Formularz umożliwiający wprowadzanie danych do systemu teleinformatycznego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, w którym jest prowadzony rejestr zwierząt gospodarskich oznakowanych.

Dz.U.2021.374
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1
z dnia 29 sierpnia 2018 r.
w sprawie formularza umożliwiającego wprowadzanie danych do systemu teleinformatycznego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, w którym jest prowadzony rejestr zwierząt gospodarskich oznakowanych
Na podstawie art. 22 ust. 6 ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 2001 oraz z 2021 r. poz. 36) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa:
1) szczegółowe wymagania, jakie powinien spełniać formularz umieszczany na stronie internetowej administrowanej przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zwaną dalej "Agencją", umożliwiający wprowadzanie danych do systemu teleinformatycznego Agencji, w którym jest prowadzony rejestr zwierząt gospodarskich oznakowanych, zwanego dalej "systemem teleinformatycznym IRZ";
2) szczegółowe warunki i sposób przekazywania do systemu teleinformatycznego IRZ danych na formularzu, o którym mowa w pkt 1.
§  2.  Formularz, o którym mowa w § 1 pkt 1, powinien umożliwiać dokonanie:
1) zgłoszenia:
a) siedziby stada, rzeźni, miejsca gromadzenia zwierząt, zakładu przetwórczego lub spalarni,
b) miejsca prowadzenia działalności, o której mowa w art. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 1421),
c) miejsca prowadzenia działalności, o której mowa w art. 1 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt,
d) o którym mowa w art. 7 ust. 1 tiret drugim rozporządzenia (WE) nr 1760/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 lipca 2000 r. ustanawiającego system identyfikacji i rejestracji bydła i dotyczącego etykietowania wołowiny i produktów z wołowiny oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 820/97 (Dz. Urz. WE L 204 z 11.08.2000, str. 1, z późn. zm. - Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 30, str. 248, z późn. zm.) - w przypadku bydła,
e) informacji, o których mowa w art. 8 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 21/2004 z dnia 17 grudnia 2003 r. ustanawiającego system identyfikacji i rejestrowania owiec i kóz oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1782/2003 i dyrektywy 92/102/EWG i 64/432/EWG (Dz. Urz. UE L 5 z 09.01.2004, str. 8, z późn. zm. - Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 42, str. 56, z późn. zm.) - w przypadku owiec albo kóz,
f) zwiększenia lub zmniejszenia liczebności stada świń,
g) unieszkodliwienia zwłok zwierzęcia gospodarskiego,
h) oznakowania zwierzęcia gospodarskiego,
i) padnięcia, uboju lub zabicia zwierzęcia gospodarskiego,
j) indywidualnego numeru identyfikacyjnego lochy, jeżeli został nadany, oraz daty oznakowania tym numerem, a w przypadku jego zmiany także poprzedniego indywidualnego numeru identyfikacyjnego lochy,
k) datę padnięcia, uboju lub zabicia w siedzibie stada lochy oznakowanej indywidualnym numerem identyfikacyjnym lochy;
2) przekazania informacji uzyskanych w wyniku spisu, o którym mowa w art. 20a ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt;
3) złożenia wniosku o:
a) przydzielenie puli numerów identyfikacyjnych dla bydła, owiec albo kóz,
b) przydzielenie puli numerów duplikatów kolczyków bydła, owiec albo kóz,
c) wydanie duplikatu paszportu bydła.
§  3. 
1.  Posiadacz zwierzęcia gospodarskiego, podmiot prowadzący rzeźnię, podmiot prowadzący miejsce gromadzenia zwierząt, podmiot prowadzący zakład przetwórczy lub spalarnię, podmiot prowadzący działalność w zakresie organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów zwierząt, podmiot prowadzący obrót, pośrednictwo w tym obrocie lub skup zwierząt, zwani dalej "zgłaszającymi", uzyskują dostęp do formularza, o którym mowa w § 1 pkt 1, po nadaniu loginu i kodu dostępu do systemu teleinformatycznego IRZ.
2.  Login i kod dostępu do systemu teleinformatycznego IRZ jest nadawany po złożeniu przez zgłaszającego wniosku o ich nadanie bezpośrednio w biurze powiatowym Agencji lub przesyłką poleconą za potwierdzeniem odbioru.
3.  Formularz wniosku o nadanie loginu i kodu dostępu do systemu teleinformatycznego IRZ jest sporządzony i udostępniony przez Agencję na stronie internetowej przez nią administrowanej.
4.  Wniosek, o którym mowa w ust. 2, zawiera:
1) imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres zgłaszającego;
2) numer telefonu i adres poczty elektronicznej zgłaszającego, o ile je posiada;
3) numer identyfikacyjny zgłaszającego nadany na podstawie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności;
4) numer powszechnego elektronicznego systemu ewidencji ludności (numer PESEL), a w przypadku gdy zgłaszający będący osobą fizyczną nie posiada obywatelstwa polskiego - kod kraju, numer paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość, lub numer identyfikacyjny w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej (REGON).
5.  Login lub kod dostępu do systemu teleinformatycznego IRZ:
1) zgłaszający odbiera bezpośrednio od kierownika biura powiatowego Agencji albo
2) Agencja przesyła zgłaszającemu:
a) przesyłką poleconą za potwierdzeniem odbioru na adres wskazany we wniosku, o którym mowa w ust. 2, albo
b) w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej wskazany przez zgłaszającego, przy zastosowaniu logicznych zabezpieczeń chroniących przed nieuprawnionym dostępem.
6.  Login i kod dostępu do systemu teleinformatycznego IRZ mogą być używane przez zgłaszającego, któremu zostały nadane.
§  4. 
1.  W przypadku utraty loginu lub kodu dostępu do systemu teleinformatycznego IRZ zgłaszający niezwłocznie informuje o tym fakcie kierownika biura powiatowego Agencji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę zgłaszającego.
2.  W przypadku utraty loginu do systemu teleinformatycznego IRZ nowy login do tego systemu zgłaszający może uzyskać po złożeniu wniosku, o którym mowa w § 3 ust. 2.
3.  Nowy login do systemu teleinformatycznego IRZ:
1) zgłaszający odbiera bezpośrednio od kierownika biura powiatowego Agencji, o którym mowa w ust. 1, albo
2) Agencja przesyła zgłaszającemu:
a) przesyłką poleconą za potwierdzeniem odbioru na adres wskazany we wniosku, o którym mowa w § 3 ust. 2, albo
b) w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej wskazany przez zgłaszającego, przy zastosowaniu logicznych zabezpieczeń chroniących przed nieuprawnionym dostępem

