Ustanowienie Odznaki Honorowej za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego, ustalenie jej wzoru, zasad i trybu nadawania oraz noszenia.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 12 czerwca 2015 r.
w sprawie ustanowienia Odznaki Honorowej za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego, ustalenia jej wzoru, zasad i trybu nadawania oraz noszenia

Na podstawie art. 4 ust. 2 i art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach (Dz. U. z 2016 r. poz. 38) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1. 
Ustanawia się Odznakę Honorową za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego, zwaną dalej "odznaką".
2. 
Odznaka jest zaszczytnym wyróżnieniem i może być nadawana za szczególne zasługi na rzecz samorządu terytorialnego, w szczególności:
1)
w działalności w organach jednostek samorządu terytorialnego, związkach i stowarzyszeniach jednostek samorządu terytorialnego;
2)
związane z wykonywaniem zadań dotyczących samorządu terytorialnego w urzędach administracji publicznej oraz w urzędach organów władzy publicznej;
3)
w pracy naukowej i badawczej dotyczącej zagadnień związanych z działalnością samorządu terytorialnego.
§  2. 
1. 
Odznakę nadaje minister właściwy do spraw administracji publicznej z własnej inicjatywy lub na wniosek:
1)
organów jednostek samorządu terytorialnego;
2)
organów związków lub stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego;
3)
organów statutowych ogólnopolskich organizacji uprawnionych do wyznaczania przedstawicieli do Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, określonych w odrębnych przepisach;
4)
wojewody.
2. 
Osoby fizyczne i prawne mogą zgłaszać kandydatury osób zasłużonych dla rozwoju samorządu terytorialnego podmiotom, o których mowa w ust. 1.
§  3. 
1. 
Wniosek o nadanie odznaki zawiera dane osobowe kandydata do wyróżnienia oraz opis zasług, w tym osiągnięć uzasadniających nadanie odznaki.
2. 
Wzór wniosku o nadanie odznaki jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
§  4. 
1. 
Odznakę stanowi metalowy okrągły medal o średnicy 35 mm, z obustronnie zaznaczoną krawędzią, srebrzony i oksydowany, z uszkiem i kółkiem do zawieszenia. Na stronie licowej, w otoku z majuskułowym wypukłym napisem dolnym "ZA ZASŁUGI DLA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO", widnieje na fakturowanym tle wypukły wizerunek orła białego trzymającego w szponach dwa klucze obrócone piórami do góry, skierowanymi na zewnątrz. Na stronie odwrotnej jest umieszczony trójwierszowy wypukły majuskułowy napis "LABOR OMNIA VINCIT" okolony wypukłym wieńcem z dwóch stylizowanych, niezwiązanych gałązek wawrzynu.
2. 
Odznaka jest zawieszona na wstążce z rypsu jedwabnego w kolorze wiśniowym, o szerokości 35 mm, z białym paskiem szerokości 11 mm przez środek, obramowanym po bokach prążkami w kolorze granatowym szerokości 2 mm.
3. 
Miniaturka odznaki, o średnicy 15 mm, wykonana podobnie jak odznaka, przedstawia jej stronę licową, bez zawieszenia. Strona odwrotna gładka, ze sztyftem i zapięciem zaciskowym.
4. 
Wzór odznaki wraz ze wstążką oraz wzór miniaturki są określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
§  5. 
1. 
Osoba wyróżniona odznaką otrzymuje nadaną jej odznakę, wraz z dyplomem stwierdzającym jej nadanie, oraz miniaturkę.
2. 
Wzór dyplomu stwierdzającego nadanie odznaki jest określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia.
§  6. 
Odznakę wraz z dyplomem wręcza minister właściwy do spraw administracji publicznej lub osoba przez niego upoważniona.
§  7. 
Odznakę nosi się na lewej piersi, po orderach i odznaczeniach, a miniaturkę - wpiętą w lewą klapę kołnierza na ubiorze z kołnierzem wykładanym albo na tej samej wysokości. W służbach mundurowych odznakę albo miniaturkę nosi się zgodnie z właściwymi przepisami mundurowymi.
§  8. 
1. 
Odznaka może być nadana tej samej osobie tylko raz.
2. 
Odznaka może zostać nadana pośmiertnie.
§  9. 
Ewidencję osób wyróżnionych odznaką prowadzi urząd zapewniający obsługę ministra właściwego do spraw administracji publicznej.
§  10. 
W razie utraty odznaki, miniaturki lub dyplomu potwierdzającego jej nadanie wydaje się wtórny egzemplarz odpowiednio odznaki, miniaturki lub dyplomu, za zwrotem, przez osobę wyróżnioną, kosztów ich wytworzenia.
§  11. 
Koszty związane z nadaniem odznaki są pokrywane z budżetu państwa z części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw administracji publicznej.
§  12. 
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR ODZNAKI ZE WSTĄŻKĄ ORAZ WZÓR MINIATURKI

