Ustanowienie odznaki honorowej "Za zasługi dla ochrony zdrowia", ustalenie jej wzoru, zasad i trybu nadawania oraz sposobu noszenia.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 23 grudnia 2003 r.
w sprawie ustanowienia odznaki honorowej "Za zasługi dla ochrony zdrowia", ustalenia jej wzoru, zasad i trybu nadawania oraz sposobu noszenia

Na podstawie art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach (Dz. U. z 2016 r. poz. 38) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1. 
Ustanawia się odznakę honorową "Za zasługi dla ochrony zdrowia", zwaną dalej "odznaką".
2. 
Odznaka jest jednostopniowa.
§  2. 
Odznaka jest szczególnym wyróżnieniem i może być nadawana osobom fizycznym, także cudzoziemcom, w uznaniu ich osiągnięć w zakresie:
1)
wprowadzania postępu w metodach diagnostycznych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych;
2)
ochrony zdrowia ludności;
3)
poprawy warunków zdrowotnych i higienicznych;
4)
profilaktyki, promocji zdrowia i oświaty zdrowotnej;
5)
kształcenia lub podnoszenia kwalifikacji pracowników ochrony zdrowia;
6)
wybitnych osiągnięć i nienagannej pracy w resorcie zdrowia;
7)
wdrażania i usprawniania metod pracy w jednostkach ochrony zdrowia;
8)
rozwoju produkcji środków farmaceutycznych, materiałów medycznych i urządzeń medycznych oraz nadzoru nad ich jakością;
9)
rozwoju farmacji szpitalnej;
10)
wdrażania rozwiązań z zakresu e-zdrowia.
§  3. 
Odznakę nadaje minister właściwy do spraw zdrowia z własnej inicjatywy lub na wniosek:
1)
ministra lub centralnego organu administracji rządowej,
2)
wojewody,
3)
rektora akademii medycznej lub innej uczelni prowadzącej działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych,
4)
organów Narodowego Funduszu Zdrowia,
5)
dyrektora jednostki badawczo-rozwojowej działającej w ochronie zdrowia,
6)
marszałka województwa,
7)
starosty, prezydenta miasta, burmistrza, wójta,
8)
podmiotu, który utworzył niepubliczny zakład opieki zdrowotnej 1  ,
9)
organów samorządów zawodowych działających w ochronie zdrowia,
10)
organów statutowych związków zawodowych, stowarzyszeń i innych organizacji działających w ochronie zdrowia

- zwanych dalej "wnioskodawcami".

§  4. 
1. 
Wniosek o nadanie odznaki powinien być przedstawiony ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, co najmniej na dwa miesiące przed przewidywanym przez wnioskodawcę terminem jej wręczenia.
2. 
Wzór wniosku określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.
§  5. 
1. 
Odznaka ma kształt pięcioboku foremnego o szerokości 25 mm z wycięciem trójkątnym na każdym rogu pięcioboku. Wykonana jest z metalu w kolorze złotym. Na licowej stronie w pięciobok w kolorze czerwonym jest wpisane koło. W środku koła na tle oksydowanym w kolorze czarnym jest umieszczony symbol - laska Eskulapa. Wokół koła na tym samym tle znajduje się napis "Za zasługi dla ochrony zdrowia". Brzegi pięcioboku, obwód koła, laska Eskulapa oraz napis są w kolorze złotym. Odwrotna strona odznaki jest gładka z zapięciem agrafkowym.
2. 
Wzór odznaki określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.
§  6. 
1. 
Odznakę wraz z legitymacją potwierdzającą jej nadanie w uroczysty sposób wręcza minister właściwy do spraw zdrowia, wnioskodawca lub ich upoważniony przedstawiciel.
2. 
Wzór legitymacji określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.
§  7. 
Odznakę nosi się na prawej stronie piersi.
§  8. 
1. 
Ewidencję osób wyróżnionych prowadzi urząd obsługujący ministra właściwego do spraw zdrowia.
2. 
W razie zgubienia albo zniszczenia odznaki lub legitymacji stwierdzającej jej nadanie wydaje się wtórny egzemplarz odznaki lub legitymacji, za zwrotem kosztów.
§  9. 
Koszty związane z nadaniem odznaki są pokrywane z budżetu państwa w części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw zdrowia.
§  10. 
Osoby, którym nadano odznaki "Za wzorową pracę w służbie zdrowia" oraz "Za zasługi dla ochrony zdrowia", na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, zachowują prawo do ich noszenia.
§  11. 
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 2

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR WNIOSKU O NADANIE ODZNAKI HONOROWEJ "ZA ZASŁUGI DLA OCHRONY ZDROWIA"

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR ODZNAKI HONOROWEJ "ZA ZASŁUGI DLA OCHRONY ZDROWIA"

wzór

odznaka honorowa "Za zasługi dla ochrony zdrowia"

skala 1:1 (średnica 25 mm)

