Nadanie statutu Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1
z dnia 4 marca 2021 r.
w sprawie nadania statutu Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych

Na podstawie art. 74 ust. 5 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 423) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych nadaje się statut, stanowiący załącznik do rozporządzenia.
§  2. 
Traci moc rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 stycznia 2011 r. w sprawie nadania statutu Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. poz. 93).
§  3. 
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

STATUT ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

§  1. 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych, zwany dalej "Zakładem", działa na podstawie ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 423), zwanej dalej "ustawą", oraz niniejszego statutu.
§  2. 
1. 
Do kompetencji Prezesa Zakładu należą sprawy określone w art. 73 ust. 3 ustawy.
2. 
Prezes Zakładu może upoważnić:
1)
pracowników Zakładu i inne osoby do reprezentowania Zakładu w określonym przez siebie zakresie, z prawem udzielenia dalszych pełnomocnictw;
2)
pracowników Zakładu do wydawania decyzji w określonych przez siebie sprawach.
3. 
Prezes Zakładu:
1)
wydaje akty wewnętrzne;
2)
nadaje Zakładowi regulamin organizacyjny.
§  3. 
Do kompetencji Zarządu Zakładu należą sprawy określone w art. 74 ust. 2 i 3 ustawy.
§  4. 
Prezes Zakładu oraz Zarząd Zakładu realizują zadania należące do zakresu swojego działania za pomocą:
1)
komórek organizacyjnych centrali;
2)
terenowych jednostek organizacyjnych.
§  5. 
Do kompetencji Rady Nadzorczej Zakładu należą sprawy określone w art. 75 ust. 2 ustawy.
§  6. 
Struktura organizacyjna Zakładu składa się z:
1)
centrali;
2)
terenowych jednostek organizacyjnych.
§  7. 
1. 
Centrala zapewnia realizację zadań Zakładu określonych w art. 68-71 ustawy.
2. 
Zakres rzeczowy działania centrali obejmuje w szczególności:
1)
dysponowanie Funduszem Ubezpieczeń Społecznych, Funduszem Emerytur Pomostowych, Funduszem Rezerwy Demograficznej i Funduszem Alimentacyjnym w stanie likwidacji;
2)
opracowywanie analiz, strategii, planów działalności Zakładu oraz prognoz z zakresu działalności Zakładu;
3)
kształtowanie polityki kadrowej, szkoleniowej, wydawniczej, informacyjnej, promocyjnej i doradczej Zakładu;
4)
zarządzanie finansami Zakładu;
5)
dysponowanie majątkiem Zakładu;
6)
współpracę z organami administracji rządowej, instytucjami zagranicznymi oraz organizacjami międzynarodowymi i krajowymi w zakresie ubezpieczeń społecznych;
7)
kształtowanie sposobu realizacji przez terenowe jednostki organizacyjne zadań Zakładu określonych w szczególności w art. 68-71 ustawy oraz nadzór nad realizacją tych zadań;
8)
zapewnienie systemów informatycznych i narzędzi komunikacji do realizacji zadań Zakładu określonych w szczególności w art. 68-71 ustawy.
§  8. 
1. 
W skład centrali wchodzą komórki organizacyjne centrali, które realizują zadania z zakresu:
1)
ubezpieczeń społecznych i realizacji dochodów;
2)
świadczeń z ubezpieczeń społecznych;
3)
orzecznictwa lekarskiego, prewencji;
4)
kontroli wykonywania obowiązków w zakresie ubezpieczeń społecznych;
5)
zarządzania strategicznego;
6)
finansów i rachunkowości;
7)
informatyki;
8)
administracji, zakupów i zamówień publicznych;
9)
realizacji umów międzynarodowych w dziedzinie ubezpieczeń społecznych.
2. 
Komórki organizacyjne centrali mogą być tworzone do realizacji innych zadań niż wymienione w ust. 1, w tym zadań wykonywanych na podstawie art. 71 ustawy.
3. 
Zadania z zakresów, o których mowa w ust. 1 i 2, mogą być realizowane w ramach jednej lub kilku komórek organizacyjnych centrali.
§  9. 
Szczegółową organizację centrali, w tym komórki organizacyjne centrali oraz zakres ich działania, określa regulamin organizacyjny Zakładu.
§  10. 
1. 
Terenowymi jednostkami organizacyjnymi są:
1)
oddziały wraz z inspektoratami i biurami terenowymi;
2)
centra.
2. 
Oddziałem kieruje dyrektor.
§  11. 
Zakres rzeczowy działania terenowych jednostek organizacyjnych obejmuje w szczególności:
1)
bezpośrednią obsługę ubezpieczonych, płatników składek, świadczeniobiorców oraz innych klientów;
2)
prowadzenie kont ubezpieczonych i kont płatników składek;
3)
stwierdzanie i ustalanie obowiązku ubezpieczeń społecznych;
4)
prowadzenie rozliczeń składek, do których poboru jest obowiązany Zakład, oraz ich dochodzenie;
5)
ustalanie uprawnień do świadczeń z tytułu ubezpieczeń społecznych oraz innych świadczeń zleconych Zakładowi;
6)
orzecznictwo lekarskie na potrzeby ustalania uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych;
7)
wypłatę świadczeń z ubezpieczeń społecznych oraz innych świadczeń zleconych Zakładowi do wypłaty;
8)
realizację umów i porozumień międzynarodowych w dziedzinie ubezpieczeń społecznych.
§  12. 
Szczegółową organizację terenowych jednostek organizacyjnych, w tym komórki organizacyjne oraz zakres ich działania, określa regulamin organizacyjny Zakładu.
1 Minister Rodziny i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej - zabezpieczenie społeczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rodziny i Polityki Społecznej (Dz. U. poz. 1723).

