Zmiana rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego.

Dz.U.2021.417
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1
z dnia 15 lutego 2021 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego
Na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1398, z późn. zm. 2 ) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1199 oraz z 2020 r. poz. 1177) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 3 w ust. 1:
a) po pkt 2a dodaje się pkt 2b w brzmieniu:

"2b) świadczeń ogólnostomatologicznych dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia udzielanych w gabinecie dentystycznym zlokalizowanym w szkole - załącznik nr 2b do rozporządzenia;",

b) w pkt 11 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 12 w brzmieniu:

"12) profilaktycznych świadczeń stomatologicznych dla dzieci i młodzieży do ukończenia 19. roku życia udzielanych w gabinecie dentystycznym zlokalizowanym w szkole - załącznik nr 10b do rozporządzenia.";

2) po załączniku nr 2a do rozporządzenia dodaje się załącznik nr 2b do rozporządzenia w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia;
3) po załączniku nr 10a do rozporządzenia dodaje się załącznik nr 10b do rozporządzenia w brzmieniu określonym w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia.
§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.
ZAŁĄCZNIKI
ZAŁĄCZNIK Nr  1

WYKAZ ŚWIADCZEŃ OGÓLNOSTOMATOLOGICZNYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY DO UKOŃCZENIA 18. ROKU ŻYCIA UDZIELANYCH W GABINECIE DENTYSTYCZNYM ZLOKALIZOWANYM W SZKOLE

Tabela nr 1

Wykaz świadczeń ogólnostomatologicznych dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia udzielanych w gabinecie dentystycznym zlokalizowanym w szkole

Lp. Nazwa świadczenia gwarantowanego Kod świadczenia według Międzynarodowej Klasyfikacji Procedur Medycznych ICD-9- CM Warunki realizacji świadczeń
1 2 3 4
1 Badanie lekarskie stomatologiczne, które obejmuje również instruktaż higieny jamy ustnej (kod ICD-9-CM 23.08) 23.0101 Świadczenie jest udzielane raz w roku kalendarzowym.
2 Badanie lekarskie kontrolne 23.0102 Świadczenie jest udzielane 3 razy w roku kalendarzowym. W przypadku kobiet w ciąży i w okresie połogu świadczenie jest udzielane nie częściej niż raz na kwartał.
3 Konsultacja specjalistyczna 23.0105 Świadczenie obejmuje badanie lekarza specjalisty z krótką pisemną oceną i wskazaniami diagnostyczno-terapeutycznymi dla lekarza prowadzącego, bez połączenia z innymi świadczeniami gwarantowanymi.
4 Badanie żywotności zęba 23.02 Świadczenie obejmuje badanie żywotności zęba z objęciem badaniem 3 zębów sąsiednich lub przeciwstawnych.
5 Rentgenodiagnostyka do 2 zdjęć wewnątrzustnych 23.0301 Świadczenie obejmuje wykonanie techniczne zdjęcia. Świadczenie jest udzielane do 2 zdjęć wewnątrzustnych w roku kalendarzowym w połączeniu z innymi świadczeniami gwarantowanymi z wpisaniem opisu do dokumentacji medycznej.

Wyposażenie niezbędne do realizacji świadczenia: aparat RTG do zdjęć zębowych lub radiowizjografia w lokalizacji lub w dostępie.

