Zmiana rozporządzenia w sprawie przedterminowych wyborów Burmistrza Gminy Ciężkowice w województwie małopolskim.

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 30 marca 2021 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie przedterminowych wyborów Burmistrza Gminy Ciężkowice w województwie małopolskim

Na podstawie art. 474 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1319) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie przedterminowych wyborów Burmistrza Gminy Ciężkowice w województwie małopolskim (Dz. U. z 2021 r. poz. 3 i 193) wprowadza się następujące zmiany:
1)
§ 2 otrzymuje brzmienie:

"§ 2. Datę przedterminowych wyborów wyznacza się na niedzielę 9 maja 2021 r.";

2)
w załączniku do rozporządzenia wiersze oznaczone lp. 10-14 otrzymują brzmienie:
10 do dnia 30 kwietnia 2021 r. - składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do gło-sowania przez wyborców niepełnosprawnych oraz przez wybor-ców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat
11 do dnia 4 maja 2021 r. - składanie przez wyborców wniosków o dopisanie ich do spisu wy-borców w wybranym obwodzie głosowania na obszarze gminy,

- zgłaszanie zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wybor-ców podlegających w dniu głosowania obowiązkowej kwarantan-nie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych

12 w dniu 7 maja 2021 r. o godz. 24.00 - zakończenie kampanii wyborczej
13 w dniu 8 maja 2021 r. - przekazanie spisów wyborców przewodniczącym obwodowych komisji wyborczych
14 w dniu 9 maja 2021 r. godz. 7.00-21.00 - głosowanie
§  2. 
Wojewoda niezwłocznie po wejściu w życie rozporządzenia podaje do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, terminy wykonania czynności wyborczych ustalone niniejszym rozporządzeniem.
§  3. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2021 r.

Zmiany w prawie

Przeróbka samochodu nie pomoże uniknąć akcyzy

Za niecały miesiąc zaczną obowiązywać nowe zasady opodatkowania akcyzą sprowadzanych samochodów. Przeróbka samochodu osobowego na ciężarowy nie będzie już łatwym sposobem na uniknięcie podatku. Za rozliczenie akcyzy odpowie nie tylko osoba sprowadzająca lub przerabiająca samochód, ale również posiadacz pojazdu.

Krzysztof Koślicki 04.06.2021
Udział młodzieży w życiu publicznym i więcej zadań w samorządach - prezydent podpisał ustawę

Wzmocnienie młodzieżowych rad i sejmików to cel zmian w ustawach samorządowych, których nowelizację podpisał we wtorek prezydent Andrzej Duda. Ułatwienie powoływania i funkcjonowania takich organów ma być szansą dla młodzieży na zdobycie doświadczeń w aktywności publicznej i społecznej.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.06.2021
Zmiany w opłatach za przejazd autostradą z podpisem prezydenta

Wkrótce za przejazd autostradami będzie można płacić za pomocą elektronicznego biletu autostradowego, a także na podstawie danych geolokalizacyjnych pojazdu. Prezydent Andrzej Duda we wtorek podpisał zmiany przepisów ustawy o autostradach płatnych.

Krzysztof Koślicki 01.06.2021
Prezydent podpisał nowelizację - dwie ustawy o służbie zagranicznej mogą wejść w życie

Prezydent podpisał ustawę, której celem jest przystosowanie służby zagranicznej do nowych ram prawnych jej funkcjonowania oraz doprecyzowanie niektórych zapisów ustawy ze stycznia, a także rozstrzygnięcie potencjalnych wątpliwości interpretacyjnych oraz uzupełnienie przepisów przejściowych jeszcze przed przewidzianym na połowę czerwca wejściem tej regulacji w życie.

Grażyna J. Leśniak 01.06.2021
Ustawa podpisana, możliwe będzie wsparcie z Funduszu Modernizacyjnego dla energetyki

Prezydent podpisał w poniedziałek 31 maja nowelizację ustawy o handlu emisjami gazów cieplarnianych, która określa zasady ubiegania się o wsparcie z Funduszu Modernizacyjnego. Wdrożenie tego finansowania ma przyczynić się do modernizacji polskiego sektora energetycznego.

Krzysztof Sobczak 01.06.2021
Szczepienia w aptekach możliwe już od soboty

Od soboty 29 maja przepisy dopuszczają możliwość organizowania punktów szczepień w 12 tysiącach aptek ogólnodostępnych. Nowelizacja prawa farmaceutycznego w tej sprawie została już opublikowana w Dzienniku Ustaw. Szczepienia będą mogły być wykonywane tylko w tych aptekach ogólnodostępnych, które spełnią określone wymagania lokalowe, techniczne i kadrowe określone w rozporządzeniu.

Krzysztof Sobczak 29.05.2021
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2021.590

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Zmiana rozporządzenia w sprawie przedterminowych wyborów Burmistrza Gminy Ciężkowice w województwie małopolskim.
Data aktu: 30/03/2021
Data ogłoszenia: 31/03/2021
Data wejścia w życie: 01/04/2021