Zmiana ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw.

USTAWA
z dnia 17 września 2021 r.
o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw

Art.  1. 

W ustawie z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2021 r. poz. 610 i 1093) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 1 w ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5) warunki i tryb wydawania certyfikatów instalatorom instalacji odnawialnego źródła energii oraz akredytowania organizatorów szkoleń;";

2)
w art. 2:
a)
pkt 18 otrzymuje brzmienie:

"18) mała instalacja - instalację odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 50 kW i nie większej niż 1 MW, przyłączoną do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV albo o mocy osiągalnej cieplnej w skojarzeniu większej niż 150 kW i mniejszej niż 3 MW, w której łączna moc zainstalowana elektryczna jest większa niż 50 kW i nie większa niż 1 MW;",

b)
po pkt 19a dodaje się pkt 19b w brzmieniu:

"19b) moc zainstalowana elektryczna instalacji odnawialnego źródła energii - łączną moc znamionową czynną:

a) zespołu urządzeń służących do wytwarzania energii elektrycznej - zespołu prądotwórczego, podaną przez producenta na tabliczce znamionowej, a w przypadku jej braku, moc znamionową czynną tego zespołu określoną przez jednostkę posiadającą akredytację Polskiego Centrum Akredytacji - w przypadku instalacji odnawialnego źródła energii wykorzystującej do wytwarzania energii elektrycznej biogaz lub biogaz rolniczy,

b) generatora, modułu fotowoltaicznego lub ogniwa paliwowego podaną przez producenta na tabliczce znamionowej - w przypadku instalacji innej niż wskazana w lit. a;";

3)
w art. 3 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) wyłącznie z biogazu rolniczego, w tym w kogeneracji w rozumieniu art. 3 pkt 33 ustawy - Prawo energetyczne;";

4)
w art. 4:
a)
w ust. 1 po wyrazach "wprowadzonej do sieci" dodaje się wyraz "dystrybucyjnej",
b)
ust. 2a i 3 otrzymują brzmienie:

"2a. Operator systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego przekazuje sprzedawcy, o którym mowa w art. 40 ust. 1a, dane pomiarowe obejmujące godzinowe ilości energii elektrycznej wprowadzonej do sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej i pobranej z tej sieci przez prosumenta energii odnawialnej przed sumarycznym bilansowaniem i po sumarycznym bilansowaniu ilości energii wprowadzonej do tej sieci i z niej pobranej z wszystkich faz.

3. Sprzedawca, o którym mowa w art. 40 ust. 1a, dokonuje rozliczenia ilości energii elektrycznej wprowadzonej do sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej i pobranej z tej sieci przez prosumenta energii odnawialnej na podstawie danych pomiarowych po sumarycznym bilansowaniu, o których mowa w ust. 2a.",

c)
po ust. 6 dodaje się ust. 6a w brzmieniu:

"6a. Sprzedawca, o którym mowa w art. 40 ust. 1a, zapewnia funkcjonowanie systemu teleinformatycznego, za pomocą którego udostępnia prosumentowi energii odnawialnej dane pomiarowe, o których mowa w ust. 2a.",

d)
w ust. 14 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

"1) szczegółowy zakres oraz sposób dokonywania rejestracji danych pomiarowych oraz bilansowania ilości energii, o których mowa w ust. 2a,

2) szczegółowy sposób dokonywania rozliczenia, o którym mowa w ust. 3, z uwzględnieniem cen i stawek opłat w poszczególnych grupach taryfowych stosowanych wobec prosumenta energii odnawialnej, oraz podstawę wyliczenia opłat, o których mowa w ust. 4 pkt 2,";

5)
w art. 7 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

"2. Wpisu do rejestru wytwórców energii w małej instalacji nie wymaga prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania energii elektrycznej z biogazu rolniczego.";

6)
w art. 9 w ust. 1 pkt 7 otrzymuje brzmienie:

"7) przekazywać Prezesowi URE sprawozdania półroczne zawierające informacje, o których mowa w pkt 5, w terminie do końca miesiąca następującego po upływie półrocza;";

7)
w art. 10 w ust. 1 uchyla się pkt 3;
8)
użyte w art. 10 w ust. 2 w pkt 2, w art. 26 w ust. 2 w pkt 2, w art. 45 w ust. 2 w pkt 7, w art. 49 w ust. 2 w pkt 8, w art. 70b w ust. 3 w pkt 6, w art. 71 w ust. 3, w art. 75 w ust. 4 w pkt 4, w art. 79 w ust. 3 w pkt 5, 5a i 9, w art. 83 w ust. 1 w pkt 4, w art. 138 w ust. 3, w art. 143 w ust. 2 w pkt 4, w art. 188 w ust. 14 w pkt 2 oraz w art. 188a w ust. 4 w pkt 2 wyrazy "klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań" zastępuje się wyrazami "klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń";
9)
w art. 11 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Do rejestru wytwórców energii w małej instalacji wpisuje się dane, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 5, oraz rodzaj małej instalacji i jej łączną moc zainstalowaną elektryczną lub moc osiągalną cieplną w skojarzeniu, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6.";

10)
w art. 11a ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

"1. Prezes URE jest obowiązany dokonać wpisu wytwórcy do rejestru wytwórców energii w małej instalacji w terminie 21 dni od dnia wpływu do niego wniosku o wpis wraz z oświadczeniami, o których mowa w art. 10 ust. 2.

2. Jeżeli Prezes URE nie dokona wpisu w terminie, o którym mowa w ust. 1, a od dnia wpływu do niego wniosku upłynęło 28 dni, wytwórca może rozpocząć działalność. Nie dotyczy to przypadku, gdy Prezes URE wezwał wytwórcę do uzupełnienia wniosku o wpis nie później niż przed upływem 21 dni od dnia otrzymania tego wniosku. W takiej sytuacji termin, o którym mowa w zdaniu pierwszym, biegnie odpowiednio od dnia wpływu uzupełnienia wniosku o wpis.";

11)
po art. 19 dodaje się art. 19a w brzmieniu:

"Art. 19a. Wytwórca energii elektrycznej z biogazu rolniczego w mikroinstalacji, który uzyskał zaświadczenie, o którym mowa w art. 70b ust. 8, jest obowiązany spełnić warunki, o których mowa w art. 25 pkt 2, 3, pkt 4 lit. a-c i e oraz pkt 5. Przepisy art. 33 stosuje się odpowiednio.";

12)
uchyla się art. 21;
13)
w art. 22 w ust. 1:
a)
we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy "Dyrektorowi Generalnemu KOWR" zastępuje się wyrazami "Dyrektorowi Generalnemu Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, zwanemu dalej "Dyrektorem Generalnym KOWR",",
b)
w pkt 3 dodaje się przecinek i dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