6 Znieczulenie miejscowe powierzchniowe 23.0401 Świadczenie jest udzielane jako samodzielne znieczulenie w połączeniu z innymi świadczeniami gwarantowanymi.
7 Znieczulenie miejscowe nasiękowe 23.0402 Świadczenie jest udzielane w połączeniu z innymi świadczeniami gwarantowanymi.
8 Znieczulenie przewodowe wewnątrzustne 23.0403 Świadczenie jest udzielane w połączeniu z innymi świadczeniami gwarantowanymi.
9 Leczenie próchnicy powierzchniowej - za każdy ząb 23.1101 Świadczenie obejmuje również leczenie próchnicy początkowej.
10 Postępowanie przy obnażeniu i skaleczeniu miazgi - bezpośrednie pokrycie miazgi 23.1105
11 Opatrunek leczniczy w zębie stałym 23.1106
12 Całkowite opracowanie i odbudowa ubytku zęba na 1 powierzchni 23.1502
13 Całkowite opracowanie i odbudowa ubytku na 2 powierzchniach 23.1503
14 Całkowite opracowanie i odbudowa rozległego ubytku na 2 powierzchniach 23.1504
15 Całkowite opracowanie i odbudowa rozległego ubytku na 3 powierzchniach 23.1505
16 Trepanacja martwego zęba z zaopatrzeniem ubytku opatrunkiem 23.1201
17 Dewitalizacja miazgi zęba z zaopatrzeniem ubytku opatrunkiem 23.1202
18 Ekstyrpacja przy życiowa miazgi 23.1206 Świadczenie - za każdy kanał.
19 Ekstyrpacja zdewitalizowanej miazgi zęba 23.1209 Świadczenie - za każdy kanał.
20 Czasowe wypełnienie kanału 23.1306 Świadczenie - za każdy kanał.
21 Wypełnienie kanału 23.1307 Świadczenie - za każdy kanał.
22 Leczenie endodontyczne zęba z wypełnieniem kanału ze zgorzelą miazgi 23.1311 Świadczenie nie obejmuje opracowania i odbudowy ubytku korony zęba.
23 Usunięcie złogów nazębnych z 1/2 łuku zębowego 23.1601 Świadczenie jest udzielane raz w roku kalendarzowym w obrębie całego uzębienia.
24 Płukanie kieszonki dziąsłowej i aplikacja leku 23.1604 Świadczenie obejmuje każdą wizytę.
25 Leczenie zmian na błonie śluzowej jamy ustnej 23.1605 Świadczenie obejmuje każdą wizytę.
26 Kiretaż zwykły (zamknięty) w obrębie 1/4 uzębienia 23.1607 Świadczenie nie obejmuje odpowiedniego znieczulenia i opatrunku.
27 Unieruchomienie zębów ligaturą drucianą 23.1615
28 Usunięcie zęba jednokorzeni owego 23.1701 Świadczenie nie obejmuje odpowiedniego znieczulenia.
29 Usunięcie zęba wielokorzeniowego 23.1702 Świadczenie nie obejmuje odpowiedniego znieczulenia.
30 Chirurgiczne usunięcie zęba 23.17 Świadczenie obejmuje usunięcie zęba przez dłutowanie wewnątrzzębodołowe z zastosowaniem wierteł i dźwigni. Świadczenie nie obejmuje odpowiedniego znieczulenia.
31 Chirurgiczne zaopatrzenie małej rany obejmującej do 3 zębodołów włącznie ze szwem 23.1809
32 Założenie opatrunku chirurgicznego 23.1815
33 Nacięcie powierzchniowo, podśluzówkowo lub podskórnie leżącego ropnia, włącznie z drenażem i opatrunkiem 23.2001 Świadczenie nie obejmuje odpowiedniego znieczulenia.
34 Tymczasowe zaopatrzenie złamanej szczęki lub szczęk 23.2205 Świadczenie obejmuje tymczasowe zaopatrzenie złamanej szczęki lub żuchwy.
35 Repozycja i unieruchomienie zwichnięcia żuchwy 23.2210
