Specjalny obszar ochrony siedlisk Bagna Celestynowskie (PLH140022).

Dz.U.2021.339
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA 1
z dnia 4 lutego 2021 r.
w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Bagna Celestynowskie (PLH140022)
Na podstawie art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55, 471 i 1378) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1.  Wyznacza się specjalny obszar ochrony siedlisk Bagna Celestynowskie (PLH140022 2 ), obejmujący obszar 1036,97 ha, położony w województwie mazowieckim, składający się z czterech powiązanych funkcjonalnie enklaw.
2.  Granica obszaru, o którym mowa w ust. 1, w postaci wykazu współrzędnych punktów załamania granicy, jest określona w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
§  2.  Mapa obszaru, o którym mowa w § 1, jest określona w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
§  3.  Obszar, o którym mowa w § 1, wyznacza się w celu:
1) trwałej ochrony:
a) siedlisk przyrodniczych,
b) populacji zagrożonych wyginięciem gatunków zwierząt innych niż ptaki lub
2) odtworzenia właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych lub właściwego stanu ochrony gatunków, o których mowa w pkt 1 lit. b

- w stosunku do przedmiotów ochrony.

§  4.  Przedmiotem ochrony na obszarze, o którym mowa w § 1, są:
1) siedliska przyrodnicze określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia;
2) gatunki zwierząt innych niż ptaki, określone w załączniku nr 4 do rozporządzenia, oraz ich siedliska.
§  5.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
ZAŁĄCZNIKI
ZAŁĄCZNIK Nr  1

GRANICA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK BAGNA CELESTYNOWSKIE (PLH 140022)1)

1) granica pierwszej enklawy obszaru
Numer punktu załamania granicy Współrzędne punktów załamania granicy (PL-1992)2)
X Y
1 2 3
1 460631,70 669578,36
2 460317,35 669332,35
3 460539,07 668932,96
4 460882,27 669127,34
5 461026,54 669206,31
6 461088,80 669206,31
7 461154,10 669189,60
8 461219,40 669150,12
9 461277,10 669090,89
10 461333,29 669069,63
11 461369,74 669074,19
12 461409,22 669096,97
13 461482,11 669118,23
14 461567,15 669116,71
15 461391,00 669423,46
16 461222,43 669704,40
17 460795,71 669737,81
18 460760,78 669710,48
19 460738,00 669669,48
20 460631,70 669578,36
2) granica drugiej enklawy obszaru
Numer punktu załamania granicy Współrzędne punktów załamania granicy (PL-1992)2)
X Y
1 2 3
1 465959,10 666825,39
2 465707,43 667347,39
3 465554,56 667658,72
4 465356,94 668061,40
5 464916,97 668376,47
6 464664,87 668545,67
7 463914,60 668160,61
8 463761,78 668080,32
9 463638,64 668268,53
10 463546,05 668238,10
11 463442,33 668281,48
12 463390,13 668303,76
13 463343,53 668342,91
14 463300,65 668374,60
15 463254,04 668441,72
16 463199,98 668540,52
17 463146,52 668594,24
18 463089,98 668633,74
19 463028,46 668577,81
20 462987,45 668505,10
21 462972,53 668454,77
22 462966,94 668376,47
23 462957,62 668331,72
24 462896,10 668255,29
25 462851,36 668216,14
26 462780,51 668204,95
27 462711,38 668201,19
28 462604,54 668175,29
29 462554,94 668134,11
30 462506,76 668066,50
31 462440,71 667964,84
32 462370,37 667865,65
33 462320,92 667811,38
34 462282,71 667767,99
35 462212,13 667742,09
36 462113,10 667725,83
37 462032,94 667703,46
38 461920,10 667653,38
39 461848,87 667619,06
40 461686,18 667550,59
41 461553,82 667459,24
42 461448,70 667380,77
43 461339,91 667276,52
44 461547,12 666895,12
45 461768,21 666510,33
46 462258,52 666793,70
47 462648,15 667000,63
48 462443,08 667349,25
49 462849,49 667567,37
50 463009,24 667655,97
51 463023,49 667625,54
52 463044,21 667605,46
53 463059,10 667568,55
54 463088,89 667541,36
55 463103,78 667507,68
56 463099,25 667475,96
57 463123,86 667429,98
58 463132,92 667367,17
59 463147,81 667319,90
60 463168,28 667287,73
61 463494,53 667474,16
62 463626,89 666913,01
63 463941,96 667045,37
64 464601,91 666074,09
65 465114,59 666193,40
66 465256,27 666092,73
67 465267,46 666103,92
68 465328,98 666111,37
69 465543,37 665606,15
70 465657,09 665168,05
71 465713,02 665177,37
72 465703,70 665106,53
73 465658,95 664752,32
74 465649,63 664511,83
75 465647,77 664262,01
76 465713,02 664124,06
77 465875,21 664124,06
78 465796,91 664332,85
79 465793,18 664370,14
80 465878,94 664340,31
81 465843,52 664467,08
82 465851,25 664506,38
83 465932,84 664626,18
84 465954,32 664610,55
85 465988,93 664655,37
86 466233,15 664459,63
87 466417,71 664308,62
88 466557,53 664688,93
89 466688,03 665015,18
90 466781,43 665002,39
91 467032,92 665745,97
92 466880,05 666005,11
93 466453,14 665829,87
94 466251,79 666230,69
95 466147,39 666428,30
96 465959,10 666825,39

