Wytwarzanie materiału siewnego kategorii elitarny w ramach tymczasowego eksperymentu.

Dz.U.2021.216
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1
z dnia 27 stycznia 2021 r.
w sprawie wytwarzania materiału siewnego kategorii elitarny w ramach tymczasowego eksperymentu 2
Na podstawie art. 114 ustawy z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie (Dz. U. z 2021 r. poz. 129) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa:
1) warunki przeprowadzania tymczasowego eksperymentu;
2) zakres i terminy składania wojewódzkiemu inspektorowi ochrony roślin i nasiennictwa, zwanemu dalej "wojewódzkim inspektorem", informacji o przebiegu tymczasowego eksperymentu przez podmiot, który uzyskał pozwolenie na przeprowadzenie tymczasowego eksperymentu;
3) zakres kontroli przeprowadzania tymczasowego eksperymentu;
4) czas trwania tymczasowego eksperymentu.
§  2. 
1.  Tymczasowym eksperymentem jest objęty materiał siewny kategorii elitarny roślin zbożowych, roślin pastewnych, roślin oleistych i roślin włóknistych oraz buraka cukrowego i buraka pastewnego.
2.  Materiał siewny kategorii elitarny roślin, o których mowa w ust. 1, objęty tymczasowym eksperymentem podlega ocenie polowej przez podmiot, który uzyskał pozwolenie na przeprowadzenie tymczasowego eksperymentu, będący osobą fizyczną, o której mowa w art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie, która posiada akredytację do dokonywania oceny polowej materiału siewnego kategorii kwalifikowany co najmniej 2 lata.
§  3.  Podmiot, o którym mowa w § 2 ust. 2, składa wojewódzkiemu inspektorowi właściwemu ze względu na miejsce dokonania oceny polowej informacje o przebiegu tymczasowego eksperymentu, w tym dokumentację zawierającą uwagi i obserwacje dotyczące oceny polowej w zakresie stanu plantacji nasiennej, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 51 ustawy z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie, oraz kopie świadectw oceny polowej, w terminie 7 dni od dnia dokonania tej oceny.
§  4.  Wojewódzki inspektor, prowadząc kontrolę przeprowadzania tymczasowego eksperymentu:
1) sprawdza co najmniej 5% plantacji nasiennych obsianych materiałem siewnym kategorii elitarny roślin, o których mowa w § 2 ust. 1, ocenionych przez podmiot, o którym mowa w § 2 ust. 2;
2) porównuje wyniki oceny polowej plantacji nasiennych obsianych materiałem siewnym kategorii elitarny roślin, o których mowa w § 2 ust. 1, ocenionych przez podmiot, o którym mowa w § 2 ust. 2, oraz przez pracownika wojewódzkiego inspektoratu ochrony roślin i nasiennictwa, o którym mowa w art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie;
3) pobiera próby z partii materiału siewnego kategorii elitarny roślin, o których mowa w § 2 ust. 1, wytworzonych w ramach tymczasowego eksperymentu, w celu przeprowadzenia oceny następczej czystości i tożsamości odmianowej, o której mowa w art. 54 ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie.
§  5.  Tymczasowy eksperyment przeprowadza się do dnia 31 lipca 2027 r.
§  6.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
1 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1721 i 1928).
2 Przepisy niniejszego rozporządzenia wdrażają przepisy decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2020/1106 z dnia 24 lipca 2020 r. w sprawie organizacji tymczasowego doświadczenia na mocy dyrektyw Rady 66/401/EWG, 66/402/EWG, 2002/54/WE i 2002/57/WE w odniesieniu do wskaźnika kontroli urzędowych w przypadku inspekcji polowej pod nadzorem urzędowym dla elitarnego materiału siewnego, materiału siewnego wyhodowanego z pokoleń wcześniejszych niż elitarny materiał siewny i kwalifikowanego materiału siewnego (Dz. Urz. UE L 242 z 28.07.2020, str. 7).

Zmiany w prawie

Rząd wzmacnia udział młodzieży w życiu publicznym, więcej zadań młodzieżowych rad

Wzmocnienie młodzieżowych rad i sejmików to cel rządowego projektu zmian w ustawach samorządowych. Ułatwienie powoływania i funkcjonowania takich organów ma być szansą dla młodzieży na zdobycie doświadczeń w aktywności publicznej i społecznej.

Katarzyna Kubicka-Żach 02.03.2021
Ustawa o służbie zagranicznej podpisana przez prezydenta

Ustawa o służbie zagranicznej została podpisana przez prezydenta. Zgodnie z nią powołany ma być szef służby zagranicznej dla monitorowania i nadzorowania wykorzystania środków finansowych. Zmienią się też zasady naboru kadr i struktury stopni dyplomatycznych oraz ograniczony zostanie dostęp do informacji dotyczących dyplomatów.

Katarzyna Kubicka-Żach 02.03.2021
Nowe etykiety energetyczne na sprzęcie AGD już obowiązują

Od 1 marca zaczynają obowiązywać przepisy nakazujące stosować nowe etykiety energetyczne informujące m.in. o zużyciu energii przez lodówkę, pralkę czy telewizor. Znikają klasy A+++, A++, A+, pojawią się natomiast nowe piktogramy informujące o klasie energetycznej kupowanego sprzętu.

Krzysztof Sobczak 01.03.2021
Od marca znika Ministerstwo Sportu, będzie częścią resortu kultury

Zgodnie z opublikowanymi rozporządzeniami Rady Ministrów od 1 marca zniesiony będzie resort sportu. Utworzone zostanie Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Przekształcenie polega na włączeniu do dotychczasowego ministerstwa kultury komórek organizacyjnych oraz pracowników z dotychczasowego Ministerstwa Sportu.

Katarzyna Kubicka-Żach 26.02.2021
Sejm przyjął zmiany dotyczące e-hulajnóg

Sejm przyjął nowelizację prawa o ruchu drogowym regulującą status e-hulajnogi i urządzeń transportu osobistego, np. e-deskorolki. Kierujący nimi będą musieli ustępować pierwszeństwa pieszym na chodnikach, nie będą mogli jechać jezdnią na której dopuszczalna prędkość jest większa niż 30 km/h. Będą też ograniczenia dla dzieci.

Krzysztof Sobczak 25.02.2021
Program Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej ma zmniejszyć liczbę wypadków

Z Krajowego Funduszu Drogowego w latach 2021-2024 rząd przeznaczy 2,5 mld zł na doświetlenie przejść, budowę chodników czy przebudowę skrzyżowań. Cel Programu Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej to poprawa bezpieczeństwa na drogach i zwiększenie ochrony pieszych.

Katarzyna Kubicka-Żach 23.02.2021