Test sprawności fizycznej funkcjonariuszy Straży Granicznej.

Dz.U.21.316
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1
z dnia 30 maja 2011 r.
w sprawie testu sprawności fizycznej funkcjonariuszy Straży Granicznej
Na podstawie art. 39c ust. 3 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 305, 1610, 2112 i 2320 oraz z 2021 r. poz. 11) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa zakres, szczegółowe warunki, tryb i terminy przeprowadzania testu sprawności fizycznej funkcjonariuszy Straży Granicznej, zwanych dalej "funkcjonariuszami", szczegółowy sposób oceniania testu, przypadki, w jakich można zwolnić funkcjonariusza z testu, oraz przełożonych właściwych w tych sprawach.
§  2. 
1.  Test sprawności fizycznej, zwany dalej "testem", składa się z:
1) części I - sprawdzającej skoczność, szybkość oraz siłę, obejmującej:
a) skok w dal z miejsca obunóż,
b) bieg po kopercie,
c) rzut piłką lekarską w przód;
2) części II - sprawdzającej gibkość oraz zręczność, obejmującej pady:
a) w przód,
b) w tył,
c) w bok,
d) w przód z przewrotem.
2.  Szczegółowe warunki wykonania ćwiczeń w ramach testu określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.
§  3. 
1.  Funkcjonariusz przystępuje do testu nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia powstania stosunku służbowego.
2.  Test przeprowadza się w następujących grupach wiekowych funkcjonariuszy:
1) I grupa wiekowa - do 24 lat;
2) II grupa wiekowa - od 25 do 29 lat;
3) III grupa wiekowa - od 30 do 34 lat;
4) IV grupa wiekowa - od 35 do 39 lat;
5) V grupa wiekowa - od 40 do 44 lat;
6) VI grupa wiekowa - od 45 do 49 lat;
7) VII grupa wiekowa - 50 lat i powyżej.
3.  Podstawą kwalifikowania funkcjonariusza do grupy wiekowej jest jego rok urodzenia.
4.  Przed przystąpieniem do testu:
1) potwierdza się tożsamość funkcjonariusza i posiadanie przez niego aktualnych badań profilaktycznych albo orzeczeń lekarskich;
2) zapoznaje się funkcjonariusza z celem i sposobem przeprowadzenia testu oraz sposobem jego oceniania.
5.  Test jest wykonywany w stroju sportowym. Wykonanie testu poprzedza kilkuminutowa rozgrzewka przeprowadzana samodzielnie przez funkcjonariusza.
§  4. 
1.  Test przeprowadza się corocznie, w okresie od września do końca października danego roku.
2.  Test może być przeprowadzany w dodatkowych terminach, w okresie od stycznia do końca lutego następnego roku.
3.  Test w terminie poprawkowym dla funkcjonariuszy, którzy nie uzyskali pozytywnej oceny z testu w terminach, o których mowa w ust. 1 i 2, przeprowadza się w marcu w roku, o którym mowa w ust. 2.
4.  Komendant Główny Straży Granicznej może podjąć decyzję o odstąpieniu od realizacji testu za dany rok lub od realizacji testu w terminach, o których mowa w ust. 1-3. Decyzja podejmowana jest w przypadkach wystąpienia zagrożenia epidemicznego, epidemii lub klęski żywiołowej.
§  5. 
1.  Ocena każdej części testu jest dokonywana odrębnie według następującej skali ocen:
1) ocena bardzo dobra (bdb.) - 5;
2) ocena dobra (db.) - 4;
3) ocena dostateczna (dst.) - 3;
4) ocena niedostateczna (ndst.) - 2.
2.  Oceny części I testu, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, dokonuje się w następujący sposób:
1) wykonanie każdego ćwiczenia jest punktowane odrębnie;
2) punktację wyników odrębnie dla mężczyzn i kobiet ustala się zgodnie z tabelami stanowiącymi załącznik nr 2 do rozporządzenia;