__________________

1) Specjalny obszar ochrony siedlisk Bagna Celestynowskie (PLH140022) składa się z czterech powiązanych funkcjonalnie enklaw.

2) Układ współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992 jest jednym z układów tworzących państwowy system odniesień przestrzennych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 2052).

3) granica trzeciej enklawy obszaru
Numer punktu załamania granicy Współrzędne punktów załamania granicy (PL-1992)2)
X Y
1 2 3
1 467075,57 665505,89
2 467028,12 665485,31
3 467032,10 665530,77
4 466958,44 665433,88
5 466893,74 665224,85
6 466951,14 665258,48
7 467020,08 665305,98
8 467069,87 665375,69
9 467080,59 665436,20
10 467075,57 665505,89
4) granica czwartej enklawy obszaru
Numer punktu załamania granicy Współrzędne punktów załamania granicy (PL-1992)2)
X Y
1 2 3
1 470885,50 666690,88
2 470565,60 666238,17
3 470496,28 666252,37
4 470454,51 666241,51
5 470420,27 666203,09
6 470397,17 666176,36
7 470336,03 666186,90
8 470293,86 666212,20
9 470253,22 666228,15
10 470223,98 666252,37
11 470190,55 666271,24
12 470178,05 666286,62
13 470189,74 666309,17
14 470137,85 666357,68
15 470118,74 666360,12
16 470150,48 666429,45
17 470102,04 666428,61
18 470066,16 666446,23
19 470002,91 666233,29
20 469570,69 666231,18
21 469549,10 665456,38
22 469681,91 665450,53
23 469741,47 665438,43
24 469794,18 665413,13
25 469880,62 665341,45
26 469994,48 665223,38
27 470027,66 665171,53
28 470061,95 665096,39
29 470092,01 665068,83
30 470129,41 665008,33
31 470732,65 664980,29
32 470765,23 665389,56
33 471003,27 665377,87
34 471089,30 665610,07
35 470884,67 665945,00
36 471178,67 666244,86
37 470885,50 666690,88
ZAŁĄCZNIK Nr  2

MAPA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK BAGNA CELESTYNOWSKIE (PLH140022)

ZAŁĄCZNIK Nr  3

SIEDLISKA PRZYRODNICZE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK BAGNA CELESTYNOWSKIE (PLH140022)

Lp. Kod1) Nazwa
1 7110 Torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe)
2 7140 Torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea)
3 9 ID0 Bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi Pinetum, Pino mugo-Sphagnetum, Sphagno girgensohnii-Piceetum) i brzozowo-sosnowe bagienne lasy boreaine
___________________

1) Kody siedlisk są zgodne z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1713).

