Sposób i tryb wprowadzania ograniczeń w poborze gazu ziemnego.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 17 lutego 2021 r.
w sprawie sposobu i trybu wprowadzania ograniczeń w poborze gazu ziemnego 1

Na podstawie art. 55 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 411 oraz z 2021 r. poz. 255) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Rozporządzenie określa sposób i tryb wprowadzania ograniczeń w poborze gazu ziemnego, zwanych dalej "ograniczeniami", w tym:
1)
sposób wprowadzenia ograniczeń;
2)
rodzaje odbiorców objętych ograniczeniami;
3)
zakres i okres ochrony odbiorców przed wprowadzonymi ograniczeniami, w szczególności odbiorców gazu ziemnego w gospodarstwach domowych, w przypadku:
a)
niedoboru gazu ziemnego w systemie gazowym,
b)
wystąpienia skrajnie niskich temperatur zewnętrznych w okresie największego zapotrzebowania na gaz ziemny w systemie gazowym;
4)
zakres planów wprowadzania ograniczeń, o których mowa w art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym, zwanych dalej "planami", oraz sposób określania w nich wielkości tych ograniczeń;
5)
sposób podawania do publicznej wiadomości informacji o ograniczeniach;
6)
sposób współdziałania operatorów systemów dystrybucyjnych gazowych oraz operatorów systemów magazynowania gazu ziemnego z operatorem systemu przesyłowego gazowego w okresie trwania ograniczeń, w tym zakres przekazywanych informacji.
§  2. 
Minister właściwy do spraw energii sporządza wniosek, o którym mowa w art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym, zwanej dalej "ustawą", z własnej inicjatywy lub na podstawie zgłoszenia operatora systemu przesyłowego gazowego lub operatora systemów połączonych gazowych, o którym mowa w art. 53 ustawy, zawierającego:
1)
rodzaje gazu ziemnego, dla których wnioskuje się wprowadzenie ograniczeń;
2)
prognozowany efekt wprowadzenia ograniczeń;
3)
proponowany czas trwania wnioskowanych ograniczeń;
4)
określenie obszaru, na którym powinny być wprowadzone ograniczenia.
§  3. 
1. 
Ograniczenia wprowadzane są w sposób, który zapewnia bezpieczne funkcjonowanie systemu gazowego oraz gwarantuje bezpieczeństwo osób oraz uniknięcie ryzyka uszkodzenia lub zniszczenia obiektów technologicznych przez umożliwienie odbiorcom dostosowania działania ich instalacji gazowych do zmniejszonego poboru gazu ziemnego.
2. 
Stopnie zasilania, poprzez które wprowadza się ograniczenia, ogłaszane są jako obowiązujące na czas 12 godzin, zgodnie z komunikatami, o których mowa w § 8 ust. 1 pkt 2.
§  4. 
1. 
Ograniczenia określone w stopniach zasilania od pierwszego do jedenastego mają zastosowanie do wszystkich odbiorców gazu ziemnego, z wyjątkiem:
1)
odbiorców gazu ziemnego w gospodarstwach domowych,
2)
przyłączonych do sieci dystrybucyjnej gazowej:
a)
przedsiębiorców w rozumieniu art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 162),
b)
podmiotów prowadzących działalność wytwórczą w rolnictwie w zakresie upraw rolnych oraz chowu i hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego,
c)
rolników wynajmujących pokoje, sprzedających posiłki domowe i świadczących w gospodarstwach rolnych inne usługi związane z pobytem turystów,
d)
producentów będących rolnikami wyrabiającymi mniej niż 100 hektolitrów wina w ciągu roku gospodarczego, o których mowa w art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina (Dz. U. z 2020 r. poz. 1891),
e)
rolników prowadzących działalność w zakresie sprzedaży, o której mowa w art. 20 ust. 1c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1426, z późn. zm.),
f)
kół gospodyń wiejskich prowadzących działalność na podstawie ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich (Dz. U. z 2021 r. poz. 165), które spełniają warunki, o których mowa w art. 24 ust. 1 tej ustawy

- w przypadku których moc umowna w miejscu poboru gazu ziemnego z systemu gazowego lub sumie miejsc poboru tego gazu z systemu gazowego zasilających danego odbiorcę pod jednym adresem, zwanych dalej "punktem wyjścia z systemu gazowego", nie przekracza 710 kWh/h,

