Zmiana rozporządzenia w sprawie licencji i świadectw kwalifikacji personelu służb ruchu lotniczego.

Dz.U.2021.635
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY 1
z dnia 25 marca 2021 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie licencji i świadectw kwalifikacji personelu służb ruchu lotniczego
Na podstawie art. 104 ust. 1a ustawy z dnia 03.07.2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. z 2020 r. poz. 1970) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie licencji i świadectw kwalifikacji personelu służb ruchu lotniczego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1124) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2 pkt 13 otrzymuje brzmienie:

"13) OJTI - uprawnienie uzupełniające instruktora szkolenia operacyjnego wpisane do licencji albo świadectwa kwalifikacji i stanowiące ich część, określające uprawnienie do prowadzenia szkolenia operacyjnego (On-the-Job Training Instructor Endorsement);";

2) § 34 otrzymuje brzmienie:

"§ 34. 1. W przypadku utworzenia nowego lotniska kontrolowanego i wyznaczenia związanej z nim części przestrzeni kontrolowanej uprawnienie uzupełniające w jednostce dotyczące tego lotniska wydaje się po zaliczeniu przez kandydata szkolenia.

2. W przypadku przebudowy lub rozbudowy lotniska kontrolowanego, które skutkują wprowadzeniem istotnych zmian eksploatacyjnych i technicznych cech lotniska, uprawnienie uzupełniające w jednostce dotyczące tego lotniska wydaje się albo wznawia po zaliczeniu przez kandydata szkolenia.

3. W przypadku dokonania zmian w podziale obszaru kontrolowanego (CТA) uprawnienie uzupełniające w jednostce dotyczące nowo utworzonej części przestrzeni kontrolowanej wydaje się po zaliczeniu przez kandydata szkolenia.

4. Szkolenia, o których mowa w ust. 1-3, są prowadzone w organizacji szkoleniowej na podstawie kursu szkoleniowego zatwierdzonego przez Prezesa Urzędu i obejmują szkolenie teoretyczne oraz szkolenie praktyczne na szkoleniowym urządzeniu symulacji ruchu lotniczego, z uwzględnieniem zmiany środowiska operacyjnego oraz sytuacji anormalnych i awaryjnych. Szkolenia, o których mowa w ust. 1-3, kończą się oceną wiedzy i umiejętności.

5. Kandydat do szkoleń, o których mowa w ust. 1-3, posiada ważne uprawnienie uzupełniające w jednostce dla innego lotniska kontrolowanego lub innej części przestrzeni kontrolowanej.";

3) w § 41 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Pomyślne ukończenie szkolenia, o którym mowa w § 36 ust. 1 pkt 2, oraz szkolenia, o którym mowa w § 40, prowadzący szkolenie dokumentuje wystawieniem zaświadczenia.";

4) w § 48 dodaje się ust. 3 i 4 w brzmieniu:

"3. Kandydat do szkolenia, o którym mowa w ust. 1, spełnia wymagania określone w § 68 oraz posiada ważne uprawnienie uzupełniające w jednostce dla dotychczasowego sektora FIS.

4. Kandydat do szkolenia, o którym mowa w ust. 2, spełnia wymagania określone w § 86 oraz posiada ważne uprawnienie uzupełniające w jednostce dla innego lotniska niekontrolowanego.";

5) w załączniku nr 1 do rozporządzenia pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2. * Skróty nazw uprawnień i uprawnień uzupełniających wpisywanych do świadectw kwalifikacji.

Symbol/skrót Nazwa w języku polskim Nazwa w języku angielskim
Wpisy do świadectwa kwalifikacji informatora służby informacji powietrznej
FIS uprawnienie obszarowej służby informacji powietrznej Flight Information Service Rating
RIS uprawnienie radarowej obszarowej służby informacji powietrznej Radar Information Service Rating
OJTI uprawnienie uzupełniające instruktora szkolenia operacyjnego On-the-Job Training Instructor Endorsement
STDI uprawnienie uzupełniające instruktora szkolenia na szkoleniowych urządzeniach symulacji ruchu lotniczego Synthetic Training Device Instructor Endorsement
Wpisy do świadectwa kwalifikacji informatora lotniskowej służby informacji powietrznej
OJTI uprawnienie uzupełniające instruktora szkolenia operacyjnego On-the-Job Training Instructor Endorsement
STDI uprawnienie uzupełniające instruktora szkolenia na szkoleniowych urządzeniach symulacji ruchu lotniczego Synthetic Training Device Instructor Endorsement ";
6) w załączniku nr 2 do rozporządzenia:
a) w pkt 1 część XIV otrzymuje brzmienie:

wzór

b) w pkt 2 część XIV otrzymuje brzmienie:

wzór

§  2.  Świadectwa kwalifikacji wydane przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zachowują ważność.
§  3.  W postępowaniach dotyczących:
1) wymiany licencji lub świadectwa kwalifikacji w przypadkach, o których mowa w § 7 ust. 1 rozporządzenia zmienianego w § 1,
2) wydania duplikatu świadectwa kwalifikacji w przypadkach, o których mowa w § 7 ust. 4 pkt 2 rozporządzenia zmienianego w § 1

- wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosuje się przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.

§  4.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
1 Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. poz. 2257 oraz z 2020 r. poz. 1722, 1745, 1927 i 2006).
* Oprócz wymienionych w tabeli uprawnień oraz uprawnień uzupełniających do świadectw kwalifikacji wpisuje się uprawnienie uzupełniające w jednostce w formie skrótu odpowiedniej nazwy lotniska albo części przestrzeni powietrznej, opublikowanego w Zintegrowanym Pakiecie Informacji Lotniczych, w części Zbiór Informacji Lotniczych (AIP Polska).

Zmiany w prawie

Apteki mogą prowadzić opiekę farmaceutyczną, ale nie ma rozporządzenia, ani finansowania

Od piątku obowiązuje nowe prawo o zawodzie farmaceuty. Prace nad nim trwały aż 30 lat. Dzięki niemu farmaceuta w porozumieniu z lekarzem będzie mógł prowadzić konsultacje na temat przyjmowanych leków i robić ich przegląd, sprawdzić, czy mogą być jednocześnie zażywane. Tyle, że wciąż brakuje rozporządzenia określającego szczegóły. Apteki mogą działać na podstawie ustawy

Jolanta Ojczyk 16.04.2021
Sejm za zmianami w Karcie Dużej Rodziny

Sejm uchwalił w czwartek zmiany związane z udogodnieniami dla rodzin wielodzietnych w ramach Karty Dużej Rodziny. Aplikacja mObywatel ma umożliwić pobranie Karty w wersji elektronicznej. Zwiększono też kwoty przysługujące gminom za rozpatrywanie wniosków dotyczących Karty.

Katarzyna Kubicka-Żach 15.04.2021
Sejm za częścią poprawek do noweli o pomocy społecznej

Sejm zgodził się na część poprawek Senatu do nowelizacji ustawy o pomocy społecznej, m.in. na wydłużenie obowiązywania dotychczasowych standardów w zakresie poziomu zatrudnienia i kwalifikacji pracowników w określonych placówkach opieki całodobowej powstałych przed 1 stycznia 2020 r.

Katarzyna Kubicka-Żach 15.04.2021
Sejm za zwiększeniem rezerwy subwencji oświatowej

Nowelizacja ustawy zwiększającej o 187 mln zł rezerwę subwencji oświatowej została uchwalona przez posłów. To realizacja jednego z programów, które rząd zamierza wprowadzić, aby ograniczyć negatywne skutki nauczania na odległość. Zorganizowane zostaną w jego ramach zajęcia dla starszych uczniów.

Monika Sewastianowicz 15.04.2021
Fundusz Modernizacyjny ma wspierać przekształcenia w energetyce

Wsparcie transformacji energetycznej to cel wdrożenia do prawa krajowego tzw. Funduszu Modernizacyjnego. Mają to umożliwić zmiany w ustawie o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych, którą przyjął Sejm. Wdrożenie tego finansowania ma przyczynić się do modernizacji polskiego sektora energetycznego.

Krzysztof Sobczak 15.04.2021
Prawo lotnicze znowelizowane, senatorowie nie wnieśli poprawek

Senatorowie bez poprawek poparli nowelizację Prawa lotniczego, dzięki czemu będzie teraz możliwe dalsze wykonywanie lotów, m.in. gaśniczych, samolotami i śmigłowcami, które nie mają certyfikatu EASA, pod nadzorem krajowym, czyli prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Ustawa została skierowana do podpisu prezydenta.

Katarzyna Kubicka-Żach 15.04.2021
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2021.635

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Zmiana rozporządzenia w sprawie licencji i świadectw kwalifikacji personelu służb ruchu lotniczego.
Data aktu: 25/03/2021
Data ogłoszenia: 07/04/2021
Data wejścia w życie: 22/04/2021