Zasady współpracy prawnej w sprawach karnych między Rzecząpospolitą Polską i terytorium, do którego stosuje się prawo karne należące do właściwości Ministra Sprawiedliwości Tajwanu.

Dz.U.2021.230
USTAWA
z dnia 16 grudnia 2020 r.
o zasadach współpracy prawnej w sprawach karnych między Rzecząpospolitą Polską i terytorium, do którego stosuje się prawo karne należące do właściwości Ministra Sprawiedliwości Tajwanu
Art.  1. 

Zasady współpracy prawnej w sprawach karnych między Rzecząpospolitą Polską i terytorium, do którego stosuje się prawo karne należące do właściwości Ministra Sprawiedliwości Tajwanu, określa Porozumienie między Biurem Polskim w Tajpej a Biurem Przedstawicielskim Tajpej w Polsce o współpracy prawnej w sprawach karnych, podpisane w Tajpej dnia 17 czerwca 2019 r., zwane dalej "Porozumieniem", które stanowi załącznik do ustawy.

Art.  2. 
1.  Ilekroć w przepisach odrębnych jest mowa o umowie międzynarodowej, której Rzeczpospolita Polska jest stroną, należy przez to rozumieć również Porozumienie.
2.  Ilekroć w przepisach prawa o postępowaniu w sprawach karnych ze stosunków międzynarodowych i odpowiedzialności za przestępstwa popełnione za granicą jest mowa o państwie obcym lub innym państwie, należy przez to rozumieć również terytorium, do którego stosuje się prawo karne należące do właściwości Ministra Sprawiedliwości Tajwanu.
Art.  3. 

Minister Sprawiedliwości podaje do publicznej wiadomości, w drodze obwieszczenia ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", informację o dacie wejścia w życie Porozumienia.

Art.  4. 
1.  Zasady, o których mowa w art. 1, stosuje się pod warunkiem stosowania Porozumienia na terytorium, do którego stosuje się prawo karne należące do właściwości Ministra Sprawiedliwości Tajwanu.
2.  Minister Sprawiedliwości podaje do publicznej wiadomości, w drodze obwieszczenia ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", informację w przedmiocie stosowania Porozumienia na terytorium, do którego stosuje się prawo karne należące do właściwości Ministra Sprawiedliwości Tajwanu.
Art.  5. 

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

POROZUMIENIE MIĘDZY BIUREM POLSKIM W TAJPEJ A BIUREM PRZEDSTAWICIELSKIM TAJPEJ W POLSCE O WSPÓŁPRACY PRAWNEJ W SPRAWACH KARNYCH

Biuro Polskie w Tajpej i Biuro Przedstawicielskie Tajpej w Polsce, dążąc do usprawnienia współpracy prawnej w sprawach karnych opartej na zasadach wzajemnego szacunku, poszanowania praw człowieka i rządów prawa, uzgodniły co następuje:
Artykuł  1.

Postanowienia ogólne

1.  Niniejsze Porozumienie reguluje zasady i tryb współpracy prawnej w sprawach karnych w zakresie wzajemnej pomocy prawnej, ekstradycji, przekazywania osób skazanych, udzielania informacji o prawie i praktyce jego stosowania oraz udzielania informacji dotyczących ścigania i zapobiegania przestępstwom.
2.  Biuro Polskie w Tajpej i Biuro Przedstawicielskie Tajpej w Polsce poinformują się o nazwie lub nazwach Organu Centralnego lub Organów Centralnych odpowiedzialnych za wykonywanie zadań wskazanych w niniejszym Porozumieniu a także o zmianie nazwy lub danych kontaktowych tych Organów Centralnych.
3.  Niniejsze Porozumienie nie narusza zobowiązań Polski wynikających z członkostwa w Unii Europejskiej.
Artykuł  2.

Zakres zastosowania

1.  Niniejsze Porozumienie ma zastosowanie w sprawach należących do właściwości sądów i Prokuratury.
2.  Niniejsze Porozumienie nie uprawnia żadnego podmiotu prywatnego lub osoby fizycznej do uzyskania, nie dopuszczenia lub wyłączenia przeprowadzenia jakiegokolwiek dowodu albo przeciwdziałania wykonaniu wniosku.
Artykuł  3.