3) liczbę uzyskanych przez funkcjonariusza punktów za poszczególne ćwiczenia sumuje się, a otrzymany wynik przelicza się na ocenę, zgodnie z tabelą stanowiącą załącznik nr 3 do rozporządzenia;
4) niepodjęcie próby wykonania ćwiczenia oznacza nieuzyskanie punktów za to ćwiczenie.
3.  Oceny części II testu, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 2, dokonuje się w następujący sposób:
1) za każdy pad funkcjonariusz otrzymuje ocenę cząstkową:
a) bardzo dobrą (bdb.) - 5 - za wykonanie bezbłędne technicznie i z dużą dynamiką ruchu,
b) dobrą (db.) - 4 - za wykonanie poprawne technicznie, ale bez odpowiedniego tempa,
c) dostateczną (dst.) - 3 - za wykonanie z drobnymi błędami technicznymi, niezdecydowanie i bez odpowiedniego tempa,
d) niedostateczną (ndst.) - 2 - za wykonanie z rażącymi błędami technicznymi oraz w przypadku niepodjęcia próby wykonania padu;
2) ocenę końcową części II testu ustala się jako średnią arytmetyczną ocen cząstkowych.
4.  Ocenę końcową testu ustala się jako średnią arytmetyczną ocen uzyskanych z obydwu części testu, z tym że ocena niedostateczna jednej części testu powoduje uzyskanie niedostatecznej oceny końcowej testu.
5.  Oceny końcowe, o których mowa w ust. 3 pkt 2 i ust. 4, ustala się jako:
1) bardzo dobrą (bdb.) - 5 - jeżeli średnia arytmetyczna ocen wynosi więcej niż 4,50;
2) dobrą (db.) - 4 - jeżeli średnia arytmetyczna ocen wynosi od 3,51 do 4,50;
3) dostateczną (dst.) - 3 - jeżeli średnia arytmetyczna ocen wynosi od 3,00 do 3,50;
4) niedostateczną (ndst.) - 2 - jeżeli średnia arytmetyczna ocen wynosi mniej niż 3,00.
6.  O wynikach osiągniętych podczas testu i uzyskanej ocenie końcowej informuje się zainteresowanego funkcjonariusza po zakończeniu testu.
7.  Funkcjonariusza, który uzyskał niedostateczną ocenę końcową, informuje się o konieczności ponownego przystąpienia do testu w terminie poprawkowym.
§  6. 
1.  Testy przeprowadzają komisje powoływane w:
1) Komendzie Głównej Straży Granicznej, zwanej dalej "Komendą Główną", dla funkcjonariuszy pełniących służbę w Komendzie Głównej;
2) oddziałach, ośrodkach szkolenia i ośrodkach Straży Granicznej, zwanych dalej "jednostkami", dla funkcjonariuszy pełniących w nich służbę.
1a.  Komisja, o której mowa w ust. 1 pkt 1, przeprowadza test również dla:
1) funkcjonariuszy pełniących służbę w jednostkach, jeżeli wykonują oni zadania w Komendzie Głównej;
2) funkcjonariuszy Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej, zwanego dalej "BSWSG", pełniących służbę w mieście stołecznym Warszawie.
2.  Komisje, o których mowa w ust. 1 pkt 2, z wyjątkiem komisji powołanej w Nadwiślańskim Oddziale Straży Granicznej im. Powstania Warszawskiego z siedzibą w Warszawie, przeprowadzają testy również dla funkcjonariuszy pełniących służbę w Komendzie Głównej, BSWSG lub w jednostkach, jeżeli pozostają oni na zaopatrzeniu jednostki, w której test jest prowadzony lub wykonują w niej zadania.
3.  Komisje powołują:
1) kierownik komórki organizacyjnej właściwej w sprawach osobowych - w Komendzie Głównej;
2) kierownik jednostki - w jednostce.
4.  Komisja składa się co najmniej z 3 osób: przewodniczącego, osoby prowadzącej zajęcia wychowania fizycznego oraz osoby posiadającej kwalifikacje w zakresie udzielania pierwszej pomocy, co najmniej na poziomie wymaganym do uzyskania zaświadczenia potwierdzającego ukończenie szkolenia w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy.