"4) lokalizacji i rodzaju mikroinstalacji i jej mocy zainstalowanej elektrycznej albo rocznej wydajności instalacji odnawialnego źródła energii, przyłączonych do jego sieci";

14)
w art. 25:
a)
pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) wykorzystywać do wytwarzania biogazu rolniczego wyłącznie substraty wymienione w art. 2 pkt 2;",

b)
w pkt 4 lit. a otrzymuje brzmienie:

"a) ilości oraz rodzaju wszystkich substratów wykorzystanych do wytworzenia biogazu rolniczego, z tym że w przypadku wykorzystywania odpadów pochodzących z zakładowych oczyszczalni ścieków z przetwórstwa rolno-spożywczego, w których prowadzony jest rozdział ścieków przemysłowych od pozostałych rodzajów osadów i ścieków, w dokumentacji tej wskazuje się kod odpadów wraz z dodatkowym oznaczeniem, które potwierdzają, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, że te odpady pochodzą wyłącznie z przetwarzania produktów pochodzących z rolnictwa, ogrodnictwa, upraw hydroponicznych, rybołówstwa, leśnictwa lub łowiectwa,";

15)
w art. 26 w ust. 1 uchyla się pkt 3;
16)
w art. 38c:
a)
po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. Ilekroć w niniejszym rozdziale jest mowa o członku spółdzielni energetycznej, należy przez to rozumieć podmiot, którego instalacja jest przyłączona do sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej.",

b)
ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. Operator systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego przekazuje sprzedawcy, o którym mowa w art. 40 ust. 1a, dane pomiarowe obejmujące godzinowe ilości energii elektrycznej wprowadzonej do jego sieci dystrybucyjnej i z tej sieci pobranej, przez wszystkich wytwórców i odbiorców energii elektrycznej spółdzielni energetycznej przed i po sumarycznym jej bilansowaniu z wszystkich faz.",

c)
po ust. 5 dodaje się ust. 5a w brzmieniu:

"5a. Na wniosek spółdzielni energetycznej zamierzającej wystąpić z wnioskiem o umieszczenie jej danych w wykazie, o którym mowa w art. 38f ust. 2, operator systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego udostępnia historyczne dobowo-godzinowe dane pomiarowe za okres ostatnich pełnych 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o udostępnienie tych danych w sposób określony w przepisach wydanych na podstawie ust. 14, pod warunkiem że operator systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego posiada takie dane.",

d)
ust. 6 otrzymuje brzmienie:

"6. Sprzedawca, o którym mowa w art. 40 ust. 1a, dokonuje ze spółdzielnią energetyczną rozliczenia ilości energii elektrycznej wprowadzonej i pobranej z sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej przez wszystkich wytwórców i odbiorców energii elektrycznej spółdzielni energetycznej po sumarycznym jej bilansowaniu z wszystkich faz na podstawie danych pomiarowych, o których mowa w ust. 5.",

e)
ust. 9 otrzymuje brzmienie:

"9. Sprzedawca, o którym mowa w art. 40 ust. 1a:

1) informuje spółdzielnię energetyczną oraz jej członków o ilości rozliczonej energii, o której mowa w ust. 3, zgodnie z okresami rozliczeniowymi przyjętymi w umowie kompleksowej;

2) zapewnia funkcjonowanie systemu teleinformatycznego, za pomocą którego udostępnia:

a) spółdzielni energetycznej - dane pomiarowe, o których mowa w ust. 5, z podziałem na poszczególnych jej członków i szczegółowe informacje dotyczące rozliczenia, o którym mowa w ust. 6,

b) poszczególnym członkom spółdzielni energetycznej - dane pomiarowe, o których mowa w ust. 5, dotyczące tych członków.",

f)
w ust. 14:
pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) szczegółowy sposób dokonywania rozliczenia, o którym mowa w ust. 6, oraz sposób wyliczenia opłat, o których mowa w ust. 7, z uwzględnieniem cen i stawek opłat w poszczególnych grupach taryfowych stosowanych wobec spółdzielni energetycznej i poszczególnych jej członków,",

pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) szczegółowy zakres danych pomiarowych, o których mowa w ust. 5:

a) przekazywanych między przedsiębiorstwami energetycznymi oraz sposób przekazywania tych danych,

b) udostępnianych przez sprzedawcę, o którym mowa w art. 40 ust. 1a, spółdzielni energetycznej i poszczególnym członkom tej spółdzielni oraz sposób udostępniania tych danych w systemie teleinformatycznym,",

po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu:

"3a) szczegółowy zakres informacji dotyczących rozliczenia, o którym mowa w ust. 6,";

17)
w art. 38g w ust. 3 w pkt 1 w treści oświadczenia w pkt 2 skreśla się wyrazy "(Dz. U. z 2021 r. poz. 610)";
18)
w art. 41 w ust. 4 wyrazy "31 grudnia 2035 r." zastępuje się wyrazami "30 czerwca 2047 r.";
19)
w art. 70a:
a)
w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"Wytwórca energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w instalacji odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej mniejszej niż 500 kW, posiadającej wyodrębniony zespół urządzeń służących do wyprowadzania mocy wyłącznie z tej instalacji do sieci elektroenergetycznej dystrybucyjnej, będący przedsiębiorstwem energetycznym lub wytwórcą, o którym mowa w art. 19 ust. 1, wykorzystujący do wytworzenia energii elektrycznej wyłącznie:",

b)
w ust. 4 skreśla się wyrazy ", z wyłączeniem wytwórców w instalacjach, o których mowa w art. 70f ust. 2";
20)
w art. 70b:
a)
w ust. 3 w pkt 6 w treści oświadczenia w lit. b kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. c oraz d w brzmieniu:

"c) przedsiębiorstwo nie znajduje się w trudnej sytuacji w rozumieniu art. 2 pkt 18 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.),

d) na przedsiębiorstwie nie ciąży obowiązek zwrotu pomocy publicznej, wynikający z decyzji Komisji Europejskiej uznającej taką pomoc za niezgodną z prawem oraz z rynkiem wewnętrznym.",

b)
w ust. 9 w pkt 2 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

"3) Dyrektorowi Generalnemu KOWR, w przypadku wytwórców, o których mowa w art. 19 ust. 1.",

c)
ust. 12a otrzymuje brzmienie:

