Wzór legitymacji służbowej i innych dokumentów funkcjonariuszy Agencji Wywiadu.

Dz.U.2021.209
ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 26 czerwca 2002 r.
w sprawie wzoru legitymacji służbowej i innych dokumentów funkcjonariuszy Agencji Wywiadu
Na podstawie art. 48 ust. 5 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2020 r. poz. 27 i 2320) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa:
1) wzór legitymacji służbowej i innych dokumentów funkcjonariusza Agencji Wywiadu, zwanego dalej "funkcjonariuszem";
2) organy właściwe do wydawania, wymiany, unieważniania oraz dokonywania wpisów w legitymacji służbowej i innych dokumentach funkcjonariusza;
3) przypadki, w których legitymacja służbowa lub inne dokumenty funkcjonariusza podlegają zwrotowi, wymianie lub unieważnieniu;
4) tryb postępowania w przypadku utraty legitymacji służbowej lub innych dokumentów funkcjonariusza;
5) sposób posługiwania się legitymacją lub innymi dokumentami przez funkcjonariusza.
§  2.  Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:
1) legitymacja - legitymację służbową funkcjonariusza;
2) książka zdrowia - inny dokument funkcjonariusza;
3) jednostka organizacyjna - jednostkę organizacyjną, o której mowa w statucie Agencji Wywiadu.
§  3.  Funkcjonariusz na czas pełnienia służby w Agencji Wywiadu, bezpośrednio po mianowaniu, otrzymuje:
1) legitymację;
2) książkę zdrowia.
§  4. 
1.  Organem właściwym do wydawania dokumentów, o których mowa w § 3, jest Szef Agencji Wywiadu.
2.  Szef Agencji Wywiadu jest również właściwy do wymiany, unieważniania oraz dokonywania wpisów w legitymacjach.
3.  Czynności, o których mowa w ust. 1 i 2, może wykonywać upoważniony przez Szefa Agencji Wywiadu kierownik jednostki organizacyjnej właściwej do spraw osobowych.
§  5.  Funkcjonariusz jest obowiązany dbać o należyty stan dokumentów, o których mowa w § 3, a w szczególności chronić je przed utratą lub zniszczeniem.
§  6.  Legitymacja jest dokumentem potwierdzającym uprawnienia funkcjonariusza wynikające z przepisów ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu.
§  7. 
1.  Funkcjonariusz może posługiwać się legitymacją tylko podczas wykonywania czynności służbowych.
2.  Funkcjonariusz okazujący legitymację obowiązany jest czynić to w sposób umożliwiający odczytanie umieszczonych w niej danych.
§  8. 
1.  W legitymacji umieszcza się fotografię funkcjonariusza, numer legitymacji, imię i nazwisko funkcjonariusza oraz datę ważności legitymacji, a także informację o uprawnieniach funkcjonariusza Agencji Wywiadu, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu.
2.  Wzór legitymacji określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.
§  9.  Legitymacja podlega wymianie w przypadku:
1) zmiany danych w niej zawartych;
2) uszkodzenia lub zniszczenia;
3) upływu okresu jej ważności.
§  10. 
1.  Legitymacja podlega zwrotowi w przypadku:
1) uzyskania zgody na urlop bezpłatny lub wychowawczy;
2) zawieszenia w czynnościach służbowych;
3) zwolnienia ze służby;
4) wygaśnięcia stosunku służbowego.
2.  Zwrotu legitymacji, z zastrzeżeniem § 12 ust. 3, dokonuje się w jednostce organizacyjnej wskazanej przez bezpośredniego przełożonego funkcjonariusza.
3.  Legitymacja podlega unieważnieniu w przypadku jej utraty.
§  11. 
1.  Zabrania się:
1) odstępowania legitymacji innej osobie;
2) wywożenia legitymacji za granicę, chyba że funkcjonariusz uzyska na to zgodę kierownika jednostki organizacyjnej, w której funkcjonariusz pełni służbę;
3) przesyłania legitymacji pocztą, z wyjątkiem przewoźnika, o którym mowa w przepisach w sprawie trybu i sposobu przyjmowania, przewożenia, wydawania i ochrony materiałów.
2.  Funkcjonariusz, który nie uzyskał zgody na wywóz legitymacji za granicę, jest obowiązany na czas wyjazdu zdeponować ją w komórce organizacyjnej wskazanej przez kierownika jednostki organizacyjnej, w której funkcjonariusz pełni służbę.
§  12. 
1.  W przypadku utraty legitymacji funkcjonariusz jest obowiązany zawiadomić o tym niezwłocznie kierownika jednostki organizacyjnej, w której funkcjonariusz pełni służbę. Funkcjonariusz składa drogą służbową pisemny raport, podając w nim, w szczególności, datę i okoliczności utraty legitymacji.
2.  Kierownik jednostki organizacyjnej, o którym mowa w ust. 1, przeprowadza postępowanie wyjaśniające w sprawie utraty legitymacji.
3.  W przypadku odzyskania utraconej legitymacji funkcjonariusz jest obowiązany zwrócić ją kierownikowi jednostki organizacyjnej, o którym mowa w ust. 1. Przepis ust. 1 zdanie drugie stosuje się odpowiednio.
§  13. 
1.  Funkcjonariusz naruszający sposób posługiwania się legitymacją określony w rozporządzeniu podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej.
2.  Zasady i tryb odpowiedzialności dyscyplinarnej funkcjonariuszy określają odrębne przepisy.
3.  Odpowiedzialność dyscyplinarną ponosi także funkcjonariusz, który z własnej winy legitymację zniszczył, uszkodził lub utracił albo nie złożył pisemnego raportu o jej utracie lub też bez usprawiedliwionych przyczyn złożył taki raport z opóźnieniem.
§  14. 
1.  Książka zdrowia przeznaczona jest do dokonywania wpisów o stanie zdrowia funkcjonariusza oraz o przebiegu jego leczenia, a także o wydanych orzeczeniach przez komisje lekarskie podległe Szefowi Agencji Wywiadu.
2.  Do dokonywania wpisów w książce zdrowia są właściwi lekarze udzielający funkcjonariuszowi pomocy lekarskiej oraz członkowie komisji lekarskich, o których mowa w ust. 1.
3.  Wzór książki zdrowia określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.
§  15.  Funkcjonariusz otrzymuje nową książkę zdrowia w przypadku jej utraty lub zniszczenia, a także wyczerpania się miejsca na wpisy, o których mowa w § 14 ust. 1. Przepisy § 12 stosuje się odpowiednio.
§  16. 
1.  Legitymacje wydane funkcjonariuszom Urzędu Ochrony Państwa tracą ważność i podlegają zwrotowi organowi, o którym mowa w § 4 ust. 1.
2.  Książki zdrowia wydane funkcjonariuszom Urzędu Ochrony Państwa, do czasu zastąpienia ich nowymi, zachowują ważność. Obowiązujące dotychczas druki książek zdrowia wykorzystuje się do wyczerpania ich zapasów.
§  17.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 29 czerwca 2002 r.
ZAŁĄCZNIKI
ZAŁĄCZNIK Nr  1 

