Zmiana rozporządzenia w sprawie przekazywania Narodowemu Bankowi Polskiemu danych niezbędnych do sporządzania bilansu płatniczego oraz międzynarodowej pozycji inwestycyjnej.

Dz.U.2021.250
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW, FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ 1
z dnia 3 lutego 2021 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazywania Narodowemu Bankowi Polskiemu danych niezbędnych do sporządzania bilansu płatniczego oraz międzynarodowej pozycji inwestycyjnej
Na podstawie art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. - Prawo dewizowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1708) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie przekazywania Narodowemu Bankowi Polskiemu danych niezbędnych do sporządzania bilansu płatniczego oraz międzynarodowej pozycji inwestycyjnej (Dz. U. poz. 1548) w załączniku nr 5:
1) w formularzu PZ-UDZ objaśnienia otrzymują brzmienie:

"W formularzu tym należy wykazać dane dotyczące:

* udziałów nierezydentów w kapitale podmiotu sprawozdawczego, z wyłączeniem akcji;

* w przypadku oddziałów bez wydzielonych funduszy wypracowany i niewypłacony zysk lub poniesioną stratę.

Do udziałów kapitałowych nierezydentów zalicza się m.in. udziały nierezydentów w krajowych spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością, kapitały zainwestowane przez nierezydentów w krajowe spółki osobowe, wydzielone fundusze oddziałów zagranicznych przedsiębiorstw mających siedzibę w Rzeczypospolitej Polskiej oraz ich zatrzymany zysk lub poniesione straty. W przypadku oddziałów bez wydzielonych funduszy wypracowany i niewypłacony zysk lub poniesioną stratę.

W formularzu tym nie należy wykazywać danych dotyczących udziałowych papierów wartościowych. Akcje wyemi-towane przez podmiot sprawozdawczy, które nie posiadają kodu ISIN, wyemitowane poza lub na terytorium Rzeczy-pospolitej Polskiej, znajdujące się w posiadaniu nierezydentów, należy wykazywać w formularzu PW-PAN.

Objaśnienia i informacje dodatkowe dotyczące m.in. struktury i formatu danych przekazywanych w ramach sprawozdawczości są udostępniane na stronie internetowej Narodowego Banku Polskiego oraz portalu sprawozdawczym sprawozdawczosc.nbp.pl.";

2) w formularzu PW-PAN objaśnienia otrzymują brzmienie:

"W formularzu tym należy wykazać dane dotyczące akcji, które nie posiadają kodu ISIN, wyemitowanych przez podmiot sprawozdawczy poza lub na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, znajdujących się w posiadaniu nierezydentów.

Objaśnienia i informacje dodatkowe dotyczące m.in. struktury i formatu danych przekazywanych w ramach sprawozdawczości są udostępniane na stronie internetowej Narodowego Banku Polskiego oraz portalu sprawozdawczym sprawozdawczosc.nbp.pl.".

§  2.  Przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, mają zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań miesięcznych sporządzanych za marzec 2021 r. oraz sprawozdań kwartalnych sporządzanych za pierwszy kwartał 2021 r.
§  3.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
1 Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej (Dz. U. poz. 1719).

Zmiany w prawie

Sejm rozpoczął prace nad projektem o e-hulajnogach

W środę w Sejmie odbyło się pierwsze czytanie projektu nowelizacji prawa o ruchu drogowym regulującego status e-hulajnogi i urządzeń transportu osobistego, np. e-deskorolki. Kierujący nimi będą musieli ustępować pierwszeństwa pieszym na chodnikach, nie będą mogli jechać jezdnią na której dopuszczalna prędkość jest większa niż 30 km/h. Będą też ograniczenia dla dzieci.

Krzysztof Sobczak 24.02.2021
Program Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej ma zmniejszyć liczbę wypadków

Z Krajowego Funduszu Drogowego w latach 2021-2024 rząd przeznaczy 2,5 mld zł na doświetlenie przejść, budowę chodników czy przebudowę skrzyżowań. Cel Programu Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej to poprawa bezpieczeństwa na drogach i zwiększenie ochrony pieszych.

Katarzyna Kubicka-Żach 23.02.2021
Senacki projekt przewiduje zmiany w wojewódzkich funduszach ochrony środowiska

Z własnej inicjatywy Senat przyjął projekt, zgodnie z którym zmieni się sposób powoływania organów wojewódzkich funduszy ochrony środowiska. Zdaniem projektodawców dotychczasowe regulacje budzą wątpliwości co do zgodności z przepisami Konstytucji. Projekt trafi teraz do Sejmu.

Katarzyna Kubicka-Żach 19.02.2021
Senat odrzucił ustawę o służbie zagranicznej

Senatorowie odrzucili ustawę o służbie zagranicznej, zgodnie z którą powołany ma zostać szef służby zagranicznej dla monitorowania i nadzorowania wykorzystania środków finansowych. Ustawa zmienia też zasady naboru kadr i struktury stopni dyplomatycznych. Według Senatu ustawy nie da się poprawić. Ustawa wróci teraz do Sejmu.

Katarzyna Kubicka-Żach 19.02.2021
Rząd wprowadza drugą cechę biometryczną do dowodów osobistych – odciski palców

Pobieranie odcisków palców odbywać się będzie podczas składania wniosku o wydanie dowodu osobistego. Zmiany w dowodach osobistych obejmą także dodanie podpisu posiadacza dokumentu. Pobieranie odcisków palców powoduje, że wniosku nie będzie można złożyć elektronicznie, tylko osobiście w urzędzie gminy.

Katarzyna Kubicka-Żach 16.02.2021
Rząd wprowadza zmiany w Karcie Dużej Rodziny

Rada Ministrów chce zwiększyć udogodnienia dla rodzin wielodzietnych w ramach Karty Dużej Rodziny. Aplikacja mObywatel ma umożliwić pobranie Karty w wersji elektronicznej. Zwiększono też kwoty przysługujące gminom za rozpatrywanie wniosków dotyczących Karty.

Katarzyna Kubicka-Żach 16.02.2021
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2021.250

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Zmiana rozporządzenia w sprawie przekazywania Narodowemu Bankowi Polskiemu danych niezbędnych do sporządzania bilansu płatniczego oraz międzynarodowej pozycji inwestycyjnej.
Data aktu: 03/02/2021
Data ogłoszenia: 05/02/2021
Data wejścia w życie: 20/02/2021