Szkolenie obronne.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 17 listopada 2021 r.
w sprawie szkolenia obronnego

Na podstawie art. 6 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2021 r. poz. 372 i 1728) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Rozporządzenie określa:
1)
organizację szkolenia obronnego w państwie;
2)
podmioty objęte szkoleniem obronnym w państwie;
3)
zadania w zakresie planowania i realizacji szkolenia obronnego w państwie;
4)
właściwość organów w zakresie planowania i realizacji szkolenia obronnego w państwie.
§  2. 
Szkolenie obronne w państwie obejmuje:
1)
kursy obronne, prowadzone w formie zajęć teoretycznych;
2)
wyższe kursy obronne, obejmujące zajęcia teoretyczne i praktyczne;
3)
ćwiczenia obronne, zwane dalej "ćwiczeniami", prowadzone w formie zajęć praktycznych.
§  3. 
Kursy obronne polegają na zapoznaniu uczestników z:
1)
ogólnymi uwarunkowaniami dotyczącymi bezpieczeństwa państwa, w tym obronności;
2)
podstawami prawnymi realizacji zadań obronnych;
3)
organizacją i zasadami funkcjonowania systemu obronnego;
4)
sposobem realizacji zadań obronnych, w tym wynikających z zobowiązań sojuszniczych, ustalonych stosownie do roli uczestników w systemie obronnym państwa.
§  4. 
Wyższe kursy obronne polegają w szczególności na zapoznaniu uczestników z zagadnieniami strategicznymi z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa i funkcjonowania systemu obronnego oraz nabyciu praktycznych umiejętności niezbędnych do realizacji zadań obronnych, w tym wynikających z zobowiązań sojuszniczych.
§  5. 
Ćwiczenia polegają na:
1)
zgrywaniu wybranych elementów systemu obronnego na poszczególnych szczeblach administracji publicznej;
2)
nabywaniu przez osoby ćwiczące praktycznych umiejętności wynikających z zadań obronnych ustalonych dla danego stanowiska pracy;
3)
kształtowaniu umiejętności współdziałania w realizacji zadań obronnych jednostek organizacyjnych administracji publicznej różnych szczebli i przedsiębiorców, na których nałożono zadania obronne;
4)
kształtowaniu umiejętności współdziałania jednostek organizacyjnych administracji publicznej z jednostkami organizacyjnymi Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i wojsk sojuszniczych.
§  6. 
1. 
Kursami obronnymi są objęte osoby kierujące wykonywaniem zadań obronnych w jednostkach organizacyjnych administracji publicznej, jednostkach organizacyjnych tworzonych przez organy samorządu terytorialnego oraz u przedsiębiorców realizujących zadania obronne, zwanych dalej "przedsiębiorcami", a także osoby wykonujące te zadania.
2. 
Kurs obronny odbywają osoby obejmujące po raz pierwszy stanowisko do spraw obronnych w jednostkach organizacyjnych administracji publicznej.
§  7. 
1. 
Wyższymi kursami obronnymi są objęci:
1)
ministrowie, sekretarze stanu, podsekretarze stanu i dyrektorzy generalni w rozumieniu art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1233);
2)
osoby pełniące funkcje centralnych organów administracji rządowej i ich zastępcy;
3)
kierownicy jednostek organizacyjnych podległych Prezesowi Rady Ministrów i ministrom kierującym działami administracji rządowej lub przez nich nadzorowanych oraz ich zastępcy;
4)
kierownicy jednostek organizacyjnych obsługujących Prezesa Rady Ministrów;
5)
wojewodowie i wicewojewodowie;
6)
marszałkowie i wicemarszałkowie województw, starostowie, prezydenci miast oraz ich zastępcy;
7)
dyrektorzy i kierownicy komórek organizacyjnych oraz ich zastępcy w urzędach obsługujących podmioty, o których mowa w pkt 1-5;
8)
osoby pełniące funkcje organów rządowej administracji zespolonej i niezespolonej.
