Nadanie statutu Polskiej Agencji Kosmicznej.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROZWOJU I TECHNOLOGII 1
z dnia 23 listopada 2021 r.
w sprawie nadania statutu Polskiej Agencji Kosmicznej

Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 26 września 2014 r. o Polskiej Agencji Kosmicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1957) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Polskiej Agencji Kosmicznej nadaje się statut, stanowiący załącznik do rozporządzenia.
§  2. 
Traci moc rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 czerwca 2015 r. w sprawie nadania statutu Polskiej Agencji Kosmicznej (Dz. U. poz. 861).
§  3. 
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

STATUT POLSKIEJ AGENCJI KOSMICZNEJ

Rozdział  1

Postanowienia ogólne

§  1. 
Polska Agencja Kosmiczna, zwana dalej "Agencją", działa na podstawie ustawy z dnia 26 września 2014 r. o Polskiej Agencji Kosmicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1957) oraz niniejszego statutu.
§  2. 
Agencja może, obok nazwy w języku polskim, posługiwać się jej tłumaczeniem na język angielski w brzmieniu "Polish Space Agency" oraz skrótem "POLSA".

Rozdział  2

Struktura wewnętrzna Agencji

§  3. 
Zadania Prezesa Agencji, zwanego dalej "Prezesem", podczas jego nieobecności lub czasowej niemożności wykonywania przez niego obowiązków wykonuje wiceprezes. W przypadku gdy w Agencji powołano dwóch wiceprezesów, Prezes wyznacza zastępującego go wiceprezesa.
§  4. 
1. 
W Agencji tworzy się następujące komórki organizacyjne:
1)
Biuro Organizacyjne;
2)
Departament Strategii i Współpracy Międzynarodowej;
3)
Departament Badań i Innowacji;
4)
Departament Bezpieczeństwa Kosmicznego;
5)
Departament Obserwacji Ziemi;
6)
Departament Telekomunikacji i Nawigacji Satelitarnej;
7)
Departament Informacji i Promocji.
2. 
Komórkami organizacyjnymi Agencji kierują dyrektorzy. Dyrektorzy podlegają służbowo Prezesowi.
3. 
Bezpośredni nadzór nad komórkami organizacyjnymi sprawuje Prezes oraz wiceprezesi Agencji na zasadach określonych w regulaminie organizacyjnym Agencji.
4. 
W skład komórek organizacyjnych mogą wchodzić wydziały. Wydziałem kieruje kierownik, wyznaczony przez Prezesa, podlegający służbowo dyrektorowi komórki organizacyjnej.
5. 
Prezes może tworzyć w Agencji samodzielne stanowiska pracy. Osoby zajmujące samodzielne stanowiska pracy podlegają służbowo Prezesowi.
§  5. 
1. 
Prezes może powoływać zespoły zadaniowe, określając ich nazwę, cel powołania, skład osobowy, zadania i tryb działania.
2. 
W skład zespołu zadaniowego wchodzą pracownicy komórek organizacyjnych lub oddziałów terenowych.
3. 
Prezes może tworzyć zakłady i laboratoria do realizacji określonych zadań Agencji.
4. 
Pracami zespołu zadaniowego, zakładu lub laboratorium kieruje kierownik wyznaczony przez Prezesa. Kierownik zespołu zadaniowego, zakładu lub laboratorium podlega służbowo Prezesowi.
§  6. 
1. 
W skład Agencji wchodzą dwa oddziały terenowe:
1)
oddział terenowy w Warszawie, obejmujący swoim zasięgiem terytorialnym województwa: lubuskie, łódzkie, mazowieckie i wielkopolskie;
2)
oddział terenowy w Rzeszowie, obejmujący swoim zasięgiem terytorialnym województwa: dolnośląskie, lubelskie, małopolskie, opolskie, podkarpackie, śląskie i świętokrzyskie.
2. 
Wykonywanie zadań Agencji na obszarze województw: kujawsko-pomorskiego, podlaskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego i zachodniopomorskiego zapewnia Agencja w swojej siedzibie.
3. 
Pracami oddziałów terenowych kierują dyrektorzy oddziałów terenowych. Dyrektorzy oddziałów terenowych podlegają służbowo Prezesowi.
§  7. 
1. 
Prezes nadaje Agencji regulamin organizacyjny określający w szczególności:
1)
szczegółowe zakresy zadań wiceprezesów, komórek organizacyjnych, samodzielnych stanowisk pracy oraz oddziałów terenowych;
2)
strukturę organizacyjną komórek organizacyjnych i oddziałów terenowych;
3)
wykaz stanowisk pracy.
2. 
O nadaniu regulaminu organizacyjnego Agencji oraz jego zmianach Prezes niezwłocznie zawiadamia ministra właściwego do spraw gospodarki.