"12a. W przypadku niewypełnienia przez wytwórcę zobowiązania, o którym mowa w ust. 4 pkt 1 lit. d lub pkt 2 lit. a, albo w przypadku niewypełnienia zobowiązania, o którym mowa w ust. 4 pkt 1 lit. d, z uwzględnieniem przedłużenia terminu, o którym mowa w art. 70ba ust. 1, zabezpieczenie ustanowione zgodnie z ust. 6, podlega przepadkowi na rzecz Prezesa URE, przy zachowaniu praw i obowiązków, o których mowa w art. 70f ust. 1.";

21)
w art. 70ba w ust. 2:
a)
w pkt 2 po wyrazach "art. 70b ust. 4 pkt 1 lit. d" dodaje się wyrazy ", oraz okresu, o którym mowa w art. 70b ust. 4 pkt 1 lit. c",
b)
w pkt 6 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 7 w brzmieniu:

"7) zaktualizowane oświadczenie, o którym mowa w art. 70b ust. 4 pkt 1 lit. c.";

22)
w art. 70f:
a)
w ust. 1 wyrazy "30 czerwca 2039 r." zastępuje się wyrazami "30 czerwca 2047 r.",
b)
dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

"3. W przypadku instalacji odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW, wykorzystującej do wytwarzania energii elektrycznej wyłącznie:

1) biogaz rolniczy albo

2) biogaz pozyskany ze składowisk odpadów, albo

3) biogaz pozyskany z oczyszczalni ścieków, albo

4) biogaz inny niż określony w pkt 1-3, albo

5) hydroenergię

- dla której wydawano świadectwa pochodzenia przez minimum 5 lat, okres, o którym mowa w ust. 1, nie może przekroczyć kolejnych 17 lat, liczonych od pierwszego dnia wytworzenia energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, potwierdzonego wydanym świadectwem pochodzenia dla tej instalacji nie wcześniej jednak niż od dnia 1 października 2005 r.";

23)
w art. 72 uchyla się ust. 2-4;
24)
w art. 72a:
a)
w ust. 1 wyrazy "31 grudnia 2021 r." zastępuje się wyrazami "30 czerwca 2027 r.",
b)
w ust. 7 wyrazy "30 czerwca 2039 r." zastępuje się wyrazami "30 czerwca 2047 r.";
25)
w art. 73 w ust. 5 wyrazy "art. 72 ust. 2" zastępuje się wyrazami "art. 184h ust. 1";
26)
w art. 77 w ust. 5 w pkt 4a wyrazy "pkt 2a i 3a" zastępuje się wyrazami "pkt 1a, 2a i 3a";
27)
w art. 79 w ust. 3 w pkt 9 w treści oświadczenia w pkt 2 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 3 i 4 w brzmieniu:

"3) przedsiębiorstwo nie znajduje się w trudnej sytuacji w rozumieniu art. 2 pkt 18 lit. a-c lub e rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.);

4) na przedsiębiorstwie nie ciąży obowiązek zwrotu pomocy publicznej, wynikający z decyzji Komisji Europejskiej uznającej taką pomoc za niezgodną z prawem oraz z rynkiem wewnętrznym.";

28)
w art. 79a w ust. 2 w pkt 2 po wyrazach "art. 79 ust. 3 pkt 8 lit. a" dodaje się wyrazy ", oraz okresu, o którym mowa w art. 74 ust. 1";
29)
w art. 80 w ust. 5 w pkt 2 wyrazy "na podstawie art. 72 ust. 2" zastępuje się wyrazami "na podstawie art. 184h ust. 1";
30)
w art. 81:
a)
po ust. 10 dodaje się ust. 10a w brzmieniu:

"10a. W przypadku gdy umowa o przyłączenie do sieci instalacji odnawialnego źródła energii wymaga dostosowania, o którym mowa w ust. 10, przedsiębiorstwo energetyczne na wniosek wytwórcy aktualizuje harmonogram przyłączenia, o którym mowa w art. 7 ust. 2 ustawy - Prawo energetyczne.",

b)
ust. 11 otrzymuje brzmienie:

"11. W przypadku odmowy przez przedsiębiorstwo energetyczne dostosowania umowy o przyłączenie do sieci instalacji odnawialnego źródła energii, o którym mowa w ust. 10, lub aktualizacji harmonogramu przyłączenia zgodnie z ust. 10a, stosuje się przepisy art. 8 ustawy - Prawo energetyczne, z zastrzeżeniem, że Prezes URE wydaje rozstrzygnięcie w terminie 30 dni, licząc od dnia wpływu wniosku o rozstrzygnięcie sporu.";

31)
w art. 83a ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, nabywca dołącza:

1) oświadczenie następującej treści: "Świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny oświadczam, że w nabywanej instalacji będzie wytwarzana energia elektryczna z odnawialnych źródeł energii, oraz oświadczam, że z dniem jej nabycia przyjmuję prawa i obowiązki wytwórcy, o którym mowa w art. 83a ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii."; klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń;

2) zaktualizowaną gwarancję bankową, o której mowa w art. 78 ust. 3 i 4, o ile została ustanowiona dla danej instalacji.";

32)
w art. 92:
a)
ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Sprzedawca zobowiązany dokonuje zakupu energii elektrycznej wytworzonej w instalacji odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej mniejszej niż 500 kW, wprowadzonej do sieci i sprzedanej, od wytwórcy tej energii, który:

1) wygrał aukcję rozstrzygniętą nie później niż w terminie do dnia 31 grudnia 2021 r., po cenie skorygowanej, o której mowa w art. 39 ust. 5 albo 7, oraz wyłącznie w ilości nie większej niż określona przez danego wytwórcę w złożonej przez niego ofercie, o której mowa w art. 79, dla okresów, o których mowa w art. 83 ust. 2, a po wydaniu pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej o zgodności pomocy publicznej z rynkiem wewnętrznym - wygrał aukcję rozstrzygniętą nie później niż w terminie do dnia 31 grudnia 2027 r., albo

2) uzyskał zaświadczenie Prezesa URE o możliwości sprzedaży niewykorzystanej energii elektrycznej, o którym mowa w art. 70b ust. 8, po cenie skorygowanej, o której mowa w art. 39a ust. 5 albo 7, nie później niż w terminie do dnia 30 czerwca 2024 r., a po wydaniu pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej o zgodności pomocy publicznej z rynkiem wewnętrznym, nie później niż w terminie do dnia 31 grudnia 2027 r.",

b)
ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. Wytwórcy energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii wytworzonej zgodnie z art. 73 ust. 2 w instalacji odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie mniejszej niż 500 kW, a także wytwórcy, o którym mowa w art. 70b ust. 9 pkt 2, który:

1) wygrał aukcję rozstrzygniętą nie później niż w terminie do dnia 31 grudnia 2021 r., a po wydaniu pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej o zgodności pomocy publicznej z rynkiem wewnętrznym - wygrał aukcję rozstrzygniętą nie później niż w terminie do dnia 31 grudnia 2027 r., albo

2) uzyskał zaświadczenie Prezesa URE o możliwości sprzedaży niewykorzystanej energii elektrycznej, o którym mowa w art. 70b ust. 8, nie później niż w terminie do dnia 30 czerwca 2024 r., a po wydaniu pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej o zgodności pomocy publicznej z rynkiem wewnętrznym, nie później niż w terminie do dnia 31 grudnia 2027 r.