2. 
W wyższych kursach obronnych mogą uczestniczyć posłowie i senatorowie.
§  8. 
1. 
Kursy obronne i wyższe kursy obronne planuje i organizuje Minister Obrony Narodowej.
2. 
Kursy obronne i wyższe kursy obronne są prowadzone w cyklu rocznym w uczelni wojskowej będącej jednostką organizacyjną nadzorowaną przez Ministra Obrony Narodowej.
3. 
Minister Obrony Narodowej określa w umowie z właściwą uczelnią wojskową sposób i formę prowadzenia kursów, o których mowa w ust. 1, w tym podział na grupy szkoleniowe oraz tematy dostosowane do zakresu przedmiotowego kursów określonego w § 3 i 4 i roli ich uczestników w systemie obronnym.
§  9. 
1. 
Organizuje się ćwiczenia:
1)
międzynarodowe - służące doskonaleniu zasad współdziałania z innymi państwami i organizacjami międzynarodowymi;
2)
krajowe - służące zgrywaniu systemu obronnego państwa, w tym procedur kierowania obroną państwa, oraz doskonaleniu współdziałania podmiotów wchodzących w skład systemu obronnego państwa;
3)
kompleksowe - służące zgrywaniu elementów systemu obronnego państwa oraz doskonaleniu współdziałania jednostek administracji publicznej różnych szczebli i przedsiębiorców w realizacji zadań obronnych;
4)
doskonalące - służące sprawdzeniu przyjętych rozwiązań w ramach przygotowań obronnych oraz doskonaleniu procedur kierowania ich wybranymi obszarami;
5)
gry decyzyjne - służące wypracowywaniu decyzji podczas realizacji zadań obronnych;
6)
treningi - służące doskonaleniu praktycznych umiejętności pracowników w zakresie wykonywania zadań obronnych.
2. 
Ćwiczenia organizuje się i prowadzi w oparciu o komórki właściwe w sprawach obronnych, działające we współpracy z innymi komórkami i jednostkami podległymi organizatorowi ćwiczeń lub przez niego nadzorowanymi.
3. 
W ćwiczeniach danego organizatora ćwiczeń mogą brać udział podmioty, które nie podlegają mu organizacyjnie, w tym przedsiębiorcy, na których nałożono zadania obronne.
4. 
Ćwiczenia mogą być prowadzone w wymiarze cywilno-wojskowym przez łączenie przedsięwzięć szkoleniowych organizatorów ćwiczeń z przedsięwzięciami szkoleniowymi Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, w których przewiduje się udział sił układu pozamilitarnego.
5. 
Ćwiczenia kompleksowe poszczególnych organizatorów tego samego szczebla administracji publicznej mogą być ze sobą łączone.
§  10. 
1. 
Organizatorami ćwiczeń są:
1)
Prezes Rady Ministrów - w odniesieniu do ćwiczeń międzynarodowych;
2)
Prezes Rady Ministrów - za pośrednictwem Ministra Obrony Narodowej - w odniesieniu do ćwiczeń krajowych;
3)
minister - w ramach kierowanego przez niego działu administracji rządowej - w odniesieniu do ćwiczeń kompleksowych, doskonalących, gier decyzyjnych i treningów;
4)
osoby pełniące funkcje centralnych organów administracji rządowej, wskazani przez Prezesa Rady Ministrów lub ministra kierownicy jednostek organizacyjnych im podległych lub przez nich nadzorowanych, a także kierownicy jednostek organizacyjnych obsługujących Prezesa Rady Ministrów - w odniesieniu do ćwiczeń doskonalących, gier decyzyjnych i treningów;
5)
wojewoda - w odniesieniu do ćwiczeń kompleksowych, doskonalących, gier decyzyjnych i treningów;
6)
marszałek województwa, starosta, wójt, burmistrz i prezydent miasta - w odniesieniu do ćwiczeń doskonalących, gier decyzyjnych i treningów.
2. 
Ćwiczenia przeprowadza się:
1)
nie rzadziej niż raz na sześć lat - w przypadku ćwiczeń krajowych i kompleksowych;
2)
nie rzadziej niż raz na trzy lata - w przypadku ćwiczeń doskonalących, gier decyzyjnych i treningów.
3. 