WZÓR LEGITYMACJI SŁUŻBOWEJ FUNKCJONARIUSZA AGENCJI WYWIADU

I. 

OKŁADKA LEGITYMACJI

wzór

Okładka wykonana ze skóry w kolorze czarnym, ze srebrnymi tłoczeniami:

1. RZECZPOSPOLITA POLSKA.
2. Orzeł w koronie według wzoru określonego dla godła Rzeczypospolitej Polskiej.
3. AGENCJA WYWIADU.
II. 

CZĘŚĆ WEWNĘTRZNA LEGITYMACJI

Legitymacja o wymiarach 70 x 184 mm wykonana na papierze z bieżącym znakiem wodnym, zalaminowana obustronnie folią zawierającą elementy zabezpieczające nadrukowane farbą aktywną w świetle ultrafioletowym.

wzór

AWERS

1. Tło giloszowe z elementami mikrodruku zawierające:
1) część wizerunku orła według wzoru określonego dla godła Rzeczypospolitej Polskiej;
2) wizerunek orła w koronie trzymającego w szponach różę wiatrów;
3) bryły geometryczne nawiązujące do grafiki róży wiatrów.
2. Elementy graficzne wykonane farbą aktywną w świetle UV.
3. Godło według wzoru określonego dla godła Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Napisy drukowane różną czcionką:
1) RZECZPOSPOLITA POLSKA;
2) AGENCJA WYWIADU;
3) Nr wraz z zaznaczonym mikrodrukiem oraz siedmioma zerami ("0000000") miejscem na numer legitymacji służbowej funkcjonariusza Agencji Wywiadu;
4) zaznaczone mikrodrukiem miejsce na imię i nazwisko funkcjonariusza Agencji Wywiadu;
5) Imię i nazwisko;
6) Instytucje państwowe, organy administracji rządowej i samorządu terytorialnego oraz przedsiębiorcy prowadzący działalność o charakterze użyteczności publicznej, w zakresie swojego działania, są prawnie obowiązani do udzielenia pomocy funkcjonariuszowi AW, który ma również prawo zwracania się o niezbędną pomoc do innych przedsiębiorców, jednostek organizacyjnych i organizacji społecznych, a w nagłych wypadkach także do każdej osoby.;
7) Szef Agencji Wywiadu;
8) zaznaczone mikrodrukiem miejsce na podpis Szefa Agencji Wywiadu;
9) Legitymacja służbowa ważna do:;
10) 31.12.2022 r.
5. Miejsce na fotografię funkcjonariusza Agencji Wywiadu, która będzie nanoszona w procesie personalizacji.
6. Element graficzny w formie biało-czerwonej flagi umieszczony pod napisem "31.12.2022 r." na całej szerokości legitymacji.
7. Element graficzny w postaci liter PL wykonany farbą optycznie zmienną.

