Moc obowiązująca w relacjach między Rzecząpospolitą Polską a Islamską Republiką Pakistanu Konwencji wielostronnej implementującej środki traktatowego prawa podatkowego mające na celu zapobieganie erozji podstawy opodatkowania i przenoszeniu zysku, sporządzonej w Paryżu dnia 24 listopada 2016 r., oraz jej zastosowania w realizacji postanowień Umowy pomiędzy Polską Rzecząpospolitą Ludową i Muzułmańską Republiką Pakistanu o zapobieżeniu podwójnemu opodatkowaniu dochodu, podpisanej w Warszawie dnia 25 października 1974 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 8 lutego 2021 r.
w sprawie mocy obowiązującej w relacjach między Rzecząpospolitą Polską a Islamską Republiką Pakistanu Konwencji wielostronnej implementującej środki traktatowego prawa podatkowego mające na celu zapobieganie erozji podstawy opodatkowania i przenoszeniu zysku, sporządzonej w Paryżu dnia 24 listopada 2016 r., oraz jej zastosowania w realizacji postanowień Umowy pomiędzy Polską Rzecząpospolitą Ludową i Muzułmańską Republiką Pakistanu o zapobieżeniu podwójnemu opodatkowaniu dochodu, podpisanej w Warszawie dnia 25 października 1974 r.

Podaje się do wiadomości, że zgodnie z art. 34 ust. 2 Konwencji wielostronnej implementującej środki traktatowego prawa podatkowego mające na celu zapobieganie erozji podstawy opodatkowania i przenoszeniu zysku, sporządzonej w Paryżu dnia 24 listopada 2016 r. 1 , Islamska Republika Pakistanu staje się dnia 1 kwietnia 2021 r. stroną wyżej wymienionej Konwencji.
Jednocześnie podaje się do wiadomości, że od dnia 1 kwietnia 2021 r. Konwencja obowiązuje w relacjach między Rzecząpospolitą Polską a Islamską Republiką Pakistanu.

Jednocześnie podaje się do wiadomości, że Islamska Republika Pakistanu, składając dokument ratyfikacyjny, złożyła:

2)
zastrzeżenie zgodnie z: art. 3 ust. 5 lit. a)

- Konwencji wielostronnej implementującej środki traktatowego prawa podatkowego mające na celu zapobieganie erozji podstawy opodatkowania i przenoszeniu zysku, sporządzonej w Paryżu dnia 24 listopada 2016 r.

Treści notyfikacji oraz zastrzeżeń zostały podane w dalszej części oświadczenia rządowego.

Jednocześnie podaje się do wiadomości, że wskazane w niniejszym oświadczeniu rządowym złożone przez Islamską Republikę Pakistanu notyfikacje i zastrzeżenia do Konwencji wielostronnej implementującej środki traktatowego prawa podatkowego mające na celu zapobieganie erozji podstawy opodatkowania i przenoszeniu zysku, sporządzonej w Paryżu dnia 24 listopada 2016 r., mają zastosowanie w realizacji postanowień Umowy pomiędzy Polską Rzecząpospolitą Ludową i Muzułmańską Republiką Pakistanu o zapobieżeniu podwójnemu opodatkowaniu dochodu, podpisanej w Warszawie dnia 25 października 1974 r. 2 .

Notyfikacja zgodnie z art. 2 ust. 1 lit, a) pkt ii)

Artykuł 2 - Interpretacja pojęć

Notyfikacja - Umowy Podatkowe, do których ma zastosowanie niniejsza Konwencja

Zgodnie z art. 2 ust. 1 lit. a) pkt ii) Konwencji Islamska Republika Pakistanu planuje objęcie Konwencją następujących umów:

Nr Tytuł Druga

Umawiająca się Jurysdykcja

Tekst pierwotny / Instrument zmieniający Data podpisania Data wejścia w życie
41 3 Umowa pomiędzy Muzułmańską Republiką Pakistanu i Polską Rzecząpospolitą Ludową o zapobieżeniu podwójnemu opodatkowaniu dochodu Polska Tekst pierwotny 25-10-1974 24-11-1975

Article 2 - Interpretation of Terms

Notification - Agreements Covered by the Convention

Pursuant to Article 2(1)(a)(ii) of the Convention Islamic Republic of Pakistan wishes the following agreements to be covered by the Convention:

No Title Other

Contracting

Jurisdiction

Original / Amending instrument Date

of signature

Date of entry into force
41 Agreement between the Islamic Republic of Pakistan and the People's Republic of Poland for the avoidance of double taxation on income Poland Original 25-10-1974 24-11-1975

Zastrzeżenie zgodnie z art. 3 ust. 5 lit. a)

Artykuł 3 - Podmioty transparentne podatkowo

Zgodnie z art. 3 ust. 5 lit. a) Konwencji Islamska Republika Pakistanu zastrzega prawo do niestosowania art. 3 w całości w odniesieniu do zawartych przez nią Umów Podatkowych, do których ma zastosowanie niniejsza Konwencja.

Article 3 - Transparent Entities

Pursuant to Article 3(5)(a) of the Convention Islamic Republic of Pakistan reserves the right for the entirety of Article 3 not to apply to its Covered Tax Agreements.

Notyfikacja zgodnie z art. 4 ust. 4

Artykuł 4 - Podmioty o podwójnej siedzibie

Notyfikacja postanowień istniejących w wymienionych umowach

Zgodnie z art. 4 ust. 4 Konwencji Islamska Republika Pakistanu wskazuje, że następujące umowy zawierają postanowienie, o którym mowa w art. 4 ust. 2, które nie jest objęte zastrzeżeniem na podstawie art. 4 ust. 3 lit. b) do d). Numery artykułu i ustępu każdego z takich postanowień są wskazane poniżej:

Numer wymienionej Umowy Druga Umawiająca się Jurysdykcja Przepis
41 Polska art. 4 ust. 3

Article 4 - Dual Resident Entities

Notification of Existing Provisions in Listed Agreements

Pursuant to Article 4(4) of the Convention Islamic Republic of Pakistan considers that the following agreements contain a provision described in Article 4(2) that is not subject to reservation under Article 4(3)(b) through (d). The Article and paragraph number is identified below:

Listed Agreement Number Other Contracting Jurisdiction Provision
41 Poland Article 4(3)

Notyfikacje zgodnie z art. 5 ust. 10

Artykuł 5 - Stosowanie metod unikania podwójnego opodatkowania

Notyfikacja wyboru postanowień opcjonalnych

Zgodnie z art. 5 ust. 10 Konwencji Islamska Republika Pakistanu, na podstawie art. 5 ust. 1, dokonuje wyboru stosowania Opcji C przewidzianej w artykule 5.

Article 5 - Application of Methods for Elimination of Double Taxation

Notification of Choice of Optional Provisions

Pursuant to Article 5(10) of the Convention Islamic Republic of Pakistan hereby chooses under Article 5(1) to apply option C of Article 5.

Artykuł 5 - Stosowanie metod unikania podwójnego opodatkowania

Notyfikacja postanowień istniejących w wymienionych umowach

Dla jurysdykcji wybierających opcję C:

Zgodnie z art. 5 ust. 10 Konwencji Islamska Republika Pakistanu wskazuje, że następujące umowy zawierają postanowienie, o którym mowa w art. 5 ust. 7. Numery artykułu i ustępu każdego z takich postanowień są wskazane poniżej.

Numer wymienionej Umowy Druga Umawiająca się Jurysdykcja Przepis
41 Polska art. 22 ust. 1

Article 5 - Application of Methods for Elimination of Double Taxation

Notification of Existing Provisions in Listed Agreements

For jurisdictions choosing Option C:

Pursuant to Article 5(10) of the Convention Islamic Republic of Pakistan considers that the following agreements contain a provision described in Article 5(7). The article and paragraph number of each such provision is identified below.