Ćwiczenia kompleksowe są organizowane także w terminie planowanych do przeprowadzenia w dziale administracji rządowej lub województwie kontroli kompleksowych wykonywania zadań obronnych, realizowanych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 6 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej.
§  11. 
Do zadań organizatora ćwiczenia należy:
1)
sporządzanie planu ćwiczenia, który określa w szczególności: cele, temat, formę, termin, miejsce, uczestników oraz główne przedsięwzięcia ćwiczenia;
2)
przesyłanie do odpowiedniego koordynatora ćwiczeń, o którym mowa w § 12 ust. 1:
a)
w terminie do końca listopada roku poprzedzającego realizację tych ćwiczeń:
rocznego wykazu planowanych ćwiczeń, z uwzględnieniem informacji gromadzonych na potrzeby planów poszczególnych ćwiczeń określonych w § 11 pkt 1 oraz ćwiczeń innych organizatorów, w których jest planowany udział przedstawicieli organizatora sporządzającego wykaz,
wniosków i rekomendacji z ćwiczeń przeprowadzonych w poprzednim okresie planistycznym wraz z informacją o sposobie ich wdrażania,
b)
na wniosek koordynatora ćwiczeń:
planu ćwiczenia, o którym mowa w pkt 1,
innych niż określone w lit. a informacji dotyczących realizacji ćwiczeń;
3)
organizowanie i prowadzenie ćwiczeń zgodnie z planami ćwiczeń oraz zaleceniami koordynatora, o których mowa odpowiednio w pkt 1 oraz § 12 ust. 2;
4)
zapewnienie środków finansowych na pokrycie kosztów związanych z organizacją i realizacją ćwiczeń, z wyjątkiem ćwiczeń organów, o których mowa w § 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 6, finansowanych na zasadach określonych w § 13 ust. 2 i 3;
5)
realizacja zaleceń, o których mowa w § 12 ust. 2.
§  12. 
1. 
Koordynatorami ćwiczeń są:
1)
Prezes Rady Ministrów za pośrednictwem Ministra Obrony Narodowej - w odniesieniu do ćwiczeń organizowanych przez:
a)
ministrów kierujących działami administracji rządowej,
b)
osoby pełniące funkcje centralnych organów administracji rządowej i kierowników jednostek organizacyjnych podległych Prezesowi Rady Ministrów lub przez niego nadzorowanych,
c)
kierowników jednostek organizacyjnych obsługujących Prezesa Rady Ministrów,
d)
wojewodów;
2)
ministrowie - w odniesieniu do ćwiczeń organizowanych w kierowanych przez nich działach administracji rządowej, w tym przez osoby pełniące funkcje centralnych organów administracji rządowej i kierowników jednostek organizacyjnych podległych ministrom lub przez nich nadzorowanych;
3)
wojewodowie - w odniesieniu do ćwiczeń organizowanych przez marszałków województw, starostów, wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.
2. 
Koordynatorzy ćwiczeń, o których mowa w ust. 1, wydają zalecenia dotyczące tematyki i sposobu prowadzenia ćwiczeń.
§  13. 
1. 
Zadania związane z organizacją i realizacją szkolenia obronnego są finansowane przez dysponentów części budżetowych organizujących szkolenie.
2. 
Ćwiczenia, których organizatorem jest Prezes Rady Ministrów, i szkolenia, których organizatorem jest Minister Obrony Narodowej, są finansowane z części budżetu państwa, której dysponentem jest Minister Obrony Narodowej.
3. 
Ćwiczenia organizowane przez podmioty, o których mowa w § 10 ust. 1 pkt 6, są finansowane z części budżetu państwa, której dysponentem jest wojewoda.
4. 
Ćwiczenia organizowane przez podmioty, o których mowa w § 10 ust. 1 pkt 4, niebędące dysponentami środków budżetowych, są finansowane z części budżetu państwa, której dysponentem jest organ sprawujący nadzór nad tymi podmiotami.
§  14. 
Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 października 2015 r. w sprawie szkolenia obronnego (Dz. U. poz. 1829).
§  15. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