Wzajemna pomoc prawna

1.  Organy Centralne będą dążyć do tego, by zapewnić sprawną współpracę sądów i Prokuratur w zakresie wzajemnej pomocy prawnej, zgodnie z mającym zastosowanie prawem krajowym i niniejszym Porozumieniem, w związku z dochodzeniem, ściganiem lub postępowaniem sądowym.
2.  Wzajemna pomoc prawna będzie obejmować w szczególności przesyłanie wniosków o:
(a) odbieranie zeznań lub oświadczeń od osób; organy wyznaczone przez Wezwany Organ Centralny zezwolą na obecność osób wskazanych we wniosku podczas jego wykonywania i zadawanie pytań osobie składającej zeznanie lub oświadczenie oraz na sporządzanie protokołu lub dosłownego zapisu przebiegu czynności, na zasadach określonych przez organy wyznaczone przez Wezwany Organ Centralny,
(b) przepis ustępu 2 (a) niniejszego artykułu będzie stosowany w celu upoważnienia organów wyznaczonych przez Wzywający Organ Centralny do odbierania w formie wideokonferencji zeznań lub oświadczeń od osoby znajdującej się na terytorium na które skierowano wezwanie,
(c) dostarczanie dokumentów, zapisów i dowodów rzeczowych,
(d) ustalanie miejsca pobytu lub tożsamości osób,
(e) doręczanie dokumentów,
(f) wykonywanie wniosków o przeszukanie i zatrzymanie rzeczy,
(g) oględziny rzeczy i miejsc,
(h) pomoc w postępowaniach związanych z zamrażaniem lub przepadkiem aktywów.
Artykuł  4.

Ekstradycja

Organy Centralne będą udzielać sobie możliwie najszerszej pomocy w zakresie ekstradycji, zgodnie z mającym zastosowanie prawem krajowym i niniejszym Porozumieniem, dążąc do tego, by wydawanie osób ściganych za popełnienie przestępstwa, w celu przeprowadzenia postępowania karnego, zapobiegało ich bezkarności.

Artykuł  5.

Przekazywanie osób skazanych

Organy Centralne będą udzielać sobie możliwie najszerszej pomocy w zakresie przekazywania skazanych, zgodnie z mającym zastosowanie prawem krajowym i niniejszym Porozumieniem, dążąc do ułatwienia resocjalizacji w ich własnym społeczeństwie osób, które zostały pozbawione wolności na skutek popełnienia przez nie przestępstwa.

Artykuł  6.

Udzielanie informacji o prawie i praktyce jego stosowania

Organy Centralne będą udzielać sobie, na wniosek, zgodnie z mającym zastosowanie prawem krajowym i niniejszym Porozumieniem, informacji o przepisach prawnych, które obowiązują lub obowiązywały na ich terytoriach, jak również o praktyce ich stosowania.

Artykuł  7.

Udzielanie informacji dotyczących ścigania i zapobiegania przestępstwom

Organy Centralne mogą przekazywać sobie, zgodnie z mającym zastosowanie prawem krajowym i niniejszym Porozumieniem, informacje niezbędne do ścigania i zapobiegania przestępstwom, w tym przestępstwom o charakterze terrorystycznym.

Artykuł  8.

Przekazywanie wniosków

1.  Wnioski w sprawach objętych niniejszym Porozumieniem będą przekazywane bezpośrednio między Organami Centralnymi.
2.  Przed przekazaniem wniosku Organy Centralne rozważą, czy jego wykonanie nie naruszałoby praw człowieka, suwerenności, bezpieczeństwa, podstawowych zasad porządku prawnego lub innego ważnego interesu terytorium, na które go skierowano; w przypadku Polski przez taki interes należy rozumieć także zobowiązania wynikające z jej członkostwa w Unii Europejskiej.
3.  Przed przekazaniem wniosku Organy Centralne rozważą, czy wniosek spełnia wymogi określone przez drugi Organ Centralny.
Artykuł  9.

Języki

Organy Centralne we wzajemnej korespondencji dotyczącej spraw objętych niniejszym Porozumieniem będą używać własnych języków urzędowych załączając tłumaczenie na język angielski.

Artykuł  10.

Konsultacje

Organy Centralne będą konsultować się we wzajemnie uzgodnionych terminach, aby promować jak najbardziej efektywną współpracę w obszarach objętych niniejszym Porozumieniem, a także w celu wypracowania ulepszonych środków praktycznych usprawniających tę współpracę.

Artykuł  11.