Listed Agreement Number Other Contracting Jurisdiction Provision
41 Poland Article 22(1)

Notyfikacja zgodnie z art. 6 ust. 5

Artykuł 6 - Cel Umowy Podatkowej, do której ma zastosowanie niniejsza Konwencja

Notyfikacja tekstu preambuły istniejącego w wymienionych umowach

Zgodnie z art. 6 ust. 5 Konwencji Islamska Republika Pakistanu wskazuje, że następujące umowy nie są objęte zastrzeżeniem na podstawie art. 6 ust. 4 oraz zawierają tekst preambuły, o którym mowa w art. 6 ust. 2. Tekst odpowiedniego fragmentu preambuły został wskazany poniżej:

Numer wymienionej

Umowy

Druga

Umawiająca się Jurysdykcja

Tekst preambuły
41 Polska Pragnąc zawrzeć umowę w sprawie unikania podwójnego opodatkowania;

Article 6 - Purpose of a Covered Tax Agreement

Notification of Existing Preamble Language in Listed Agreements

Pursuant to Article 6(5) of the Convention Islamic Republic of Pakistan considers that the following agreements are not within the scope of a reservation under Article 6(4) and contain preamble language described in Article 6(2). The text of the relevant preambular paragraph is identified below:

Listed

Agreement

Number

Other

Contracting

Jurisdiction

Preamble Text
41 Poland Desiring to conclude an Agreement for the Avoidance of Double Taxation;

Notyfikacje zgodnie z art. 6 ust. 6

Artykuł 6 - Cel Umowy Podatkowej, do której ma zastosowanie niniejsza Konwencja

Notyfikacja wyboru postanowień opcjonalnych

Zgodnie z art. 6 ust. 6 Konwencji Islamska Republika Pakistanu dokonuje wyboru stosowania art. 6 ust. 3.

Article 6 - Purpose of a Covered Tax Agreement

Notification of Choice of Optional Provisions

Pursuant to Article 6(6) of the Convention Islamic Republic of Pakistan hereby chooses to apply of Article 6(3).

Artykuł 6 - Cel Umowy Podatkowej, do której ma zastosowanie niniejsza Konwencja

Notyfikacja wymienionych umów niezawierających w preambule tekstu

Zgodnie z art. 6 ust. 6 Konwencji Islamska Republika Pakistanu wskazuje, że następujące umowy nie zawierają tekstu preambuły odnoszącego się do pragnienia rozwijania relacji ekonomicznych lub wzmacniania współpracy w zakresie spraw podatkowych:

Numer wymienionej Umowy Druga Umawiająca się Jurysdykcja
41 Polska

Article 6 - Purpose of a Covered Tax Agreement

Notification of listed Agreements not containing existing preamble language

Pursuant to Article 6(6) of the Convention Islamic Republic of Pakistan considers the following Agreements do not contain preamble language referring to desire to develop the economic relationship or enhance cooperation in tax matters:

Listed Agreement Number Other Contracting Jurisdiction
41 Poland

Notyfikacja zgodnie z art. 7 ust. 17 lit. c)

Artykuł 7 - Zapobieganie nadużyciom traktatów

Notyfikacja wyboru postanowień opcjonalnych

Zgodnie z art. 7 ust. 17 lit. c) Konwencji Islamska Republika Pakistanu dokonuje wyboru stosowania Przepisu Dotyczącego Uproszczonego Ograniczenia Korzyści Umownych zgodnie z art. 7 ust. 6.

Article 7 - Prevention of Treaty Abuse

Notification of Choice of Optional Provisions

Pursuant to Article 7(17)(c) of the Convention Islamic Republic of Pakistan hereby chooses to apply Simplified LOB provision pursuant to paragraph 6 of Article 7.

Notyfikacja zgodnie z art. 8 ust. 4

Artykuł 8 - Transakcje wypłat dywidend

Notyfikacja postanowień istniejących w wymienionych umowach

Zgodnie z art. 8 ust. 4 Konwencji Islamska Republika Pakistanu wskazuje, że jej następujące umowy zawierają postanowienie, o którym mowa w art. 8 ust. 1, które nie jest objęte zastrzeżeniem na podstawie art. 8 ust. 3 lit. b). Numery artykułu i ustępu każdego z takich postanowień są wskazane poniżej:

Numer wymienionej Umowy Druga Umawiająca się Jurysdykcja Przepis
41 Polska art. 10 ust. 1 i 2

Article 8 - Dividend Transfer Transactions

Notification of Existing Provisions in Listed Agreements

Pursuant to Article 8(4) of the Convention Islamic Republic of Pakistan considers that its following agreements contain a provision described in Article 8(1) which is not subject to reservation under Article 8(3)(b). The article and paragraph number of each such provision is identified below:

Listed Agreement Number Other Contracting Jurisdiction Provision
41 Poland Article 10(1)(2)

Notyfikacja zgodnie z art. 9 ust. 8

Artykuł 9 - Zyski z tytułu przeniesienia udziałów lub akcji lub innych praw w podmiotach, których wartość pochodzi głównie z majątku nieruchomego

Notyfikacja wyboru postanowień opcjonalnych

Zgodnie z art. 9 ust. 8 Konwencji Islamska Republika Pakistanu dokonuje wyboru stosowania art. 9 ust. 4.

