Szczegółowe warunki udzielania pomocy publicznej na infrastrukturę do ładowania pojazdów elektrycznych i infrastrukturę do tankowania wodoru.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA 1
z dnia 24 listopada 2021 r.
w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na infrastrukturę do ładowania pojazdów elektrycznych i infrastrukturę do tankowania wodoru

Na podstawie art. 400a ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 i 2127) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Rozporządzenie określa szczegółowe warunki udzielania pomocy publicznej ze środków pozostających w dyspozycji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę lub przebudowę ogólnodostępnych stacji ładowania, budowę stacji ładowania innych niż ogólnodostępne stacje ładowania oraz budowę lub przebudowę ogólnodostępnych stacji wodoru, zwanej dalej "pomocą".
§  2. 
Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:
1)
ustawa - ustawę z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 110 i 1093);
2)
Prawo o ruchu drogowym - ustawę z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 450, z późn. zm.);
3)
ogólnodostępna stacja ładowania - ogólnodostępną stację ładowania, o której mowa w art. 2 pkt 6 ustawy;
4)
punkt ładowania - urządzenie umożliwiające ładowanie pojedynczego pojazdu elektrycznego, pojazdu hybrydowego i autobusu zeroemisyjnego;
5)
stacja ładowania - stację ładowania, o której mowa w art. 2 pkt 27 ustawy;
6)
ogólnodostępna stacja wodoru - zespół urządzeń, w tym punkt tankowania wodoru wraz z niezbędną infrastrukturą pomocniczą oraz zbiornikami magazynowymi, służący do tankowania wodoru, umożliwiający zaopatrywanie w wodór na zasadach równego traktowania każdemu posiadaczowi pojazdu wykorzystującego do napędu energię elektryczną wytworzoną z wodoru w zainstalowanych w nim ogniwach paliwowych;
7)
instalacja odnawialnego źródła energii - instalację odnawialnego źródła energii, o której mowa w art. 2 pkt 13 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2021 r. poz. 610, 1093 i 1873).
§  3. 
O pomoc może ubiegać się:
1)
jednostka samorządu terytorialnego;
2)
przedsiębiorca w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 162 i 2105), który posiada siedzibę lub oddział na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
3)
spółdzielnia w rozumieniu ustawy z dnia 16 września 1982 r. - Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2021 r. poz. 648);
4)
wspólnota mieszkaniowa w rozumieniu ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048);
5)
rolnik indywidualny w rozumieniu ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1655 i 2320 oraz z 2021 r. poz. 234).
§  4. 
Pomoc nie może zostać udzielona ani wypłacona podmiotowi, na którym ciąży obowiązek zwrotu pomocy publicznej wynikający z decyzji Komisji Europejskiej uznającej taką pomoc za niezgodną z prawem oraz z rynkiem wewnętrznym.
§  5. 
Pomoc nie może zostać udzielona podmiotowi znajdującemu się w trudnej sytuacji w rozumieniu art. 2 pkt 18 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.).
§  6. 
Pomoc jest udzielana w formie dotacji.
§  7. 
1. 
Pomoc może zostać udzielona, pod warunkiem że wniosek o jej udzielenie został złożony przed dniem rozpoczęcia prac.
2. 
Przez rozpoczęcie prac należy rozumieć podjęcie robót budowlanych lub zaciągnięcie pierwszego prawnie wiążącego zobowiązania do zamówienia urządzeń lub jakiegokolwiek zobowiązania, które czynić będzie realizację inwestycji nieodwracalną.
3. 
Przez podjęcie robót budowlanych należy rozumieć rozpoczęcie budowy, o którym mowa w art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z późn. zm.).
§  8. 
1. 
Pomoc może zostać udzielona na:
1)
budowę stacji ładowania o mocy nie mniejszej niż 22 kW, innej niż ogólnodostępna stacja ładowania;
2)
budowę lub przebudowę ogólnodostępnej stacji ładowania o mocy nie mniejszej niż 50 kW, wyposażonej w co najmniej dwa punkty ładowania, z czego co najmniej jeden umożliwia świadczenie usługi ładowania prądem stałym i ma moc nie mniejszą niż 50 kW;
3)
budowę lub przebudowę ogólnodostępnej stacji wodoru.
2. 
Kosztami kwalifikowalnymi są:
1)
koszty nabycia środków trwałych bezpośrednio związanych z budową lub przebudową, o której mowa w ust. 1, lub koszt ich wytworzenia przez beneficjenta pomocy, z wyłączeniem kosztów budowy i modernizacji instalacji odnawialnego źródła energii;
2)
część kapitałowa rat i inne opłaty związane ze spłatą lub pomniejszeniem kapitału przedmiotu umowy leasingu finansowego - dotyczące środków trwałych bezpośrednio związanych z budową, o której mowa w ust. 1, z wyłączeniem kosztów budowy i modernizacji instalacji odnawialnego źródła energii, pod warunkiem że umowa leasingu:
a)
ustala część kapitałową rat i opłaty,
b)
zawiera zobowiązanie korzystającego będącego beneficjentem pomocy do zakupu środków trwałych po upływie okresu leasingu,
c)
zawiera wskazanie, że środki trwałe będą umiejscowione na terenie stacji ładowania lub ogólnodostępnej stacji wodoru;
3)
koszty montażu i robót budowlanych;
4)
koszty instalacji przyłączeniowej;
5)
cena nabycia wartości niematerialnych i prawnych lub koszt ich wytworzenia przez beneficjenta pomocy;