3)
podmiotów zapewniających świadczenie opieki zdrowotnej w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1398, z późn. zm.) przyłączonych do sieci dystrybucyjnej lub przesyłowej gazowej,
4)
jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 i 2369) przyłączonych do sieci dystrybucyjnej lub przesyłowej gazowej,
5)
noclegowni i ogrzewalni, o których mowa w art. 48a ust. 3 i 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, przyłączonych do sieci dystrybucyjnej lub przesyłowej gazowej,
6)
jednostek organizacyjnych wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w rozumieniu art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821 oraz z 2021 r. poz. 159) przyłączonych do sieci dystrybucyjnej lub przesyłowej gazowej,
7)
jednostek systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego oraz jednostek współpracujących z tym systemem w rozumieniu ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2020 r. poz. 882, 2112 i 2401 oraz z 2021 r. poz. 159) przyłączonych do sieci dystrybucyjnej lub przesyłowej gazowej,
8)
podmiotów stanowiących element systemu oświaty, o których mowa w art. 2 pkt 1, 2, 7 i 8 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378 oraz z 2021 r. poz. 4), przyłączonych do sieci dystrybucyjnej lub przesyłowej gazowej,
9)
organów administracji publicznej w rozumieniu art. 5 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256, 695, 1298 i 2320 oraz z 2021 r. poz. 54 i 187) i urzędów je obsługujących, przyłączonych do sieci dystrybucyjnej lub przesyłowej gazowej,
10)
podmiotów prowadzących żłobki i kluby dziecięce, w zakresie tej działalności, a także dziennych opiekunów, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2021 r. poz. 75), przyłączonych do sieci dystrybucyjnej lub przesyłowej gazowej,
11)
przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028) przyłączonych do sieci dystrybucyjnej lub przesyłowej gazowej,
12)
podmiotów odpowiedzialnych za gospodarowanie odpadami, w zakresie, w jakim realizują zadania, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797, 875 i 2361), przyłączonych do sieci dystrybucyjnej lub przesyłowej gazowej,
13)
odbiorców gazu ziemnego, w zakresie, w jakim zajmują się wytwarzaniem ciepła dla odbiorcy, o którym mowa w pkt 1-12, pobierającego ciepło w okresie od dnia 1 września do dnia 31 maja, na potrzeby centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej, wentylacji oraz technologii w postaci pary i wody gorącej, lub zaopatrywaniem w ciepło tego odbiorcy, pod warunkiem że instalacji tych odbiorców gazu ziemnego nie można zasilać paliwem innym niż gaz ziemny

- zwanych dalej "odbiorcami chronionymi".