5.  Na przewodniczącego komisji powołuje się odpowiednio: zastępcę kierownika komórki, o którym mowa w ust. 3 pkt 1, albo zastępcę kierownika jednostki.
6.  Do składu komisji, powołanej w Komendzie Głównej, osobę posiadającą kwalifikacje w zakresie udzielania pierwszej pomocy kwalifikowanej na poziomie, o którym mowa w ust. 4, wyznacza Komendant Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej im. Powstania Warszawskiego w Warszawie.
7.  Komisja może być podzielona na podkomisje, które samodzielnie prowadzą testy, pod warunkiem że w skład każdej z podkomisji wchodzić będzie osoba prowadząca zajęcia wychowania fizycznego oraz osoba posiadająca kwalifikacje w zakresie udzielania pierwszej pomocy, o których mowa w ust. 4.
8.  Terminy i miejsca przeprowadzania testu ustalają przewodniczący komisji, o czym zawiadamiają odpowiednio kierowników komórek organizacyjnych Komendy Głównej, Komendanta BSWSG, kierowników komórek organizacyjnych jednostek, a także komendantów placówek i dywizjonów Straży Granicznej.
9.  Kierownicy komórek organizacyjnych Komendy Głównej, Komendant BSWSG, kierownicy komórek organizacyjnych jednostek, a także komendanci placówek i dywizjonów Straży Granicznej zawiadamiają podległych im funkcjonariuszy o terminie i miejscu przeprowadzania testu.
§  7. 
1.  Dokumentację testu prowadzi się w formie elektronicznej.
2.  Dokumentację, o której mowa w ust. 1, prowadzą komórki organizacyjne Komendy Głównej i jednostek właściwe w sprawach osobowych.
§  8. 
1.  Funkcjonariusza można zwolnić z testu w następujących przypadkach:
1) poddania go, w roku przeprowadzania testu, sprawdzianowi oceniającemu sprawność fizyczną i uzyskania pozytywnej oceny w ramach szkolenia podstawowego, szkolenia z zakresu szkoły podoficerskiej, szkolenia z zakresu szkoły chorążych, przeszkolenia specjalistycznego do mianowania na pierwszy stopień oficerski Straży Granicznej;
2) pozostawania w dyspozycji właściwego przełożonego w sprawach osobowych;
3) przebywania na urlopie bezpłatnym;
4) przebywania na urlopie macierzyńskim, urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopie rodzicielskim lub urlopie wychowawczym;
5) oddelegowania do wykonywania zadań poza Strażą Graniczną;
6) nieobecności w służbie z powodu choroby;
7) przedłożenia zaświadczenia lekarskiego o czasowej niezdolności do uczestniczenia w zajęciach wychowania fizycznego.
2.  Przełożonymi właściwymi w sprawach zwolnienia funkcjonariuszy z testu są:
1) Komendant Główny Straży Granicznej w stosunku do:
a) Komendanta BSWSG,
b) kierowników jednostek,
c) kierowników komórek organizacyjnych Komendy Głównej,
d) funkcjonariuszy pozostających w jego dyspozycji;
1a) Komendant BSWSG w stosunku do:
a) funkcjonariuszy pełniących służbę w BSWSG,
b) funkcjonariuszy pozostających w jego dyspozycji;
2) kierownicy jednostek w stosunku do:
a) funkcjonariuszy pełniących służbę na stanowiskach służbowych w podległych im jednostkach,
b) funkcjonariuszy pozostających w ich dyspozycji;
3) kierownicy komórek organizacyjnych Komendy Głównej w stosunku do funkcjonariuszy pełniących służbę na stanowiskach służbowych w podległych im komórkach;
4) komendanci placówek i dywizjonów Straży Granicznej w stosunku do funkcjonariuszy pełniących służbę na stanowiskach służbowych w podległych im placówkach lub dywizjonach.
§  9.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia 2 .
ZAŁĄCZNIKI
ZAŁĄCZNIK Nr  1 