36 Wizyta adaptacyjna - dotyczy pierwszych wizyt małych dzieci 23.06 Świadczenie jest udzielane bez połączenia z innymi świadczeniami gwarantowanymi. Świadczenie dotyczy pierwszej wizyty dzieci do ukończenia 6. roku życia.
37 Zabezpieczenie profilaktyczne bruzd lakiem szczelinowym - za każdy ząb 23.1003 Świadczenie dotyczy bruzd pierwszych trzonowców stałych i jest udzielane 1 raz do ukończenia 8. roku życia oraz bruzd drugich trzonowców stałych i jest udzielane 1 raz do ukończenia 14. roku życia.
38 Lakierowanie zębów 1/4 luku zębowego 23.1006 Świadczenie dotyczy wszystkich zębów stałych i jest udzielane nie częściej niż raz na kwartał - za każdą 1/4 luku zębowego.
39 Impregnacja zębiny 23.1008 Świadczenie dotyczy impregnacji zębiny zębów mlecznych - za każdy ząb.
40 Wypełnienie ubytku korony zęba mlecznego 23.1108 Świadczenie obejmuje także opracowanie ubytku zęba.
41 Całkowite opracowanie i odbudowa zniszczonego kąta w zębach siecznych 23.1507 Świadczenie dotyczy zębów stałych i obejmuje złamany, zniszczony kąt sieczny zęba.
42 Kosmetyczne pokrycie niedorozwoju szkliwa 23.1508 Świadczenie dotyczy zębów stałych.
43 Opatrunek leczniczy w zębie mlecznym 23.1107
44 Amputacja przyżyciowa miazgi w zębie z nieuformowanym korzeniem 23.1203
45 Amputacja przyżyciowa miazgi 23.1204 Świadczenie jest udzielane w udokumentowanych przypadkach.
46 Ekstyrpacja przyżyciowa miazgi w zębie z nieuformowanym korzeniem 23.1205 Świadczenie - za każdy kanał.
47 Ekstyrpacja zdewitalizowanej miazgi zęba z nieuformowanym korzeniem 23.1208 Świadczenie - za każdy kanał.
48 Amputacja zdewitalizowanej miazgi zęba mlecznego 23.1210 Świadczenie obejmuje amputację mortalną zęba mlecznego.
49 Leczenie endodontyczne z wypełnieniem 2 kanałów 23.1308 Świadczenie nie obejmuje opracowania i odbudowy ubytku korony zęba.
50 Leczenie endodontyczne z wypełnieniem 3 kanałów 23.1309 Świadczenie nie obejmuje opracowania i odbudowy ubytku korony zęba.
51 Leczenie endodontyczne zęba z wypełnieniem 2 kanałów ze zgorzelą miazgi 23.1312 Świadczenie nie obejmuje opracowania i odbudowy ubytku korony zęba.
52 Usunięcie złogów nazębnych ze wszystkich zębów 23.1602 Świadczenie jest udzielane nie częściej niż raz na 6 miesięcy w obrębie całego uzębienia.
53 Badanie lekarskie stomatologiczne i kontrolne po urazie zębów 23.0107 Świadczenie obejmuje jednorazowe badanie lekarskie stomatologiczne po urazie wraz z instruktażem higieny jamy ustnej, w połączeniu ze świadczeniami stomatologicznymi związanymi z udzieleniem pomocy medycznej pourazowej, oraz badanie lekarskie kontrolne związane z urazem zęba, wykonywane do 3 razy w okresie pierwszych 6 miesięcy od urazu, z wpisaniem opisu do dokumentacji medycznej.
54 Leczenie endodontyczne zęba z nieuformowanym korzeniem z zastosowaniem materiału typu MTA: 23.1314 Świadczenie jest udzielane przez lekarza dentystę specjalistę w dziedzinie stomatologii dziecięcej lub lekarza specjalistę w dziedzinie stomatologii zachowawczej z endodoncją, lub lekarza dentystę w trakcie specjalizacji w dziedzinie stomatologii dziecięcej lub stomatologii zachowawczej z endodoncją.