2. 
Ograniczenia określone w dwunastym stopniu zasilania mają zastosowanie do wszystkich odbiorców gazu ziemnego, z wyjątkiem odbiorców chronionych, o których mowa w:
1)
ust. 1 pkt 1, 3-7 i 10-12;
2)
ust. 1 pkt 13, w zakresie, w jakim zajmują się wytwarzaniem ciepła dla odbiorcy, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, 3-7 i 10-12, pobierającego ciepło w okresie od dnia 1 września do dnia 31 maja na potrzeby centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej, wentylacji oraz technologii w postaci pary i wody gorącej, lub zaopatrywaniem w ciepło tego odbiorcy, pod warunkiem że instalacji tych odbiorców gazu ziemnego nie można zasilać paliwem innym niż gaz ziemny.
3. 
Ograniczenia określone w stopniach zasilania od pierwszego do dwunastego mają zastosowanie do odbiorców gazu ziemnego będących przedsiębiorcami o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 23 sierpnia 2001 r. o organizowaniu zadań na rzecz obronności państwa realizowanych przez przedsiębiorców (Dz. U. z 2020 r. poz. 1669) przyłączonych do sieci dystrybucyjnej lub przesyłowej gazowej, z wyjątkiem okresu obowiązywania stanu gotowości obronnej państwa czasu kryzysu lub stanu gotowości obronnej państwa czasu wojny, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2021 r. poz. 372).
4. 
Ograniczenia stosuje się także w stosunku do odbiorcy wykorzystującego gaz ziemny do produkcji energii elektrycznej w jednostce wytwórczej, która została wskazana zgodnie z art. 11 ust. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1938 z dnia 25 października 2017 r. dotyczącego środków zapewniających bezpieczeństwo dostaw gazu ziemnego i uchylającego rozporządzenie (UE) nr 994/2010 (Dz. Urz. UE L 280 z 28.10.2017, str. 1), jednakże w przypadku gdy ilość gazu ziemnego dostarczona w wyniku zastosowanych ograniczeń jest niewystarczająca do wytworzenia i wyprowadzenia mocy elektrycznej z takiej jednostki wytwórczej, w wielkości wymaganej przez operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego, wówczas w stosunku do tego odbiorcy stosuje się ograniczenia zapewniające godzinowe i dobowe ilości gazu ziemnego, umożliwiające pracę tej jednostki w zakresie i czasie wymaganym przez operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego, z uwzględnieniem możliwości pracy danej jednostki wytwórczej energii elektrycznej z wykorzystaniem paliwa innego niż gaz ziemny.
5. 
W przypadku gdy odbiorca chroniony oprócz działalności, o której mowa w ust. 1 pkt 3-13, prowadzi również inną działalność, wówczas w zakresie tej działalności podlega ograniczeniom.
§  5. 
W przypadku niedoboru gazu ziemnego w systemie gazowym, w tym niedoboru spowodowanego wystąpieniem skrajnie niskich temperatur zewnętrznych w okresie największego zapotrzebowania na gaz ziemny w systemie gazowym, jest on dostarczany do odbiorców tak długo i w takim zakresie, jaki pozwala na zapewnienie bezpiecznego funkcjonowania systemu gazowego.
§  6. 
1. 
Plan opracowywany jest przez operatora systemu przesyłowego gazowego, operatora systemu dystrybucyjnego gazowego oraz operatora systemu połączonego gazowego lub przedsiębiorstwo energetyczne pełniące funkcję operatora na podstawie danych własnych oraz informacji przekazanych przez odbiorców, w tym na podstawie instrukcji ruchu i eksploatacji sieci przesyłowej lub instrukcji ruchu i eksploatacji sieci dystrybucyjnej, o których mowa w art. 9g ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833, z późn. zm.), i składa się z dwóch części.
2. 
Pierwsza część planu zawiera informacje dotyczące:
1)
okresu obowiązywania planu;
2)
sumarycznych, maksymalnych godzinowych i dobowych ilości poboru gazu ziemnego dla poszczególnych stopni zasilania od pierwszego do dwunastego wyrażonych w jednostkach energii - określonych w danym planie dla poszczególnych rodzajów gazu ziemnego, sporządzone w formie zestawienia;
3)
jednostek wytwórczych, o których mowa w § 4 ust. 4, określonych przez operatora systemu przesyłowego gazowego, po uwzględnieniu opinii operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego.
3. 
Druga część planu zawiera informacje o średniej godzinowej i dobowej ilości gazu ziemnego, o której mowa w § 7 ust. 3, oraz określenie maksymalnych godzinowych i dobowych ilości poboru gazu ziemnego w stopniach zasilania od pierwszego do dwunastego wyrażonych w jednostkach energii przez poszczególnych odbiorców przyłączonych do sieci, z wyjątkiem odbiorców chronionych.
4. 
W przypadku gdy przyłączony do sieci odbiorca dostarcza gaz ziemny odbiorcom chronionym, w dotyczącej go ilości gazu ziemnego lub ilości poboru gazu ziemnego, o których mowa w ust. 3, uwzględnia się wielkość poboru gazu ziemnego przez następujące kategorie tych odbiorców chronionych:
1)
odbiorców gazu ziemnego w gospodarstwach domowych;
2)
podmioty, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 2-12;
3)
odbiorców gazu ziemnego, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 13.
5. 
