Zmiana rozporządzenia w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2021.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 30 listopada 2021 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2021

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 955 i 1641) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 25 września 2020 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2021 (Dz. U. poz. 2062 oraz z 2021 r. poz. 1071) w załączniku:
1)
w spisie treści w części II. INFORMACJE O PRZEKAZYWANYCH DANYCH:
a)
pozycja 5 otrzymuje brzmienie:

"5. Zestawy danych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego",

b)
pozycja 10 otrzymuje brzmienie:

"10. Zestawy danych Ministerstwa Rozwoju i Technologii",

c)
pozycja 33 otrzymuje brzmienie:

"33. Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Rozwoju i Technologii",

d)
po pozycji 33 dodaje się pozycję 33a w brzmieniu:

"33a. Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Sportu i Turystyki";

2)
w części I. INFORMACJE O BADANIACH:
a)
w bloku tematycznym 1.02 ORGANIZACJA PAŃSTWA, SAMORZĄD TERYTORIALNY w badaniu o symbolu 1.02.04 (016) Lokalne planowanie i zagospodarowanie przestrzenne pkt 8 Źródła danych otrzymuje brzmienie:

"8. Źródła danych

Zestawy danych Ministerstwa Rozwoju i Technologii, 10 (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych):

- PZP-1 - lokalne planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, Ip. 10.1.",

b)
w bloku tematycznym 1.23 RYNEK PRACY w badaniu o symbolu 1.23.06 (048) Bezrobotni i poszukujący pracy zarejestrowani w urzędach pracy:
pkt 8 Źródła danych otrzymuje brzmienie:

"8. Źródła danych

Zestawy danych Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, 8 (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych):

- MRiPS-07 - sprawozdanie o osobach niepełnosprawnych bezrobotnych i poszukujących pracy niepozostających w zatrudnieniu, lp. 8.6,

- MRPiT-01 - sprawozdanie o rynku pracy, lp. 8.12,

- MRPiT-02 - sprawozdanie o przychodach i wydatkach Funduszu Pracy, lp. 8.13,

- załącznik do sprawozdania MRPiT-02 - efektywność programów na rzecz promocji zatrudnienia, lp. 8.14,

- załącznik nr 1 do sprawozdania MRPiT-01 - bezrobotni oraz wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej według zawodów i specjalności, lp. 8.15,

- załącznik nr 2 do sprawozdania MRPiT-01 - poradnictwo zawodowe, szkolenie bezrobotnych i poszukujących pracy, staż i przygotowanie zawodowe dorosłych, kształcenie ustawiczne, lp. 8.16,

- załącznik nr 3 do sprawozdania MRPiT-01 - bezrobotni według gmin, lp. 8.17,

- załącznik nr 4 do sprawozdania MRPiT-01 - umowy z agencjami zatrudnienia; programy specjalne, programy regionalne, Program Aktywizacja i Integracja, zlecanie działań aktywizacyjnych, lp. 8.18.",

w pkt 10 Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych akapit czwarty otrzymuje brzmienie:

"Tablice publikacyjne:

- Bezrobotni zarejestrowani i stopa bezrobocia (grudzień 2021, styczeń 2022),

- Przychody i wydatki Funduszu Pracy - strona internetowa MRiPS (marzec 2022),

- Dane dotyczące osób niepełnosprawnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy jako bezrobotne lub poszukujące pracy, niepozostające w zatrudnieniu, w ujęciu półrocznym na podstawie sprawozdania MRiPS-07 - strona internetowa Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych (marzec 2022),

- Bezrobotni zarejestrowani i stopa bezrobocia wyrównanie sezonowo w latach 2011-2020 (grudzień 2021, styczeń 2022).",

c)
w bloku tematycznym 1.26 MIESZKANIA, INFRASTRUKTURA KOMUNALNA w badaniu o symbolu 1.26.10 (072) Charakterystyka zasobów budynkowych w pkt 8 Źródła danych akapit piąty otrzymuje brzmienie:

"Zestawy danych z systemów informacyjnych podmiotów prowadzących działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę, 119 (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych):

- dane w zakresie adresu nieruchomości (budynku) prowadzonej działalności, lp. 119.1.",

d)
w bloku tematycznym 1.28 KULTURA:
w badaniu o symbolu 1.28.01 (076) Obiekty i działalność instytucji kultury pkt 7 Zakres przedmiotowy otrzymuje brzmienie:

"7. Zakres przedmiotowy

Infrastruktura i wyposażenie obiektów działalności kulturalnej. Obiekty działalności kulturalnej przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Działalność artystyczna i rozrywkowa. Działalność wystawiennicza. Działalność bibliotek. Działalność wydawnicza. Działalność kulturalno-edukacyjna. Konserwacja i digitalizacja zbiorów. Pracujący, w tym zatrudnieni. Absolwenci. Cechy organizacyjno-prawne. Wpływ COVID-19 na prowadzenie działalności.",

w badaniu o symbolu 1.28.02 (077) Działalność w zakresie kinematografii:
––
w pkt 8 Źródła danych akapit drugi otrzymuje brzmienie:

"Zestawy danych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 5 (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych):

- KK-1 - roczne sprawozdanie o filmach długometrażowych wprowadzonych do rozpowszechniania w kinach, lp. 5.1.",

––
pkt 9 Rodzaje wynikowych informacji statystycznych otrzymuje brzmienie:

"9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Kina stałe i ruchome, w przekrojach: województwa, regiony, podregiony, powiaty, miasto-wieś (dla kin stałych), formy własności.

Miejsca na widowni kin stałych, w przekrojach: województwa, regiony, podregiony, powiaty, formy własności.

Seanse w kinach, w przekrojach: województwa, regiony, podregiony, powiaty, formy własności.

Produkcja filmów, w przekrojach: metraż, gatunek, przeznaczenie (kino, telewizja), nośnik, województwa.

Filmy długometrażowe wprowadzone do rozpowszechniania w ciągu roku, w przekrojach: daty premiery; liczba kopii; kraj produkcji; liczba widzów; wielkość przychodów ze sprzedaży biletów; wpływ COVID-19 na prowadzenie działalności.",

e)
w bloku tematycznym 1.29 ZDROWIE I OCHRONA ZDROWIA:
w badaniu o symbolu 1.29.04 (088) Profilaktyka:
––
pkt 5 Cel badania otrzymuje brzmienie:

"5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji o realizacji opieki zdrowotnej w szkole, w tym: wykonywanych badaniach profilaktycznych, przesiewowych, opiece czynnej, edukacji zdrowotnej oraz o miejscu realizacji opieki stomatologicznej uczniów, a także o opiece profilaktycznej nad kobietami, dziećmi i młodzieżą oraz częstości wykonywania badań profilaktycznych pracujących wraz z liczbą wydanych orzeczeń o braku lub istnieniu przeciwwskazań do wykonywania pracy na określonym stanowisku.