6)
koszty dokumentacji technicznej;
7)
koszty nadzoru inwestorskiego lub autorskiego;
8)
koszty testów i odbiorów, jeżeli zwiększają wartość środków trwałych;
9)
podatki i opłaty związane z realizacją inwestycji, poniesione w okresie realizacji inwestycji, inne niż podatek akcyzowy oraz podatek od towarów i usług;
10)
podatek od towarów i usług związany z realizacją inwestycji, jeżeli podmiotowi ubiegającemu się o pomoc nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r. poz. 685, z późn. zm.).
3. 
Okres kwalifikowalności kosztów rozpoczyna się po dniu złożenia wniosku o udzielenie pomocy.
§  9. 
W przypadku budowy stacji ładowania, o której mowa w § 8 ust. 1 pkt 1, intensywność pomocy nie może przekroczyć 25% kosztów kwalifikowalnych.
§  10. 
1. 
W przypadku budowy ogólnodostępnej stacji ładowania o mocy nie mniejszej niż 50 kW i mniejszej niż 150 kW, w której co najmniej jeden punkt ładowania umożliwia świadczenie usługi ładowania prądem stałym i ma moc nie mniejszą niż 50 kW, lub przebudowy ogólnodostępnej stacji ładowania skutkującej przyrostem jej mocy do mocy nie mniejszej niż 50 kW i mniejszej niż 150 kW oraz możliwością świadczenia usługi ładowania prądem stałym z mocą nie mniejszą niż 50 kW w przypadku co najmniej jednego punktu ładowania, intensywność pomocy nie może przekroczyć 30% kosztów kwalifikowalnych.
2. 
Intensywność pomocy, o której mowa w ust. 1, ulega zwiększeniu o 15 punktów procentowych, jeżeli ogólnodostępna stacja ładowania jest usytuowana w gminie, w której na dzień 31 grudnia przedostatniego roku kalendarzowego poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o udzielenie pomocy:
1)
liczba mieszkańców nie przekraczała 100 000 lub
2)
zostało zarejestrowanych mniej niż 60 000 pojazdów samochodowych, lub
3)
mniej niż 400 pojazdów samochodowych przypadało na 1000 mieszkańców.
3. 
Zwiększenie intensywności pomocy, o którym mowa w ust. 2, nie ma zastosowania do ogólnodostępnej stacji ładowania usytuowanej w pasie drogowym drogi ekspresowej albo autostrady.
4. 
W przypadku budowy ogólnodostępnej stacji ładowania o mocy nie mniejszej niż 150 kW, w której co najmniej jeden punkt ładowania umożliwia świadczenie usługi ładowania prądem stałym i ma moc nie mniejszą niż 150 kW, lub przebudowy ogólnodostępnej stacji ładowania skutkującej przyrostem jej mocy do mocy nie mniejszej niż 150 kW oraz możliwością świadczenia usługi ładowania prądem stałym z mocą nie mniejszą niż 150 kW w przypadku co najmniej jednego punktu ładowania, intensywność pomocy nie może przekroczyć 50% kosztów kwalifikowalnych.
§  11. 
W przypadku budowy lub przebudowy ogólnodostępnej stacji wodoru intensywność pomocy nie może przekroczyć 50% kosztów kwalifikowalnych.
§  12. 
Pomoc nie może być łączona z inną pomocą publiczną.
§  13. 
1. 
Nabór wniosków o udzielenie pomocy na budowę stacji ładowania, o której mowa w § 8 ust. 1 pkt 1, oraz nabór wniosków o udzielenie pomocy na budowę lub przebudowę ogólnodostępnej stacji ładowania są prowadzone w trybie ciągłym do wyczerpania środków przeznaczonych na dany nabór.
2. 
W przypadku gdy udział pojazdów elektrycznych i pojazdów hybrydowych kategorii M1 i N1 w rozumieniu Prawa o ruchu drogowym zarejestrowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przystosowanych do ładowania w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy, wyniesie w roku poprzedzającym ogłoszenie naboru co najmniej 1% całkowitej liczby pojazdów kategorii M1 i N1 w rozumieniu Prawa o ruchu drogowym zarejestrowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, nabór wniosków o udzielenie pomocy na budowę stacji ładowania, o której mowa w § 8 ust. 1 pkt 1, oraz nabór wniosków na budowę lub przebudowę ogólnodostępnej stacji ładowania są prowadzone w trybie konkursowym.
§  14. 
Nabór wniosków o udzielenie pomocy na budowę lub przebudowę ogólnodostępnej stacji wodoru jest prowadzony w trybie konkursowym.
§  15. 
1. 
W przypadku obszaru objętego planem, o którym mowa w art. 32 ust. 1 ustawy, pomoc jest udzielana wyłącznie na budowę lub przebudowę ogólnodostępnej stacji ładowania w lokalizacji wskazanej w takim planie.
2. 
W przypadku budowy lub przebudowy ogólnodostępnej stacji ładowania poza obszarem objętym planem, o którym mowa w art. 32 ust. 1 ustawy, oraz w przypadku budowy stacji ładowania, o której mowa w § 8 ust. 1 pkt 1, pomoc jest udzielana wyłącznie, gdy budowana lub przebudowywana stacja ładowania jest zlokalizowana w gminie, w której w ostatnim dniu roku kalendarzowego poprzedzającego rok złożenia wniosku o pomoc liczba punktów ładowania zainstalowanych na ogólnodostępnych stacjach ładowania nie przekroczyła 1,76 na 1000 mieszkańców.
3. 
Liczba punktów ładowania zainstalowanych na ogólnodostępnych stacjach ładowania, o której mowa w ust. 2, nie uwzględnia punktów ładowania zainstalowanych na ogólnodostępnych stacjach ładowania usytuowanych na obszarze objętym planem, o którym mowa w art. 32 ust. 1 ustawy.
§  16. 
Pomoc jest udzielana do dnia 31 grudnia 2025 r.
§  17. 
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Klimatu i Środowiska: A. Moskwa

