Zmiana rozporządzenia w sprawie składowisk odpadów.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA 1
z dnia 19 marca 2021 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie składowisk odpadów 2

Na podstawie art. 124 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797, 875 i 2361) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie składowisk odpadów (Dz. U. poz. 523) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 2:
a)
w ust. 1:
pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) na obszarach ochronnych zbiorników wód podziemnych oraz w strefach ochronnych ujęć wody ujmowanej do zaopatrzania ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi;",

pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) w dolinach rzek, w pobliżu zbiorników wód śródlądowych, na terenach źródliskowych, bagiennych i podmokłych, w obszarach mis jeziornych i w strefach krawędziowych oraz na obszarach narażonych na niebezpieczeństwo powodzi, o których mowa w art. 169 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 624);",

pkt 9 otrzymuje brzmienie:

"9) na glebach klas bonitacji I-III oraz na glebach pochodzenia organicznego;",

pkt 11 otrzymuje brzmienie:

"11) w strefach ochrony uzdrowiskowej "A" i "B", o których mowa w art. 38 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1662 oraz z 2021 r. poz. 36 i 97);",

b)
ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

"2. Składowiska odpadów obojętnych nie mogą być lokalizowane na obszarach, o których mowa w ust. 1 pkt 1-6, 9 i 11-13.

3. Minimalna odległość składowiska odpadów niebezpiecznych lub składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne od budynków mieszkalnych, budynków zamieszkania zbiorowego i budynków użyteczności publicznej, w rozumieniu przepisów wydanych na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, 2127 i 2320 oraz z 2021 r. poz. 11, 234 i 282), mierzona od krawędzi kwatery składowiska odpadów, jest ustalana zgodnie z raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dotyczącym danego składowiska odpadów.",

c)
dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

"5. W przypadku składowisk odpadów zarządzanych przez wytwórców odpadów dopuszcza się ich lokalizowanie na glebach klasy bonitacji III, jeżeli w ewidencji gruntów i budynków w rozumieniu art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 2052) grunt określono jako tereny przemysłowe.";

2)
w § 3 w ust. 2 w pkt 2:
a)
lit. a otrzymuje brzmienie:

"a) średnią roczną wielkość opadów z wielolecia obejmującego okres przynajmniej 30 lat, na podstawie danych z najbliżej położonej stacji meteorologicznej posiadającej takie dane, ",

b)
w lit. b wyrazy "stacji opadowej" zastępuje się wyrazami "stacji meteorologicznej posiadającej takie dane";
3)
w § 4:
a)
w ust. 1 skreśla się wyraz "naturalną",
b)
w ust. 2 we wprowadzeniu do wyliczenia skreśla się wyraz "naturalnej",
c)
po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:

"4a. W przypadku niespełnienia warunku, o którym mowa w ust. 4, dopuszcza się obniżenie przewidywanego najwyższego piezometrycznego poziomu wód podziemnych w sposób sztuczny - wyłącznie przy użyciu metod grawitacyjnych, do poziomu określonego w ust. 4.",

d)
ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. Jeżeli bariera geologiczna nie spełnia w sposób naturalny warunków, o których mowa w ust. 2-4, może zostać uzupełniona sztucznie wykonaną barierą geologiczną o minimalnej miąższości 0,5 m, zapewniającą przepuszczalność nie większą niż określona w ust. 2, wykonaną w taki sposób, aby procesy osiadania na składowisku odpadów nie mogły spowodować jej zniszczenia.",

e)
w ust. 6 i 7 skreśla się wyrazy "naturalnej lub sztucznej";
4)
§ 8 i § 9 otrzymują brzmienie:

"§ 8. 1. Składowisko odpadów, na którym przewiduje się składowanie odpadów ulegających biodegradacji, wyposaża się w instalację do odprowadzania gazu składowiskowego, zaprojektowaną w sposób zapewniający jej prawidłowe funkcjonowanie w trakcie eksploatacji składowiska oraz przez co najmniej trzydzieści lat od dnia jego zamknięcia.