Wyposażenie niezbędne do realizacji świadczenia:

1) endometr w miejscu udzielania świadczeń;

2) aparat RTG do zdjęć zębowych lub radiowizjografia w lokalizacji lub w dostępie.

1) leczenie endodontyczne zęba z nieuformowanym korzeniem z zastosowaniem materiału typu MTA 1 kanału; 23.13141
2) leczenie endodontyczne zęba z nieuformowanym korzeniem z zastosowaniem materiału typu MTA 2 kanałów; 23.13142
3) leczenie endodontyczne zęba z nieuformowanym korzeniem z zastosowaniem materiału typu MTA 3 kanałów, 23.13143
4) leczenie endodontyczne zęba z nieuformowanym korzeniem z zastosowaniem materiału typu MTA - inne. 23.13149
55 Rentgenodiagnostyka do 5 zdjęć wewnątrzustnych 23.0302 Świadczenie obejmuje wykonanie techniczne zdjęcia.

Świadczenie obejmuje wykonanie do 5 zdjęć wewnątrzustnych w roku kalendarzowym wraz z przygotowaniem opisu badań oraz wpisaniem opisu zdjęć do dokumentacji medycznej pacjenta.

Świadczenie jest realizowane w połączeniu ze świadczeniami gwarantowanymi o kodzie ICD-9 23.01 wraz z rozszerzeniami oraz 23.13 wraz z rozszerzeniami.

Lekarz kierujący na badanie ma obowiązek uzasadnić w treści skierowania konieczność wykonania badania, w tym liczbę zdjęć.

Wyposażenie niezbędne do realizacji świadczenia: aparat RTG do zdjęć zębowych lub radiowizjografia w lokalizacji lub w dostępie.

56 Rentgenodiagnostyka - zdjęcie pantomograficzne z opisem 23.0304 Świadczenie jest udzielane dzieciom i młodzieży od 5. do ukończenia 18. roku życia w uzasadnionych medycznie przypadkach przy podejrzeniu nieprawidłowości rozwojowych zębów, zmian chorobowych w obrębie kości szczęk lub zapalenia przyzębia, lub diagnostyce ognisk infekcji zębo- i niezębopochodnych.

Świadczenie obejmuje wykonanie techniczne zdjęcia wraz z przygotowaniem opisu badań oraz wpisaniem opisu zdjęcia do dokumentacji medycznej pacjenta. Świadczenie jest udzielane 1 raz na 3 lata w połączeniu ze świadczeniami gwarantowanymi z zakresu stomatologii. Skierowanie wystawia lekarz dentysta posiadający specjalizację lub lekarz dentysta w trakcie szkolenia specjalizacyjnego. Lekarz kierujący na badanie ma obowiązek uzasadnić w treści skierowania konieczność wykonania badania. Wyposażenie niezbędne do realizacji świadczenia: aparat RTG do zdjęć zębowych lub radiowizjografia w lokalizacji lub w dostępie.

Tabela nr 2

Warunki realizacji świadczeń ogólnostomatologicznych dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia udzielanych w gabinecie dentystycznym zlokalizowanym w szkole

1 Personel
1.1 Lekarz dentysta lub lekarz dentysta w trakcie specjalizacji w dziedzinie stomatologii dziecięcej, lub lekarz dentysta specjalista w dziedzinie stomatologii dziecięcej
2 Miejsce udzielania świadczeń
2.1 Gabinet dentystyczny zlokalizowany w szkole
3 Sprzęt i wyposażenie
3.1 Stanowisko stomatologiczne (fotel, przystawka turbinowa, mikrosilnik, lampa bezcieniowa) lub unit stomatologiczny - w miejscu udzielania świadczeń
3.2 Lampa polimeryzacyjna - w miejscu udzielania świadczeń
3.3 Skaler - w miejscu udzielania świadczeń
3.4 Mieszalnik do amalgamatu - w miejscu udzielania świadczeń
ZAŁĄCZNIK Nr  2

WYKAZ PROFILAKTYCZNYCH ŚWIADCZEŃ STOMATOLOGICZNYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY DO UKOŃCZENIA 19. ROKU ŻYCIA UDZIELANYCH W GABINECIE DENTYSTYCZNYM ZLOKALIZOWANYM W SZKOLE

Tabela nr 1

Wykaz profilaktycznych świadczeń stomatologicznych dla dzieci i młodzieży do ukończenia 19. roku życia udzielanych w gabinecie dentystycznym zlokalizowanym w szkole

Lp. Termin badania (wiek dziecka) Nazwa świadczenia gwarantowanego Kod świadczenia według Międzynarodowej Klasyfikacji Procedur Medycznych ICD-9-CM lub ICD-9-PL Warunki realizacji świadczeń
1 2 3 4 5
1 6. miesiąc życia Profilaktyczne świadczenie stomatologiczne dla dziecka w 6. miesiącu życia 23.1009 1. Wizyta kontrolna z instruktażem w zakresie higieny jamy ustnej.