Wykonywanie wniosków

1.  Organy Centralne uczynią wszystko, co możliwe w celu niezwłocznego wykonania wniosku.
2.  Każdy z Organów Centralnych niezwłocznie poinformuje drugi Organ Centralny o wyniku postępowania w przedmiocie wykonania wniosku, w tym o odmowie jego wykonania oraz o przyczynie odmowy, a także udzieli odpowiedzi na zapytania drugiego Organu Centralnego w przedmiocie wykonywania wniosku.
3.  Organ Centralny do którego skierowano wniosek o wzajemną pomoc prawną uczyni zadość życzeniu drugiego Organu Centralnego, aby przy jego wykonywaniu zastosowano szczególny tryb postępowania lub szczególną formę, chyba że jest to sprzeczne z prawem obowiązującym na terytorium na które skierowano wniosek.
Artykuł  12.

Ochrona danych osobowych

Dane osobowe przekazywane w sprawach objętych niniejszym Porozumieniem będą chronione zgodnie z mającym zastosowanie prawem Polski, Tajwanu i Unii Europejskiej.

Artykuł  13.

Kontakty robocze

Każdy z Organów Centralnych przygotuje listę osób upoważnionych do kontaktów roboczych w sprawach objętych niniejszym Porozumieniem obejmującą zakres ich kompetencji i przekaże ją drugiemu Organowi Centralnemu. Organy Centralne będą się informować o zmianie tych danych.

Artykuł  14.

Stosunek do innych instrumentów

Pomoc i procedury przewidziane w niniejszym Porozumieniu nie stanowią przeszkody do udzielenia pomocy drugiemu Organowi Centralnemu lub Organom Centralnym na podstawie innych mających zastosowanie porozumień prawa krajowego lub międzynarodowego, na zasadzie wzajemności lub na podstawie jakiegokolwiek mającego zastosowanie uzgodnienia lub praktyki.

Artykuł  15.

Zakres czasowy

Niniejsze Porozumienie będzie mieć zastosowanie do wszelkich wniosków złożonych po jego wejściu w życie, nawet jeśli odnośne przestępstwa popełniono przed jego wejściem w życie lub wyrok w sprawie osoby skazanej podlegającej przekazaniu zapadł przed jego wejściem w życie.

Artykuł  16.

Wejście w życie

Biuro Polskie w Tajpej i Biuro Przedstawicielskie Tajpej w Polsce zawiadomią się na piśmie o ukończeniu procedur wewnętrznych niezbędnych do wdrożenia niniejszego Porozumienia na ich terytoriach. Porozumienie wejdzie w życie z dniem otrzymania późniejszego z zawiadomień.

Artykuł  17.

Zmiana

Niniejsze Porozumienie może zostać zmienione za zgodą Biura Polskiego w Tajpej i Biura Przedstawicielskiego Tajpej w Polsce. Zmiany wejdą w życie zgodnie z procedurą określoną w Artykule 16.

Artykuł  18.

Okres obowiązywania

Niniejsze Porozumienie będzie obowiązywać przez czas nieokreślony.

Artykuł  19.

Wypowiedzenie

1.  Niniejsze Porozumienie może zostać wypowiedziane w formie pisemnego oświadczenia Biura Przedstawicielskiego Tajpej w Polsce do Biura Polskiego w Tajpej albo Biura Polskiego w Tajpej do Biura Przedstawicielskiego Tajpej w Polsce. W takim przypadku Porozumienie przestanie obowiązywać po upływie trzech miesięcy od dnia doręczenia oświadczenia.
2.  W razie wypowiedzenia współpraca i pomoc będą kontynuowane a informacje dostarczane zgodnie z niniejszym Porozumieniem dla wniosków złożonych przed dniem wejścia w życie wypowiedzenia. Na wypadek zakończenia obowiązywania Porozumienia dane osobowe będą nadal chronione w sposób w nim określony.

AGREEMENT BETWEEN THE POLISH OFFICE IN TAIPEI AND THE TAIPEI REPRESENTATIVE OFFICE IN POLAND ON THE LEGAL COOPERATION IN CRIMINAL MATTERS

The Polish Office in Taipei and the Taipei Representative Office in Poland, desiring to improve the effective legal cooperation in criminal matters based on the principles of mutual respect, respect for human rights and rule of law, have agreed as follows:
Article  1.

General Provisions

1.  This Agreement regulates principles and procedures of legal cooperation in criminal matters in the areas of mutual legal assistance, extradition, transfer of sentenced persons, information sharing on law and its practical application, information sharing on prosecuting of crimes and crime prevention.
2.  The Polish Office in Taipei and the Taipei Representative Office in Poland shall inform each other of the name or names of the Central Authority or Central Authorities responsible for performing functions envisaged in this Agreement, as well as of changes in the name or contact information of such Central Authorities.
3.  This Agreement is without prejudice to the obligations of Poland arising from its membership in the European Union.
Article  2.