1 Minister Klimatu i Środowiska kieruje działem administracji rządowej - klimat, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. poz. 1949).

Zmiany w prawie

Zmiany dotyczące dostępu do lokalnych sieci gazowych mogą wejść w życie

Przedsiębiorstwo, które zamierza odmówić świadczenia usług dystrybucji paliw gazowych, będzie musiało wcześniej, jeszcze przed odmową, uzyskać decyzję URE zwalniającą z obowiązku świadczenia takich usług wynika z nowelizacji ustawy - Prawo energetyczne, którą podpisał prezydent Andrzej Duda.

Robert Horbaczewski 27.01.2022
Farmaceuta wykona test na Covid-19, ale też zbada saturację i poziom cukru

Od czwartku 27 stycznia farmaceuta może wykonać test antygenowy w kierunku Covid-19, ale nie tylko. Za sprawą nowego rozporządzenia zrobi też test na obecność wirusa grypy, bakterii Helicobacter, która wywołuje wrzody żołądka. Zbada też poziom cukru we krwi, ciśnienie, saturację oraz wykona panel lipidowy, który pozwala określić poziom cholesterolu.

Jolanta Ojczyk 27.01.2022
Lekarze rodzinni chcą więcej czasu na zbadanie pacjenta 60 plus z Covidem

Od wtorku w wielu przychodniach rodzinnych, czyli podstawowej opieki zdrowotnej, pacjentom trudniej dostać się do lekarza. Zgodnie bowiem z rozporządzeniem ministra zdrowia pierwszeństwo mają osoby w wieku 60 plus chore na Covid-19. Jeśli jednak test był zrobiony w poniedziałek, czy piątek, pierwszeństwo już nie będzie przysługiwać, mimo pogorszenia stanu zdrowia.

Jolanta Ojczyk 26.01.2022
Nowelizacja ustawy o lasach i ochronie przyrody z podpisem prezydenta

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o lasach oraz ustawy o ochronie przyrody, której celem jest usunięcie uchybień legislacyjnych w przepisach dotyczących wymogów tzw. "dyrektywy siedliskowej" oraz "dyrektywy ptasiej", a także wprowadzenie w tej dziedzinie ładu prawnego.

Krzysztof Sobczak 10.01.2022
Rozliczanie wynagrodzeń pełne niejasności, a rozporządzenie mnoży wątpliwości

Pracodawcy mają ogromny problem. Po sobotniej zmianie przepisów, poniedziałkowe rozliczenie i wypłata wynagrodzeń za grudzień stanęły pod znakiem zapytania. Wydane rozporządzenie – zamiast pomóc – dołożyło kolejnych wątpliwości. Firmy mają wybierać, które zasady stosować. Jeśli jednak zastosują te obowiązujące w grudniu ubiegłego roku, pracownicy będą musieli dopłacić brakujący podatek później.

Krzysztof Koślicki 10.01.2022
Doradcy podatkowi nie przyjmują wyjaśnień MF w sprawie rozporządzenia o zaliczkach

Krajowa Rada Doradców Podatkowych zwraca uwagę, że wydane przez ministra finansów rozporządzenie dotyczące obliczania zaliczek na PIT rażąco narusza porządek konstytucyjny. Zdaniem samorządu doradców ten akt prawny pogłębi tym samym chaos prawny i informacyjny związany z wprowadzonymi od 1 stycznia 2022 r. zmianami w systemie podatkowym.

Krzysztof Koślicki 10.01.2022
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2021.2247

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Szczegółowe warunki udzielania pomocy publicznej na infrastrukturę do ładowania pojazdów elektrycznych i infrastrukturę do tankowania wodoru.
Data aktu: 24/11/2021
Data ogłoszenia: 06/12/2021
Data wejścia w życie: 21/12/2021