Article 9 - Capital Gains from Alienation of Shares or Interests of Entities Deriving their Value Principally from Immovable Property

Notification of Choice of Optional Provisions

Pursuant to Article 9(8) of the Convention Islamic Republic of Pakistan hereby chooses to apply Article 9(4).

Notyfikacja zgodnie z art. 12 ust. 5

Artykuł 12 - Sztuczne unikanie statusu zakładu poprzez umowy typu commissionnaire arrangements i inne podobne działania

Notyfikacja postanowień istniejących w wymienionych umowach

Zgodnie z art. 12 ust. 5 Konwencji Islamska Republika Pakistanu wskazuje, że następujące umowy zawierają postanowienie, o którym mowa w art. 12 ust. 3 lit. a). Numery artykułu i ustępu każdego z takich postanowień są wskazane poniżej.

Numer wymienionej Umowy Druga Umawiająca się Jurysdykcja Przepis
41 Polska art. 5 ust. 4 lit. a

Article 12 - Artificial Avoidance of Permanent Establishment Status through Commissionnaire Arrangements and Similar Strategies

Notification of Existing Provisions in Listed Agreements

Pursuant to Article 12(5) of the Convention Islamic Republic of Pakistan considers that the following agreements contain a provision described in Article 12(3)(a). The article and paragraph number of each such provision is identified below.

Listed Agreement Number Other Contracting Jurisdiction Provision
41 Poland Article 5(4)(a)

Notyfikacja zgodnie z art. 12 ust. 6

Artykuł 12 - Sztuczne unikanie statusu zakładu poprzez umowy typu commissionnaire arrangements i inne podobne działania

Notyfikacja postanowień istniejących w wymienionych umowach

Zgodnie z art. 12 ust. 6 Konwencji Islamska Republika Pakistanu wskazuje, że następujące umowy zawierają postanowienie, o którym mowa w art. 12 ust. 3 lit. b). Numery artykułu i ustępu każdego z takich postanowień są wskazane poniżej.

Numer wymienionej Umowy Druga Umawiająca się Jurysdykcja Przepis
41 Polska art. 5 ust. 5

Article 12 - Artificial Avoidance of Permanent Establishment Status through Commissionnaire Arrangements and Similar Strategies

Notification of Existing Provisions in Listed Agreements

Pursuant to Article 12(6) of the Convention Islamic Republic of Pakistan considers that the following agreements contain a provision described in Article 12(3)(b). The article and paragraph number of each such provision is identified below.

Listed Agreement Number Other Contracting Jurisdiction Provision
41 Poland Article 5(5)

Notyfikacje zgodnie z art. 13 ust. 7

Artykuł 13 - Sztuczne unikanie statusu zakładu poprzez wykorzystanie wyłączeń określonych form działalności z definicji zakładu

Notyfikacja wyboru postanowień opcjonalnych

Zgodnie z art. 13 ust. 7 Konwencji Islamska Republika Pakistanu dokonuje wyboru stosowania ustępu 2 (Opcji A) zgodnie z art. 13 ust. 1.

Article 13 - Artificial Avoidance of Permanent Establishment Status through the Specific Activity Exemptions

Notification of Choice of Optional Provisions

Pursuant to Article 13(7) of the Convention Islamic Republic of Pakistan hereby chooses to apply paragraph 2 (Option A) under Article 13(1).