Scope of Application

1.  This Agreement shall be applicable in cases that remain within the competence of courts and prosecution authorities.
2.  This Agreement shall not give rise to a right on the part of any private party or natural person to obtain, suppress, or exclude any evidence, or to impede the execution of a request.
Article  3.

Mutual Legal Assistance

1.  The Central Authorities shall endeavor to assure efficient cooperation of courts and prosecution authorities in the field of mutual legal assistance, in accordance with the applicable national law and this Agreement, in connection with the investigation, prosecution or court proceedings.
2.  Mutual legal assistance shall include in particular transmitting the requests for:
(a) taking the testimony or statements of persons; the authorities designated by the Requested Central Authority shall permit the presence of such persons as specified in the request during the execution of the request, and shall allow such persons to pose questions to the person giving the testimony or statement and to make minutes or a verbatim transcript, in a manner agreed to by the authorities designated by the Requested Central Authority,
(b) paragraph 2 (a) of this Article shall be applied to authorize the authorities designated by the Requesting Central Authority to take testimony or statement of a person located in the territory to which request has been directed, by use of video transmission technology,
(c) providing documents, records, and articles of evidence,
(d) locating or identifying persons,
(e) serving documents,
(f) executing requests for searches and seizures,
(g) examining objects and sites,
(h) assisting in proceedings related to freezing or forfeiture of assets.
Article  4.

Extradition

The Central Authorities undertake to afford each other the widest measure of cooperation, in accordance with the applicable national law and this Agreement, in respect of extradition, with a view to preventing impunity by surrender of persons against whom criminal proceedings were instituted, for the purpose of conducting such proceedings.

Article  5.

Transfer of Sentenced Persons

The Central Authorities undertake to afford each other the widest measure of cooperation, in accordance with the applicable national law and this Agreement, in respect of the transfer of persons deprived of liberty on account of a criminal offence, with a view to facilitating their social rehabilitation into their own society.

Article  6.

Information Sharing on Law and Its Practical Application

The Central Authorities shall share, upon requests, in accordance with the applicable national law and this Agreement, information on legal mies and regulations that are or were in force on their territories and on the practice of their application.

Article  7.

Information Sharing on Prosecuting of Crimes and Crime Prevention

The Central Authorities may share, in accordance with the applicable national law and this Agreement, information necessary to prosecute and prevent crimes including terrorist crimes.

Article  8.

Transmission of Requests

1.  The requests in the cases covered by this Agreement shall be transmitted directly between Central Authorities.
2.  Before transmitting the request the Central Authorities shall consider whether its execution would violate human rights, sovereignty, security, fundamental principles of law or other important interest of the territory to which request has been directed; in the case of Poland such interest includes obligations resulting from its membership in the European Union.
3.  Before transmitting the request the Central Authorities shall consider whether it fulfills the requirements set forth by the other Central Authority.
Article  9.

Languages

1n the mutual correspondence concerning the issues under this Agreement, the Central Authorities shall use their own official languages, along with translation into English.

Article  10.

Consultations

The Central Authorities shall consult each other, at times mutually agreed by them, with a view to promoting the most effective cooperation in the areas covered by this Agreement and in order to develop better practical measures to facilitate this cooperation.

Article  11.

Execution of Requests

1.  The Central Authorities shall do everything in their power in order to execute the request promptly.
2.  Each of the Central Authorities shall promptly inform the other Central Authority on the result of proceedings toward execution of the request, including the denial of execution and the reason of the denial, and shall respond to inquiries by the other Central Authority on the progress toward the execution of the request.
3.  The Central Authority to whom the request for mutual legal assistance has been directed shall comply with the request of the other Central Authority to follow special procedure or special form at its execution, unless it would violate the law in force on the territory to which the request has been directed.
Article  12.

Personal Data Protection

Personal data transferred in the cases covered by this Agreement shall be protected according to applicable law of Poland, Taiwan and the European Union.

Article  13.

Working Contact

Each of the Central Authorities shall prepare a list of persons authorized to engage in the working contact in the cases covered by this Agreement including information on their scope of competence and shall transfer it to the other Central Authority. The Central Authorities shall inform each other on the change of those data.

Article  14.

Relation to Other Instruments

Assistance and procedures set forth in this Agreement shall not prevent either of the Central Authorities from granting assistance to the other Central Authority or Central Authorities through the provisions of other applicable Agreements, national or international law, principle of reciprocity or any other arrangement, or practice which may be applicable.