- przysługuje prawo do pokrycia ujemnego salda, o którym mowa w art. 93 ust. 2 pkt 3.",

c)
w ust. 6:
w pkt 1 wyrazy "30 czerwca 2039 r." zastępuje się wyrazami "30 czerwca 2047 r.",
w pkt 3 wyrazy "31 grudnia 2040 r." zastępuje się wyrazami "30 czerwca 2047 r.",
d)
ust. 6a otrzymuje brzmienie:

"6a. W przypadku niewypełnienia przez wytwórcę zobowiązania, o którym mowa w art. 79 ust. 3 pkt 8, albo w przypadku niewypełnienia tego zobowiązania z uwzględnieniem przedłużenia terminu, o którym mowa w art. 79a ust. 1, przepisów ust. 1-6 nie stosuje się.",

e)
w ust. 11a po wyrazie "przekazuje" dodaje się wyrazy "sprzedawcy zobowiązanemu oraz";
33)
w art. 93:
a)
w ust. 1 w pkt 4 wyrazy "w terminie 10 dni" zastępuje się wyrazami "w terminie 15 dni",
b)
w ust. 2 w pkt 3 wyrazy "w terminie 10 dni" zastępuje się wyrazami "w terminie 15 dni",
c)
ust. 12 otrzymuje brzmienie:

"12. Dodatnie saldo obliczone zgodnie z ust. 1 pkt 4 albo ust. 2 pkt 3, które z uwzględnieniem ust. 11 nie zostało całkowicie rozliczone do końca danego okresu każdych pełnych trzech lat kalendarzowych, o których mowa w art. 83 ust. 2, jest zwracane operatorowi rozliczeń energii odnawialnej, o którym mowa w art. 106, przez sprzedawcę zobowiązanego albo wytwórcę energii elektrycznej w instalacji odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie mniejszej niż 500 kW albo wytwórcę energii elektrycznej wytworzonej z odnawialnych źródeł energii w instalacji odnawialnego źródła energii, o którym mowa w art. 70a ust. 2 lub art. 70b ust. 9 pkt 2, w terminie 6 miesięcy od zakończenia danego okresu.";

34)
w art. 93a w ust. 5 w pkt 2 lit. b otrzymuje brzmienie:

"b) złożenia zmiany deklaracji na podstawie art. 184b ust. 1 albo ust. 1a";

35)
w art. 94 w ust. 2 w pkt 2 wyrazy "art. 72 ust. 2" zastępuje się wyrazami "art. 184h ust. 1";
36)
tytuł rozdziału 7 otrzymuje brzmienie:

"Warunki i tryb wydawania certyfikatów instalatorom instalacji odnawialnego źródła energii oraz akredytowania organizatorów szkoleń";

37)
użyte w art. 136 w ust. 1 w pkt 2 i w ust. 3 w pkt 3, w art. 141 w ust. 1 w pkt 4, w art. 142 w pkt 3, w art. 143 w ust. 2 w pkt 3 we wprowadzeniu do wyliczenia i w lit. b, w art. 145 w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia i w pkt 1 oraz w art. 152 w części wspólnej, w różnej liczbie i różnym przypadku, wyrazy "mała instalacja" zastępuje się użytymi w odpowiedniej liczbie i odpowiednim przypadku wyrazami "mała instalacja, której łączna moc zainstalowana elektryczna jest mniejsza niż 500 kW, albo o mocy osiągalnej cieplnej w skojarzeniu nie większej niż 900 kW, w której łączna moc zainstalowana elektryczna jest mniejsza niż 500 kW";
38)
w art. 168:
a)
w pkt 15 po wyrazach "art. 79 ust. 3 pkt 8," dodaje się wyrazy "albo po wypełnieniu tego zobowiązania z uwzględnieniem przedłużenia terminu, o którym mowa w art. 79a ust. 1,",
b)
w pkt 23 skreśla się wyrazy "w art. 21 ust. 1 lub 2,";
39)
w art. 184b:
a)
po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. Wytwórca, o którym mowa w art. 70a ust. 1 lub 2, który przed dniem 1 stycznia 2019 r. złożył deklarację, o której mowa w art. 70b ust. 1, i do dnia 1 lipca 2019 r. uzyskał zaświadczenie, o którym mowa w art. 70b ust. 8, może, w terminie do dnia 31 grudnia 2021 r. zmienić tę deklarację przez zmianę rodzaju instalacji, o której mowa w art. 77 ust. 5:

1) pkt 1, na instalację, o której mowa w art. 77 ust. 5 pkt 1a;

2) pkt 2, na instalację, o której mowa w art. 77 ust. 5 pkt 2a;

3) pkt 3, na instalację, o której mowa w art. 77 ust. 5 pkt 3a;

4) pkt 4, na instalację, o której mowa w art. 77 ust. 5 pkt 4a;

5) pkt 6, na instalację, o której mowa w art. 77 ust. 5 pkt 6a;

6) pkt 8, na instalację, o której mowa w art. 77 ust. 5 pkt 8a;

7) pkt 9, na instalację, o której mowa w art. 77 ust. 5 pkt 9a;

8) pkt 10, na instalację, o której mowa w art. 77 ust. 5 pkt 10a.",

b)
w ust. 2 po wyrazach "o którym mowa w ust. 1" dodaje się wyrazy "i 1a",
c)
w ust. 3 po wyrazach "o którym mowa w ust. 1" dodaje się wyrazy "i 1a",
d)
w ust. 4 po wyrazach "o którym mowa w ust. 1" dodaje się wyrazy "i 1a";
40)
po art. 184g dodaje się art. 184h i art. 184i w brzmieniu:

"Art. 184h. 1. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, maksymalne ilości i wartości energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, które mogą zostać sprzedane w drodze aukcji w poszczególnych następujących po sobie latach kalendarzowych 2022-2027, przez wytwórców określonych w art. 72 ust. 1, przy czym ilość i wartość tej energii elektrycznej obejmuje ekwiwalentną ilość energii elektrycznej wynikającą z przeliczenia biogazu rolniczego, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 62.