OPIS SZCZEGÓŁOWYCH WARUNKÓW WYKONANIA ĆWICZEŃ W RAMACH TESTU SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ

CZĘŚĆ I TESTU

ĆWICZENIE 1: Skok w dal z miejsca obunóż

Wykonujący ćwiczenie staje w odległości 50 cm od materaca na specjalnie oznaczonej linii, wykonuje zamach rękami i, odbijając się jednocześnie obiema stopami od podłoża, skacze w przód. Próbę powtarza się trzykrotnie. Oceniany jest najdłuższy skok mierzony od linii wyznaczającej miejsce odbicia do najbliższego miejsca kontaktu ciała z materacem. Pomiaru dokonuje się z dokładnością do 5 cm. W przypadku cofnięcia się po skoku próby nie zalicza się. Niezaliczenie trzech prób oznacza niezaliczenie ćwiczenia.

ĆWICZENIE 2: Bieg po kopercie

Na prostokącie o wymiarach 300 x 500 cm umieszcza się pięć chorągiewek o wysokości 150 cm (po jednej w narożnikach oraz na przecięciu przekątnych).

wzór

Wykonujący ćwiczenie startuje od chorągiewki A i biegnie kolejno w kierunku chorągiewki B, a następnie C, D, B, E oraz A. Chorągiewki A, C, D i E omija lewym barkiem, a chorągiewkę B prawym barkiem. Całą trasę pokonuje się trzykrotnie. Zabronione jest dotykanie chorągiewek w trakcie biegu. W przypadku przewrócenia chorągiewki próbę powtarza się. Kolejne przewrócenie chorągiewki powoduje niezaliczenie ćwiczenia. Pomiaru dokonuje się z dokładnością do 0,1s.

ĆWICZENIE 3: Rzut piłką lekarską w przód (mężczyźni 3 kg, kobiety 2 kg)

Wykonujący ćwiczenie staje przed linią wyznaczającą początek strefy rzutu i przyjmuje pozycję wyprostowaną, w lekkim rozkroku ze stopami ustawionymi równolegle. Następnie, trzymając piłkę oburącz nad głową, wykonuje skłon w tył i przez szybki wyprost wyrzuca piłkę oburącz ponad głową w przód. Po rzucie nie wolno przekraczać linii wyznaczającej początek strefy rzutu ani oderwać stopy od podłoża. Wykonywane są trzy próby. Oceniany jest rzut na największą odległość. Pomiaru dokonuje się z dokładnością do 5 cm. W przypadku przekroczenia linii wyznaczającej początek strefy rzutu lub oderwania stopy od podłoża próby nie zalicza się. Niezaliczenie trzech prób oznacza niezaliczenie ćwiczenia.

CZĘŚĆ II TESTU

1. Pad w przód

Wykonuje się z postawy stojąc, przez skok lotny w przód na przedramiona i dłonie ułożone na wysokości klatki piersiowej; nogi w szerokim rozkroku należy wesprzeć na palcach stóp, a tułów na przedramionach. Żadna inna część ciała nie może dotykać podłoża.

2. Pad w tył

Wykonuje się z postawy stojąc, przez ugięcie kolan z jednoczesnym wymachem rąk w przód w górę, następnie siad na pośladkach, przetoczenie w tył aż do zetknięcia się pleców z podłożem, z równoczesnym uderzeniem dłoni wraz z całą powierzchnią rąk o podłoże pod kątem ok. 45° w stosunku do linii ciała; brodę należy przyciągnąć do klatki piersiowej, chroniąc głowę przed uderzeniem o podłoże. Pad w tył można łączyć z przewrotem w tył przez bark, skłaniając głowę w stronę barku przeciwnego.

3. Pad w bok

Wykonuje się z postawy stojąc, przez wykrok nogą np. lewą oraz wymach wyprostowanej nogi prawej w przód z jednoczesnym ugięciem nogi wykrocznej w kolanie i przeniesieniem prawej ręki w przód na lewą stronę ciała. Pad na prawy bok amortyzuje się przez siad na prawym pośladku, a także silne i szybkie uderzenie prawą ręką o podłoże pod kątem ok. 45° (w momencie kontaktu pleców z podłożem); obie nogi należy unieść w górę, lewa ręka spoczywa na brzuchu, brodę należy przyciągnąć do klatki piersiowej. Pad wykonuje się na bok, nie na całe plecy! Analogicznie wykonuje się pad na lewy bok.

