Specjalny obszar ochrony siedlisk Nowa Sikorska Huta (PLH220090).

Dz.U.2021.387
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA 1
z dnia 4 lutego 2021 r.
w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Nowa Sikorska Huta (PLH220090)
Na podstawie art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55, 471 i 1378) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1.  Wyznacza się specjalny obszar ochrony siedlisk Nowa Sikorska Huta (PLH220090 2 ), obejmujący obszar 174,71 ha, położony w województwie pomorskim.
2.  Granica obszaru, o którym mowa w ust. 1, w postaci wykazu współrzędnych punktów załamania granicy, jest określona w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
§  2.  Mapa obszaru, o którym mowa w § 1, jest określona w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
§  3.  Obszar, o którym mowa w § 1, wyznacza się w celu:
1) trwałej ochrony:
a) siedlisk przyrodniczych,
b) populacji zagrożonych wyginięciem gatunków zwierząt innych niż ptaki lub
2) odtworzenia właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych lub właściwego stanu ochrony gatunków, o których mowa w pkt 1 lit. b

- w stosunku do przedmiotów ochrony.

§  4.  Przedmiotem ochrony na obszarze, o którym mowa w § 1, są:
1) siedliska przyrodnicze określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia;
2) gatunki zwierząt innych niż ptaki, określone w załączniku nr 4 do rozporządzenia, oraz ich siedliska.
§  5.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
ZAŁĄCZNIKI
ZAŁĄCZNIK Nr  1

GRANICA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK NOWA SIKORSKA HUTA (PLH220090)

Numer punktu załamania granicy Współrzędne punktów załamania granicy (PL-1992)1)
X Y
1 2 3
1 704777,62 440958,62
2 704736,27 441224,14
3 704769,21 441223,11
4 704756,20 441276,78
5 704758,83 441396,42
6 704683,23 441381,02
7 704634,86 441370,03
8 704471,13 441332,39
9 704311,67 441302,43
10 704267,21 441316,93
11 703870,98 441429,03
12 703751,15 441464,79
13 703732,79 441475,42
14 703711,53 441488,95
15 703692,20 441503,45
16 703676,73 441510,21
17 703659,34 441514,08
18 703642,91 441516,01
19 703595,56 441510,21
20 703532,74 441504,41
21 703483,45 441495,72
22 703308,53 441377,81
23 703212,86 441315,00
24 703118,15 441276,34
25 703059,20 441282,14
26 703009,91 441300,50
27 702988,65 441308,23
28 702966,42 441306,30
29 702936,46 441302,43
30 702924,86 441300,50
31 702939,36 441279,24
32 702972,22 441229,95
33 702975,12 441180,66
34 702985,75 440936,16
35 702985,75 440843,39
36 702990,74 440840,70
37 703020,02 440692,14
38 703029,20 440685,85
39 703099,28 440646,48
40 703110,29 440640,29
41 703130,71 440628,68
42 703206,74 440585,47
43 703217,29 440578,98
44 703282,69 440538,76
45 703290,86 440533,74
46 703298,49 440529,04
47 703340,15 440503,41
48 703420,85 440453,70
49 703514,16 440395,88
50 703499,71 440379,89
51 703427,41 440303,63
52 703398,15 440274,11
53 703390,93 440244,94
54 703383,09 440213,31
55 703368,62 440200,60
56 703344,93 440193,43
57 703297,38 440199,01
58 703304,78 440193,03
59 703321,95 440152,25
60 703338,16 440125,63
61 703354,85 440076,03
62 703384,93 440018,25
63 703388,75 439994,93
64 703391,59 439974,93
65 703398,41 439897,65
66 703402,42 439849,89
67 703400,75 439809,96
68 703403,75 439773,91
69 703408,52 439750,40
70 703409,40 439720,74
71 703409,74 439709,69
72 703412,71 439711,77
73 703465,77 439783,98
74 703553,36 439873,67
75 703604,65 439887,41
76 703647,74 439926,65
77 703728,09 440004,53
78 703782,07 440060,01
79 703860,11 440139,86
80 703897,08 440182,75
81 703933,80 440225,27
82 704007,25 440292,92
83 704060,64 440355,32
84 704123,62 440412,21
85 704160,07 440444,60
86 704197,17 440474,09
87 704252,14 440501,80
88 704387,05 440615,70
89 704474,03 440687,02
90 704518,48 440729,54
91 704574,53 440783,66
92 704604,89 440817,40
93 704699,90 440908,17
94 704725,91 440920,11
95 704749,45 440930,56
96 704779,81 440943,20
97 704777,62 440958,62
_______________________________

1) Układ współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992 jest jednym z układów tworzących państwowy system odniesień przestrzennych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 2052).