2. Rada Ministrów, przy określeniu maksymalnej ilości i wartości energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, o której mowa w ust. 1, bierze pod uwagę:

1) politykę energetyczną państwa oraz dotychczasowy udział energii i paliw wytworzonych w instalacjach odnawialnego źródła energii zużywanych w energetyce oraz w transporcie;

2) bezpieczeństwo funkcjonowania systemu elektroenergetycznego, jak również zobowiązania wynikające z umów międzynarodowych;

3) potrzebę ochrony środowiska naturalnego, w tym zmniejszenia zanieczyszczenia azotem pochodzenia rolniczego, a także redukcji emisji zanieczyszczeń atmosferycznych, w szczególności metanu;

4) potrzebę zapewnienia zrównoważonego gospodarowania zasobami wodnymi;

5) cele gospodarcze i społeczne, w tym udział wykorzystywanych technologii do wytwarzania energii lub paliw z odnawialnych źródeł energii w tworzeniu nowych miejsc pracy;

6) potrzebę efektywnego wykorzystania energii pierwotnej uzyskanej w wyniku jednoczesnego wytwarzania energii elektrycznej, ciepła, chłodu lub paliw pochodzących ze źródeł odnawialnych.

3. Rada Ministrów może zmienić maksymalną:

1) ilość energii elektrycznej określoną na poszczególne lata kalendarzowe zgodnie z ust. 1 i 2 wyłącznie przez zwiększenie tej ilości;

2) wartość energii elektrycznej określoną na poszczególne lata kalendarzowe zgodnie z ust. 1 i 2 oraz biorąc pod uwagę wartość cen referencyjnych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 77 ust. 3, na dany rok, lub w związku ze zwiększeniem zgodnie z pkt 1 maksymalnych ilości energii elektrycznej określonych na poszczególne lata kalendarzowe.

4. Określona przez Radę Ministrów maksymalna wartość energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, o której mowa w ust. 1, nie uwzględnia zasady corocznej waloryzacji cen sprzedaży energii elektrycznej, o której mowa w art. 92 ust. 10, średniorocznym wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem z poprzedniego roku kalendarzowego.

Art. 184i. Dla energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii wytworzonej do dnia 31 grudnia 2025 r. w instalacji, o której mowa w art. 44 ust. 8, z wyłączeniem energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii wytworzonej w dedykowanej instalacji spalania wielopaliwowego, przysługuje świadectwo pochodzenia skorygowane współczynnikiem 0,5.";

41)
w art. 220:
a)
w ust. 1 w pkt 6 średnik zastępuje się kropką i uchyla się pkt 7-10,
b)
po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. Maksymalny limit wydatków z budżetu państwa przeznaczonych na wykonywanie zadań Prezesa URE, wynikających z niniejszej ustawy wynosi w:

1) 2021 r. - 4 833 324 zł;

2) 2022 r. - 4 833 324 zł;

3) 2023 r. - 4 833 324 zł;

4) 2024 r. - 4 833 324 zł;

5) 2025 r. - 4 833 324 zł;

6) 2026 r. - 4 833 324 zł;

7) 2027 r. - 4 833 324 zł;

8) 2028 r. - 4 833 324 zł;

9) 2029 r. - 4 833 324 zł;

10) 2030 r. - 4 833 324 zł.",

c)
w ust. 2 wyrazy "o którym mowa w ust. 1" zastępuje się wyrazami "o którym mowa w ust. 1 i 1a".
Art.  2. 

W ustawie z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 2243 oraz z 2021 r. poz. 1561) w art. 39 w ust. 2 po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:

"2a) nieruchomość jest wydzierżawiana spółkom kapitałowym, o których mowa w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 18 marca 2010 r. o szczególnych uprawnieniach ministra właściwego do spraw aktywów państwowych oraz ich wykonywaniu w niektórych spółkach kapitałowych lub grupach kapitałowych prowadzących działalność w sektorach energii elektrycznej, ropy naftowej oraz paliw gazowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2173), w celu budowy, modernizacji lub rozbudowy urządzeń lub instalacji związanych z wytwarzaniem energii elektrycznej, zapewniających bezpieczeństwo i podtrzymujących funkcjonalność mienia ujawnionego w jednolitym wykazie obiektów, instalacji, urządzeń i usług wchodzących w skład infrastruktury krytycznej, o którym mowa w art. 5b ust. 7 pkt 1 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1856 oraz z 2021 r. poz. 159);".

Art.  3. 

W ustawie z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach morskich (Dz. U. z 2021 r. poz. 491) w art. 7 po ust. 2 dodaje się ust. 21 w brzmieniu:

"21. Ograniczenie, o którym mowa w ust. 2, nie ma zastosowania do świadczenia usług portowych dotyczących obsługi budowy i eksploatacji morskich farm wiatrowych, o których mowa w ustawie z dnia 17 grudnia 2020 r. o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 234, 784, 1093 i 1642).".

Art.  4. 

W ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716, 868, 1093, 1505 i 1642) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 10a dodaje się ust. 6 w brzmieniu:

"6. Minister właściwy do spraw energii określi, w drodze rozporządzenia, metody analizy ekonomicznej kosztów i korzyści oraz dane lub źródła danych do celów tej analizy, uwzględniając okres cyklu życia, o którym mowa w ust. 5, okres zwrotu nakładów, wymagane stopy zwrotu z inwestycji, przewidywane ceny paliw i energii elektrycznej, podatki i opłaty ponoszone przez przedsiębiorstwa energetyczne oraz innych przedsiębiorców, o których mowa w ust. 1, i poziomy wsparcia przedsięwzięć, o których mowa w ust. 1, ze środków publicznych, w celu zapewnienia porównywalności tych przedsięwzięć.";

2)
w art. 32 w ust. 1 w pkt 1 w lit. d:
a)
uchyla się tiret pierwsze,
b)
tiret drugie otrzymuje brzmienie:

"– wyłącznie z biogazu rolniczego, w tym w kogeneracji,".

Art.  5. 

W ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741, 784 i 922) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 2 po pkt 20 dodaje się pkt 20a w brzmieniu:

"20a) "urządzeniach innych niż wolnostojące" - należy przez to rozumieć urządzenia techniczne zamontowane na budynku;";

2)
w art. 10 ust. 2a otrzymuje brzmienie:

"2a. Jeżeli na obszarze gminy przewiduje się wyznaczenie obszarów, na których rozmieszczone będą urządzenia wytwarzające energię z odnawialnych źródeł energii o mocy zainstalowanej większej niż 500 kW, a także ich stref ochronnych związanych z ograniczeniami w zabudowie oraz zagospodarowaniu i użytkowaniu terenu, w studium ustala się ich rozmieszczenie, z wyłączeniem:

1) wolnostojących urządzeń fotowoltaicznych, o mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1000 kW zlokalizowanych na gruntach rolnych stanowiących użytki rolne klas V, VI, VIz i nieużytki - w rozumieniu przepisów wydanych na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 2052 oraz z 2021 r. poz. 922 i 1641);

2) urządzeń innych niż wolnostojące.".

Art.  6. 
1. 
Wytwórców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w małej instalacji, którzy w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy posiadają ważne koncesje na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, wpisuje się z urzędu do rejestru wytwórców energii w małej instalacji, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, zgodnie z zakresem koncesji, w terminie nie dłuższym niż 90 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.
2. 
Koncesje, o których mowa w ust. 1, wygasają z dniem dokonania wpisu do rejestru wytwórców energii w małej instalacji, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.
3. 
Prezes Urzędu Regulacji Energetyki może wezwać wytwórcę, o którym mowa w ust. 1, do uzupełnienia danych objętych zakresem wpisu, w terminie 60 dni od dnia otrzymania tego wezwania.
4. 
Po bezskutecznym upływie terminu, o którym mowa w ust. 3, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki wydaje decyzję o wykreśleniu wytwórcy, o którym mowa w ust. 1, z rejestru wytwórców energii w małej instalacji, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.
5. 
Prezes Urzędu Regulacji Energetyki potwierdza dokonanie wpisu do rejestru wytwórców energii w małej instalacji, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, przez wydanie zaświadczenia, nie później niż w terminie 90 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.
Art.  7. 

Postępowania o udzielenie, zmianę lub cofnięcie:

1)
promesy koncesji,
2)
koncesji

- na wytwarzanie energii elektrycznej w instalacji odnawialnego źródła energii, która z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy staje się małą instalacją, o której mowa w art. 2 pkt 18 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, umarza się.

Art.  8. 

Przepis art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy zmienianej w art. 1 stosuje się po raz pierwszy do sprawozdań składanych za półrocze następujące po półroczu, w którym niniejsza ustawa weszła w życie.

Art.  9. 

Do końca kwartału następującego po kwartale, w którym niniejsza ustawa weszła w życie, wytwórca wykonujący działalność gospodarczą w zakresie biogazu rolniczego w rozumieniu przepisów ustawy zmienianej w art. 1, może wykorzystywać odpady, które pochodzą wyłącznie z przetwarzania produktów pochodzących z rolnictwa, ogrodnictwa, upraw hydroponicznych, rybołówstwa, leśnictwa, łowiectwa, jeżeli pochodzą z zakładowych oczyszczalni ścieków z przetwórstwa rolno-spożywczego, w których prowadzony jest rozdział ścieków przemysłowych od pozostałych rodzajów osadów i ścieków, mimo że w prowadzonej przez tego wytwórcę dokumentacji, o której mowa w art. 25 pkt 4 lit. a ustawy zmienianej w art. 1, nie jest wskazany kod odpadów wraz z dodatkowym oznaczeniem, które potwierdzają, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779, 784 i 1648), że są to tego rodzaju odpady.