2. Gaz składowiskowy poddaje się obróbce, w szczególności oczyszcza się i wykorzystuje do celów energetycznych, a jeżeli jest to niemożliwe - spala w pochodni.

§ 9. Składowisko odpadów zabezpiecza się tak, aby uniemożliwić dostęp osób nieuprawnionych oraz nielegalny dowóz odpadów na składowisko.";

5)
w § 13:
a)
pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) ograniczenie powierzchni składowanych odpadów eksponowanych na oddziaływanie warunków atmosferycznych, o ile jest to konieczne dla ograniczania zanieczyszczenia powietrza, w tym pylenia i uciążliwości zapachowej;",

b)
w pkt 4 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 5 i 6 w brzmieniu:

"5) przeciwdziałanie niekontrolowanym emisjom gazu składowiskowego oraz nagromadzeniu gazu składowiskowego w masie odpadów, w tym utrzymywanie drożności instalacji do odprowadzania gazu składowiskowego;";

6) przeciwdziałanie powstaniu i rozprzestrzenianiu się pożaru.";

6)
w § 15 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Powierzchnia kwatery przeznaczonej do składowania odpadów niebezpiecznych jest liczona na poziomie maksymalnej rzędnej składowanych odpadów i nie może przekraczać 2500 m2.";

7)
w § 17:
a)
ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

"1. Rekultywację wykonuje się zgodnie z harmonogramem prac związanych z rekultywacją składowiska odpadów, określonym w decyzji w sprawie wyrażenia zgody na zamknięcie składowiska odpadów lub jego wydzielonej części albo w decyzji w sprawie zamknięcia składowiska odpadów lub jego wydzielonej części. Prace rekultywacyjne wykonuje się w sposób zabezpieczający wody powierzchniowe i podziemne oraz powietrze przed szkodliwym oddziaływaniem składowiska odpadów, integrujący obszar składowiska odpadów z otaczającym środowiskiem oraz umożliwiający obserwację wpływu składowiska odpadów na środowisko. Do rekultywacji stosuje się materiały niebędące odpadami lub odpady określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

2. Po dniu zaprzestania przyjmowania odpadów do składowania na składowisku odpadów niebezpiecznych lub jego wydzielonej części składowisko odpadów lub jego wydzieloną część zabezpiecza się przed infiltracją wód opadowych przez uszczelnienie jego powierzchni, w sposób uwzględniający proces osiadania składowiska odpadów i minimalizujący powstawanie zastoisk wodnych oraz osuwisk warstwy biologicznej.",

b)
ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. Minimalna miąższość okrywy rekultywacyjnej dla składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne jest nie mniejsza niż 1 m oraz umożliwia powstanie i utrzymanie trwałej pokrywy roślinnej.";

8)
w § 18 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

"2. Okres pięćdziesięciu lat od dnia zamknięcia składowiska odpadów może być skrócony, jeżeli z ekspertyzy geotechnicznej oraz z ekspertyzy sanitarnej wynika, że prowadzenie na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne prac, o których mowa w ust. 1, nie spowoduje zagrożenia dla życia, zdrowia ludzi lub dla środowiska.

3. Ekspertyza sanitarna wymaga uzgodnienia z państwowym wojewódzkim inspektorem sanitarnym i zawiera informacje o aktualnym wpływie składowiska odpadów na zdrowie i życie ludzi i na środowisko pod względem higienicznym i zdrowotnym oraz informacje o zagrożeniu dla zdrowia i życia ludzi i dla środowiska planowanych prac, o których mowa w ust. 1.";

9)
w § 19:
a)
w ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) na składowisku odpadów lub kwaterze nie prowadzi się prac mogących powodować uwalnianie włókien azbestu.",

b)
ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Składowanie odpadów, o których mowa w ust. 1, należy zakończyć na poziomie 2 m poniżej naturalnego poziomu terenu otoczenia. Następnie składowisko odpadów wypełnia się ziemią do naturalnego poziomu terenu.",

c)
w ust. 7 po wyrazach "raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko" dodaje się wyrazy "dotyczącego danego składowiska odpadów";
10)
w § 21:
a)
w ust. 4 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"Dla składowisk przyjmujących odpady komunalne lub odpady pochodzące z ich przetwarzania jest wymagany dodatkowo monitoring następujących parametrów wskaźnikowych:",

b)
ust. 6 otrzymuje brzmienie:

"6. Pobierania próbek dokonują oraz prowadzą badania parametrów wskaźnikowych i substancji, o których mowa w ust. 1:

1) akredytowane laboratoria w rozumieniu ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2019 r. poz. 155 oraz z 2020 r. poz. 1339) lub

2) certyfikowane jednostki badawcze, o których mowa w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. z 2020 r. poz. 2289)

- w zakresie posiadanych akredytacji lub certyfikatów.";

11)
w § 24 ust. 7 otrzymuje brzmienie:

"7. Pomiar emisji i składu gazu składowiskowego odbywa się:

1) w reprezentatywnych częściach składowiska odpadów, ustalonych w instrukcji prowadzenia składowiska odpadów;

2) w miejscach jego gromadzenia;

3) przed wlotem do instalacji do jego obróbki, w szczególności oczyszczania i wykorzystania lub unieszkodliwiania gazu składowiskowego.";

12)
załączniki nr 1 i 2 do rozporządzenia otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszego rozporządzenia;
13)
w załączniku nr 3 do rozporządzenia w tabeli lp. 9 otrzymuje brzmienie:
9 Sprawność systemu odprowadzania gazu składowiskowego brak co 12 miesięcy co 12 miesięcy
§  2. 
1. 
Wymagań określonych w § 2 ust. 1 pkt 9 i 11 rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem nie stosuje się do składowiska odpadów, dla którego przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach.
2. 
Wymagania określonego w § 2 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem nie stosuje się do rozbudowy składowiska odpadów prowadzonego w dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.
3. 
Rekultywacja składowiska odpadów, w odniesieniu do którego decyzja o wyrażeniu zgody na zamknięcie składowiska odpadów lub jego wydzielonej części albo decyzja o zamknięciu składowiska odpadów lub jego wydzielonej części została wydana przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, jest prowadzona zgodnie z tymi decyzjami, do czasu jej zakończenia.
4. 
Przepisu § 15 ust. 2 rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem nie stosuje się, jeżeli w ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę składowiska odpadów, wydanej przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, dopuszczono powierzchnię kwatery składowiska inną niż określona w § 15 ust. 2 rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.
§  3. 
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

RODZAJE ODPADÓW OBOJĘTNYCH

DOPUSZCZONE DO ZASTOSOWANIA DO WYKONANIA WARSTWY IZOLACYJNEJ

Kod odpadów1) Rodzaj odpadów1), przy czym chodzi o odpady obojętne, co do których nie zachodzi podejrzenie o ich zanieczyszczenie innymi materiałami lub odpadami, które mogą powodować zwiększone zagrożenie dla środowiska
10 06 80 Żużle szybowe i granulowane
17 01 012) Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów
17 01 022) Gruz ceglany
17 01 032) Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia
17 01 072) Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06
ex 17 05 04 Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03, z wyłączeniem wierzchniej warstwy gleby i torfu oraz gleby i kamieni z miejsc skażonych
ex 20 01 99 Popioły z palenisk domowych
ex 20 02 02 Gleba i ziemia, w tym kamienie, pochodzące z ogrodów i parków, z wyłączeniem wierzchniej warstwy gleby i torfu
Objaśnienia:

1) Kody i rodzaje odpadów są zgodne z przepisami wydanymi na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797, z późn. zm.), przy czym poprzedzenie kodu odpadu literami "ex" oznacza, że kod z tym oznaczeniem obejmuje wyłącznie rodzaje odpadów określone w kolumnie drugiej tabeli.