Artykuł 13 - Sztuczne unikanie statusu zakładu poprzez wykorzystanie wyłączeń określonych form działalności z definicji zakładu

Notyfikacja postanowień istniejących w wymienionych umowach

Zgodnie z art. 13 ust. 7 Konwencji Islamska Republika Pakistanu wskazuje, że następujące umowy zawierają postanowienie, o którym mowa w art. 13 ust. 5 lit. a). Numery artykułu i ustępu każdego z takich postanowień są wskazane poniżej:

Numer wymienionej Umowy Druga Umawiająca się Jurysdykcja Przepis
41 Polska art. 5 ust. 3

Artide 13 - Artificial Avoidance of Permanent Establishment Status through the Specific Activity Exemptions

Notification of Existing Provisions in Listed Agreements

Pursuant to Article 13(7) of the Convention Islamic Republic of Pakistan considers that the following agreements contain a provision described in Article 13(5)(a). The article and paragraph number of each such provision is identified below:

Listed Agreement Number Other Contracting Jurisdiction Provision
41 Poland Article 5(3)

Notyfikacja zgodnie z art. 16 ust. 6 lit. a)

Artykuł 16 - Procedura wzajemnego porozumiewania się

Notyfikacja postanowień istniejących w wymienionych umowach

Zgodnie z art. 16 ust. 6 lit. a) Konwencji Islamska Republika Pakistanu wskazuje, że następujące umowy zawierają postanowienie, o którym mowa w art. 16 ust. 4 lit. a) pkt i). Numery artykułu i ustępu każdego z takich postanowień są wskazane poniżej:

Numer wymienionej Umowy Druga Umawiająca się Jurysdykcja Przepis
41 Polska art. 24 ust. 1

Article 16 - Mutual Agreement Procedure

Notification of Existing Provisions in Listed Agreements

Pursuant to Article 16(6)(a) of the Convention Islamic Republic of Pakistan considers that the following agreements contain a provision described in Article 16(4)(a)(i). The article and paragraph number of each such provision is identified below:

Listed Agreement Number Other Contracting Jurisdiction Provision
41 Poland Article 24(1)

Notyfikacja zgodnie z art. 16 ust. 6 lit, c) pkt ii)

Artykuł 16 - Procedura wzajemnego porozumiewania się

Notyfikacja wymienionych umów niezawierających postanowień

Zgodnie z art. 16 ust. 6 lit. c) pkt ii) Konwencji Islamska Republika Pakistanu wskazuje, że następujące umowy nie zawierają postanowień, o których mowa w art. 16 ust. 4 lit. b) pkt ii):

Numer wymienionej Umowy Druga Umawiająca się Jurysdykcja
41 Polska

Article 16 - Mutual Agreement Procedure

Notification of Listed Agreements Not Containing Existing Provisions

Pursuant to Article 16(6)(c)(ii) of the Convention Islamic Republic of Pakistan considers that the following agreements do not include the provisions described in Article 16(4)(b)(ii):

Listed Agreement Number Other Contracting Jurisdiction
41 Poland

Notyfikacja zgodnie z art. 35 ust. 2

Artykuł 35 - Stosowanie

Notyfikacja wyboru postanowień opcjonalnych

Zgodnie z art. 35 ust. 2 Konwencji, wyłącznie dla celów własnego stosowania art. 35 ust. 1 lit. a) oraz ust. 5 lit. a), Islamska Republika Pakistanu dokonuje wyboru w zakresie zastąpienia terminem "okres podatkowy" odesłania do pojęcia "rok kalendarzowy".

Article 35 - Entry into Effect

Notification of Choice of Optional Provisions

Pursuant to Article 35(2) of the Convention, solely for purposes of its own application of Article 35(1)(a) and (5)(a), Islamic Republic of Pakistan hereby chooses to substitute "taxable period" for "calendar year".

1 Konwencja wielostronna implementująca środki traktatowego prawa podatkowego mające na celu zapobieganie erozji podstawy opodatkowania i przenoszeniu zysku, sporządzona w Paryżu dnia 24 listopada 2016 r., została ogłoszona w Dz. U. z 2018 r. poz. 1369 oraz z 2020 r. poz. 341.
2 Umowa pomiędzy Polską Rzecząpospolitą Ludową i Muzułmańską Republiką Pakistanu o zapobieżeniu podwójnemu opodatkowaniu dochodu, podpisana w Warszawie dnia 25 października 1974 r., została ogłoszona w Dz. U. z 1976 r. poz. 47.
3 Numer wskazany przez Islamską Republikę Pakistanu w wykazie zastrzeżeń i notyfikacji do Konwencji wielostronnej implementującej środki traktatowego prawa podatkowego mające na celu zapobieganie erozji podstawy opodatkowania i przenoszeniu zysku, sporządzonej w Paryżu dnia 24 listopada 2016 r., w notyfikacji złożonej zgodnie z art. 2 ust. 1 lit. a) pkt ii)ww. Konwencji.