Art.  10. 
1. 
Przepisy art. 70a-70f ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje się także do instalacji, dla których:
1)
zostały wydane świadectwa pochodzenia, a okres, o którym mowa w art. 44 ust. 5 ustawy zmienianej w art. 1, zakończył się przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy i dla których nie wydano zaświadczenia, o którym mowa w art. 70b ust. 8 ustawy zmienianej w art. 1;
2)
okres, o którym mowa w art. 77 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, zakończył się przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy i dla których nie wydano zaświadczenia, o którym mowa w art. 70b ust. 8 ustawy zmienianej w art. 1.
2. 
Wytwórca zamierzający sprzedawać niewykorzystaną energię elektryczną na zasadach określonych w art. 70a ust. 1 albo 2 ustawy zmienianej w art. 1, wytworzoną w instalacji, o której mowa w ust. 1, składa Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki, nie później niż w terminie 90 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy oraz na zasadach określonych w art. 70b ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, deklarację o zamiarze sprzedaży niewykorzystanej energii elektrycznej po stałej cenie zakupu ustalonej zgodnie z art. 70e ustawy zmienianej w art. 1.
3. 
W przypadku złożenia deklaracji po upływie terminu określonego w ust. 2, deklarację pozostawia się bez rozpoznania.
4. 
Okres sprzedaży niewykorzystanej energii elektrycznej wskazany w zaświadczeniu, o którym mowa w art. 70b ust. 8 ustawy zmienianej w art. 1, wydawanym wytwórcy, o którym mowa w ust. 2, wynosi 24 miesiące od dnia wydania tego zaświadczenia.
5. 
W przypadku określonym w ust. 1 pkt 1, przy ustalaniu okresu, o którym mowa w art. 70f ust. 3 ustawy zmienianej w art. 1, nie uwzględnia się okresu od dnia upływu okresu, o którym mowa w art. 44 ust. 5 ustawy zmienianej w art. 1, do dnia wydania zaświadczenia, o którym mowa w art. 70b ust. 8 ustawy zmienianej w art. 1.
6. 
W przypadku określonym w ust. 1 pkt 2, przy ustalaniu okresu, o którym mowa w art. 70f ust. 3 ustawy zmienianej w art. 1, dla instalacji, o których mowa w tym przepisie, nie uwzględnia się okresu od dnia upływu okresu, o którym mowa w art. 77 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, do dnia wydania zaświadczenia, o którym mowa w art. 70b ust. 8 ustawy zmienianej w art. 1.
7. 
Na potrzeby dokonania obliczenia ceny skorygowanej, o której mowa w art. 39a ust. 5 ustawy zmienianej w art. 1, przez wytwórców, o których mowa w ust. 2, wartość "I" wynosi 0.
Art.  11. 
1. 
Okres wskazany w zaświadczeniu wydanym na podstawie art. 70b ust. 8 ustawy zmienianej w art. 1, przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, wytwórcy energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w instalacji odnawialnego źródła energii, o której mowa w art. 70f ust. 3 ustawy zmienianej w art. 1, o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW, który nie upłynął przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, ulega przedłużeniu z mocy prawa o 24 miesiące względem daty końcowej wskazanej w tym zaświadczeniu.
2. 
Wytwórca energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w instalacji odnawialnego źródła energii, o której mowa w art. 70f ust. 3 ustawy zmienianej w art. 1, o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW, który uzyskał zaświadczenie, o którym mowa w art. 70b ust. 8 ustawy zmienianej w art. 1, dla którego okres w nim wskazany upłynął przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, może sprzedawać niewykorzystaną energię elektryczną z obowiązkiem jej zakupu zgodnie z art. 70c ust. 2 ustawy zmienianej w art. 1 lub prawem do pokrycia ujemnego salda, o którym mowa w art. 93 ust. 1 pkt 4 i ust. 2 pkt 3 ustawy zmienianej w art. 1, przez 24 miesiące względem daty końcowej wskazanej w tym zaświadczeniu.
3. 
Stała cena zakupu, o której mowa w art. 70e ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, obowiązująca na dzień złożenia deklaracji, o której mowa w art. 70b ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, obliczona zgodnie z art. 39a ust. 5 ustawy zmienianej w art. 1, z uwzględnieniem art. 39a ust. 7 ustawy zmienianej w art. 1, nie ulega zmianie, z uwzględnieniem art. 70e ust. 3 ustawy zmienianej w art. 1.
4. 
Z uwzględnieniem ust. 6, wytwórca, o którym mowa w ust. 2, który przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy sprzedawał na podstawie zaświadczenia, o którym mowa w art. 70b ust. 8 ustawy zmienianej w art. 1, niewykorzystaną energię elektryczną sprzedawcy zobowiązanemu w rozumieniu art. 40 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, zwanemu dalej "sprzedawcą zobowiązanym", zawiera z tym sprzedawcą umowę sprzedaży niewykorzystanej energii elektrycznej w terminie 1 miesiąca od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.
5. 
Na podstawie umowy, o której mowa w ust. 4, sprzedawca zobowiązany dokonuje zakupu energii elektrycznej wytworzonej przez wytwórcę, o którym mowa w ust. 2, na zasadach określonych w art. 70a ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, przez okres do dnia upływu terminu 24 miesięcy od daty końcowej wskazanej w zaświadczeniu, o którym mowa w art. 70b ust. 8 ustawy zmienianej w art. 1.
6. 
Przepisu ust. 5 nie stosuje się do energii elektrycznej niewykorzystanej przez wytwórcę, o którym mowa w ust. 2, którą ten wytwórca wytworzył, wprowadził do sieci i sprzedał w okresie po upływie daty wskazanej w zaświadczeniu, a przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, na rzecz wybranego podmiotu, o którym mowa w art. 70b ust. 3 pkt 7 ustawy zmienianej w art. 1. W takim przypadku wytwórca, o którym mowa w ust. 2, niezależnie od mocy zainstalowanej elektrycznej instalacji objętej deklaracją, o której mowa w art. 70b ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, jest uprawniony do złożenia wniosków o pokrycie ujemnego salda, o którym mowa w art. 93 ust. 1 pkt 4 i ust. 2 pkt 3 ustawy zmienianej w art. 1, dla energii elektrycznej wytworzonej i sprzedanej w okresie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, w terminie 60 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.
7. 
Wytwórca, o którym mowa w ust. 2, który przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy sprzedawał na podstawie zaświadczenia, o którym mowa w art. 70b ust. 8 ustawy zmienianej w art. 1, niewykorzystaną energię elektryczną sprzedawcy zobowiązanemu może w terminie 1 miesiąca od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy zmienić deklarację, o której mowa w art. 70b ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, w zakresie sprzedawcy zobowiązanego lub wybranego podmiotu, o których mowa w art. 70b ust. 3 pkt 7 ustawy zmienianej w art. 1, ze skutkiem na dzień wejścia w życie niniejszej ustawy. Przepis art. 70b ust. 9 ustawy zmienianej w art. 1 stosuje się odpowiednio.
Art.  12. 

Wytwórca, o którym mowa w art. 10 ust. 2 i art. 11 ust. 1 lub 2, w odniesieniu do instalacji odnawialnego źródła energii, o której mowa w art. 70f ust. 3 ustawy zmienianej w art. 1, o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW, wchodzącej w skład jednostki rynku mocy, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy (Dz. U. z 2021 r. poz. 1854), ma prawo do pokrycia ujemnego salda, o którym mowa w art. 93 ust. 1 pkt 4 i ust. 2 pkt 3 ustawy zmienianej w art. 1, lub sprzedaży niewykorzystanej energii elektrycznej po stałej cenie zakupu ustalonej zgodnie z art. 70e ustawy zmienianej w art. 1, na zasadach określonych w art. 11 ust. 1 lub 2, wyłącznie dla miesięcy, w których dostawcy mocy w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy, nie przysługiwało uprawnienie do otrzymania wynagrodzenia, o którym mowa w art. 60 tej ustawy, za wykonywanie obowiązku mocowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 23 tej ustawy, w odniesieniu do jednostki rynku mocy, w skład której wchodzi ta instalacja odnawialnego źródła energii, potwierdzone informacją, o której mowa w art. 58 ust. 6 tej ustawy, a także poza miesiącami, za które dostawcy mocy przysługuje premia, o której mowa w art. 66 ust. 1 i 2 tej ustawy, w odniesieniu do jednostki rynku mocy, w skład której wchodzi ta instalacja odnawialnego źródła energii.

Art.  13. 

Przepis art. 73 ust. 5 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje się po raz pierwszy do aukcji organizowanych po dniu 1 stycznia 2022 r.

Art.  14. 
1. 
Pomoc publiczna udzielana w 2021 r. w wyniku aukcji dla dedykowanych instalacji, o których mowa w art. 77 ust. 5 pkt 24 i 25 ustawy zmienianej w art. 1, jest udzielana zgodnie z art. 42 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.).
2. 
Pomoc, o której mowa w ust. 1, nie może zostać udzielona w przypadkach, o których w mowa w art. 1 ust. 2 lit. c i d oraz ust. 3 i 5 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu.
3. 
Wartość pomocy publicznej, o której mowa w ust. 1, nie może przekroczyć 150 mln euro.
4. 
Do wartości pomocy publicznej, o której mowa w ust. 3, wlicza się wartość pomocy publicznej udzielonej zgodnie z art. 42 i art. 43 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu w ramach systemów wsparcia, o których mowa w art. 70a ust. 1 i 2 ustawy zmienianej w art. 1.
Art.  15. 
1. 
Obowiązek rozliczenia dodatniego salda, o którym mowa w art. 93 ust. 12 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje się do dodatniego salda pozostałego na koniec pierwszego okresu pełnych trzech lat kalendarzowych, o których mowa w art. 83 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 1, rozpoczętego po dniu wejścia w życie art. 93 ust. 12 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, będącego jednocześnie dla wytwórcy pierwszym lub kolejnym okresem rozliczenia obowiązku sprzedaży w ramach systemu aukcyjnego zgodnie z art. 83 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 1, z uwzględnieniem ust. 2 i 3.
2. 
Dodatnie saldo pozostałe na koniec okresu pełnych trzech lat kalendarzowych rozliczenia obowiązku sprzedaży zgodnie z art. 83 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 1, trwającego w dniu wejścia w życie art. 93 ust. 12 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, jest zwracane nie później niż przed upływem 6 miesięcy od zakończenia okresu wsparcia, o którym mowa w art. 77 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1.
3. 
Wytwórca, którego oferta wygrała aukcję przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, który nie rozpoczął sprzedaży energii z odnawialnych źródeł energii przed dniem wejścia w życie art. 93 ust. 12 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, zwraca dodatnie saldo pozostałe na koniec pierwszego okresu pełnych trzech lat kalendarzowych rozliczenia obowiązku sprzedaży zgodnie z art. 83 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 1, nie później niż przed upływem 6 miesięcy od dnia zakończenia okresu wsparcia, o którym mowa w art. 77 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1.
Art.  16. 