2) Odpady budowlane o niskiej zawartości innych materiałów, w szczególności metali, tworzyw sztucznych gleby, substancji organicznych, drewna, gumy, z wyłączeniem odpadów:

- skażonych nieorganicznymi lub organicznymi substancjami niebezpiecznymi podczas procesów produkcyjnych,

- zawierających znaczące ilości powłok ochronnych na bazie substancji chloroorganicznych,

- służących do przechowywania i stosowania innych substancji niebezpiecznych, w tym pestycydów lub rtęci.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

RODZAJE ODPADÓW ORAZ WARUNKI ICH WYKORZYSTANIA W CELACH, O KTÓRYCH MOWA W § 16 UST. 8 ORAZ § 17 UST. 1 ROZPORZĄDZENIA

Kod odpadów1) Rodzaj odpadów2) Warunki wykorzystania (odzysku)
Odpady, które mogą być stosowane do budowy skarp, w tym obwałowań, oraz kształtowania korony składowiska
01 01 02 Odpady z wydobywania kopalin innych niż rudy metali Odzysk prowadzi się pod następującymi warunkami:

1) maksymalna warstwa odpadów użytych do budowy i kształtowania skarp lub kształtowania korony składowiska powinna być mniejsza niż 25 cm, przy czym warunek ten nie dotyczy zużytych opon;

2) w przypadku wykorzystania zużytych opon inne rodzaje odpadów mogą być użyte wyłącznie do grubości opony przez jej wypełnienie, przy czym zużyte opony mogą być użyte wyłącznie jednowarstwowo;

3) odpady z podgrupy 17 01 oraz odpady o kodach 10 12 08 i 10 13 82 przed ich zastosowaniem należy poddać kruszeniu;

4) odpady o kodach ex 06 03 99 i 10 01 05 mogą być wykorzystane:

a) po wymieszaniu ich przed zastosowaniem z odpadami o kodzie 01 04 08, przy czym odpady o kodzie 10 01 05 nie mogą stanowić więcej niż 20% składu sporządzonej mieszanki i nadbudowa obwałowań z wykorzystaniem sporządzonej mieszanki nie może przekraczać każdorazowo 1,5 m,

b) wyłącznie do stabilizacji, budowy lub nadbudowy obwałowań na składowiskach,

c) w postaci osadników szlamów posodowych;

5) odpady o kodzie 10 01 80 mogą być wykorzystane do budowy skarp, pod warunkiem że zostaną odpowiednio zagęszczone, a prace budowlane są prowadzone zgodnie z przepisami prawa budowlanego;

6) odpady o kodzie 19 09 03 mogą być wykorzystane wyłącznie do zabezpieczenia i kształtowania skarp na składowiskach odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, na których są składowane odpady w postaci mieszanek popiołowo-żużlowych, popiołów paleniskowych i pyłów z kotłów, z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04, oraz na składowiskach odpadów fosfogipsu i fosfogipsów wymieszanych z żużlami, popiołami paleniskowymi i pyłami z kotłów, z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04.

01 04 08 Odpady żwiru lub skruszone skały inne niż wymienione w 01 04 07
01 04 09 Odpadowe piaski i iły
01 04 12 Odpady powstające przy płukaniu i oczyszczaniu kopalin inne niż wymienione w 01 04 07 i 01 04 11
01 04 13 Odpady powstające przy cięciu i obróbce postaciowej skał inne niż wymienione w 01 04 07
01 04 81 Odpady z flotacyjnego wzbogacania węgla inne niż wymienione w 01 04 80
ex 06 03 99 Odpady z przesiewu i przepału kamienia wapiennego
10 01 05 Stałe odpady z wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych
10 01 80 Mieszanki popiołowo-żużlowe z mokrego odprowadzania odpadów paleniskowych
10 06 80 Żużle szybowe i granulowane
10 09 03 Żużle odlewnicze
10 09 06 Rdzenie i formy odlewnicze przed procesem odlewania inne niż wymienione w 10 09 05
10 09 08 Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania inne niż wymienione w 10 09 07
10 09 10 Pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 09 09
10 09 12 Inne cząstki stałe niż wymienione w 10 09 11
10 10 06 Rdzenie i formy odlewnicze przed procesem odlewania inne niż wymienione w 10 10 05
10 10 08 Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania inne niż wymienione w 10 10 07
10 10 10 Pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 10 09
10 12 08 Wybrakowane wyroby ceramiczne, cegły, kafle i ceramika budowlana (po przeróbce termicznej)
10 13 82 Wybrakowane wyroby
16 01 03 Zużyte opony
16 11 04 Okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów metalurgicznych inne niż wymienione w 16 11 03
17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów
17 01 02 Gruz ceglany
17 01 03 Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia
17 01 07 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06
ex 17 01 80 Usunięte tynki
ex 17 01 81 Elementy betonowe i kruszywa niezawierające asfaltu
17 05 04 Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03
17 05 08 Tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 07
19 09 02 Osady z klarowania wody
19 09 03 Osady z dekarbonizacji wody
19 12 09 Minerały (np. piasek, kamienie)
Odpady, które mogą być stosowane do wykonywania rekultywacji przez wykonanie okrywy rekultywacyjnej (biologicznej)
01 04 12 Odpady powstające przy płukaniu i oczyszczaniu kopalin inne niż wymienione w 01 04 07 i 01 04 11 Odzysk prowadzi się pod następującymi warunkami:

1) grubość warstwy stosowanych odpadów powinna być uzależniona od planowanych obsiewów lub nasadzeń; grubość ta nie może przekraczać 1 m w przypadku nasadzeń niskich lub 2 m w przypadku nasadzeń drzewiastych;

2) odpady o kodach: 10 01 01, 10 01 02, 10 01 03, 10 01 15 i 10 01 80 przed wykorzystaniem należy wymieszać w proporcji 1:1 z odwodnionymi ustabilizowanymi komunalnymi osadami ściekowymi;

3) komunalne osady ściekowe wykorzystywane do wykonywania okrywy rekultywacyjnej nie mogą przekraczać warunków dotyczących jakości, w tym zawartości: metali ciężkich, substancji organicznej, azotu ogólnego, fosforu ogólnego, wapnia i magnezu, obecności bakterii chorobotwórczych z rodzaju Salmonella, łącznej liczby żywych jaj pasożytów jelitowych. Ascaris sp., Trichuris sp., Toxocara sp. oraz wartości pH dla komunalnych osadów ściekowych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 96 ust. 13 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797, z późn. zm.) dla komunalnych osadów ściekowych stosowanych przy dostosowywaniu gruntów do określonych potrzeb wynikających z planów gospodarki odpadami, planów zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;

4) odpady o kodzie 06 05 03 mogą być wykorzystane wyłącznie na składowiskach odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, na których są składowane odpady fosfogipsu i fosfogipsów wymieszane z odpadami o kodzie 10 01 01;

5) odpady o kodach 19 09 03 i 19 08 12 mogą być wykorzystane wyłącznie do zabezpieczenia i kształtowania skarp na składowiskach odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, na których są składowane odpady w postaci mieszanek popiołowo-żużlowych, popiołów paleniskowych i pyłów z kotłów, z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04, oraz na składowiskach odpadów fosfogipsu i fosfogipsów wymieszanych z żużlami, popiołami paleniskowymi i pyłami z kotłów, z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04.

02 03 80 Wytłoki, osady i inne odpady z przetwórstwa produktów roślinnych (z wyłączeniem 02 03 81)
02 07 80 Wytłoki i osady moszczowe i pofermentacyjne, wywary
06 05 03 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 06 05 02
10 01 01 Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)
10 01 02 Popioły lotne z węgla
10 01 03 Popioły lotne z torfu i drewna niepoddanego obróbce chemicznej
10 01 15 Popioły paleniskowe, żużle i pyły z kotłów ze współspalania inne niż wymienione w 10 01 14
10 01 80 Mieszanki popiołowo-żużlowe z mokrego odprowadzania odpadów paleniskowych
17 05 04 Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03
17 05 06 Urobek z pogłębiania inny niż wymieniony w 17 05 05
19 05 03 Kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający się do wykorzystania)
19 08 05 Ustabilizowane komunalne osady ściekowe
19 08 12 Szlamy z biologicznego oczyszczania ścieków przemysłowych inne niż wymienione w 19 08 11
19 09 03 Osady z dekarbonizacji wody
20 02 02 Gleba i ziemia, w tym kamienie
Objaśnienie:

1) Kody i rodzaje odpadów są zgodne z przepisami wydanymi na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, przy czym poprzedzenie kodu odpadu literami "ex" oznacza, że kod z tym oznaczeniem obejmuje wyłącznie rodzaje odpadów określone w kolumnie drugiej tabeli.