Realizacja potrzeb użytkowników:

- administracja samorządowa - województwo,

- administracja rządowa.",

––
w pkt 8 Źródła danych akapit drugi otrzymuje brzmienie:

"Zestawy danych Ministerstwa Zdrowia, 14 (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych):

- MZ-06 - sprawozdanie z realizacji opieki zdrowotnej nad uczniami w szkołach, lp. 14.5,

- MZ-11 - sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej, lp. 14.6,

- MZ-35 - sprawozdanie z działalności wojewódzkiego ośrodka medycyny pracy, lp. 14.15,

- MZ-35A - sprawozdanie lekarza przeprowadzającego badania profilaktyczne pracujących, lp. 14.16,

- MZ-35B - sprawozdanie z działalności podmiotu wykonującego działalność leczniczą realizującego świadczenia z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami, lp. 14.17.",

w badaniu o symbolu 1.29.14 (093) Działalność Państwowej Inspekcji Sanitarnej:
––
pkt 5 Cel badania otrzymuje brzmienie:

"5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji o działalności stacji sanitarno-epidemiologicznych obrazujących stan higieny żywności, żywienia, materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością i produktów kosmetycznych, higieny środowiska, higieny pracy, higieny dzieci i młodzieży, higieny radiacyjnej oraz efektach prowadzonych kontroli, niezbędnych do podejmowania działań zapobiegawczych eliminujących negatywne zjawiska w obszarze zdrowia publicznego w celu ochrony zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych, zapobiegania powstawaniu chorób, w tym chorób zakaźnych i zawodowych.

Realizacja potrzeb użytkowników:

- Eurostat i inne zagraniczne instytucje statystyczne,

- administracja rządowa,

- administracja samorządowa - województwo.",

––
pkt 7 Zakres przedmiotowy i pkt 8 Źródła danych otrzymują brzmienie:

"7. Zakres przedmiotowy

Monitoring jakości wody. Monitoring radiologiczny. Pracujący, w tym zatrudnieni. Profilaktyka zdrowotna. Nadzór w zakresie higieny żywności, żywienia, materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością i produktów kosmetycznych. Nadzór sanitarno-epidemiologiczny. Nadzór bieżący sanitarny. Zapobiegawczy nadzór sanitarny.

8. Źródła danych

Zestawy danych Ministerstwa Zdrowia, 14 (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych):

- MZ-45 - sprawozdanie o działalności kontrolno-represyjnej oraz w zakresie zapobiegawczego nadzoru sanitarnego, lp. 14.19,

- MZ-45A - sprawozdanie z zatrudnienia, lp. 14.20,

- MZ-46 - sprawozdanie z działalności w zakresie higieny komunalnej, lp. 14.21,

- MZ-48 - sprawozdanie z działalności w zakresie higieny żywności, żywienia, materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością i produktów kosmetycznych, lp. 14.22,

- MZ-50 - sprawozdanie z działalności w zakresie higieny pracy, lp. 14.23,

- MZ-52 - sprawozdanie z zakresu higieny radiacyjnej, lp. 14.24,

- MZ-53 - sprawozdanie z działalności w zakresie higieny dzieci i młodzieży, lp. 14.25.",

––
w pkt 9 Rodzaje wynikowych informacji statystycznych akapit szósty otrzymuje brzmienie:

"Higiena żywności, żywienia, materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością i produktów kosmetycznych, w przekrojach: województwa, rodzaje działalności, grupy i rodzaje obiektów kontrolowanych, kontrolowane produkty spożywcze.",

f)
w bloku tematycznym 1.30 TURYSTYKA I SPORT w badaniu o symbolu 1.30.01 (097) Sport w pkt 8 Źródła danych akapit drugi otrzymuje brzmienie:

"Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Sportu i Turystyki, 33a (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych):

- dane dotyczące medalistów mistrzostw świata i Europy w kategorii seniorów w konkurencjach objętych programem igrzysk olimpijskich oraz medali zdobytych przez sportowców niepełnosprawnych, lp. 33a.1.",

g)
w bloku tematycznym 1.43 NAUKA, TECHNIKA, SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE, TELEKOMUNIKACJA w badaniu o symbolu 1.43.14 (109) Wskaźniki społeczeństwa informacyjnego:
w pkt 8 Źródła danych akapit drugi otrzymuje brzmienie:

"Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Rozwoju i Technologii, 33 (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych):

- dane dotyczące wystawionych faktur elektronicznych, lp. 33.1.",

w pkt 9 Rodzaje wynikowych informacji statystycznych uchyla się akapit czwarty,
h)
w bloku tematycznym 1.44 RYNEK MATERIAŁOWY I PALIWOWO-ENERGETYCZNY:
w badaniu o symbolu 1.44.01 (112) Bilanse paliw i energii pkt 8 Źródła danych otrzymuje brzmienie:

"8. Źródła danych

Zestawy danych Głównego Urzędu Statystycznego, 1 (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych):

- G-02a - sprawozdanie bilansowe nośników energii, lp. 1.56,

- G-02b - sprawozdanie bilansowe nośników energii i infrastruktury ciepłowniczej, lp. 1.57,

- G-02g - infrastruktura, odbiorcy i sprzedaż gazu z sieci, lp. 1.58,

- G-02o - sprawozdanie o cieple ze źródeł odnawialnych, lp. 1.59,

- G-03 - sprawozdanie o zużyciu nośników energii, lp. 1.60,

- L-01 - sprawozdanie o lasach publicznych (bez lasów gminnych i wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa), lp. 1.88,

- L-02 - sprawozdanie o zadrzewieniach, lp. 1.89,

- L-03 - sprawozdanie o lasach prywatnych (osób fizycznych i prawnych), lp. 1.90,

- P-01- sprawozdanie o produkcji, lp. 1.105,

- SG-01 - statystyka gminy: leśnictwo i ochrona środowiska, lp. 1.144,

- T-04 - sprawozdanie o stanie i pracy taboru samochodowego zarobkowego, lp. 1.160,

- T-06 - sprawozdanie o pasażerskim transporcie drogowym, lp. 1.161,

- T-11/k - sprawozdanie o taborze i przewozach w żegludze śródlądowej, lp. 1.165,

- TD-E - kwestionariusz tygodniowy o przewozach ładunków pojazdem samochodowym, lp. 1.167.

Zestawy danych Ministerstwa Aktywów Państwowych, 2 (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych):

- G-09.1 - sprawozdanie o obrocie węglem kamiennym, lp. 2.1,

- G-09.2 - sprawozdanie o mechanicznej przeróbce węgla, lp. 2.4,

- G-09.3 - sprawozdanie o wydobyciu i obrocie węglem brunatnym, lp. 2.5,

- G-09.4 - sprawozdanie o imporcie i przywozie (nabyciu wewnątrzunijnym) węgla kamiennego, lp. 2.6.

Zestawy danych z systemów informacyjnych Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Katowicach, 42 (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych):

- dane o obrocie węglem oraz mechanicznej przeróbce węgla, lp. 42.1.

Zestawy danych z systemów informacyjnych Banku Gospodarstwa Krajowego, 45 (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych):

- dane w zakresie przedsięwzięć termomodernizacyjnych i remontowych, lp. 45.6.

Zestawy danych z systemów informacyjnych Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych, 52 (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych):

- dane w zakresie pozyskania oraz sprzedaży i cen drewna, lp. 52.7.

Zestawy danych z systemów informacyjnych Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, 83 (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych):

- dane dotyczące surowców wykorzystanych do wytworzenia biogazu rolniczego lub do wytworzenia energii elektrycznej z biogazu rolniczego, wytworzonego biogazu rolniczego, energii elektrycznej wytworzonej z biogazu rolniczego, lp. 83.2,

- dane dotyczące surowców użytych do wytworzenia biopaliw ciekłych oraz wytworzonych i zużytych na własny użytek biopaliw ciekłych, lp. 83.3,

- dane dotyczące rynku biokomponentów, lp. 83.4,

- dane dotyczące pozyskania drewna (grubizny), lp. 83.7.