ZAŁĄCZNIK Nr  4

GATUNKI ZWIERZĄT INNYCH NIŻ PTAKI, BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK BAGNA CELESTYNOWSKIE (PLH140022)

Lp. Nazwa polska Nazwa naukowa Populacja objęta ochroną
1 zalotka większa Leucorrhinia pectoralis rozrodcza
1 Minister Klimatu i Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. poz. 1720 i 2004).
2 Kod obszaru został określony zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2020/97 z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia trzynastego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowaną jako dokument nr C(2019) 8586) (Dz. Urz. UE L 28 z 31.01.2020, str. 144).

Zmiany w prawie

Od marca znika Ministerstwo Sportu, będzie częścią resortu kultury

Zgodnie z opublikowanymi rozporządzeniami Rady Ministrów od 1 marca zniesiony będzie resort sportu. Utworzone zostanie Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Przekształcenie polega na włączeniu do dotychczasowego ministerstwa kultury komórek organizacyjnych oraz pracowników z dotychczasowego Ministerstwa Sportu.

Katarzyna Kubicka-Żach 26.02.2021
Senat odrzucił ustawę o służbie zagranicznej, Sejm odrzucił stanowisko Senatu

Ustawa o służbie zagranicznej do podpisu prezydenta. Sejm odrzucił stanowisko Senatu, który uznał, że regulacji nie da się poprawić. Zgodnie z nią powołany ma zostać szef służby zagranicznej dla monitorowania i nadzorowania wykorzystania środków finansowych. Zmienią się też zasady naboru kadr i struktury stopni dyplomatycznych i ograniczony zostanie dostęp do informacji dotyczących dyplomatów.

Katarzyna Kubicka-Żach 25.02.2021
Sejm przyjął zmiany dotyczące e-hulajnóg

Sejm przyjął nowelizację prawa o ruchu drogowym regulującą status e-hulajnogi i urządzeń transportu osobistego, np. e-deskorolki. Kierujący nimi będą musieli ustępować pierwszeństwa pieszym na chodnikach, nie będą mogli jechać jezdnią na której dopuszczalna prędkość jest większa niż 30 km/h. Będą też ograniczenia dla dzieci.

Krzysztof Sobczak 25.02.2021
Program Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej ma zmniejszyć liczbę wypadków

Z Krajowego Funduszu Drogowego w latach 2021-2024 rząd przeznaczy 2,5 mld zł na doświetlenie przejść, budowę chodników czy przebudowę skrzyżowań. Cel Programu Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej to poprawa bezpieczeństwa na drogach i zwiększenie ochrony pieszych.

Katarzyna Kubicka-Żach 23.02.2021
Senacki projekt przewiduje zmiany w wojewódzkich funduszach ochrony środowiska

Z własnej inicjatywy Senat przyjął projekt, zgodnie z którym zmieni się sposób powoływania organów wojewódzkich funduszy ochrony środowiska. Zdaniem projektodawców dotychczasowe regulacje budzą wątpliwości co do zgodności z przepisami Konstytucji. Projekt trafi teraz do Sejmu.

Katarzyna Kubicka-Żach 19.02.2021
Rząd wprowadza drugą cechę biometryczną do dowodów osobistych – odciski palców

Pobieranie odcisków palców odbywać się będzie podczas składania wniosku o wydanie dowodu osobistego. Zmiany w dowodach osobistych obejmą także dodanie podpisu posiadacza dokumentu. Pobieranie odcisków palców powoduje, że wniosku nie będzie można złożyć elektronicznie, tylko osobiście w urzędzie gminy.

Katarzyna Kubicka-Żach 16.02.2021