2. Badanie lekarskie stomatologiczne w zakresie początku ząbkowania i stanu jamy ustnej.

2 9. miesiąc życia Profilaktyczne świadczenie stomatologiczne dla dziecka w 9. miesiącu życia 23.1010 1. Ocena stanu uzębienia mlecznego z instruktażem w zakresie higieny jamy ustnej.

2. Profilaktyka fluorkowa przy braku przeciwwskazań.

3 12. miesiąc życia Profilaktyczne

świadczenie

stomatologiczne dla dziecka w 12. miesiącu życia

23.1011 1. Wizyta adaptacyjna z oceną stanu uzębienia mlecznego.

2. Kontrola higieny jamy ustnej (badanie kontrolne wraz z instruktażem w zakresie higieny jamy ustnej).

3. Profilaktyka fluorkowa przy braku przeciwwskazań.

4 2. rok życia Profilaktyczne

świadczenie

stomatologiczne dla dziecka w 2. roku życia

23.1012 1. Wizyta adaptacyjna.

2. Ocena stanu uzębienia za pomocą wskaźnika intensywności próchnicy puw* dla zębów mlecznych.

3. Kontrola higieny jamy ustnej (badanie kontrolne wraz z instruktażem w zakresie higieny jamy ustnej).

4. Ocena stanu morfologicznego i funkcji żucia oraz wyrzynania zębów obejmująca sprawdzenie:

1) liczby jednoimiennych górnych i dolnych siekaczy po prawej i lewej stronie luku oraz przebiegu linii pośrodkowej;

2) sposobu zwierania się siekaczy;

3) toru oddychania;

4) sposobu układania dziecka do snu;

5) sposobu karmienia;

6) występowania nawyków w postaci ssania smoczków lub palców.

5. Zastosowanie działań zapobiegających wadom zgryzu - profilaktyka ortodontyczna. Pouczenie o dbałości oddychania przez nos, o odpowiednich sposobach układania dziecka do snu, konieczności odzwyczajenia od nawyków.

6. Profilaktyka profesjonalna próchnicy, w tym profilaktyka fluorkowa przy braku przeciwwskazań.

5 4. rok życia Profilaktyczne

świadczenie

stomatologiczne dla dziecka w 4. roku życia

23.1013 1. Wizyta adaptacyjna - przysługuje w przypadku pierwszej wizyty dziecka (jeżeli nie wykorzystało świadczenia wcześniej).

2. Kontrola higieny jamy ustnej (badanie kontrolne wraz z instruktażem higieny jamy ustnej i oceną stanu uzębienia za pomocą wskaźnika intensywności próchnicy puw* dla zębów mlecznych).

3. Ocena stanu morfologicznego i funkcji żucia oraz wyrzynania zębów obejmująca sprawdzenie:

1) liczby zębów oraz przebiegu linii pośrodkowej;

2) sposobu zwierania siekaczy;

3) toru oddychania;

4) występowania nawyków.

4. Zastosowanie działań zapobiegających wadom zgryzu - profilaktyka ortodontyczna. Pouczenie o dbałości oddychania przez nos, o wprowadzaniu

pokarmów o stałej konsystencji, odzwyczajaniu od nawyków.

5. Profilaktyka profesjonalna próchnicy, w tym profilaktyka fluorkowa przy braku przeciwwskazań.

6 5. rok życia Profilaktyczne

świadczenie

stomatologiczne dla dziecka w 5. roku życia

23.1014 1. Wizyta adaptacyjna - przysługuje w przypadku pierwszej wizyty dziecka (jeżeli nie wykorzystało świadczenia wcześniej).

2. Kontrola higieny jamy ustnej (badanie kontrolne wraz z instruktażem higieny jamy ustnej i oceną stanu uzębienia za pomocą wskaźnika intensywności próchnicy puw* dla zębów mlecznych).

3. Ocena stanu morfologicznego i funkcji żucia oraz wyrzynania zębów obejmująca sprawdzenie:

1) liczby zębów;

2) sposobu zwierania się siekaczy oraz przebiegu linii pośrodkowej i linii za tylnymi powierzchniami drugich zębów trzonowych mlecznych;

3) występowania nawyków;

4) starcia powierzchni żujących mlecznych trzonowców;

5) sposobu kontaktu kłów.

