § 12;
2)
sporządzenie przez ministra właściwego do spraw zdrowia sprawozdania z realizacji programu pilotażowego na podstawie wskaźników, o których mowa w § 12, umożliwiającego dokonanie oceny, o której mowa w § 13.
§  7. 
Program pilotażowy obejmuje świadczenia opieki zdrowotnej z zakresu określonego w art. 15 ust. 2 pkt 1 ustawy obejmującego świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.
§  8. 
1. 
Program pilotażowy jest realizowany zgodnie z warunkami organizacji i realizacji świadczeń opieki zdrowotnej określonymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 540) oraz w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie standardu organizacyjnego teleporady w ramach podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1395 oraz z 2021 r. poz. 95, 231 i 427).
2. 
Sposób realizacji programu pilotażowego obejmuje wykonanie następujących czynności:
1)
przekazanie przez ministra właściwego do spraw zdrowia realizatorom programu pilotażowego elektronicznych stetoskopów;
2)
udostępnienie świadczeniobiorcom przez realizatorów programu pilotażowego elektronicznych stetoskopów, o których mowa w pkt 1;
3)
realizację przez realizatorów programu pilotażowego świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej w postaci wstępnej diagnostyki układu oddechowego i potencjalnych problemów zdrowotnych w stosunku do świadczeniobiorców, przy wykorzystaniu elektronicznych stetoskopów, o których mowa w pkt 1;
4)
wypełnianie i zamieszczanie na platformie DOM ankiet, o których mowa w § 12 ust. 2, przez świadczeniobiorców i realizatorów programu pilotażowego, niezwłocznie po realizacji świadczenia opieki zdrowotnej z wykorzystaniem elektronicznego stetoskopu.
§  9. 
1. 
Rozliczanie świadczeń opieki zdrowotnej realizowanych w ramach programu pilotażowego odbywa się zgodnie z umowami o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, zawartymi przez realizatorów programu pilotażowego z Narodowym Funduszem Zdrowia, na obowiązujących w tych umowach warunkach.
2. 
Rozliczanie świadczeń, o których mowa w ust. 1, odbywa się z wykorzystaniem dodatkowej jednostki rozliczeniowej w postaci kwoty 100 zł brutto za przeprowadzenie jednego badania z wykorzystaniem elektronicznego stetoskopu, na podstawie umów, o których mowa w § 11 ust. 3.
§  10. 
1. 
Programem pilotażowym jest objętych nie mniej niż 1000 świadczeniobiorców.
2. 
Świadczenia opieki zdrowotnej w ramach programu pilotażowego są udzielane przez świadczeniodawcę wybranego przez świadczeniobiorcę w sposób określony w przepisach ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 172 i 1493).
§  11. 
1. 
Realizatorzy programu pilotażowego zostają wyłonieni w drodze otwartego naboru przeprowadzanego przez ministra właściwego do spraw zdrowia.
2. 
Nabór jest prowadzony z uwzględnieniem kolejności zgłoszeń, do wyczerpania liczby elektronicznych stetoskopów przeznaczonych do wykorzystania w ramach realizacji programu pilotażowego, dla wszystkich podmiotów, które spełniają warunki, o których mowa w § 5.
3. 
Minister właściwy do spraw zdrowia, na podstawie wyników naboru, zawiera z wybranymi realizatorami programu pilotażowego umowy określające zasady jego realizacji, w tym sposób i tryb rozliczania programu pilotażowego.
§  12. 
1. 
Wskaźnikami realizacji programu pilotażowego są:
1)
liczba świadczeniobiorców objętych programem pilotażowym;
2)
liczba realizatorów programu pilotażowego, którzy zrealizowali świadczenia opieki zdrowotnej w ramach programu pilotażowego;
3)
liczba teleporad z wykorzystaniem elektronicznych stetoskopów, przeprowadzonych przez realizatorów programu pilotażowego;
4)
poziom satysfakcji świadczeniobiorców z udzielonych świadczeń opieki zdrowotnej;
5)
jakość przeprowadzonych, przy pomocy elektronicznego stetoskopu, świadczeń opieki zdrowotnej i funkcjonalność elektronicznych stetoskopów dla diagnostyki świadczeniobiorcy w ramach teleporady;
6)
wpływ realizacji świadczeń opieki zdrowotnej przy wykorzystaniu elektronicznego stetoskopu na organizację pracy jednostek podstawowej opieki zdrowotnej.
2. 
Pomiar wskaźników realizacji programu pilotażowego, o których mowa w ust. 1, jest dokonywany przez ministra właściwego do spraw zdrowia przez ocenę danych z platformy DOM oraz ankiet wypełnianych przez świadczeniobiorców oraz realizatorów programu pilotażowego.
§  13. 
Ocena wyników programu pilotażowego jest dokonywana przez ministra właściwego do spraw zdrowia na podstawie sprawozdania, o którym mowa w § 6 ust. 4 pkt 2.
§  14. 
Podmiotem obowiązanym do wdrożenia, finansowania, monitorowania i ewaluacji programu pilotażowego jest minister właściwy do spraw zdrowia.
§  15. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 1470 i 1541).