- w terminie 3 dni od dnia złożeniu wniosku, o którym mowa w § 3 ust. 2.

4.  W przypadku utraty kodu dostępu do systemu teleinformatycznego IRZ nowy kod dostępu do tego systemu zgłaszający może uzyskać:
1) za pomocą formularza udostępnionego na stronie internetowej administrowanej przez Agencję, dokonując zmiany kodu dostępu w systemie teleinformatycznym IRZ, albo
2) po uprzednim złożeniu wniosku, o którym mowa w § 3 ust. 2, bezpośrednio w biurze powiatowym Agencji lub przesyłką poleconą za potwierdzeniem odbioru.
5.  W przypadku, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, nowy kod dostępu do systemu teleinformatycznego IRZ:
1) zgłaszający odbiera bezpośrednio od kierownika biura powiatowego Agencji, o którym mowa w ust. 1, albo
2) Agencja przesyła zgłaszającemu:
a) przesyłką poleconą za potwierdzeniem odbioru na adres wskazany we wniosku, o którym mowa w § 3 ust. 2, albo
b) w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej wskazany przez zgłaszającego, przy zastosowaniu logicznych zabezpieczeń chroniących przed nieuprawnionym dostępem

- w terminie 3 dni od dnia złożeniu wniosku, o którym mowa w § 3 ust. 2.