Wnioski, o których mowa w art. 184c ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, do których dołączono opinię akredytowanej jednostki, o której mowa w art. 77 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji (Dz. U. z 2021 r. poz. 144 i 1093), sporządzoną na podstawie badania przeprowadzonego dla danej instalacji, stwierdzającą zasadność uznania tej instalacji, za instalację, o której mowa w art. 77 ust. 5 pkt 1a, 2a, 3a, 4a, 6a, 7a, 8a, 9a lub 10a ustawy zmienianej w art. 1, w tym datę pierwszego wytworzenia energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji, w przypadku wytwórcy, który wypełnił zobowiązanie, o którym mowa w art. 79 ust. 3 pkt 8 ustawy zmienianej w art. 1, albo wypełnił to zobowiązanie z uwzględnieniem przedłużenia terminu, o którym mowa w art. 79a ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, uznaje się za ważnie złożone.

Art.  17. 

Przepisu art. 184h ustawy zmienianej w art. 1 nie stosuje się do dnia wydania pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej o zgodności pomocy publicznej przewidzianej w tym przepisie z rynkiem wewnętrznym albo uznania przez Komisję Europejską, że przepisy te nie stanowią nowej pomocy publicznej.

Art.  18. 

Przepis art. 184i ustawy zmienianej w art. 1 stosuje się do energii elektrycznej, która została wytworzona z odnawialnych źródeł energii, począwszy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

Art.  19. 
1. 
Do studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin sporządzonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy oraz projektów studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin opracowanych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, zaopiniowanych pozytywnie przez komisję urbanistyczno-architektoniczną, stosuje się przepisy ustawy zmienianej w art. 5, w brzmieniu dotychczasowym.
2. 
Do zmiany studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin sporządzonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy oraz studiów przyjętych na postawie projektów studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin opracowanych oraz zaopiniowanych pozytywnie przez komisję urbanistyczno-architektoniczną przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy ustawy zmienianej w art. 5, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.
Art.  20. 

Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 72 ust. 2 i art. 77 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 1 zachowują moc i mogą być zmieniane na podstawie przepisów dotychczasowych.

Art.  21. 

Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 152 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym, zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 152 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, jednak nie dłużej niż 36 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

Art.  22. 

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem:

1)
art. 1 pkt 4 lit. b-d i pkt 16 lit. b-f, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.;
2)
art. 1 pkt 6, który wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2022 r.;
3)
art. 1 pkt 33 lit. c i art. 15, które wchodzą w życie po upływie 12 miesięcy od dnia ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Czarnek: Nie ma planów przechodzenia na zdalne nauczanie

Nie ma żadnych planów wprowadzania jakichkolwiek ograniczeń w szkole. Nauka nadal będzie odbywać się stacjonarnie - zapowiedział w piątek minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek w Radiu Wnet. Tłumaczył natomiast, że rektorzy mogą przechodzić na nauczanie zdalne na wyższych uczelniach.

Monika Sewastianowicz 26.11.2021
Ustawa pozwalająca na wyższe nakłady na obwodnice miast podpisana

Zwiększenie limitu wsparcia budowy obwodnic miast w ciągach dróg wojewódzkich do ponad 2 mld zł przewiduje podpisana przez prezydenta Andrzeja Dudę nowelizacja Prawa o ruchu drogowym. Zwiększenie limitu na obwodnice oznacza powiększenie kwoty na ten cel w Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg.

Krzysztof Sobczak 24.11.2021
Prezydent podpisał ustawę przeciw wykorzystywaniu nieuczciwych praktyk w obrocie produktami rolnymi

Będą nowe zasady i tryb przeciwdziałania nieuczciwym praktykom wykorzystującym przewagę kontraktową. Celem nowych przepisów jest większa ochrona producentów rolnych np. przed dużymi sieciami handlowymi. W stosunku do obowiązującej ustawy projekt wprowadza większe kompetencje dla Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Monika Sewastianowicz 24.11.2021
Ustawa podpisana - minister sportu przyzna stypendia

Minister sportu będzie miał prawo do przyznawania z inicjatywy własnej albo na wniosek polskiego związku sportowego lub Instytutu Sportu, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, stypendium sportowego dla członków kadry narodowej, w wieku od 16 do 23 lat, w tym także osobom przygotowującym się do olimpiady szachowej. Takie m.in. uprawnienia nadaje podpisana właśnie przez prezydenta ustawa.

Krzysztof Sobczak 24.11.2021
Prezydent podpisał nową umowę podatkową z Maltą

Nowe porozumienie z Maltą ma na celu uszczelnienie systemu podatkowego i walkę z agresywną optymalizacją. Chodzi też o wzmocnienie międzynarodowej współpracy podatkowej. Zmieniona została również stosowana metoda unikania podwójnego opodatkowania. Umowa zawiera całkowitą nowość – jest to tzw. klauzula nieruchomościowa oraz klauzula testu głównego.

Krzysztof Koślicki 19.11.2021
W nowych e-fakturach trzeba będzie podawać dużo więcej informacji

Krajowy System e-Faktur zacznie działać 1 stycznia 2022 roku. Korzystanie z niego będzie dobrowolne, ale resort finansów chce, by od 2023 roku stało się obowiązkowe. Nowe zasady fakturowania spowodują konieczność podawania dużo większej liczby informacji o transakcji – w wielu przypadkach pokrywających się z innymi raportami. Zamiast uproszczeń, będą dodatkowe obowiązki.

Krzysztof Koślicki 18.11.2021