4. Pad w przód z przewrotem

Wykonuje się z postawy stojąc, przez skłon tułowia w przód z jednoczesnym wykrokiem nogi prawej i uniesieniem prawej ręki, następnie prawą rękę należy ułożyć na podłożu, małym palcem naprzeciw dużego palucha prawej stopy. Lewą rękę oprzeć na podłożu palcami ku środkowi ciała. Ręce ugiąć w łokciach, brodę przyciągnąć do lewego barku i z tej pozycji wykonać przetoczenie od prawego przedramienia przez prawy łokieć, bark, ukośnie przez plecy do lewego biodra, uderzając lewą ręką o podłoże pod kątem ok. 45°. Pad należy zakończyć leżeniem na lewym boku (tak jak przy padzie w bok - nogi nie powinny uderzać o siebie). Do postawy stojącej należy przejść przez odepchnięcie lewą ręką od podłoża i podkurczenie nóg. Analogicznie wykonuje się pad przez lewy bark.

ZAŁĄCZNIK Nr  2 

TABELE PUNKTACJI WYNIKÓW TESTU SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ

Tabela nr 1 - Funkcjonariusze mężczyźni
LICZBA PUNKTÓW SKOK W DAL

cm

BIEG KOPERTA

s

RZUT PIŁKĄ

cm

LICZBA PUNKTÓW SKOK W DAL

cm

BIEG KOPERTA

s

RZUT PIŁKĄ

cm

1 2 3 4 1 2 3 4
80 285 20,0 1300 49 223 26,2 835
79 283 20,2 1285 48 221 26,4 820
78 281 20,4 1270 47 219 26,6 805
77 279 20,6 1255 46 217 26,8 790
76 277 20,8 1240 45 215 27,0 775
75 275 21,0 1225 44 213 27,2 760
74 273 21,2 1210 43 211 27,4 745
73 271 21,4 1195 42 209 27,6 730
72 269 21,6 1180 41 207 27,8 715
71 267 21,8 1165 40 205 28,0 700
70 265 22,0 1150 39 203 28,2 685
69 263 22,2 1135 38 201 28,4 670
68 261 22,4 1120 37 199 28,6 655
67 259 22,6 1105 36 197 28,8 640
66 257 22,8 1090 35 195 29,0 625
65 255 23,0 1075 34 193 29,2 610
64 253 23,2 1060 33 191 29,4 595
63 251 23,4 1045 32 189 29,6 580
62 249 23,6 1030 31 187 29,8 565
61 247 23,8 1015 30 185 30,0 550
60 245 24,0 1000 29 183 30,2 535
59 243 24,2 985 28 181 30,4 520
58 241 24,4 970 27 179 30,6 505
57 239 24,6 955 26 177 30,8 490
56 237 24,8 940 25 175 31,1 475
55 235 25,0 925 24 173 31,4 460
54 233 25,2 910 23 171 31,7 445
53 231 25,4 895 22 169 32,0 430
52 229 25,6 880 21 167 32,3 415
51 227 25,8 865 20 165 32,6 400
50 225 26,0 850

Tabela nr 2 - Funkcjonariusze kobiety

LICZBA PUNKTÓW SKOK W DAL

cm

BIEG KOPERTA

s

RZUT PIŁKĄ

cm

LICZBA PUNKTÓW SKOK W DAL

cm

BIEG KOPERTA

s

RZUT PIŁKĄ

cm

1 2 3 4 1 2 3 4
80 225 22,2 890 49 163 29,9 580
79 223 22,4 880 48 161 30,2 570
78 221 22,6 870 47 159 30,5 560
77 219 22,8 860 46 157 30,7 550
76 217 23,0 850 45 155 31,0 540
75 215 23,2 840 44 153 31,2 530
74 213 23,5 830 43 151 31,5 520
73 211 23,7 820 42 149 31,8 510
72 209 24,0 810 41 147 32,2 500
71 207 24,2 800 40 145 32,4 490
70 205 24,5 790 39 143 32,7 480
69 203 24,8 780 38 141 32,9 470
68 201 25,0 770 37 139 33,2 460
67 199 25,3 760 36 137 33,5 450
66 197 25,5 750 35 135 33,7 440
65 195 25,8 740 34 133 34,0 430
64 193 26,0 730 33 131 34,2 420
63 191 26,3 720 32 129 34,5 410
62 189 26,6 710 31 127 34,7 400
61 187 26,8 700 30 125 35,0 390
60 185 27,1 690 29 123 35,3 380
59 183 27,3 680 28 121 35,6 370
58 181 27,6 670 27 117 35,9 360
57 179 27,8 660 26 114 36,2 350
56 177 28,1 650 25 111 36,5 340
55 175 28,3 640 24 108 36,8 330
54 173 28,6 630 23 105 37,1 320
53 171 28,8 620 22 102 37,4 310
52 169 29,1 610 21 99 37,7 300
51 167 29,4 600 20 96 38,0 290
50 165 29,6 590
ZAŁĄCZNIK Nr  3 