Zestawy danych z systemów informacyjnych Urzędu Regulacji Energetyki, 154 (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych):

- dane dotyczące przedsiębiorstw posiadających koncesje na przesyłanie lub dystrybucję paliw gazowych i obrót paliwami gazowymi, magazynowanie paliw gazowych oraz skraplanie i regazyfikację gazu ziemnego, lp. 154.2,

- dane pochodzące ze świadectw pochodzenia biogazu rolniczego, lp. 154.5,

- dane pochodzące ze świadectw pochodzenia wydanych na energię elektryczną wytworzoną w odnawialnych źródłach energii, lp. 154.6,

- wykaz wytwórców energii elektrycznej w mikroinstalacji, dane o energii elektrycznej wytworzonej z odnawialnego źródła energii w mikroinstalacji (w tym przez prosumentów) i wprowadzonej do sieci dystrybucyjnej, lp. 154.8,

- dane dotyczące ewidencji świadectw efektywności energetycznej, lp. 154.9,

- dane dotyczące paliw ciekłych, lp. 154.10,

- dane dotyczące udzielonych koncesji w zakresie energii elektrycznej, ciepła, lp. 154.12,

- dane o realizacji Narodowego Celu Wskaźnikowego, o których mowa w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych, lp. 154.13,

- dane dotyczące wydanych oraz uznanych gwarancji pochodzenia energii elektrycznej wytwarzanej w odnawialnym źródle energii, lp. 154.16.

Wyniki innych badań:

- 1.26.06 Infrastruktura techniczna sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, ciepłowniczych, gazu z sieci oraz energii elektrycznej,

- 1.44.02 Elektroenergetyka i ciepłownictwo,

- 1.44.04 Badanie zużycia paliw i energii w gospodarstwach domowych,

- 1.44.11 Paliwa ciekłe i gazowe,

- 1.44.16 Górnictwo węgla kamiennego i brunatnego,

- 1.46.04 Produkcja wyrobów przemysłowych,

- 1.46.08 Specjalistyczne badanie statystyczne w przemyśle koksowniczym,

- 1.51.08 Realizacja międzynarodowego handlu towarami w wyrażeniu ilościowo-wartościowym.

Inne źródła danych:

Informacje pochodzące z Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021: liczba mieszkań według głównego sposobu ogrzewania, przeważający rodzaj paliwa lub źródło energii stosowane do ogrzewania mieszkania, rodzaj wykorzystywanego odnawialnego źródła energii, powierzchnia użytkowa mieszkań ogółem.

Opracowania branżowe i eksperckie dotyczące odnawialnych źródeł energii.",

w badaniu o symbolu 1.44.03 (114) Specjalistyczne badanie statystyczne w zakresie paliw i energii w pkt 8 Źródła danych po ostatnim akapicie dodaje się akapit w brzmieniu:

"Inne źródła danych:

Informacje pochodzące z Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021: liczba mieszkań według głównego sposobu ogrzewania, przeważający rodzaj paliwa lub źródło energii stosowane do ogrzewania mieszkania, rodzaj wykorzystywanego odnawialnego źródła energii, powierzchnia użytkowa mieszkań ogółem.

Opracowania branżowe i eksperckie dotyczące odnawialnych źródeł energii.",

w badaniu o symbolu 1.44.04 (115) Badanie zużycia paliw i energii w gospodarstwach domowych w pkt 8 Źródła danych akapit piąty otrzymuje brzmienie:

"Inne źródła danych:

Informacje dystrybutorów energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła o wielkościach zużycia nośników energii na poszczególne cele (ogrzewanie mieszkań, przygotowanie ciepłej wody, gotowanie posiłków, oświetlenie itd.).

Informacje sprzedawców pomp ciepła (dane za rok 2020 i za rok 2021).

Informacje pochodzące z programów: Mój Prąd i Czyste Powietrze (dane za rok 2020 i za rok 2021).

Informacje pochodzące z Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021: liczba mieszkań według głównego sposobu ogrzewania, przeważający rodzaj paliwa lub źródło energii stosowane do ogrzewania mieszkania, rodzaj wykorzystywanego odnawialnego źródła energii, powierzchnia użytkowa mieszkań ogółem.

Opracowania branżowe i eksperckie dotyczące odnawialnych źródeł energii.",

w badaniu o symbolu 1.44.05 (116) Gospodarowanie materiałami w pkt 6 Zakres podmiotowy akapit pierwszy otrzymuje brzmienie:

"Podmioty gospodarki narodowej zużywające materiały, w których liczba pracujących wynosi 10 osób i więcej, dla których działalność przeważająca zaklasyfikowana jest według PKD do sekcji D, E, F (z wyłączeniem grupy 41.1), do działu 01 (z wyłączeniem osób fizycznych prowadzących indywidualne gospodarstwa rolne), 13, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 52, 58, 61.",

i)
w bloku tematycznym 1.61 WYNIKI PRZEDSIĘBIORSTW NIEFINANSOWYCH:
w badaniu o symbolu 1.61.01 (183) Bieżące wyniki finansowe i nakłady na środki trwałe przedsiębiorstw oraz aktywa i pasywa finansowe w pkt 8 Źródła danych akapit piąty otrzymuje brzmienie:

"Zestawy danych z systemów informacyjnych Polskiego Funduszu Rozwoju S.A., 123a (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych):

- dane dotyczące przedsiębiorstw, które skorzystały ze wsparcia w ramach: programu rządowego "Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Małych i Średnich Firm" oraz "Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Dużych Firm", lp. 123a.1,

- dane dotyczące przedsiębiorstw, które skorzystały ze wsparcia w ramach: programu rządowego "Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Małych i Średnich Firm" oraz "Tarcza Finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla Mikro, Małych i Średnich Firm", lp. 123a.2.",

w badaniu o symbolu 1.61.05 (185) Roczne badanie działalności gospodarczej przedsiębiorstw w pkt 8 Źródła danych akapit piąty otrzymuje brzmienie:

"Zestawy danych z systemów informacyjnych Polskiego Funduszu Rozwoju S.A., 123a (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych):

- dane dotyczące przedsiębiorstw, które skorzystały ze wsparcia w ramach: programu rządowego "Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Małych i Średnich Firm" oraz "Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Dużych Firm", lp. 123a.1,

- dane dotyczące przedsiębiorstw, które skorzystały ze wsparcia w ramach: programu rządowego "Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Małych i Średnich Firm" oraz "Tarcza Finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla Mikro, Małych i Średnich Firm", lp. 123a.2.",

j)
w bloku tematycznym 1.65 FINANSE PUBLICZNE:
w badaniu o symbolu 1.65.13 (222) Statystyka finansów sektora instytucji rządowych i samorządowych w pkt 8 Źródła danych:
––
akapit drugi otrzymuje brzmienie:

"Zestawy danych Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, 8 (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych):

- MRPiT-02 - sprawozdanie o przychodach i wydatkach Funduszu Pracy, lp. 8.13.",

––
akapit trzydziesty szósty otrzymuje brzmienie:

"Inne źródła danych:

Administracyjne bazy i systemy informacyjne Ministerstwa Finansów (w tym miesięczne dane ze sprawozdań sporządzonych na formularzach Rb, okresowe sprawozdania z wykonania planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia, miesięczne dane o długu Skarbu Państwa i kosztach jego obsługi, miesięczne dane o środkach z UE), informacje uzupełniające do sprawozdań FUS (z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych), FER (z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego), NFZ, Funduszu Pracy (z MRiPS).",

w badaniu o symbolu 1.65.19 (226) Notyfikacja fiskalna deficytu i długu sektora instytucji rządowych i samorządowych w pkt 8 Źródła danych:
––
akapit piąty otrzymuje brzmienie:

"Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Finansów, 23 (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych):

- dane dotyczące długu sektora instytucji rządowych i samorządowych oraz zmiany długu jednostek innych niż Skarb Państwa, lp. 23.27,

- elektroniczne ustrukturyzowane sprawozdania finansowe jednostek wpisanych do rejestru przedsiębiorców KRS i podatników PIT prowadzących księgi rachunkowe i mających obowiązek sporządzenia sprawozdania według struktur wskazanych w załącznikach: 1, 4, 5, 6 do ustawy o rachunkowości oraz sprawozdania skonsolidowane sporządzane przez jednostki zobowiązane, lp. 23.29,

- dane dotyczące kosztów obsługi długu Skarbu Państwa oraz rozliczeń przyrostu długu (w tym różnic kursowych), lp. 23.33,

- dane dotyczące sprawozdań: Rb-33, Rb-35, Rb-40, Rb-FUS, Rb-FER, Rb-FEP, lp. 23.40,

- dane dotyczące sprawozdań: Rb-27, Rb-27S, Rb-28, Rb-28S, Rb-28NW, Rb-30S, Rb-34S, Rb-34PL, lp. 23.42,

- dane dotyczące skonsolidowanych bilansów jednostek samorządu terytorialnego, lp. 23.52,

- dane dotyczące pożyczek, lp. 23.53,

- dane dotyczące sprawozdawczości jednostek sektora finansów publicznych w zakresie należności Skarbu Państwa, lp. 23.55,

- dane dotyczące sprawozdania Rb-28NWS, lp. 23.56,

- dane dotyczące przyrostu należności SP z tytułu wykupu odsetek, przychodów i rozchodów budżetu państwa, lp. 23.57,

- dane dotyczące umorzeń należności sektora instytucji rządowych i samorządowych, lp. 23.58,

- dane z zakresu udzielonych gwarancji i poręczeń rządowych, lp. 23.59,

- dane dotyczące środków przekazanych przez Polskę do banków rozwoju, lp. 23.62,

- dane dotyczące napływu środków z budżetu UE i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, lp. 23.63.",

––
akapit dwudziesty pierwszy otrzymuje brzmienie:

"Zestawy danych z systemów informacyjnych Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, 75 (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych):

- dane KRUS i funduszy przez nią zarządzanych, w tym dane Funduszu Składkowego i Funduszu Motywacyjnego z zakresu przychodów i rozchodów oraz bilans FS, lp. 75.1,

- dane dotyczące zasiłków KRUS w czasie epidemii COVID-19 i korzystających z nich osób, lp. 75.6.",

akapit trzydziesty czwarty otrzymuje brzmienie:

"Zestawy danych z systemów informacyjnych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, 160 (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych):

- dane dotyczące ustawowych umorzeń należności, rezerw oraz odpisów aktualizujących FUS i FEP, wykonania planu finansowego dla FUS i FEP, rachunku zysków i strat oraz bilansu FRD i ZUS, przewidywanego wykonania planu finansowego dla ZUS, FUS, FEP i FRD, sprawozdań finansowych FUS, FEP, FRD i ZUS, lp. 160.17,

- dane dotyczące wniosków o zwolnienie z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek, lp. 160.24.",

w badaniu o symbolu 1.65.20 (227) Kwartalne rachunki niefinansowe sektora instytucji rządowych i samorządowych w pkt 8 Źródła danych:
––
akapit dwunasty otrzymuje brzmienie:

"Zestawy danych z systemów informacyjnych Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, 75 (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych):

- dane dotyczące przypisu składek na ubezpieczenia społeczne z wyszczególnieniem przypisu na poszczególne rodzaje ubezpieczeń, przypis składek na ubezpieczenie zdrowotne, lp. 75.3,

- dane dotyczące zasiłków KRUS w czasie epidemii COVID-19 i korzystających z nich osób, lp. 75.6.",

––
akapit dziewiętnasty otrzymuje brzmienie:

"Zestawy danych z systemów informacyjnych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, 160 (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych):

- dane dotyczące wypłat emerytur, rent, świadczeń rehabilitacyjnych, odszkodowań powypadkowych, zasiłków z ubezpieczeń społecznych oraz innych świadczeń wypłacanych przez ZUS, lp. 160.15,

- dane dotyczące składek na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy, ubezpieczenie zdrowotne, ubezpieczenie społeczne, lp. 160.18,

- dane dotyczące Funduszu Rezerwy Demograficznej (rachunku wyników działalności i wybranych elementów bilansowych FRD), Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (informacja o przychodach i kosztach), lp. 160.19,

- dane dotyczące wniosków o zwolnienie z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek, lp. 160.24.",

w badaniu o symbolu 1.65.31 (231) Dane fiskalne na potrzeby nadzoru budżetowego UE w pkt 8 Źródła danych akapit drugi otrzymuje brzmienie:

"Zestawy danych Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, 8 (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych):

- MRPiT-02 - sprawozdanie o przychodach i wydatkach Funduszu Pracy, lp. 8.13.",

k)
w bloku tematycznym 1.67 RACHUNKI NARODOWE w badaniu o symbolu 1.67.03 (235) Rachunki kwartalne pkt 8 Źródła danych otrzymuje brzmienie:

"8. Źródła danych

Zestawy danych Głównego Urzędu Statystycznego, 1 (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych):

- DG-1 - meldunek o działalności gospodarczej, lp. 1.40,

- F-01/I-01 - sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe, lp. 1.47,

- SFU-OZ - sprawozdanie statystyczne oddziałów zagranicznych zakładów ubezpieczeń działających w Polsce, lp. 1.141.

Zestawy danych Komisji Nadzoru Finansowego, 17 (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych):

- KNF-02 - sprawozdanie statystyczne o działalności ubezpieczeniowej zakładów ubezpieczeń/reasekuracji, lp. 17.1.

Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Finansów, 23 (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych):

- dane dotyczące osób fizycznych będących podatnikami VAT i pozostałych podmiotów będących podatnikami VAT, lp. 23.24.

Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, 24 (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych):

- dane dotyczące wykorzystania środków UE w zakresie wypłat z części UE na rzecz beneficjentów, lp. 24.3.

Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 32 (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych):

- dane dotyczące wypłat z części unijnej na rzecz ostatecznych beneficjentów w ramach PO Ryby 2014-2020, lp. 32.11.

Zestawy danych z systemów informacyjnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, 40 (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych):

- dane o wykorzystanych środkach z funduszy krajowych, lp. 40.4,

- dane o wypłatach dokonanych z części unijnej na rzecz ostatecznych beneficjentów, lp. 40.7.

