Specjalny obszar ochrony siedlisk Pomlewo (PLH220092).

Dz.U.2021.311
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA 1
z dnia 4 lutego 2021 r.
w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Pomlewo (PLH220092)
Na podstawie art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55, 471 i 1378) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1.  Wyznacza się specjalny obszar ochrony siedlisk Pomlewo (PLH220092 2 ), obejmujący obszar 177,41 ha, położony w województwie pomorskim.
2.  Granica obszaru, o którym mowa w ust. 1, w postaci wykazu współrzędnych punktów załamania granicy, jest określona w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
§  2.  Mapa obszaru, o którym mowa w § 1, jest określona w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
§  3.  Obszar, o którym mowa w § 1, wyznacza się w celu:
1) trwałej ochrony:
a) siedlisk przyrodniczych,
b) populacji zagrożonych wyginięciem gatunków zwierząt innych niż ptaki lub
2) odtworzenia właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych lub właściwego stanu ochrony gatunków, o których mowa w pkt 1 lit. b

- w stosunku do przedmiotów ochrony.

§  4.  Przedmiotem ochrony na obszarze, o którym mowa w § 1, są:
1) siedliska przyrodnicze określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia;
2) gatunki zwierząt innych niż ptaki, określone w załączniku nr 4 do rozporządzenia, oraz ich siedliska.
§  5.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
ZAŁĄCZNIKI
ZAŁĄCZNIK Nr  1

GRANICA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK POMLEWO (PLH220092)

Numer punktu załamania granicy Współrzędne punktów załamania granicy (PL-1992) 3
X Y
1 2 3
1 707649,81 460906,12
2 707482,02 461027,79
3 707486,93 461041,53
4 707492,32 461060,66
5 707493,79 461070,47
6 707569,84 461266,23
7 707572,78 461275,45
8 707579,16 461291,15
9 707585,05 461309,30
10 707589,95 461328,44
11 707589,95 461346,59
12 707592,41 461529,58
13 707593,39 461551,66
14 707584,07 461578,64
15 707567,39 461615,44
16 707557,08 461653,46
17 707557,08 461705,96
18 707559,54 461755,02
19 707551,20 461806,04
20 707544,33 461883,56
21 707540,40 461892,39
22 707516,85 461869,82
23 707496,74 461847,74
24 707475,15 461834,00
25 707438,36 461824,68
26 707418,24 461820,76
27 707389,30 461820,76
28 707368,20 461825,17
29 707348,57 461822,23
30 707333,86 461809,47
31 707322,57 461792,79
32 707296,57 461777,09
33 707268,12 461754,04
34 707243,59 461736,37
35 707188,64 461703,50
36 707167,05 461689,77
37 707133,69 461678,48
38 707061,57 461660,33
39 706982,09 461641,20
40 706951,67 461628,93
41 706927,64 461621,08
42 706853,06 461604,40
43 706802,53 461590,32
44 706783,40 461577,56
45 706752,00 461548,62
46 706730,41 461522,13
47 706716,18 461498,58
48 706694,11 461445,59
49 706671,54 461398,44
50 706648,97 461357,72
51 706630,33 461324,85
52 706533,19 461321,42
53 706486,58 461317,49
54 706418,39 461289,04
55 706369,82 461271,87
56 706309,96 461253,22
57 706277,58 461247,83
58 706210,37 461242,43
59 706156,89 461240,96
60 706131,87 461231,64
61 706105,87 461214,96
62 706059,26 461170,31
63 706019,03 461125,96
64 705992,05 461096,04
65 705905,70 461012,63
66 705880,19 460989,03
67 705866,94 460974,32
68 705852,23 460962,05
69 705845,85 460951,75
70 705826,22 460921,33
71 705763,92 460795,73
72 705733,99 460731,42
73 705684,93 460640,65
74 705645,68 460565,54
75 705596,13 460503,73
76 705577,98 460484,59
77 705566,20 460469,87
78 705560,32 460452,56
79 705622,62 460455,01
80 705666,29 460459,42
81 705711,42 460471,20
82 705777,16 460490,33
83 705841,92 460507,01
84 705911,10 460520,26
85 705987,14 460533,02
86 706086,25 460542,83
87 706148,06 460552,64
88 706277,09 460573,25
89 706376,19 460588,94
90 706485,60 460601,70
91 706514,05 460588,94
92 706577,34 460564,90
93 706614,63 460554,60
94 706702,45 460531,05
95 706818,72 460500,44
96 706909,48 460480,82
97 706947,75 460468,55
98 707017,42 460441,08
99 707053,72 460423,90
100 707073,84 460408,21
101 707096,40 460385,64
102 707119,46 460373,86
103 707150,37 460373,37
104 707191,09 460381,22
105 707229,36 460409,68
106 707248,98 460432,74
107 707276,46 460431,26
108 707340,23 460429,79
109 707433,45 460446,47
110 707457,49 460454,32
111 707509,98 460488,17
112 707544,33 460499,46
113 707590,93 460498,48
114 707620,37 460493,57
115 707655,69 460478,85
116 707709,17 460452,85
117 707714,08 460482,29
118 707718,49 460527,91
119 707726,34 460629,96
120 707731,25 460671,17
121 707740,08 460715,32
122 707745,97 460744,76
123 707745,48 460767,72
124 707736,15 460787,35
125 707692,00 460843,77
126 707658,15 460896,26
127 707649,81 460906,12
ZAŁĄCZNIK Nr  2

