Zwrot opłaty za przejazd autostradą oraz rozpatrywanie sprzeciwu.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW 1
z dnia 29 listopada 2021 r.
w sprawie zwrotu opłaty za przejazd autostradą oraz rozpatrywania sprzeciwu

Na podstawie art. 37a ust. 34 ustawy z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 2268 oraz z 2021 r. poz. 802, 1005 i 1595) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Rozporządzenie określa:
1)
tryb, sposób i termin zwrotu opłaty za przejazd autostradą;
2)
sposób wnoszenia sprzeciwu, o którym mowa w art. 37a ust. 26 ustawy z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym, zwanego dalej "sprzeciwem", oraz sposób i termin jego rozpatrywania przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.
§  2. 
1. 
Opłata za przejazd autostradą jest zwracana w sposób, w jaki została wniesiona.
2. 
Jeżeli nie ma możliwości zwrotu opłaty za przejazd autostradą w sposób, o którym mowa w ust. 1, ten, kto wniósł opłatę za przejazd autostradą, informuje wydającego bilet o unikalnym numerze biletu autostradowego oraz o numerze rachunku bankowego lub rachunku w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, na który opłata ta ma zostać zwrócona.
3. 
Opłata za przejazd autostradą jest zwracana niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia:
1)
zwrotu biletu autostradowego albo
2)
podania informacji o numerze rachunku bankowego lub rachunku w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, na który opłata ta ma zostać zwrócona.
§  3. 
Sprzeciw wnosi się pisemnie w postaci papierowej albo za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej, o której mowa w art. 3 pkt 17 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2070).
§  4. 
Szef Krajowej Administracji Skarbowej rozpatruje sprzeciw pisemnie w terminie 30 dni od dnia jego otrzymania.
§  5. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 1947).

Zmiany w prawie

Zmiany dotyczące dostępu do lokalnych sieci gazowych mogą wejść w życie

Przedsiębiorstwo, które zamierza odmówić świadczenia usług dystrybucji paliw gazowych, będzie musiało wcześniej, jeszcze przed odmową, uzyskać decyzję URE zwalniającą z obowiązku świadczenia takich usług wynika z nowelizacji ustawy - Prawo energetyczne, którą podpisał prezydent Andrzej Duda.

Robert Horbaczewski 27.01.2022
Farmaceuta wykona test na Covid-19, ale też zbada saturację i poziom cukru

Od czwartku 27 stycznia farmaceuta może wykonać test antygenowy w kierunku Covid-19, ale nie tylko. Za sprawą nowego rozporządzenia zrobi też test na obecność wirusa grypy, bakterii Helicobacter, która wywołuje wrzody żołądka. Zbada też poziom cukru we krwi, ciśnienie, saturację oraz wykona panel lipidowy, który pozwala określić poziom cholesterolu.

Jolanta Ojczyk 27.01.2022
Lekarze rodzinni chcą więcej czasu na zbadanie pacjenta 60 plus z Covidem

Od wtorku w wielu przychodniach rodzinnych, czyli podstawowej opieki zdrowotnej, pacjentom trudniej dostać się do lekarza. Zgodnie bowiem z rozporządzeniem ministra zdrowia pierwszeństwo mają osoby w wieku 60 plus chore na Covid-19. Jeśli jednak test był zrobiony w poniedziałek, czy piątek, pierwszeństwo już nie będzie przysługiwać, mimo pogorszenia stanu zdrowia.

Jolanta Ojczyk 26.01.2022
Nowelizacja ustawy o lasach i ochronie przyrody z podpisem prezydenta

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o lasach oraz ustawy o ochronie przyrody, której celem jest usunięcie uchybień legislacyjnych w przepisach dotyczących wymogów tzw. "dyrektywy siedliskowej" oraz "dyrektywy ptasiej", a także wprowadzenie w tej dziedzinie ładu prawnego.

Krzysztof Sobczak 10.01.2022
Rozliczanie wynagrodzeń pełne niejasności, a rozporządzenie mnoży wątpliwości

Pracodawcy mają ogromny problem. Po sobotniej zmianie przepisów, poniedziałkowe rozliczenie i wypłata wynagrodzeń za grudzień stanęły pod znakiem zapytania. Wydane rozporządzenie – zamiast pomóc – dołożyło kolejnych wątpliwości. Firmy mają wybierać, które zasady stosować. Jeśli jednak zastosują te obowiązujące w grudniu ubiegłego roku, pracownicy będą musieli dopłacić brakujący podatek później.

Krzysztof Koślicki 10.01.2022
Doradcy podatkowi nie przyjmują wyjaśnień MF w sprawie rozporządzenia o zaliczkach

Krajowa Rada Doradców Podatkowych zwraca uwagę, że wydane przez ministra finansów rozporządzenie dotyczące obliczania zaliczek na PIT rażąco narusza porządek konstytucyjny. Zdaniem samorządu doradców ten akt prawny pogłębi tym samym chaos prawny i informacyjny związany z wprowadzonymi od 1 stycznia 2022 r. zmianami w systemie podatkowym.

Krzysztof Koślicki 10.01.2022