4. Zastosowanie działań zapobiegających wadom zgryzu - profilaktyka ortodontyczna. Nauczenie

sposobów działań prowadzących do eliminacji nawyków ssania smoczków i oddychania z otwartymi ustami. Zalecenie podawania pokarmów o stałej konsystencji.

5. Profilaktyka profesjonalna próchnicy, w tym profilaktyka fluorkowa przy braku przeciwwskazań. Dotyczy zębów mlecznych i stałych.

7 6. rok życia Profilaktyczne

świadczenie

stomatologiczne dla dziecka w 6. roku życia

23.1015 1. Ocena stanu uzębienia za pomocą wskaźnika intensywności próchnicy puw* dla zębów mlecznych i PUW* dla zębów stałych.

2. Kontrola higieny jamy ustnej (badanie kontrolne wraz z instruktażem higieny jamy ustnej).

3. Ocena stanu morfologicznego i funkcji żucia oraz wyrzynania zębów obejmująca sprawdzenie:

1) typu wyrzynania zębów stałych (siekaczowy lub trzonowcowy);

2) sposobu zwierania się pierwszych stałych zębów trzonowych według zasad Angle'a;

3) występowania nawyków ustnych;

4) starcia powierzchni żujących zębów mlecznych.

4. Zastosowanie działań zapobiegających wadom zgryzu - profilaktyka ortodontyczna. Nauczenie sposobów działań prowadzących do eliminacji

nawyków ssania smoczków i oddychania z otwartymi ustami. Zalecenie podawania pokarmów o stałej konsystencji.

W uzasadnianych przypadkach opiłowanie niestartych powierzchni mlecznych kłów prowadzących dolny luk zębowy nadmiernie ku tyłowi.

5. Profilaktyka profesjonalna próchnicy, w tym profilaktyka fluorkowa przy braku przeciwwskazań. Dotyczy zębów mlecznych i stałych.

8 7. rok życia Profilaktyczne

świadczenie

stomatologiczne dla dziecka w 7. roku życia

23.1016 1. Ocena stanu uzębienia za pomocą wskaźnika intensywności próchnicy puw* dla zębów mlecznych i PUW* dla zębów stałych.

2. Oddzielne podanie poszczególnych składowych wskaźnika PUW* dla zębów stałych i wskaźnika puw* dla zębów mlecznych.

3. Kwalifikacja do szczególnej opieki stomatologicznej w zakresie podstawowego leczenia stomatologicznego lub specjalistycznego leczenia stomatologicznego.

4. Wykrywanie nieprawidłowości (wad) zgryzu według wskaźnika IOTN**:

1) wyraźnego zniekształcenia lub

2) wyraźnego ograniczenia funkcji żucia lub gryzienia oraz wyrzynania zębów.

5. Profesjonalna profilaktyka fluorkowa.

Dotyczy zębów mlecznych i stałych.

9 10. rok życia Profilaktyczne

świadczenie

stomatologiczne dla dziecka w 10. roku życia

23.1017 1. Ocena stanu uzębienia za pomocą wskaźnika intensywności próchnicy PUW* dla zębów stałych i puw* dla zębów mlecznych oraz ocena stanu tkanek przyzębia przez oznaczenie głębokości kieszonek dziąsłowych (PD), utraty przyczepu łącznotkankowego (CAL) oraz wskaźnika krwawienia (BOP).

2. Oddzielne podanie poszczególnych składowych wskaźnika PUW* dla zębów stałych i wskaźnika puw* dla zębów mlecznych.

3. Kwalifikacja do szczególnej opieki stomatologicznej w zakresie podstawowego leczenia stomatologicznego lub specjalistycznego leczenia stomatologicznego.

4. Wykrywanie nieprawidłowości (wad) zgryzu według wskaźnika IOTN**:

1) wyraźnego zniekształcenia lub

2) wyraźnego ograniczenia funkcji żucia lub gryzienia oraz wyrzynania zębów.