§  5. 
1.  Uwierzytelnienie zgłaszającego w systemie teleinformatycznym IRZ następuje za pomocą loginu i kodu dostępu do tego systemu.
2.  Zgłaszający po uwierzytelnieniu w systemie teleinformatycznym IRZ wprowadza dane w części formularza, o którym mowa w § 1 pkt 1, właściwej ze względu na rodzaj zgłoszenia lub wniosku.
3.  Wprowadzenie danych do formularza, o którym mowa w § 1 pkt 1, uważa się za dokonane przez zgłaszającego zarejestrowanego w systemie teleinformatycznym IRZ.
§  6.  Po dokonaniu zgłoszenia zgłaszający uzyskuje z systemu teleinformatycznego IRZ potwierdzenie o zapisaniu danych w formularzu, o którym mowa w § 1 pkt 1, oraz numer zgłoszenia nadany przez system teleinformatyczny IRZ.
§  7.  Dostęp do formularza, o którym mowa w § 1 pkt 1, jest możliwy również za pośrednictwem systemu teleinformatycznego Agencji, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 11 ustawy z dnia 5 lutego 2015 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1341 i 2320), z tym że do takiego dostępu nie stosuje się przepisów § 3 i § 4.
§  8.  Do wniosków o nadanie loginu i kodu dostępu do systemu teleinformatycznego IRZ złożonych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.
§  9.  Traci moc rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie formularza umożliwiającego wprowadzanie danych do systemu teleinformatycznego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, w którym jest prowadzony rejestr zwierząt gospodarskich oznakowanych (Dz. U. poz. 345).
§  10.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 3 września 2018 r.
1 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1721 i 1928).

Zmiany w prawie

Apteki mogą prowadzić opiekę farmaceutyczną, ale nie ma rozporządzenia, ani finansowania

Od piątku obowiązuje nowe prawo o zawodzie farmaceuty. Prace nad nim trwały aż 30 lat. Dzięki niemu farmaceuta w porozumieniu z lekarzem będzie mógł prowadzić konsultacje na temat przyjmowanych leków i robić ich przegląd, sprawdzić, czy mogą być jednocześnie zażywane. Tyle, że wciąż brakuje rozporządzenia określającego szczegóły. Apteki mogą działać na podstawie ustawy

Jolanta Ojczyk 16.04.2021
Sejm za zmianami w Karcie Dużej Rodziny

Sejm uchwalił w czwartek zmiany związane z udogodnieniami dla rodzin wielodzietnych w ramach Karty Dużej Rodziny. Aplikacja mObywatel ma umożliwić pobranie Karty w wersji elektronicznej. Zwiększono też kwoty przysługujące gminom za rozpatrywanie wniosków dotyczących Karty.

Katarzyna Kubicka-Żach 15.04.2021
Sejm za częścią poprawek do noweli o pomocy społecznej

Sejm zgodził się na część poprawek Senatu do nowelizacji ustawy o pomocy społecznej, m.in. na wydłużenie obowiązywania dotychczasowych standardów w zakresie poziomu zatrudnienia i kwalifikacji pracowników w określonych placówkach opieki całodobowej powstałych przed 1 stycznia 2020 r.

Katarzyna Kubicka-Żach 15.04.2021
Sejm za zwiększeniem rezerwy subwencji oświatowej

Nowelizacja ustawy zwiększającej o 187 mln zł rezerwę subwencji oświatowej została uchwalona przez posłów. To realizacja jednego z programów, które rząd zamierza wprowadzić, aby ograniczyć negatywne skutki nauczania na odległość. Zorganizowane zostaną w jego ramach zajęcia dla starszych uczniów.

Monika Sewastianowicz 15.04.2021
Fundusz Modernizacyjny ma wspierać przekształcenia w energetyce

Wsparcie transformacji energetycznej to cel wdrożenia do prawa krajowego tzw. Funduszu Modernizacyjnego. Mają to umożliwić zmiany w ustawie o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych, którą przyjął Sejm. Wdrożenie tego finansowania ma przyczynić się do modernizacji polskiego sektora energetycznego.

Krzysztof Sobczak 15.04.2021
Prawo lotnicze znowelizowane, senatorowie nie wnieśli poprawek

Senatorowie bez poprawek poparli nowelizację Prawa lotniczego, dzięki czemu będzie teraz możliwe dalsze wykonywanie lotów, m.in. gaśniczych, samolotami i śmigłowcami, które nie mają certyfikatu EASA, pod nadzorem krajowym, czyli prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Ustawa została skierowana do podpisu prezydenta.

Katarzyna Kubicka-Żach 15.04.2021
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2021.374 t.j.

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Formularz umożliwiający wprowadzanie danych do systemu teleinformatycznego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, w którym jest prowadzony rejestr zwierząt gospodarskich oznakowanych.
Data aktu: 29/08/2018
Data ogłoszenia: 01/03/2021
Data wejścia w życie: 03/09/2018