Zmiany w prawie

Zmiany dotyczące dostępu do lokalnych sieci gazowych mogą wejść w życie

Przedsiębiorstwo, które zamierza odmówić świadczenia usług dystrybucji paliw gazowych, będzie musiało wcześniej, jeszcze przed odmową, uzyskać decyzję URE zwalniającą z obowiązku świadczenia takich usług wynika z nowelizacji ustawy - Prawo energetyczne, którą podpisał prezydent Andrzej Duda.

Robert Horbaczewski 27.01.2022
Farmaceuta wykona test na Covid-19, ale też zbada saturację i poziom cukru

Od czwartku 27 stycznia farmaceuta może wykonać test antygenowy w kierunku Covid-19, ale nie tylko. Za sprawą nowego rozporządzenia zrobi też test na obecność wirusa grypy, bakterii Helicobacter, która wywołuje wrzody żołądka. Zbada też poziom cukru we krwi, ciśnienie, saturację oraz wykona panel lipidowy, który pozwala określić poziom cholesterolu.

Jolanta Ojczyk 27.01.2022
Lekarze rodzinni chcą więcej czasu na zbadanie pacjenta 60 plus z Covidem

Od wtorku w wielu przychodniach rodzinnych, czyli podstawowej opieki zdrowotnej, pacjentom trudniej dostać się do lekarza. Zgodnie bowiem z rozporządzeniem ministra zdrowia pierwszeństwo mają osoby w wieku 60 plus chore na Covid-19. Jeśli jednak test był zrobiony w poniedziałek, czy piątek, pierwszeństwo już nie będzie przysługiwać, mimo pogorszenia stanu zdrowia.

Jolanta Ojczyk 26.01.2022
Nowelizacja ustawy o lasach i ochronie przyrody z podpisem prezydenta

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o lasach oraz ustawy o ochronie przyrody, której celem jest usunięcie uchybień legislacyjnych w przepisach dotyczących wymogów tzw. "dyrektywy siedliskowej" oraz "dyrektywy ptasiej", a także wprowadzenie w tej dziedzinie ładu prawnego.

Krzysztof Sobczak 10.01.2022
Rozliczanie wynagrodzeń pełne niejasności, a rozporządzenie mnoży wątpliwości

Pracodawcy mają ogromny problem. Po sobotniej zmianie przepisów, poniedziałkowe rozliczenie i wypłata wynagrodzeń za grudzień stanęły pod znakiem zapytania. Wydane rozporządzenie – zamiast pomóc – dołożyło kolejnych wątpliwości. Firmy mają wybierać, które zasady stosować. Jeśli jednak zastosują te obowiązujące w grudniu ubiegłego roku, pracownicy będą musieli dopłacić brakujący podatek później.

Krzysztof Koślicki 10.01.2022
Doradcy podatkowi nie przyjmują wyjaśnień MF w sprawie rozporządzenia o zaliczkach

Krajowa Rada Doradców Podatkowych zwraca uwagę, że wydane przez ministra finansów rozporządzenie dotyczące obliczania zaliczek na PIT rażąco narusza porządek konstytucyjny. Zdaniem samorządu doradców ten akt prawny pogłębi tym samym chaos prawny i informacyjny związany z wprowadzonymi od 1 stycznia 2022 r. zmianami w systemie podatkowym.

Krzysztof Koślicki 10.01.2022