5. Profesjonalna profilaktyka fluorkowa. Dotyczy zębów mlecznych i stałych.
10 12. rok życia Profilaktyczne

świadczenie

stomatologiczne dla dziecka w 12. roku życia

23.1018 1. Ocena stanu uzębienia za pomocą wskaźnika intensywności próchnicy PUW* dla zębów stałych i ocena stanu tkanek przyzębia przez oznaczenie głębokości kieszonek dziąsłowych (PD), utraty przyczepu łącznotkankowego (CAL) oraz wskaźnika krwawienia (BOP).

2. Oddzielne podanie poszczególnych składowych wskaźnika PUW* dla zębów stałych.

3. Kwalifikacja do szczególnej opieki stomatologicznej w zakresie podstawowego leczenia stomatologicznego lub specjalistycznego leczenia stomatologicznego.

4. Wykrywanie nieprawidłowości (wad) zgryzu według wskaźnika IOTN**:

1) wyraźnego zniekształcenia lub

2) wyraźnego ograniczenia funkcji żucia lub gryzienia oraz wyrzynania zębów.

5. Profesjonalna profilaktyka fluorkowa.

Dotyczy zębów mlecznych i stałych.

11 13. rok życia Profilaktyczne

świadczenie

stomatologiczne dla dziecka w 13. roku życia

23.1019 1. Ocena stanu uzębienia za pomocą wskaźnika intensywności próchnicy PUW* dla zębów stałych i ocena stanu tkanek przyzębia przez oznaczenie głębokości kieszonek dziąsłowych (PD), utraty przyczepu łącznotkankowego (CAL) oraz wskaźnika krwawienia (BOP).

2. Oddzielne podanie poszczególnych składowych wskaźnika PUW* dla zębów stałych.

3. Kwalifikacja do szczególnej opieki stomatologicznej w zakresie podstawowego leczenia stomatologicznego lub specjalistycznego leczenia stomatologicznego.

4. Wykrywanie nieprawidłowości (wad) zgryzu według wskaźnika IOTN**:

1) wyraźnego zniekształcenia lub

2) wyraźnego ograniczenia funkcji żucia lub gryzienia oraz wyrzynania zębów.

5. Profesjonalna profilaktyka fluorkowa.

Dotyczy zębów mlecznych i stałych.

12 16. rok życia Profilaktyczne

świadczenie

stomatologiczne dla dziecka w 16. roku życia

23.1020 1. Ocena stanu uzębienia za pomocą wskaźnika intensywności próchnicy PUW* dla zębów stałych i ocena stanu tkanek przyzębia przez oznaczenie głębokości kieszonek dziąsłowych (PD), utraty przyczepu łącznotkankowego (CAL) oraz wskaźnika krwawienia (BOP).
2. Oddzielne podanie poszczególnych składowych wskaźnika PUW* dla zębów stałych.

3. Kwalifikacja do szczególnej opieki stomatologicznej w zakresie podstawowego leczenia stomatologicznego lub specjalistycznego leczenia stomatologicznego.

4. Wykrywanie nieprawidłowości (wad) zgryzu według wskaźnika IOTN**:

1) wyraźnego zniekształcenia lub

2) wyraźnego ograniczenia funkcji żucia lub gryzienia oraz wyrzynania zębów.

5. Profesjonalna profilaktyka fluorkowa.

Dotyczy zębów mlecznych i stałych.

13 19. rok życia Profilaktyczne

świadczenie

stomatologiczne dla dziecka w 19. roku życia

23.1021 1. Ocena stanu uzębienia za pomocą wskaźnika intensywności próchnicy PUW* dla zębów stałych.

2. Oddzielne podanie poszczególnych składowych wskaźnika PUW* dla zębów stałych.

3. Ocena stanu zdrowia jamy ustnej z uwzględnieniem stanu uzębienia, przyzębia i błony śluzowej jamy ustnej.

4. Wykrywanie nieprawidłowości (wad) zgryzu według wskaźnika IOTN**:

1) wyraźnego zniekształcenia lub

2) wyraźnego ograniczenia funkcji żucia lub gryzienia oraz wyrzynania zębów.

Objaśnienia:

* Wskaźnik intensywności próchnicy puw/PUW - suma zębów z próchnicą usuniętych z powodu próchnicy, wypełnionych z powodu próchnicy.