TABELA PRZELICZEŃ PUNKTÓW UZYSKANYCH W CZĘŚCI I TESTU SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ NA OCENY

OCENY GRUPY WIEKOWE
I II III IV V VI VII
do 24 lat 25-29 lat 30-34 lat 35-39 lat 40-44 lat 45-49 lat 50 lat i powyżej
ndst. 140 i mniej 135 i mniej 125 i mniej 109 i mniej 97 i mniej 82 i mniej 68 i mniej
dst. 141-179 136-174 126-164 110-154 98-141 83-131 69-117
db. 180-209 175-204 165-194 155-184 142-171 132-161 118-147
bdb. 210 i powyżej 205 i powyżej 195 i powyżej 185 i powyżej 172 i powyżej 162 i powyżej 148 i powyżej
1 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej –§ 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 2264).
2 Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 17 czerwca 2011 r.

Zmiany w prawie

Od marca znika Ministerstwo Sportu, będzie częścią resortu kultury

Zgodnie z opublikowanymi rozporządzeniami Rady Ministrów od 1 marca zniesiony będzie resort sportu. Utworzone zostanie Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Przekształcenie polega na włączeniu do dotychczasowego ministerstwa kultury komórek organizacyjnych oraz pracowników z dotychczasowego Ministerstwa Sportu.

Katarzyna Kubicka-Żach 26.02.2021
Senat odrzucił ustawę o służbie zagranicznej, Sejm odrzucił stanowisko Senatu

Ustawa o służbie zagranicznej do podpisu prezydenta. Sejm odrzucił stanowisko Senatu, który uznał, że regulacji nie da się poprawić. Zgodnie z nią powołany ma zostać szef służby zagranicznej dla monitorowania i nadzorowania wykorzystania środków finansowych. Zmienią się też zasady naboru kadr i struktury stopni dyplomatycznych i ograniczony zostanie dostęp do informacji dotyczących dyplomatów.

Katarzyna Kubicka-Żach 25.02.2021
Sejm przyjął zmiany dotyczące e-hulajnóg

Sejm przyjął nowelizację prawa o ruchu drogowym regulującą status e-hulajnogi i urządzeń transportu osobistego, np. e-deskorolki. Kierujący nimi będą musieli ustępować pierwszeństwa pieszym na chodnikach, nie będą mogli jechać jezdnią na której dopuszczalna prędkość jest większa niż 30 km/h. Będą też ograniczenia dla dzieci.

Krzysztof Sobczak 25.02.2021
Program Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej ma zmniejszyć liczbę wypadków

Z Krajowego Funduszu Drogowego w latach 2021-2024 rząd przeznaczy 2,5 mld zł na doświetlenie przejść, budowę chodników czy przebudowę skrzyżowań. Cel Programu Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej to poprawa bezpieczeństwa na drogach i zwiększenie ochrony pieszych.

Katarzyna Kubicka-Żach 23.02.2021
Senacki projekt przewiduje zmiany w wojewódzkich funduszach ochrony środowiska

Z własnej inicjatywy Senat przyjął projekt, zgodnie z którym zmieni się sposób powoływania organów wojewódzkich funduszy ochrony środowiska. Zdaniem projektodawców dotychczasowe regulacje budzą wątpliwości co do zgodności z przepisami Konstytucji. Projekt trafi teraz do Sejmu.

Katarzyna Kubicka-Żach 19.02.2021
Rząd wprowadza drugą cechę biometryczną do dowodów osobistych – odciski palców

Pobieranie odcisków palców odbywać się będzie podczas składania wniosku o wydanie dowodu osobistego. Zmiany w dowodach osobistych obejmą także dodanie podpisu posiadacza dokumentu. Pobieranie odcisków palców powoduje, że wniosku nie będzie można złożyć elektronicznie, tylko osobiście w urzędzie gminy.

Katarzyna Kubicka-Żach 16.02.2021