ZAŁĄCZNIK Nr  2

MAPA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK NOWA SIKORSKA HUTA (PLH220090)

ZAŁĄCZNIK Nr  3

SIEDLISKA PRZYRODNICZE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK NOWA SIKORSKA HUTA (PLH220090)

Lp. Kod1) Nazwa
1 3160 Naturalne, dystroficzne zbiorniki wodne
2 4030 Suche wrzosowiska (Calluno-Genistion, Pohlio Callunion, Calluno-Arctostaphylion)
3 7140 Torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea)
_______________________________

1) Kody siedlisk są zgodne z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1713).

ZAŁĄCZNIK Nr  4

GATUNKI ZWIERZĄT INNYCH NIŻ PTAKI, BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK NOWA SIKORSKA HUTA (PLH220090)

Lp. Nazwa polska Nazwa naukowa Populacja objęta ochroną
1 kumak nizinny Bombino bombino osiadła
2 strzebla błotna Phoxinus (= Eupallasella) percnurus osiadła
3 traszka grzebieniasta Triturus cristatus (Triturus cristatus cristatus) osiadła
1 Minister Klimatu i Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. poz. 1720 i 2004).
2 Kod obszaru został określony zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2020/97 z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia trzynastego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowaną jako dokument nr C(2019) 8586) (Dz. Urz. UE L 28 z 31.01.2020, str. 144).

Zmiany w prawie

Apteki mogą prowadzić opiekę farmaceutyczną, ale nie ma rozporządzenia, ani finansowania

Od piątku obowiązuje nowe prawo o zawodzie farmaceuty. Prace nad nim trwały aż 30 lat. Dzięki niemu farmaceuta w porozumieniu z lekarzem będzie mógł prowadzić konsultacje na temat przyjmowanych leków i robić ich przegląd, sprawdzić, czy mogą być jednocześnie zażywane. Tyle, że wciąż brakuje rozporządzenia określającego szczegóły. Apteki mogą działać na podstawie ustawy

Jolanta Ojczyk 16.04.2021
Sejm za zmianami w Karcie Dużej Rodziny

Sejm uchwalił w czwartek zmiany związane z udogodnieniami dla rodzin wielodzietnych w ramach Karty Dużej Rodziny. Aplikacja mObywatel ma umożliwić pobranie Karty w wersji elektronicznej. Zwiększono też kwoty przysługujące gminom za rozpatrywanie wniosków dotyczących Karty.

Katarzyna Kubicka-Żach 15.04.2021
Sejm za częścią poprawek do noweli o pomocy społecznej

Sejm zgodził się na część poprawek Senatu do nowelizacji ustawy o pomocy społecznej, m.in. na wydłużenie obowiązywania dotychczasowych standardów w zakresie poziomu zatrudnienia i kwalifikacji pracowników w określonych placówkach opieki całodobowej powstałych przed 1 stycznia 2020 r.

Katarzyna Kubicka-Żach 15.04.2021
Sejm za zwiększeniem rezerwy subwencji oświatowej

Nowelizacja ustawy zwiększającej o 187 mln zł rezerwę subwencji oświatowej została uchwalona przez posłów. To realizacja jednego z programów, które rząd zamierza wprowadzić, aby ograniczyć negatywne skutki nauczania na odległość. Zorganizowane zostaną w jego ramach zajęcia dla starszych uczniów.

Monika Sewastianowicz 15.04.2021
Fundusz Modernizacyjny ma wspierać przekształcenia w energetyce

Wsparcie transformacji energetycznej to cel wdrożenia do prawa krajowego tzw. Funduszu Modernizacyjnego. Mają to umożliwić zmiany w ustawie o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych, którą przyjął Sejm. Wdrożenie tego finansowania ma przyczynić się do modernizacji polskiego sektora energetycznego.

Krzysztof Sobczak 15.04.2021
Prawo lotnicze znowelizowane, senatorowie nie wnieśli poprawek

Senatorowie bez poprawek poparli nowelizację Prawa lotniczego, dzięki czemu będzie teraz możliwe dalsze wykonywanie lotów, m.in. gaśniczych, samolotami i śmigłowcami, które nie mają certyfikatu EASA, pod nadzorem krajowym, czyli prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Ustawa została skierowana do podpisu prezydenta.

Katarzyna Kubicka-Żach 15.04.2021