Operator systemu dystrybucyjnego gazowego lub operator systemu przesyłowego gazowego uwzględnia w swoim planie operatora systemu dystrybucyjnego gazowego, który jest przyłączony do jego sieci, w zakresie, w jakim jest on odbiorcą końcowym w rozumieniu art. 3 pkt 13a ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne.
6. 
Operator systemu gazowego lub przedsiębiorstwo energetyczne pełniące funkcję operatora systemu gazowego, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki o zatwierdzeniu planu, o której mowa w art. 58 ust. 17 ustawy, przekazuje informacje o:
1)
maksymalnych godzinowych i dobowych ilościach poboru gazu ziemnego w poszczególnych stopniach zasilania:
a)
odbiorcy, o którym mowa w ust. 3, w zakresie jego dotyczącym,
b)
przedsiębiorstwom energetycznym prowadzącym działalność gospodarczą polegającą na obrocie gazem ziemnym, w zakresie dotyczącym odbiorców danego przedsiębiorstwa energetycznego;
2)
możliwości zastosowania zgodnie z § 4 ust. 2 ograniczeń określonych w dwunastym stopniu zasilania - odbiorcom, o których mowa w § 4:
a)
ust. 1 pkt 2, 8 i 9,
b)
ust. 1 pkt 13, w zakresie, w jakim zajmują się wytwarzaniem ciepła dla odbiorcy, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 2, 8 i 9, pobierającego ciepło w okresie od dnia 1 września do dnia 31 maja na potrzeby centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej, wentylacji oraz technologii w postaci pary i wody gorącej, lub zaopatrywaniem w ciepło tego odbiorcy, pod warunkiem że instalacji tych odbiorców gazu ziemnego nie można zasilać paliwem innym niż gaz ziemny.
§  7. 
1. 
Ujęte w planach ograniczenia określa się w stopniach zasilania od pierwszego do dwunastego dla odbiorców i punktów wyjścia z systemu gazowego, w których pobierają gaz ziemny.
2. 
Pierwszy stopień zasilania odpowiada wielkości maksymalnej mocy umownej, jaką może pobierać odbiorca w danym punkcie wyjścia z systemu gazowego na podstawie umowy, o której mowa w art. 5 ust. 2 pkt 1 i 2 oraz ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne.
3. 
Drugi stopień zasilania odpowiada średniej godzinowej i dobowej ilości gazu ziemnego, jaką pobierał odbiorca w danym punkcie wyjścia z systemu gazowego w okresie od dnia 1 lipca roku poprzedzającego do dnia 30 czerwca roku, w którym został opracowany plan, z wyłączeniem dni, dla których pobór dobowy w punkcie wyjścia z systemu gazowego był równy 0 kWh/dobę.
4. 
Stopnie zasilania od trzeciego do dziewiątego określa się w planie jako wartości godzinowe i dobowe - pośrednie między stopniem zasilania drugim a dziesiątym - zmniejszające się proporcjonalnie, chyba że istnieją technicznie uzasadnione przesłanki innej zmienności stopni zasilania przy zachowaniu zasady stopniowej redukcji poboru gazu ziemnego między drugim a dziesiątym stopniem zasilania.
5. 
Dziesiąty stopień zasilania odpowiada minimalnej godzinowej i dobowej ilości gazu ziemnego pobieranej przez odbiorcę w danym punkcie wyjścia z systemu gazowego, niepowodującej zagrożenia bezpieczeństwa osób ani uszkodzenia lub zniszczenia obiektów technologicznych. Ilość ta, określona przez odbiorcę, nie może przekraczać najwyższego z minimalnych godzinowych i dobowych poborów gazu ziemnego wyznaczonych dla każdego roku w okresie 3 lat poprzedzających dzień 1 lipca roku, w którym został opracowany plan, z wyłączeniem dni, w których godzinowa i dobowa ilość gazu ziemnego, jaką pobierał odbiorca w danym punkcie wyjścia z systemu gazowego, nie przekraczała 15% wartości określonej dla tego odbiorcy w drugim stopniu zasilania, wyznaczonej dla danego roku.
6. 
Jedenasty stopień zasilania odpowiada zerowej godzinowej i dobowej ilości gazu ziemnego pobieranej przez odbiorcę w danym punkcie wyjścia z systemu gazowego.
7. 
Dwunasty stopień zasilania odpowiada zerowej godzinowej i dobowej ilości gazu ziemnego pobieranej w danym punkcie wyjścia z systemu gazowego przez odbiorcę, w tym odbiorcę chronionego, o którym mowa w § 4 ust. 1:
1)
pkt 2, 8 i 9;
2)
pkt 13, w zakresie, w jakim zajmuje się wytwarzaniem ciepła dla odbiorców, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 2, 8 i 9, pobierających ciepło w okresie od dnia 1 września do dnia 31 maja na potrzeby centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej, wentylacji oraz technologii w postaci pary i wody gorącej, lub zaopatrywaniem w ciepło tych odbiorców, pod warunkiem że instalacji tego odbiorcy gazu ziemnego nie można zasilać paliwem innym niż gaz ziemny.
8. 
W przypadku odbiorcy, który nie przekaże w terminie informacji, o których mowa w art. 58 ust. 5 ustawy, a który w okresie od dnia 1 lipca roku poprzedzającego do dnia 30 czerwca roku, w którym został opracowany plan, realizował pobór, za ilość gazu ziemnego, o której mowa w ust. 5, przyjmuje się minimalny godzinowy i dobowy pobór gazu ziemnego odnotowany w tym okresie, z wyłączeniem dni, dla których pobór dobowy w punkcie wyjścia z systemu gazowego był równy 0 kWh/dobę.
9. 