MAPA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK POMLEWO (PLH220092)

ZAŁĄCZNIK Nr  3

SIEDLISKA PRZYRODNICZE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK POMLEWO (PLH220092)

Lp. Kod 4 Nazwa
1 3150 Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion
2 6230 Górskie i niżowe murawy bliźniczkowe (Nardion - płaty bogate florystycznie)
3 7140 Torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea)
4 9110 Kwaśne buczyny (Luzulo-Fagetum)
ZAŁĄCZNIK Nr  4

GATUNKI ZWIERZĄT INNYCH NIŻ PTAKI, BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK POMLEWO (PLH220092)

Lp. Nazwa polska Nazwa naukowa Populacja objęta ochroną
1 strzebla błotna Phoxinus (= Eupallasella) percnurus osiadła
1 Minister Klimatu i Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. poz. 1720 i 2004).
2 Kod obszaru został określony zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2020/97 z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia trzynastego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowaną jako dokument nr C(2019) 8586) (Dz. Urz. UE L 28 z 31.01.2020, str. 144).
3 Układ współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992 jest jednym z układów tworzących państwowy system odniesień przestrzennych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 5art. 3 ust. 5ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 2052).
4 Kody siedlisk są zgodne z rozporzrozporząądzeniemdzeniemMinistra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1713).

Zmiany w prawie

Rząd wzmacnia udział młodzieży w życiu publicznym, więcej zadań młodzieżowych rad

Wzmocnienie młodzieżowych rad i sejmików to cel rządowego projektu zmian w ustawach samorządowych. Ułatwienie powoływania i funkcjonowania takich organów ma być szansą dla młodzieży na zdobycie doświadczeń w aktywności publicznej i społecznej.

Katarzyna Kubicka-Żach 02.03.2021
Ustawa o służbie zagranicznej podpisana przez prezydenta

Ustawa o służbie zagranicznej została podpisana przez prezydenta. Zgodnie z nią powołany ma być szef służby zagranicznej dla monitorowania i nadzorowania wykorzystania środków finansowych. Zmienią się też zasady naboru kadr i struktury stopni dyplomatycznych oraz ograniczony zostanie dostęp do informacji dotyczących dyplomatów.

Katarzyna Kubicka-Żach 02.03.2021
Nowe etykiety energetyczne na sprzęcie AGD już obowiązują

Od 1 marca zaczynają obowiązywać przepisy nakazujące stosować nowe etykiety energetyczne informujące m.in. o zużyciu energii przez lodówkę, pralkę czy telewizor. Znikają klasy A+++, A++, A+, pojawią się natomiast nowe piktogramy informujące o klasie energetycznej kupowanego sprzętu.

Krzysztof Sobczak 01.03.2021
Od marca znika Ministerstwo Sportu, będzie częścią resortu kultury

Zgodnie z opublikowanymi rozporządzeniami Rady Ministrów od 1 marca zniesiony będzie resort sportu. Utworzone zostanie Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Przekształcenie polega na włączeniu do dotychczasowego ministerstwa kultury komórek organizacyjnych oraz pracowników z dotychczasowego Ministerstwa Sportu.

Katarzyna Kubicka-Żach 26.02.2021
Sejm przyjął zmiany dotyczące e-hulajnóg

Sejm przyjął nowelizację prawa o ruchu drogowym regulującą status e-hulajnogi i urządzeń transportu osobistego, np. e-deskorolki. Kierujący nimi będą musieli ustępować pierwszeństwa pieszym na chodnikach, nie będą mogli jechać jezdnią na której dopuszczalna prędkość jest większa niż 30 km/h. Będą też ograniczenia dla dzieci.

Krzysztof Sobczak 25.02.2021
Program Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej ma zmniejszyć liczbę wypadków

Z Krajowego Funduszu Drogowego w latach 2021-2024 rząd przeznaczy 2,5 mld zł na doświetlenie przejść, budowę chodników czy przebudowę skrzyżowań. Cel Programu Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej to poprawa bezpieczeństwa na drogach i zwiększenie ochrony pieszych.

Katarzyna Kubicka-Żach 23.02.2021