** Wskaźnik ortodontycznych potrzeb leczniczych (index of orthodontic treatment needs).

Tabela nr 2

Warunki realizacji profilaktycznych świadczeń stomatologicznych dla dzieci i młodzieży do ukończenia 19. roku życia udzielanych w gabinecie dentystycznym zlokalizowanym w szkole

1 Personel
1.1 Lekarz dentysta lub lekarz dentysta w trakcie specjalizacji w dziedzinie stomatologii dziecięcej, lub lekarz dentysta specjalista w dziedzinie stomatologii dziecięcej
2 Miejsce udzielania świadczeń
2.1 Gabinet dentystyczny zlokalizowany w szkole
3 Sprzęt i wyposażenie
3.1 Stanowisko stomatologiczne (fotel, przystawka turbinowa, mikrosilnik, lampa bezcieniowa) lub unit stomatologiczny - w miejscu udzielania świadczeń
3.2 Lampa polimeryzacyjna - w miejscu udzielania świadczeń
3.3 Skaler - w miejscu udzielania świadczeń
3.4 Mieszalnik do amalgamatu - w miejscu udzielania świadczeń
1 Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 1470 i 1541).
2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 1492, 1493, 1578, 1875, 2112, 2345, 2401 oraz z 2021 r. poz. 97 i 159.

Zmiany w prawie

Będzie dalsze wsparcie kół gospodyń wiejskich

Nowelizacja ustawy o kołach gospodyń wiejskich ma zapewnić uregulowanie kwestii związanych z dalszym ich tworzeniem, organizacją, funkcjonowaniem i rozwiązywaniem. Planowane zmiany przewidują też unormowanie przekazywania pomocy finansowej tym organizacjom. Kompetencje w zakresie wsparcia kół ma przejąć minister rolnictwa.

Katarzyna Kubicka-Żach 09.04.2021
Płyny do papierosów elektronicznych od maja z banderolami akcyzowymi

Resort finansów przypomniał w piątek, że 30 kwietnia 2021 roku kończy się okres zwolnienia z obowiązku oznaczania legalizacyjnymi znakami akcyzy płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich. Oznacza to, że od maja produkty te muszą być oznaczone podatkowym lub legalizacyjnym znakiem akcyzy.

Krzysztof Koślicki 09.04.2021
Minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 08.04.2021
Bez udziału urzędnika będzie można pobrać zaświadczenia z rejestru i dokonać meldunku

Zmniejszenie dokumentacji papierowej, przyspieszenie załatwienia spraw i eliminacja osobistej wizyty w urzędzie – to cel projektu nowelizacji ustawy. Nowe usługi nie będą wymagały udziału urzędnika przy obsłudze zapytań. To również oszczędności, bo opłata skarbowa nie będzie musiała być ponoszona. Chodzi o udostępnianie danych z rejestru PESEL i Rejestru Dowodów Osobistych.

Katarzyna Kubicka-Żach 07.04.2021
Nie tylko lekarze będą kwalifikować do szczepień

Nie tylko lekarze, ale także inne osoby z personelu medycznego będą mogły kwalifikować pacjentów do szczepienia.2 kwietnia wchodzi w życie nowelizację ustawy dotyczącą poszerzenia grupy zawodów medycznych, które w epidemii kwalifikować będą do szczepień tak, jak zadeklarował to podczas spotkania z środowiskiem aptekarskim.

Krzysztof Sobczak 02.04.2021
Ustawa opublikowana - będzie monitoring losów absolwentów szkół ponadpodstawowych

Opublikowano nowelizację Prawa oświatowego, która przewiduje monitorowanie losów absolwentów szkół ponadpodstawowych. Teraz są oni pomijani - monitoruje się tylko ekonomiczne kariery absolwentów szkół wyższych. Nie wiadomo więc, jak na rynku pracy radzą sobie osoby po szkołach branżowych lub specjalnych.

Monika Sewastianowicz 01.04.2021
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2021.417

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Zmiana rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego.
Data aktu: 15/02/2021
Data ogłoszenia: 08/03/2021
Data wejścia w życie: 08/04/2021