Zmiany w prawie

Przeróbka samochodu nie pomoże uniknąć akcyzy

Za niecały miesiąc zaczną obowiązywać nowe zasady opodatkowania akcyzą sprowadzanych samochodów. Przeróbka samochodu osobowego na ciężarowy nie będzie już łatwym sposobem na uniknięcie podatku. Za rozliczenie akcyzy odpowie nie tylko osoba sprowadzająca lub przerabiająca samochód, ale również posiadacz pojazdu.

Krzysztof Koślicki 04.06.2021
Udział młodzieży w życiu publicznym i więcej zadań w samorządach - prezydent podpisał ustawę

Wzmocnienie młodzieżowych rad i sejmików to cel zmian w ustawach samorządowych, których nowelizację podpisał we wtorek prezydent Andrzej Duda. Ułatwienie powoływania i funkcjonowania takich organów ma być szansą dla młodzieży na zdobycie doświadczeń w aktywności publicznej i społecznej.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.06.2021
Zmiany w opłatach za przejazd autostradą z podpisem prezydenta

Wkrótce za przejazd autostradami będzie można płacić za pomocą elektronicznego biletu autostradowego, a także na podstawie danych geolokalizacyjnych pojazdu. Prezydent Andrzej Duda we wtorek podpisał zmiany przepisów ustawy o autostradach płatnych.

Krzysztof Koślicki 01.06.2021
Prezydent podpisał nowelizację - dwie ustawy o służbie zagranicznej mogą wejść w życie

Prezydent podpisał ustawę, której celem jest przystosowanie służby zagranicznej do nowych ram prawnych jej funkcjonowania oraz doprecyzowanie niektórych zapisów ustawy ze stycznia, a także rozstrzygnięcie potencjalnych wątpliwości interpretacyjnych oraz uzupełnienie przepisów przejściowych jeszcze przed przewidzianym na połowę czerwca wejściem tej regulacji w życie.

Grażyna J. Leśniak 01.06.2021
Ustawa podpisana, możliwe będzie wsparcie z Funduszu Modernizacyjnego dla energetyki

Prezydent podpisał w poniedziałek 31 maja nowelizację ustawy o handlu emisjami gazów cieplarnianych, która określa zasady ubiegania się o wsparcie z Funduszu Modernizacyjnego. Wdrożenie tego finansowania ma przyczynić się do modernizacji polskiego sektora energetycznego.

Krzysztof Sobczak 01.06.2021
Szczepienia w aptekach możliwe już od soboty

Od soboty 29 maja przepisy dopuszczają możliwość organizowania punktów szczepień w 12 tysiącach aptek ogólnodostępnych. Nowelizacja prawa farmaceutycznego w tej sprawie została już opublikowana w Dzienniku Ustaw. Szczepienia będą mogły być wykonywane tylko w tych aptekach ogólnodostępnych, które spełnią określone wymagania lokalowe, techniczne i kadrowe określone w rozporządzeniu.

Krzysztof Sobczak 29.05.2021