Operator przyjmuje dla odbiorcy, który został przyłączony do systemu gazowego po dniu 30 czerwca roku, w którym opracowywany jest plan, albo który nie przekaże w terminie informacji, o których mowa w art. 58 ust. 5 ustawy, i w okresie od dnia 1 lipca roku poprzedzającego do dnia 30 czerwca roku, w którym został opracowany plan, nie realizował poboru lub realizował pobór w części tego okresu:
1)
za ilość gazu ziemnego, o której mowa w ust. 3 - wielkość mocy umownej określonej w obowiązującej w chwili opracowywania planu umowie, o której mowa w art. 5 ust. 2 pkt 1 i 2 oraz ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne;
2)
za ilość gazu ziemnego, o której mowa w ust. 5 - wartość minimalnego możliwego do zrealizowania poboru gazu ziemnego, wynikającego z postanowień określających maksymalne dopuszczalne ograniczenia w poborze tego paliwa zawartych w obowiązującej w chwili opracowywania planu umowie, o której mowa w art. 5 ust. 2 pkt 1 i 2 oraz ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne.
10. 
W stosunku do odbiorców gazu ziemnego, których moc umowna określona w umowie, o której mowa w art. 5 ust. 2 pkt 2 oraz ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne, jest mniejsza niż 5500 kWh/h, wielkość poboru gazu ziemnego określona w stopniach zasilania od trzeciego do dziewiątego równa jest wielkości poboru w drugim stopniu zasilania.
§  8. 
1. 
Informacje o ograniczeniach są podawane do publicznej wiadomości przez:
1)
zamieszczenie przez operatora systemu gazowego lub przedsiębiorstwo energetyczne pełniące funkcję operatora systemu gazowego pierwszej części planu, o której mowa w § 6 ust. 2, na swojej stronie internetowej lub ogłoszenie jej w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości;
2)
wydanie przez operatorów systemów przesyłowych gazowych lub operatorów systemów połączonych gazowych komunikatu o obowiązujących stopniach zasilania.
2. 
Komunikaty, o których mowa w ust. 1 pkt 2, są ogłaszane w radiowych komunikatach energetycznych w programie I Polskiego Radia oraz na stronach internetowych tych operatorów.
3. 
Komunikaty, o których mowa w ust. 1 pkt 2, są ogłaszane co najmniej 10 godzin przed wprowadzeniem danego stopnia zasilania i zawierają informację o godzinie rozpoczęcia obowiązywania tego stopnia, przy czym komunikaty o stopniach zasilania obowiązujących:
1)
od godziny 6.00 do godziny 18.00 danej doby - ogłaszane są najpóźniej do godziny 20.00 doby poprzedniej;
2)
od godziny 18.00 danej doby do godziny 6.00 doby następnej - ogłaszane są najpóźniej do godziny 8.00 danej doby.
4. 
Komunikaty, o których mowa w ust. 1 pkt 2, zawierają dodatkowo informację o przewidywanym do wprowadzenia kolejnym stopniu zasilania.
5. 
W przypadku zróżnicowania wprowadzanych ograniczeń w stosunku do konkretnych odbiorców, operatorzy systemów przesyłowych gazowych lub operatorzy systemów połączonych gazowych powiadamiają tych odbiorców indywidualnie w formie pisemnej lub za pomocą innego środka komunikowania się, w sposób i w terminie, które zostały uzgodnione między operatorem i odbiorcą.
6. 
W przypadku otrzymania indywidualnego powiadomienia o ograniczeniach, o którym mowa w ust. 5, odbiorca nie stosuje ograniczeń wskazanych w ogólnych komunikatach, o których mowa w ust. 1 pkt 2.
§  9. 
Operatorzy systemów dystrybucyjnych gazowych oraz operatorzy systemów magazynowania gazu ziemnego w okresie trwania ograniczeń współdziałają z operatorem systemu przesyłowego gazowego przez:
1)
uzgadnianie warunków prowadzenia ruchu między systemami gazowymi;
2)
zapewnienie kontroli jakości gazu ziemnego;
3)
zapewnienie poprawności wykonywania pomiarów przepływu gazu ziemnego między systemami gazowymi;
4)
przekazywanie, na wniosek operatora systemu przesyłowego gazowego, niezbędnych informacji służących do wprowadzania ograniczeń, w szczególności informacji dotyczących:
a)
skutków wprowadzenia ograniczeń,
b)
przewidywanych efektów i liczby odbiorców, których ograniczenia dotyczą.
§  10. 
1. 
Przepisy rozporządzenia uchylanego w § 11 stosuje się do aktualizacji planów wprowadzania ograniczeń, których termin przedłożenia Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki do zatwierdzenia przypadł w dniu 15 listopada 2020 r., oraz do sposobu i trybu wprowadzania ograniczeń określonych w tych planach.
2. 
Plany wprowadzania ograniczeń, o których mowa w ust. 1, zatwierdzone przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki obowiązują do dnia zatwierdzenia przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki planów zaktualizowanych zgodnie z przepisami rozporządzenia.
§  11. 
Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 września 2007 r. w sprawie sposobu i trybu wprowadzania ograniczeń w poborze gazu ziemnego (Dz. U. poz. 1252).
§  12. 
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
1 Niniejsze rozporządzenie służy stosowaniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1938 z dnia 25 października 2017 r. dotyczącego środków zapewniających bezpieczeństwo dostaw gazu ziemnego i uchylającego rozporządzenie (UE) nr 994/2010 (Dz. Urz. UE L 280 z 28.10.2017, str. 1).