Zmiany w prawie

Przeróbka samochodu nie pomoże uniknąć akcyzy

Za niecały miesiąc zaczną obowiązywać nowe zasady opodatkowania akcyzą sprowadzanych samochodów. Przeróbka samochodu osobowego na ciężarowy nie będzie już łatwym sposobem na uniknięcie podatku. Za rozliczenie akcyzy odpowie nie tylko osoba sprowadzająca lub przerabiająca samochód, ale również posiadacz pojazdu.

Krzysztof Koślicki 04.06.2021
Udział młodzieży w życiu publicznym i więcej zadań w samorządach - prezydent podpisał ustawę

Wzmocnienie młodzieżowych rad i sejmików to cel zmian w ustawach samorządowych, których nowelizację podpisał we wtorek prezydent Andrzej Duda. Ułatwienie powoływania i funkcjonowania takich organów ma być szansą dla młodzieży na zdobycie doświadczeń w aktywności publicznej i społecznej.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.06.2021
Zmiany w opłatach za przejazd autostradą z podpisem prezydenta

Wkrótce za przejazd autostradami będzie można płacić za pomocą elektronicznego biletu autostradowego, a także na podstawie danych geolokalizacyjnych pojazdu. Prezydent Andrzej Duda we wtorek podpisał zmiany przepisów ustawy o autostradach płatnych.

Krzysztof Koślicki 01.06.2021
Prezydent podpisał nowelizację - dwie ustawy o służbie zagranicznej mogą wejść w życie

Prezydent podpisał ustawę, której celem jest przystosowanie służby zagranicznej do nowych ram prawnych jej funkcjonowania oraz doprecyzowanie niektórych zapisów ustawy ze stycznia, a także rozstrzygnięcie potencjalnych wątpliwości interpretacyjnych oraz uzupełnienie przepisów przejściowych jeszcze przed przewidzianym na połowę czerwca wejściem tej regulacji w życie.

Grażyna J. Leśniak 01.06.2021
Ustawa podpisana, możliwe będzie wsparcie z Funduszu Modernizacyjnego dla energetyki

Prezydent podpisał w poniedziałek 31 maja nowelizację ustawy o handlu emisjami gazów cieplarnianych, która określa zasady ubiegania się o wsparcie z Funduszu Modernizacyjnego. Wdrożenie tego finansowania ma przyczynić się do modernizacji polskiego sektora energetycznego.

Krzysztof Sobczak 01.06.2021
Szczepienia w aptekach możliwe już od soboty

Od soboty 29 maja przepisy dopuszczają możliwość organizowania punktów szczepień w 12 tysiącach aptek ogólnodostępnych. Nowelizacja prawa farmaceutycznego w tej sprawie została już opublikowana w Dzienniku Ustaw. Szczepienia będą mogły być wykonywane tylko w tych aptekach ogólnodostępnych, które spełnią określone wymagania lokalowe, techniczne i kadrowe określone w rozporządzeniu.

Krzysztof Sobczak 29.05.2021
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2021.451

Rodzaj: Oświadczenie rządowe
Tytuł: Moc obowiązująca w relacjach między Rzecząpospolitą Polską a Islamską Republiką Pakistanu Konwencji wielostronnej implementującej środki traktatowego prawa podatkowego mające na celu zapobieganie erozji podstawy opodatkowania i przenoszeniu zysku, sporządzonej w Paryżu dnia 24 listopada 2016 r., oraz jej zastosowania w realizacji postanowień Umowy pomiędzy Polską Rzecząpospolitą Ludową i Muzułmańską Republiką Pakistanu o zapobieżeniu podwójnemu opodatkowaniu dochodu, podpisanej w Warszawie dnia 25 października 1974 r.
Data aktu: 08/02/2021
Data ogłoszenia: 12/03/2021
Data wejścia w życie: 12/03/2021