ZAŁĄCZNIK Nr  3 

WZÓR DYPLOMU

Zmiany w prawie

MEiN: Na razie powrót do szkół zgodnie z planem

Powrót w połowie maja starszych uczniów do szkół w formie hybrydowej wydaje się być niezagrożony - powiedział w czwartek wiceminister edukacji i nauki Dariusz Piontkowski. I wskazał na dane dotyczące liczby dziennych zakażeń i liczbę osób hospitalizowanych, które będą brane pod uwagę przy podejmowaniu decyzji.

Monika Sewastianowicz 06.05.2021
Senacka komisja za zmianami w Karcie Dużej Rodziny

Senacka komisja opowiedziała się za zmianami związanymi z udogodnieniami dla rodzin wielodzietnych w ramach Karty Dużej Rodziny. Aplikacja mObywatel ma umożliwić pobranie Karty w wersji elektronicznej. Zwiększone mają też być kwoty przysługujące gminom za rozpatrywanie wniosków dotyczących Karty.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.05.2021
Od soboty cudzoziemcy mogą wnioskować o PESEL do celów podatkowych

Już od 1 maja urzędy gminy będą mogły nadawać numer PESEL cudzoziemcom na ich wniosek. Zmiany wprowadza nowelizacja ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników w zakresie definicji podatników, których identyfikatorem podatkowym jest PESEL.

Krzysztof Koślicki 30.04.2021
Od maja wielka podwyżka mandatów za wykroczenia skarbowe

Już od soboty skarbówka będzie mogła nakładać wyższe mandaty. Obecnie mandatem karnym można nałożyć karę grzywny w maksymalnej wysokości 5,6 tys. złotych. Po zmianie np. za niewysłanie deklaracji podatkowej, nawet „zerowej”, będzie trzeba zapłacić 14 tys. złotych. Zmiany w kodeksie karnym skarbowym zostały ukryte w nowelizacji przepisów o akcyzie.

Krzysztof Koślicki 30.04.2021
Nowelizacja ustawy o pomocy społecznej już w Dzienniku Ustaw

Nowelizacja ustawy o pomocy społecznej została opublikowana w Dzienniku Ustaw. Znalazły się w niej regulacje dotyczące m.in. zwiększenia dodatku do wynagrodzenia pracownika socjalnego czy wydłużenia obowiązywania dotychczasowych standardów w zakresie poziomu zatrudnienia i kwalifikacji pracowników w określonych placówkach opieki całodobowej powstałych przed 1 stycznia 2020 r.

Katarzyna Kubicka-Żach 30.04.2021
W sobotę tracą moc przepisy o kasach fiskalnych, ale dotychczasowe dokumenty są ważne

Rozporządzenie w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy fiskalne, przestanie obowiązywać w sobotę, 1 maja. Resort finansów przygotowuje nowe przepisy, jednak musi z nimi czekać na zgodę Komisji Europejskiej. Nie wpłynie to jednak na ważność dotychczas wydanych potwierdzeń o spełnieniu wymogów. Ale nowe potwierdzenia nie będą wydawane.

Krzysztof Koślicki 30.04.2021