Zmiany w prawie

Jednoosobowe składy w apelacji, wstrzymanie biegu przedawnienia karalności - zmiany w procedurze wchodzą w życie

Od wtorku 22 czerwca obowiązuje kolejna nowelizacja procedury karnej. Zmiany budzą sporo kontrowersji - chodzi m.in. o ograniczenie dostępu do akt zakończonych postępowań, wstrzymanie przedawnienia karalności czynu, przedawnienie wykonania kary w sprawach o przestępstwa i przestępstwa skarbowe, oraz jednoosobowe składy w apelacji w drobnych sprawach.

Patrycja Rojek-Socha 22.06.2021
Ustawa pozwalająca na wzmocnienie ośrodka w Gostyninie już obowiązuje

Wchodząca w życie 20 czerwca nowelizacja zakłada dodatkowe środki dla Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie oraz umożliwia czasowe oddelegowanie do pracy w placówce funkcjonariuszy Służby Więziennej. Zmienia również maksymalne limity wydatków budżetu państwa, co ma pozwolić na rozpoczęcie planowanej już od dłuższego czasu budowy docelowego nowego ośrodka.

Krzysztof Sobczak 20.06.2021
W Senacie bez poprawek - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 18.06.2021
Przeróbka samochodu nie pomoże uniknąć akcyzy - wkrótce nowe przepisy

Za niecałe dwa tygodnie zaczną obowiązywać nowe zasady opodatkowania akcyzą sprowadzanych samochodów. Przeróbka samochodu osobowego na ciężarowy nie będzie już łatwym sposobem na uniknięcie podatku. Za rozliczenie akcyzy odpowie nie tylko osoba sprowadzająca lub przerabiająca samochód, ale również posiadacz pojazdu.

Krzysztof Koślicki 18.06.2021
Zmiany w rozliczaniu akcyzy już od 1 lipca

Od lipca obowiązkowe będzie składanie deklaracji na podatek akcyzowy w formie elektronicznej. Podmioty prowadzące działalność gospodarczą rozliczą akcyzę wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej poprzez portal PUESC (www.puesc.gov.pl). Deklaracje papierowe dostępne będą tylko dla osób prywatnych - np. do rozliczenia podatku od zakupu samochodu za granicą.

Krzysztof Koślicki 16.06.2021
Udział młodzieży w życiu publicznym i więcej zadań w samorządach - prezydent podpisał ustawę

Wzmocnienie młodzieżowych rad i sejmików to cel zmian w ustawach samorządowych, których nowelizację podpisał we wtorek prezydent Andrzej Duda. Ułatwienie powoływania i funkcjonowania takich organów ma być szansą dla młodzieży na zdobycie doświadczeń w aktywności publicznej i społecznej.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.06.2021