Zestawy danych z systemów informacyjnych Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, 41 (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych):

- dane o stanie zapasów i rezerw materiałowych, lp. 41.1.

Zestawy danych z systemów informacyjnych Agencji Rozwoju Przemysłu S.A., 42a. (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych):

- dane w zakresie wsparcia finansowego ze środków Tarczy Antykryzysowej na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, lp. 42a.1.

Zestawy danych z systemów informacyjnych Biura Rzecznika Finansowego, 49 (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych):

- dane dotyczące zaliczek wpłaconych przez: krajowe i zagraniczne zakłady ubezpieczeń, powszechne towarzystwa emerytalne, krajowe instytucje płatnicze, krajowe instytucje pieniądza elektronicznego, biura usług płatniczych, banki, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, towarzystwa funduszy inwestycyjnych, firmy inwestycyjne, instytucje pożyczkowe, zarządzający ASI, małe instytucje płatnicze oraz dostawcy świadczący wyłącznie usługę dostępu do informacji o rachunku, na pokrycie kosztów działania Rzecznika Finansowego; dane roczne uwzględniające rozliczenie salda zaliczek, lp. 49.1.

Zestawy danych z systemów informacyjnych Komisji Nadzoru Finansowego, 79 (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych):

- dane z rachunku zysków i strat: pracowniczych funduszy emerytalnych, pracowniczych towarzystw emerytalnych, dobrowolnych funduszy emerytalnych oraz aktywa netto PFE, lp. 79.3,

- dane bilansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, lp. 79.8,

- dane dotyczące spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, działających oraz będących w likwidacji albo w upadłości, lp. 79.9,

- dane dotyczące Pracowniczych Programów Emerytalnych oraz OFE, lp. 79.14,

- dane dotyczące Indywidualnych Kont Emerytalnych (IKE), Indywidualnych Kont Zabezpieczenia Emerytalnego, lp. 79.15,

- dane dotyczące PPE, lp. 79.16,

- dane z dodatkowych sprawozdań finansowych i statystycznych w podziale na ogółem i działy I i II, lp. 79.17,

- dane z dodatkowych sprawozdań finansowych i statystycznych w podziale na ogółem i działy I i II, formy organizacyjne, rodzaje kapitału, lp. 79.19.

Zestawy danych z systemów informacyjnych Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, 83 (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych):

- dane o środkach krajowych przekazywanych na poszczególne instrumenty pomocy i prefinansowanych przez budżet państwa, lp. 83.8.

Zestawy danych z systemów informacyjnych Narodowego Banku Polskiego:

- dane dotyczące rachunku zysków i strat NBP,

- dane dotyczące dochodów i transferów,

- dane kwartalne dotyczące międzynarodowej wymiany usług uzupełnione o dane pochodzące z bilansu płatniczego z zakresu podróży rezydentów za granicę i nierezydentów do Polski oraz usług pośrednictwa finansowego mierzonych pośrednio (FISIM).

Zestawy danych z systemów informacyjnych Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, 123 (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych):

- dane dotyczące rachunku zysków i strat, bilansu oraz obowiązkowych wpłat zakładów ubezpieczeń, lp. 123.1.

Zestawy danych z systemów informacyjnych Polskiego Funduszu Rozwoju S.A., 123a (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych):

- dane dotyczące przedsiębiorstw, które skorzystały ze wsparcia w ramach: programu rządowego "Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Małych i Średnich Firm" oraz "Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Dużych Firm", lp. 123a.1.

Wyniki innych badań:

- 1.23.02 Pracujący w gospodarce narodowej,

- 1.25.01 Budżety gospodarstw domowych,

- 1.45.29 Powszechny Spis Rolny i badanie metod produkcji rolnej - opracowanie wyników,

- 1.49.02 Obrót, sprzedaż detaliczna i hurtowa oraz infrastruktura handlowa,

- 1.51.01 Realizacja eksportu i importu w wyrażeniu ilościowo-wartościowym z krajami spoza UE (niebędącymi członkami UE),

- 1.51.07 Realizacja przywozu i wywozu towarów w wyrażeniu ilościowo-wartościowym z krajami UE,

- 1.61.05 Roczne badanie działalności gospodarczej przedsiębiorstw,

- 1.62.08 Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych,

- 1.62.16 Wyniki finansowe towarzystw funduszy inwestycyjnych,

- 1.64.03 Badanie cen producentów wyrobów i usług w przemyśle, leśnictwie oraz rybactwie,

- 1.64.07 Badanie cen towarów i usług konsumpcyjnych,

- 1.64.08 Badanie cen detalicznych środków produkcji rolniczej.",

l)
w bloku tematycznym 1.80 OPERATY STATYSTYCZNE w badaniu o symbolu 1.80.02 (248) System Jednostek do Badań Społecznych - operaty w pkt 8 Źródła danych uchyla się akapit dziewiąty;
3)
w części II. INFORMACJE O PRZEKAZYWANYCH DANYCH w tabeli:
a)
w lp. 1:
w lp. 1.74 rubryka 1.4 otrzymuje brzmienie:

"Cechy organizacyjno-prawne. Dane adresowe i terytorialne. Dane identyfikacyjne. Działalność artystyczna i rozrywkowa. Działalność kulturalno-edukacyjna. Działalność wydawnicza. Informacje o sprawozdawcy. Infrastruktura i wyposażenie obiektów działalności kulturalnej. Konserwacja i digitalizacja zbiorów. Pracujący, w tym zatrudnieni. Wpływ COVID-19 na prowadzenie działalności.",

w lp. 1.75 i 1.77 rubryka 1.4 otrzymuje brzmienie:

"Cechy organizacyjno-prawne. Dane adresowe i terytorialne. Dane identyfikacyjne. Działalność kulturalno - edukacyjna. Działalność wydawnicza. Informacje o sprawozdawcy. Infrastruktura i wyposażenie obiektów działalności kulturalnej. Konserwacja i digitalizacja zbiorów. Pracujący, w tym zatrudnieni. Wpływ COVID-19 na prowadzenie działalności.",

w lp. 1.76 rubryka 1.4 otrzymuje brzmienie:

"Cechy organizacyjno-prawne. Dane adresowe i terytorialne. Dane identyfikacyjne. Działalność bibliotek. Działalność kulturalno-edukacyjna. Informacje o sprawozdawcy. Infrastruktura i wyposażenie obiektów działalności kulturalnej. Konserwacja i digitalizacja zbiorów. Pracujący, w tym zatrudnieni. Wpływ COVID-19 na prowadzenie działalności.",

w lp. 1.78 rubryka 1.4 otrzymuje brzmienie:

"Cechy organizacyjno-prawne. Dane adresowe i terytorialne. Dane identyfikacyjne. Działalność w dziedzinie kinematografii. Informacje o sprawozdawcy. Wpływ COVID-19 na prowadzenie działalności.",

w lp. 1.79 rubryka 1.4 otrzymuje brzmienie:

"Absolwenci. Cechy organizacyjno-prawne. Dane adresowe i terytorialne. Dane identyfikacyjne. Działalność artystyczna i rozrywkowa. Działalność kulturalno-edukacyjna. Działalność wydawnicza. Informacje o sprawozdawcy. Infrastruktura i wyposażenie obiektów działalności kulturalnej. Konserwacja i digitalizacja zbiorów. Pracujący, w tym zatrudnieni. Wpływ COVID-19 na prowadzenie działalności.",

w lp. 1.80 rubryka 1.4 otrzymuje brzmienie:

"Cechy organizacyjno-prawne. Dane adresowe i terytorialne. Dane identyfikacyjne. Działalność kulturalno - edukacyjna. Działalność w dziedzinie kinematografii. Informacje o sprawozdawcy. Infrastruktura i wyposażenie obiektów działalności kulturalnej. Pracujący, w tym zatrudnieni. Wpływ COVID-19 na prowadzenie działalności.",

w lp. 1.88 i lp. 1.90 rubryka 1.7 otrzymuje brzmienie:

"1.44.01, 1.52.01, 1.52.02, 1.52.03",

w lp. 1.89 rubryka 1.7 otrzymuje brzmienie:

"1.44.01, 1.52.02",

w lp. 1.105 rubryka 1.7 otrzymuje brzmienie:

"1.44.01, 1.46.04, 1.49.01, 1.80.01",

w lp. 1.144 rubryka 1.7 otrzymuje brzmienie:

"1.01.07, 1.44.01, 1.52.01, 1.52. 02, 1.52.03",

w lp. 1.160 rubryka 1.7 otrzymuje brzmienie:

"1.44.01, 1.48.02",

w lp. 1.190 rubryka 1.3 otrzymuje brzmienie:

"Podmioty gospodarki narodowej, których liczba pracujących wynosi 10 i więcej osób, prowadzące działalność przeważającą lub drugorzędną zaklasyfikowaną według PKD do sekcji A (z wyłączeniem grupy 01.7 oraz klasy 03.11), B, C, D, E, F, G, H, J (z wyłączeniem działu 59 oraz grupy 63.9), M (z wyłączeniem działów 69, 70, 71, 73, 74), N (z wyłączeniem działów 78, 80, 82), podklasy 85.42.Z, działów 86 i 95 - według jednostek lokalnych; bez indywidualnych gospodarstw rolnych, fundacji, stowarzyszeń, partii politycznych, związków zawodowych, organizacji społecznych, organizacji pracodawców, samorządu gospodarczego i zawodowego, Kościoła katolickiego, innych kościołów i związków wyznaniowych, przedstawicielstw zagranicznych;

metoda obserwacji reprezentacyjnej na dobranej celowo próbie.",

b)
w lp. 5 nazwa gestora zestawu danych otrzymuje brzmienie:

"5. Zestawy danych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego",

c)
w lp. 8:
dodaje się lp. 8.12-8.18 w brzmieniu:
12. MRPiT-01 - sprawozdanie o rynku pracy Powiatowe urzędy pracy;

metoda obserwacji pełnej

Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu.

Bezrobotni zarejestrowani w urzędach pracy.

Inni klienci urzędów pracy. Poszukiwanie pracy. Wolne miejsca pracy zgłoszone do urzędów pracy.

Zgłoszenia zwolnień grupowych, zwolnienia grupowe i zwolnienia monitorowane zgłoszone do urzędów pracy.

Raz w miesiącu do 5. dnia roboczego po miesiącu za miesiąc i do 10 stycznia 2022 r. za grudzień 2021 r.;

obowiązkowe

Dane zagregowane w postaci elektronicznej;

zbiór danych;

wojewódzkie urzędy pracy

1.23.06
Wojewódzkie urzędy pracy za działalność powiatowych urzędów pracy;

metoda obserwacji pełnej

Raz w miesiącu do 7. dnia roboczego po miesiącu za miesiąc i do 12 stycznia 2022 r. za grudzień 2021 r.;

obowiązkowe

Dane zagregowane w postaci elektronicznej;

zbiór danych;

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

13. MRPiT-02 - sprawozdanie o przychodach i wydatkach Funduszu Pracy Powiatowe urzędy pracy;

metoda obserwacji pełnej

Bezrobotni zarejestrowani w urzędach pracy. Fundusz Pracy. Raz w miesiącu do 8. dnia roboczego po miesiącu za miesiąc;

obowiązkowe

Dane zagregowane w postaci elektronicznej;

zbiór danych;

wojewódzkie urzędy pracy

1.23.06

1.65.13

1.65.31

Urzędy wojewódzkie;

metoda obserwacji pełnej

Raz w miesiącu do 8. dnia roboczego po miesiącu za miesiąc;

obowiązkowe

Dane zagregowane w postaci elektronicznej;

zbiór danych;

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

Wojewódzkie urzędy pracy;

metoda obserwacji pełnej

Raz w miesiącu do 10. dnia roboczego po miesiącu za miesiąc;

obowiązkowe

Dane zagregowane w postaci elektronicznej;

zbiór danych;

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

Komenda Główna Ochotniczych Hufców Pracy;

metoda obserwacji pełnej

Raz w miesiącu do 10. dnia roboczego po miesiącu za miesiąc;

obowiązkowe

Dane zagregowane w postaci elektronicznej;

zbiór danych;

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej;

metoda obserwacji pełnej

Raz w miesiącu do 10. dnia roboczego po miesiącu za miesiąc;

obowiązkowe

Dane zagregowane w postaci elektronicznej;

zbiór danych;

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

14. załącznik do sprawozdania MRPiT-02 - efektywność programów na rzecz promocji zatrudnienia Powiatowe urzędy pracy;

metoda obserwacji pełnej

Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu.

Fundusz Pracy.

Raz w roku do

14 kwietnia 2022 r. za rok 2021;

obowiązkowe

Dane zagregowane w postaci elektronicznej;

zbiór danych;

wojewódzkie urzędy pracy

1.23.06
Wojewódzkie urzędy pracy;

metoda obserwacji pełnej

Raz w roku do

19 kwietnia 2022 r. za rok 2021;

obowiązkowe

Dane zagregowane w postaci elektronicznej;

zbiór danych;

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

15. załącznik nr 1 do sprawozdania MRPiT-01 - bezrobotni oraz wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej według zawodów i specjalności Powiatowe urzędy pracy;

metoda obserwacji pełnej

Bezrobotni zarejestrowani w urzędach pracy. Wolne miejsca pracy zgłoszone do urzędów pracy. do 17 stycznia 2022 r. za II półrocze 2021 r.;

obowiązkowe

Dane zagregowane w postaci elektronicznej;

zbiór danych;

wojewódzkie urzędy pracy

1.23.06
Wojewódzkie urzędy pracy za działalność powiatowych urzędów pracy;

metoda obserwacji pełnej

do 19 stycznia 2022 r. za II półrocze 2021 r.;

obowiązkowe

Dane zagregowane w postaci elektronicznej;

zbiór danych;

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

16. załącznik nr 2 do sprawozdania MRPiT-01 - poradnictwo zawodowe, szkolenie bezrobotnych

i poszukujących pracy, staż

i przygotowanie zawodowe dorosłych, kształcenie ustawiczne

Powiatowe urzędy pracy;

metoda obserwacji pełnej

Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu. Bezrobotni zarejestrowani w urzędach pracy. Inni klienci urzędów pracy. Instytucje szkoleniowe.

Krajowy Fundusz Szkoleniowy. Poradnictwo zawodowe.

Poszukiwanie pracy.