REWERS

1. Tło giloszowe z elementami mikrodruku zawierające:
1) wizerunek orła według wzoru określonego dla godła Rzeczypospolitej Polskiej;
2) wizerunek orła w koronie trzymającego w szponach różę wiatrów;
3) napisy:
a) RZECZPOSPOLITA POLSKA,
b) AGENCJA WYWIADU.
2. Napisy drukowane różną czcionką:
1) POUCZENIE;
2) W przypadku znalezienia tej legitymacji należy niezwłocznie dostarczyć ją do najbliższej jednostki Policji. Nieuprawnione posługiwanie się legitymacją lub ukrywanie znalezionej legitymacji podlega odpowiedzialności karnej.
3. Kod QR zawierający odnośnik do strony internetowej: www.aw.gov.pl/kontakt.
4. Element graficzny w formie biało-czerwonej flagi umieszczony bezpośrednio pod kodem QR.
ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR KSIĄŻKI ZDROWIA

wzór

Opis: Okładka sztywna, kolor szary: napisy wytłoczone o widocznym odcieniu.

Wewnętrzne kartki w widocznym kolorze białym - napisy koloru czarnego.

Zmiany w prawie

Sejm rozpoczął prace nad projektem o e-hulajnogach

W środę w Sejmie odbyło się pierwsze czytanie projektu nowelizacji prawa o ruchu drogowym regulującego status e-hulajnogi i urządzeń transportu osobistego, np. e-deskorolki. Kierujący nimi będą musieli ustępować pierwszeństwa pieszym na chodnikach, nie będą mogli jechać jezdnią na której dopuszczalna prędkość jest większa niż 30 km/h. Będą też ograniczenia dla dzieci.

Krzysztof Sobczak 24.02.2021
Program Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej ma zmniejszyć liczbę wypadków

Z Krajowego Funduszu Drogowego w latach 2021-2024 rząd przeznaczy 2,5 mld zł na doświetlenie przejść, budowę chodników czy przebudowę skrzyżowań. Cel Programu Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej to poprawa bezpieczeństwa na drogach i zwiększenie ochrony pieszych.

Katarzyna Kubicka-Żach 23.02.2021
Senacki projekt przewiduje zmiany w wojewódzkich funduszach ochrony środowiska

Z własnej inicjatywy Senat przyjął projekt, zgodnie z którym zmieni się sposób powoływania organów wojewódzkich funduszy ochrony środowiska. Zdaniem projektodawców dotychczasowe regulacje budzą wątpliwości co do zgodności z przepisami Konstytucji. Projekt trafi teraz do Sejmu.

Katarzyna Kubicka-Żach 19.02.2021
Senat odrzucił ustawę o służbie zagranicznej

Senatorowie odrzucili ustawę o służbie zagranicznej, zgodnie z którą powołany ma zostać szef służby zagranicznej dla monitorowania i nadzorowania wykorzystania środków finansowych. Ustawa zmienia też zasady naboru kadr i struktury stopni dyplomatycznych. Według Senatu ustawy nie da się poprawić. Ustawa wróci teraz do Sejmu.

Katarzyna Kubicka-Żach 19.02.2021
Rząd wprowadza drugą cechę biometryczną do dowodów osobistych – odciski palców

Pobieranie odcisków palców odbywać się będzie podczas składania wniosku o wydanie dowodu osobistego. Zmiany w dowodach osobistych obejmą także dodanie podpisu posiadacza dokumentu. Pobieranie odcisków palców powoduje, że wniosku nie będzie można złożyć elektronicznie, tylko osobiście w urzędzie gminy.

Katarzyna Kubicka-Żach 16.02.2021
Rząd wprowadza zmiany w Karcie Dużej Rodziny

Rada Ministrów chce zwiększyć udogodnienia dla rodzin wielodzietnych w ramach Karty Dużej Rodziny. Aplikacja mObywatel ma umożliwić pobranie Karty w wersji elektronicznej. Zwiększono też kwoty przysługujące gminom za rozpatrywanie wniosków dotyczących Karty.

Katarzyna Kubicka-Żach 16.02.2021