ZAŁĄCZNIK Nr  3

WZÓR LEGITYMACJI POTWIERDZAJĄCEJ NADANIE ODZNAKI HONOROWEJ "ZA ZASŁUGI DLA OCHRONY ZDROWIA"

1 Obecnie zakład leczniczy podmiotu leczniczego na podstawie art.40 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2016.960), która weszła w życie z dniem 15 lipca 2016 r.
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone uchwałą nr 20 Rady Ministrów z dnia 5 marca 1986 r. w sprawie ustanowienia odznaki honorowej "Za zasługi dla ochrony zdrowia" (M.P.1986.8.55) oraz uchwałą nr 21 Rady Ministrów z dnia 5 marca 1986 r. w sprawie ustanowienia odznaki honorowej "Za wzorową pracę w służbie zdrowia" (M.P.1986.8.56), które utraciły moc obowiązującą z dniem 1 lipca 2000 r. na podstawie art. 74 ustawy z dnia 21 stycznia 2000 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej (Dz.U.2000.12.136).

Zmiany w prawie

Zmiany dotyczące dostępu do lokalnych sieci gazowych mogą wejść w życie

Przedsiębiorstwo, które zamierza odmówić świadczenia usług dystrybucji paliw gazowych, będzie musiało wcześniej, jeszcze przed odmową, uzyskać decyzję URE zwalniającą z obowiązku świadczenia takich usług wynika z nowelizacji ustawy - Prawo energetyczne, którą podpisał prezydent Andrzej Duda.

Robert Horbaczewski 27.01.2022
Farmaceuta wykona test na Covid-19, ale też zbada saturację i poziom cukru

Od czwartku 27 stycznia farmaceuta może wykonać test antygenowy w kierunku Covid-19, ale nie tylko. Za sprawą nowego rozporządzenia zrobi też test na obecność wirusa grypy, bakterii Helicobacter, która wywołuje wrzody żołądka. Zbada też poziom cukru we krwi, ciśnienie, saturację oraz wykona panel lipidowy, który pozwala określić poziom cholesterolu.

Jolanta Ojczyk 27.01.2022
Lekarze rodzinni chcą więcej czasu na zbadanie pacjenta 60 plus z Covidem

Od wtorku w wielu przychodniach rodzinnych, czyli podstawowej opieki zdrowotnej, pacjentom trudniej dostać się do lekarza. Zgodnie bowiem z rozporządzeniem ministra zdrowia pierwszeństwo mają osoby w wieku 60 plus chore na Covid-19. Jeśli jednak test był zrobiony w poniedziałek, czy piątek, pierwszeństwo już nie będzie przysługiwać, mimo pogorszenia stanu zdrowia.

Jolanta Ojczyk 26.01.2022
Nowelizacja ustawy o lasach i ochronie przyrody z podpisem prezydenta

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o lasach oraz ustawy o ochronie przyrody, której celem jest usunięcie uchybień legislacyjnych w przepisach dotyczących wymogów tzw. "dyrektywy siedliskowej" oraz "dyrektywy ptasiej", a także wprowadzenie w tej dziedzinie ładu prawnego.

Krzysztof Sobczak 10.01.2022
Rozliczanie wynagrodzeń pełne niejasności, a rozporządzenie mnoży wątpliwości

Pracodawcy mają ogromny problem. Po sobotniej zmianie przepisów, poniedziałkowe rozliczenie i wypłata wynagrodzeń za grudzień stanęły pod znakiem zapytania. Wydane rozporządzenie – zamiast pomóc – dołożyło kolejnych wątpliwości. Firmy mają wybierać, które zasady stosować. Jeśli jednak zastosują te obowiązujące w grudniu ubiegłego roku, pracownicy będą musieli dopłacić brakujący podatek później.

Krzysztof Koślicki 10.01.2022
Doradcy podatkowi nie przyjmują wyjaśnień MF w sprawie rozporządzenia o zaliczkach

Krajowa Rada Doradców Podatkowych zwraca uwagę, że wydane przez ministra finansów rozporządzenie dotyczące obliczania zaliczek na PIT rażąco narusza porządek konstytucyjny. Zdaniem samorządu doradców ten akt prawny pogłębi tym samym chaos prawny i informacyjny związany z wprowadzonymi od 1 stycznia 2022 r. zmianami w systemie podatkowym.

Krzysztof Koślicki 10.01.2022
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2021.2254 t.j.

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Ustanowienie odznaki honorowej "Za zasługi dla ochrony zdrowia", ustalenie jej wzoru, zasad i trybu nadawania oraz sposobu noszenia.
Data aktu: 23/12/2003
Data ogłoszenia: 06/12/2021
Data wejścia w życie: 23/01/2004