Article  15.

Temporal Scope of Application

This Agreement shall apply to all requests presented after its entry into force even if the relevant offenses occurred before its entry into force or the judgment in the case of the sentenced person to be transferred has been delivered before its entry into force.

Article  16.

Entry into Force

The Polish Office in Taipei and the Taipei Representative Office in Poland shall notify each other in writing when the internal procedures necessary to implement this Agreement in their respective territories are completed. This Agreement shall enter into force on the date of receipt of the latter of these notifications.

Article  17.

Amendment

This Agreement may be amended by the mutual consent of the Polish Office in Taipei and the Taipei Representative Office in Poland. The amendments shall enter into force in accordance with the procedure set out in Article 16.

Article  18.

Duration

This Agreement shall be valid for an indefinite period of time.

Article  19.

Termination

1.  This Agreement may be terminated by means of written notice from the Polish Office in Taipei to the Taipei Representative Office in Poland or from the Taipei Representative Office in Poland to the Polish Office in Taipei. This Agreement shall cease to be valid after ninety days since the date of receipt of such notification.
2.  In the event of a termination notice, cooperation and assistance will continue and information will be provided in accordance with this Agreement, for requests submitted before the effective date of termination. If this Agreement shall cease to be valid, personal data will continue to be protected in the manner prescribed in it.

Zmiany w prawie

Rząd wzmacnia udział młodzieży w życiu publicznym, więcej zadań młodzieżowych rad

Wzmocnienie młodzieżowych rad i sejmików to cel rządowego projektu zmian w ustawach samorządowych. Ułatwienie powoływania i funkcjonowania takich organów ma być szansą dla młodzieży na zdobycie doświadczeń w aktywności publicznej i społecznej.

Katarzyna Kubicka-Żach 02.03.2021
Ustawa o służbie zagranicznej podpisana przez prezydenta

Ustawa o służbie zagranicznej została podpisana przez prezydenta. Zgodnie z nią powołany ma być szef służby zagranicznej dla monitorowania i nadzorowania wykorzystania środków finansowych. Zmienią się też zasady naboru kadr i struktury stopni dyplomatycznych oraz ograniczony zostanie dostęp do informacji dotyczących dyplomatów.

Katarzyna Kubicka-Żach 02.03.2021
Nowe etykiety energetyczne na sprzęcie AGD już obowiązują

Od 1 marca zaczynają obowiązywać przepisy nakazujące stosować nowe etykiety energetyczne informujące m.in. o zużyciu energii przez lodówkę, pralkę czy telewizor. Znikają klasy A+++, A++, A+, pojawią się natomiast nowe piktogramy informujące o klasie energetycznej kupowanego sprzętu.

Krzysztof Sobczak 01.03.2021
Od marca znika Ministerstwo Sportu, będzie częścią resortu kultury

Zgodnie z opublikowanymi rozporządzeniami Rady Ministrów od 1 marca zniesiony będzie resort sportu. Utworzone zostanie Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Przekształcenie polega na włączeniu do dotychczasowego ministerstwa kultury komórek organizacyjnych oraz pracowników z dotychczasowego Ministerstwa Sportu.

Katarzyna Kubicka-Żach 26.02.2021
Sejm przyjął zmiany dotyczące e-hulajnóg

Sejm przyjął nowelizację prawa o ruchu drogowym regulującą status e-hulajnogi i urządzeń transportu osobistego, np. e-deskorolki. Kierujący nimi będą musieli ustępować pierwszeństwa pieszym na chodnikach, nie będą mogli jechać jezdnią na której dopuszczalna prędkość jest większa niż 30 km/h. Będą też ograniczenia dla dzieci.

Krzysztof Sobczak 25.02.2021
Program Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej ma zmniejszyć liczbę wypadków

Z Krajowego Funduszu Drogowego w latach 2021-2024 rząd przeznaczy 2,5 mld zł na doświetlenie przejść, budowę chodników czy przebudowę skrzyżowań. Cel Programu Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej to poprawa bezpieczeństwa na drogach i zwiększenie ochrony pieszych.

Katarzyna Kubicka-Żach 23.02.2021
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2021.230

Rodzaj: Ustawa
Tytuł: Zasady współpracy prawnej w sprawach karnych między Rzecząpospolitą Polską i terytorium, do którego stosuje się prawo karne należące do właściwości Ministra Sprawiedliwości Tajwanu.
Data aktu: 16/12/2020
Data ogłoszenia: 03/02/2021
Data wejścia w życie: 18/02/2021