Raz w roku do

11 kwietnia 2022 r. za rok 2021;

obowiązkowe

Dane zagregowane w postaci elektronicznej;

zbiór danych;

wojewódzkie urzędy pracy

1.23.06
Wojewódzkie urzędy pracy za działalność własną i powiatowych urzędów pracy;

metoda obserwacji pełnej

Raz w roku do

13 kwietnia 2022 r. za rok 2021;

obowiązkowe

Dane zagregowane w postaci elektronicznej;

zbiór danych;

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

17. załącznik nr 3 do sprawozdania MRPiT-01 - bezrobotni według gmin Powiatowe urzędy pracy;

metoda obserwacji pełnej

Bezrobotni zarejestrowani w urzędach pracy. do 27 stycznia 2022 r. za II półrocze 2021 r.;

obowiązkowe

Dane zagregowane w postaci elektronicznej;

zbiór danych;

wojewódzkie urzędy pracy

1.23.06
Wojewódzkie urzędy pracy za działalność powiatowych urzędów pracy;

metoda obserwacji pełnej

do 31 stycznia 2022 r. za II półrocze 2021 r.;

obowiązkowe

Dane zagregowane w postaci elektronicznej;

zbiór danych;

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

18. załącznik nr 4 do sprawozdania MRPiT-01 - umowy z agencjami zatrudnienia; programy specjalne, Powiatowe urzędy pracy;

metoda obserwacji pełnej

Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu. Bezrobotni zarejestrowani w urzędach pracy.

Poszukiwanie pracy. Programy

Raz w roku do 21 kwietnia 2022 r. za rok 2021;

obowiązkowe

Dane zagregowane w postaci elektronicznej;

zbiór danych;

wojewódzkie urzędy pracy

1.23.06
programy regionalne,

Program Aktywizacja i Integracja, zlecanie działań aktywizacyjnych

Wojewódzkie urzędy pracy za działalność własną i powiatowych urzędów pracy;

metoda obserwacji pełnej

specjalne i regionalne.

Umowy z agencjami zatrudnienia. Zlecenia działań aktywizacyjnych.

Raz w roku do 25 kwietnia 2022 r. za rok 2021;

obowiązkowe

Dane zagregowane w postaci elektronicznej;

zbiór danych;

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

d)
w lp. 10:
nazwa gestora zestawu danych otrzymuje brzmienie:

"10. Zestawy danych Ministerstwa Rozwoju i Technologii",

uchyla się lp. 10.2-10.8,
e)
w lp. 14:
w lp. 14.6 rubryka 1.7 otrzymuje brzmienie:

"1.29.02, 1.29.04",

w lp. 14.22:
––
rubryka 1.2 otrzymuje brzmienie:

"MZ-48 - sprawozdanie z działalności w zakresie higieny żywności, żywienia, materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością i produktów kosmetycznych",

––
rubryka 1.4 otrzymuje brzmienie:

"Nadzór w zakresie higieny żywności, żywienia, materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością i produktów kosmetycznych.",

w lp. 14.31 rubryka 1.5 otrzymuje brzmienie:
Raz w roku do 8 kwietnia 2022 r. według stanu na
31 grudnia 2021 r.;
obowiązkowe
Raz w roku do 30 czerwca 2022 r. według stanu na
31 grudnia 2021 r. - dane zweryfikowane;
obowiązkowe
Raz w roku do 29 lipca 2022 r. według stanu na
31 grudnia 2021 r.;
obowiązkowe
w lp. 14.33 rubryka 1.5 otrzymuje brzmienie:
Raz w roku do 8 kwietnia 2022 r. według stanu na
31 grudnia 2021 r.;
obowiązkowe
Raz w roku do 30 czerwca 2022 r. według stanu na
31 grudnia 2021 r. - dane zweryfikowane;
obowiązkowe
Raz w roku do 29 lipca 2022 r. według stanu na
31 grudnia 2021 r.;
obowiązkowe
f)
w lp. 23:
w lp. 23.29 rubryka 1.7 otrzymuje brzmienie:

"1.01.04, 1.04.09, 1.61.05, 1.61.12, 1.65.19, 1.67.07",

w lp. 23.47
––
rubryka 1.4 otrzymuje brzmienie:

"Adres e-mail. Numer telefonu podatnika. NIP podatnika. Numer identyfikacyjny (NIP) kontrahenta. Numer identyfikacyjny (NIP) dostawcy. Nazwa podatnika. Nazwa kontrahenta. Nazwa dostawcy. Liczba porządkowa sprzedaży. Liczba porządkowa zakupu. Numer dowodu sprzedaży (nr faktury). Grupa towarów i usług wrażliwych. Numer dowodu zakupu (nr faktury). Cel złożenia formularza JPK_VAT. Data wystawienia dowodu sprzedaży. Data sprzedaży. Data wystawienia dowodu zakupu. Data wpływu dowodu zakupu. Data wytworzenia formularza JPK_VAT. Data wysłania formularza JPK_VAT. Oznaczenie typu dokumentu. Oznaczenie typu podmiotu. Rok i miesiąc, którego dotyczy JPK_VAT. Procedura szczególna. Ewidencja sprzedaży dla podatku VAT - podatek należny. Ewidencja zakupów dla podatku VAT - podatek naliczony. Pozostałe, określone obowiązującą strukturą JPK_VAT, informacje o charakterze technicznym.",

––
rubryka 1.5 otrzymuje brzmienie:

"Raz w roku do 2 lutego 2022 r. za styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień 2021 r.; obowiązkowe",

g)
w lp. 33:
nazwa gestora zestawu danych otrzymuje brzmienie:

"33. Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Rozwoju i Technologii",

w lp. 33.1 rubryka 1.2 otrzymuje brzmienie:

"Platforma Elektronicznego Fakturowania; MRiT PEF 01 - dane dotyczące wystawionych faktur elektronicznych",

w lp. 33.1 rubryka 1.3 otrzymuje brzmienie:

"Ministerstwo Rozwoju i Technologii",

h)
po lp. 33 dodaje się lp. 33a w brzmieniu:
33a. Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Sportu i Turystyki
1. System informacyjny zawierający wykaz medali zdobytych przez sportowców niepełnosprawnych;

System informacyjny zawierający wykaz medalistów mistrzostw świata i Europy w kategorii seniorów w konkurencjach objętych programem igrzysk olimpijskich;

MSiT SI 02 - dane dotyczące medalistów mistrzostw świata i Europy w kategorii seniorów w konkurencjach objętych programem igrzysk olimpijskich oraz medali zdobytych przez sportowców niepełnosprawnych

Ministerstwo Sportu i Turystyki Miejsce zawodów. Medal z wykazu imiennego. Imię i nazwisko. Kluby sportowe. Rodzaj sportu. Konkurencja sportowa. Kategoria wiekowa. Medal z wykazu medali sportowców niepełno sprawnych Raz w roku do 15 marca 2022 r. za rok 2021;

obowiązkowe

Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;

zbiór danych;

Główny Urząd Statystyczny

1.30.01
i)
w lp. 42a.1 rubryka 1.7 otrzymuje brzmienie:

"1.61.01, 1.61.05, 1.67.03",

j)
w lp. 52.7 i lp. 83.7 rubryka 1.7 otrzymuje brzmienie:

"1.44.01, 1.52.03",

k)
w lp. 75.6 rubryka 1.7 otrzymuje brzmienie:

"1.23.07, 1.65.19, 1.65.20",

l)
w lp. 119.1:
rubryka 1.2 otrzymuje brzmienie:

"Ewidencja w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę;

PPDZW EZZW 01 - dane w zakresie adresu nieruchomości (budynku) prowadzonej działalności",

rubryka 1.4 otrzymuje brzmienie:

"Adres punktu dostarczenia wody.",

rubryka 1.7 otrzymuje brzmienie:

"1.26.10",

m)
w lp. 123a:
w lp. 123a.1 rubryka 1.7 otrzymuje brzmienie:

"1.61.01, 1.61.05, 1.67.03",

dodaje się lp. 123a.2 w brzmieniu:
2. System informacyjny Polskiego Funduszu

Rozwoju S.A.;

PFR SI 02 - dane dotyczące przedsiębiorstw, które skorzystały ze wsparcia w ramach: programu rządowego "Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Małych i Średnich Firm" oraz "Tarcza Finansowa

2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla Mikro, Małych i Średnich Firm"

Polski Fundusz Rozwoju S.A. NIP

Wysokość zwolnienia z obowiązku zwrotu subwencji finansowej w zakresie programu rządowego "Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Małych i Średnich Firm" oraz "Tarcza

Finansowa

2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla Mikro, Małych i Średnich Firm". Dokonany przez beneficjenta zwrot w zakresie programu rządowego "Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Małych i Średnich Firm" oraz "Tarcza Finansowa

2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla Mikro, Małych i Średnich Firm".

2 razy w roku do 6 grudnia 2021 r. według stanu na 30 września 2021 r. oraz do

28 stycznia 2022 r. według stanu na

31 grudnia 2021 r.;

obowiązkowe

Dane jednostkowe w postaci elektronicznej; zbiór danych; Główny Urząd Statystyczny 1.61.01,

1.61.05

Podmioty, których wniosek o wsparcie programu rządowego "Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Małych i Średnich Firm" oraz "Tarcza

Finansowa

2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla Mikro, Małych

i Średnich Firm" odrzucono.

n)
w lp. 160:
lp. 160.6 rubryka 1.4 otrzymuje brzmienie:

"Numer identyfikacji podatkowej NIP płatnika. Numer PESEL płatnika. Numer identyfikacyjny REGON płatnika. Płeć. Numer PESEL. Kod pracy w szczególnych warunkach/szczególnym charakterze. Wymiar czasu pracy. Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe. Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie chorobowe i wypadkowe. Kod świadczenia/przerwy w opłacaniu składek. Rok, za który należny był przychód niestanowiący podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wypłacony w danym miesiącu. Rok, za który należny był przychód stanowiący podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie wypadkowe. Rok, za który należny był przychód stanowiący podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. Przychód należny za inny rok kalendarzowy stanowiący podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. Kod tytułu ubezpieczenia. Rodzaj ubezpieczenia. Data objęcia ubezpieczeniem. Adres zamieszkania. Obywatelstwo. Kod informacji o przekroczeniu rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Kwota składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i chorobowe finansowane przez ubezpieczonego. Okres (od - do), za jaki wystąpiła wypłata świadczenia lub przerwa w opłacaniu składek. Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne. Data urodzenia. Adres do korespondencji. Adres zameldowania. Imię. Drugie imię. Nazwisko. Numer telefonu. Przychód należny za inny rok kalendarzowy stanowiący podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie wypadkowe. Przychód niestanowiący podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wypłacony w danym miesiącu. Przychód należny za inny rok kalendarzowy niestanowiący podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wypłacony w danym miesiącu. Okres wykonywania pracy nauczycielskiej. Wymiar zatrudnienia - nauczyciel. Zawód wykonywany przez ubezpieczonego.",

w lp. 160.24 rubryka 1.7 otrzymuje brzmienie:

"1.24.04, 1.61.01, 1.61.05, 1.65.19, 1.65.20".

§  2. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 3 grudnia 2021 r.

Zmiany w prawie

Zmiany dotyczące dostępu do lokalnych sieci gazowych mogą wejść w życie

Przedsiębiorstwo, które zamierza odmówić świadczenia usług dystrybucji paliw gazowych, będzie musiało wcześniej, jeszcze przed odmową, uzyskać decyzję URE zwalniającą z obowiązku świadczenia takich usług wynika z nowelizacji ustawy - Prawo energetyczne, którą podpisał prezydent Andrzej Duda.

Robert Horbaczewski 27.01.2022
Farmaceuta wykona test na Covid-19, ale też zbada saturację i poziom cukru

Od czwartku 27 stycznia farmaceuta może wykonać test antygenowy w kierunku Covid-19, ale nie tylko. Za sprawą nowego rozporządzenia zrobi też test na obecność wirusa grypy, bakterii Helicobacter, która wywołuje wrzody żołądka. Zbada też poziom cukru we krwi, ciśnienie, saturację oraz wykona panel lipidowy, który pozwala określić poziom cholesterolu.

Jolanta Ojczyk 27.01.2022
Lekarze rodzinni chcą więcej czasu na zbadanie pacjenta 60 plus z Covidem

Od wtorku w wielu przychodniach rodzinnych, czyli podstawowej opieki zdrowotnej, pacjentom trudniej dostać się do lekarza. Zgodnie bowiem z rozporządzeniem ministra zdrowia pierwszeństwo mają osoby w wieku 60 plus chore na Covid-19. Jeśli jednak test był zrobiony w poniedziałek, czy piątek, pierwszeństwo już nie będzie przysługiwać, mimo pogorszenia stanu zdrowia.

Jolanta Ojczyk 26.01.2022
Nowelizacja ustawy o lasach i ochronie przyrody z podpisem prezydenta

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o lasach oraz ustawy o ochronie przyrody, której celem jest usunięcie uchybień legislacyjnych w przepisach dotyczących wymogów tzw. "dyrektywy siedliskowej" oraz "dyrektywy ptasiej", a także wprowadzenie w tej dziedzinie ładu prawnego.

Krzysztof Sobczak 10.01.2022
Rozliczanie wynagrodzeń pełne niejasności, a rozporządzenie mnoży wątpliwości

Pracodawcy mają ogromny problem. Po sobotniej zmianie przepisów, poniedziałkowe rozliczenie i wypłata wynagrodzeń za grudzień stanęły pod znakiem zapytania. Wydane rozporządzenie – zamiast pomóc – dołożyło kolejnych wątpliwości. Firmy mają wybierać, które zasady stosować. Jeśli jednak zastosują te obowiązujące w grudniu ubiegłego roku, pracownicy będą musieli dopłacić brakujący podatek później.

Krzysztof Koślicki 10.01.2022
Doradcy podatkowi nie przyjmują wyjaśnień MF w sprawie rozporządzenia o zaliczkach

Krajowa Rada Doradców Podatkowych zwraca uwagę, że wydane przez ministra finansów rozporządzenie dotyczące obliczania zaliczek na PIT rażąco narusza porządek konstytucyjny. Zdaniem samorządu doradców ten akt prawny pogłębi tym samym chaos prawny i informacyjny związany z wprowadzonymi od 1 stycznia 2022 r. zmianami w systemie podatkowym.

Krzysztof Koślicki 10.01.2022
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2021.2225

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Zmiana rozporządzenia w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2021.
Data aktu: 30/11/2021
Data ogłoszenia: 02/12/2021
Data wejścia w życie: 03/12/2021