Zmiany w prawie

MEiN: Na razie powrót do szkół zgodnie z planem

Powrót w połowie maja starszych uczniów do szkół w formie hybrydowej wydaje się być niezagrożony - powiedział w czwartek wiceminister edukacji i nauki Dariusz Piontkowski. I wskazał na dane dotyczące liczby dziennych zakażeń i liczbę osób hospitalizowanych, które będą brane pod uwagę przy podejmowaniu decyzji.

Monika Sewastianowicz 06.05.2021
Senacka komisja za zmianami w Karcie Dużej Rodziny

Senacka komisja opowiedziała się za zmianami związanymi z udogodnieniami dla rodzin wielodzietnych w ramach Karty Dużej Rodziny. Aplikacja mObywatel ma umożliwić pobranie Karty w wersji elektronicznej. Zwiększone mają też być kwoty przysługujące gminom za rozpatrywanie wniosków dotyczących Karty.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.05.2021
Od soboty cudzoziemcy mogą wnioskować o PESEL do celów podatkowych

Już od 1 maja urzędy gminy będą mogły nadawać numer PESEL cudzoziemcom na ich wniosek. Zmiany wprowadza nowelizacja ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników w zakresie definicji podatników, których identyfikatorem podatkowym jest PESEL.

Krzysztof Koślicki 30.04.2021
Od maja wielka podwyżka mandatów za wykroczenia skarbowe

Już od soboty skarbówka będzie mogła nakładać wyższe mandaty. Obecnie mandatem karnym można nałożyć karę grzywny w maksymalnej wysokości 5,6 tys. złotych. Po zmianie np. za niewysłanie deklaracji podatkowej, nawet „zerowej”, będzie trzeba zapłacić 14 tys. złotych. Zmiany w kodeksie karnym skarbowym zostały ukryte w nowelizacji przepisów o akcyzie.

Krzysztof Koślicki 30.04.2021
Nowelizacja ustawy o pomocy społecznej już w Dzienniku Ustaw

Nowelizacja ustawy o pomocy społecznej została opublikowana w Dzienniku Ustaw. Znalazły się w niej regulacje dotyczące m.in. zwiększenia dodatku do wynagrodzenia pracownika socjalnego czy wydłużenia obowiązywania dotychczasowych standardów w zakresie poziomu zatrudnienia i kwalifikacji pracowników w określonych placówkach opieki całodobowej powstałych przed 1 stycznia 2020 r.

Katarzyna Kubicka-Żach 30.04.2021
W sobotę tracą moc przepisy o kasach fiskalnych, ale dotychczasowe dokumenty są ważne

Rozporządzenie w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy fiskalne, przestanie obowiązywać w sobotę, 1 maja. Resort finansów przygotowuje nowe przepisy, jednak musi z nimi czekać na zgodę Komisji Europejskiej. Nie wpłynie to jednak na ważność dotychczas wydanych potwierdzeń o spełnieniu wymogów. Ale nowe potwierdzenia nie będą wydawane.

Krzysztof Koślicki 30.04.2021
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2021.712

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Program pilotażowy w zakresie wykorzystania elektronicznych stetoskopów w podstawowej opiece zdrowotnej.
Data aktu: 16/04/2021
Data ogłoszenia: 16/04/2021
Data wejścia w życie: 17/04/2021