Rozdział  3

System kontroli wewnętrznej

§  8. 
Prezes jest odpowiedzialny za zorganizowanie i prawidłowe działanie kontroli wewnętrznej, a także za należyte wykorzystanie wyników tej kontroli.
§  9. 
Czynności w ramach kontroli wewnętrznej, w zakresie swojego działania, wykonują:
1)
Prezes;
2)
wiceprezesi;
3)
inni pracownicy Agencji na podstawie imiennych upoważnień udzielanych na piśmie przez Prezesa.
§  10. 
Kontrola wewnętrzna polega na badaniu:
1)
czynności w toku ich wykonywania i stanu faktycznego realizacji zadań, pod względem legalności, gospodarności, celowości i rzetelności oraz ich udokumentowania;
2)
rzeczywistego stanu rzeczowych i materialnych składników majątkowych oraz prawidłowości ich zabezpieczenia przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub innymi szkodami.
§  11. 
Kontrola wewnętrzna obejmuje komórki organizacyjne Agencji, oddziały terenowe, zespoły zadaniowe, zakłady, laboratoria oraz samodzielne stanowiska pracy.
§  12. 
Kontrolujący podlega wyłączeniu od udziału w kontroli wewnętrznej, jeżeli jej wyniki mogą dotyczyć jego praw lub obowiązków albo praw lub obowiązków jego małżonka, krewnych i powinowatych bądź innych osób bliskich, a także jeżeli zachodzi uzasadniona wątpliwość co do bezstronności kontrolującego. Czynności w ramach kontroli wewnętrznej nie mogą być podjęte przed rozstrzygnięciem przez Prezesa sprawy wyłączenia tych osób z udziału w kontroli wewnętrznej.
§  13. 
Wyniki kontroli wewnętrznej stanowią dla Prezesa podstawę do usunięcia uchybień stwierdzonych w jej toku oraz podejmowania czynności zapobiegających powstawaniu nieprawidłowości.
§  14. 
Sposób i tryb przeprowadzania kontroli wewnętrznej określa Prezes w regulaminie kontroli wewnętrznej.
1 Minister Rozwoju i Technologii kieruje działem administracji rządowej - gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Technologii (Dz. U. poz. 1945).

Zmiany w prawie

Zmiany dotyczące dostępu do lokalnych sieci gazowych mogą wejść w życie

Przedsiębiorstwo, które zamierza odmówić świadczenia usług dystrybucji paliw gazowych, będzie musiało wcześniej, jeszcze przed odmową, uzyskać decyzję URE zwalniającą z obowiązku świadczenia takich usług wynika z nowelizacji ustawy - Prawo energetyczne, którą podpisał prezydent Andrzej Duda.

Robert Horbaczewski 27.01.2022
Farmaceuta wykona test na Covid-19, ale też zbada saturację i poziom cukru

Od czwartku 27 stycznia farmaceuta może wykonać test antygenowy w kierunku Covid-19, ale nie tylko. Za sprawą nowego rozporządzenia zrobi też test na obecność wirusa grypy, bakterii Helicobacter, która wywołuje wrzody żołądka. Zbada też poziom cukru we krwi, ciśnienie, saturację oraz wykona panel lipidowy, który pozwala określić poziom cholesterolu.

Jolanta Ojczyk 27.01.2022
Lekarze rodzinni chcą więcej czasu na zbadanie pacjenta 60 plus z Covidem

Od wtorku w wielu przychodniach rodzinnych, czyli podstawowej opieki zdrowotnej, pacjentom trudniej dostać się do lekarza. Zgodnie bowiem z rozporządzeniem ministra zdrowia pierwszeństwo mają osoby w wieku 60 plus chore na Covid-19. Jeśli jednak test był zrobiony w poniedziałek, czy piątek, pierwszeństwo już nie będzie przysługiwać, mimo pogorszenia stanu zdrowia.

Jolanta Ojczyk 26.01.2022
Nowelizacja ustawy o lasach i ochronie przyrody z podpisem prezydenta

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o lasach oraz ustawy o ochronie przyrody, której celem jest usunięcie uchybień legislacyjnych w przepisach dotyczących wymogów tzw. "dyrektywy siedliskowej" oraz "dyrektywy ptasiej", a także wprowadzenie w tej dziedzinie ładu prawnego.

Krzysztof Sobczak 10.01.2022
Rozliczanie wynagrodzeń pełne niejasności, a rozporządzenie mnoży wątpliwości

Pracodawcy mają ogromny problem. Po sobotniej zmianie przepisów, poniedziałkowe rozliczenie i wypłata wynagrodzeń za grudzień stanęły pod znakiem zapytania. Wydane rozporządzenie – zamiast pomóc – dołożyło kolejnych wątpliwości. Firmy mają wybierać, które zasady stosować. Jeśli jednak zastosują te obowiązujące w grudniu ubiegłego roku, pracownicy będą musieli dopłacić brakujący podatek później.

Krzysztof Koślicki 10.01.2022
Doradcy podatkowi nie przyjmują wyjaśnień MF w sprawie rozporządzenia o zaliczkach

Krajowa Rada Doradców Podatkowych zwraca uwagę, że wydane przez ministra finansów rozporządzenie dotyczące obliczania zaliczek na PIT rażąco narusza porządek konstytucyjny. Zdaniem samorządu doradców ten akt prawny pogłębi tym samym chaos prawny i informacyjny związany z wprowadzonymi od 1 stycznia 2022 r. zmianami w systemie podatkowym.

Krzysztof Koślicki 10.01.2022