1 Minister Klimatu i Środowiska kieruje działem administracji rządowej - klimat, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. poz. 1720 i 2004).
2 Niniejsze rozporządzenie zostało notyfikowane Komisji Europejskiej w dniu 9 grudnia 2020 r. pod numerem 2020/0778/PL, zgodnie z § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039 oraz z 2004 r. poz. 597), które wdraża postanowienia dyrektywy (UE) 2015/1535 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 września 2015 r. ustanawiającej procedurę udzielania informacji w dziedzinie przepisów technicznych oraz zasad dotyczących usług społeczeństwa informacyjnego (Dz. Urz. UE L 241 z 17.09.2015, str. 1).

Zmiany w prawie

MEiN: Na razie powrót do szkół zgodnie z planem

Powrót w połowie maja starszych uczniów do szkół w formie hybrydowej wydaje się być niezagrożony - powiedział w czwartek wiceminister edukacji i nauki Dariusz Piontkowski. I wskazał na dane dotyczące liczby dziennych zakażeń i liczbę osób hospitalizowanych, które będą brane pod uwagę przy podejmowaniu decyzji.

Monika Sewastianowicz 06.05.2021
Senacka komisja za zmianami w Karcie Dużej Rodziny

Senacka komisja opowiedziała się za zmianami związanymi z udogodnieniami dla rodzin wielodzietnych w ramach Karty Dużej Rodziny. Aplikacja mObywatel ma umożliwić pobranie Karty w wersji elektronicznej. Zwiększone mają też być kwoty przysługujące gminom za rozpatrywanie wniosków dotyczących Karty.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.05.2021
Od soboty cudzoziemcy mogą wnioskować o PESEL do celów podatkowych

Już od 1 maja urzędy gminy będą mogły nadawać numer PESEL cudzoziemcom na ich wniosek. Zmiany wprowadza nowelizacja ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników w zakresie definicji podatników, których identyfikatorem podatkowym jest PESEL.

Krzysztof Koślicki 30.04.2021
Od maja wielka podwyżka mandatów za wykroczenia skarbowe

Już od soboty skarbówka będzie mogła nakładać wyższe mandaty. Obecnie mandatem karnym można nałożyć karę grzywny w maksymalnej wysokości 5,6 tys. złotych. Po zmianie np. za niewysłanie deklaracji podatkowej, nawet „zerowej”, będzie trzeba zapłacić 14 tys. złotych. Zmiany w kodeksie karnym skarbowym zostały ukryte w nowelizacji przepisów o akcyzie.

Krzysztof Koślicki 30.04.2021
Nowelizacja ustawy o pomocy społecznej już w Dzienniku Ustaw

Nowelizacja ustawy o pomocy społecznej została opublikowana w Dzienniku Ustaw. Znalazły się w niej regulacje dotyczące m.in. zwiększenia dodatku do wynagrodzenia pracownika socjalnego czy wydłużenia obowiązywania dotychczasowych standardów w zakresie poziomu zatrudnienia i kwalifikacji pracowników w określonych placówkach opieki całodobowej powstałych przed 1 stycznia 2020 r.

Katarzyna Kubicka-Żach 30.04.2021
W sobotę tracą moc przepisy o kasach fiskalnych, ale dotychczasowe dokumenty są ważne

Rozporządzenie w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy fiskalne, przestanie obowiązywać w sobotę, 1 maja. Resort finansów przygotowuje nowe przepisy, jednak musi z nimi czekać na zgodę Komisji Europejskiej. Nie wpłynie to jednak na ważność dotychczas wydanych potwierdzeń o spełnieniu wymogów. Ale nowe potwierdzenia nie będą wydawane.

Krzysztof Koślicki 30.04.2021