Określenie innych terminów wykonania niektórych obowiązków sprawozdawczych i informacyjnych.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW 1
z dnia 7 kwietnia 2020 r.
w sprawie określenia innych terminów wykonania niektórych obowiązków sprawozdawczych i informacyjnych

Na podstawie art. 15zzg ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 1842, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Rozporządzenie określa inne terminy sporządzenia, rozpatrzenia, zatwierdzenia, ujawniania i przedstawiania sprawozdań, a także przekazania lub dostarczania danych, informacji, sprawozdań, raportów, wyników przeprowadzonej weryfikacji, zaliczek, rozpatrywania reklamacji oraz wykonywania innych obowiązków lub czynności, o których mowa w:
1)
ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 854 i 1177);
2)
ustawie z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2021 r. poz. 605 i 1595);
3)
ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2021 r. poz. 328, 355, 680, 1505 i 1595);
4)
ustawie z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1643 i 1639 oraz z 2021 r. poz. 432 i 815);
5)
ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. z 2020 r. poz. 794 i 1639 oraz z 2021 r. poz. 355 i 1598);
6)
ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym i zarządzaniu kryzysowym w systemie finansowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 140, 680 i 1598);
7)
ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 2279, z 2020 r. poz. 2320 oraz z 2021 r. poz. 1598);
8)
ustawie z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1130);
9)
ustawie z dnia 9 października 2015 r. o wsparciu kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy i znajdują się w trudnej sytuacji finansowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1516 i 1535);
10)
ustawie z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz. U. z 2020 r. poz. 842 oraz z 2021 r. poz. 680, 1177, 1535, 1598 i 1666);
11)
ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1342);
12)
rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie sprawozdania z działalności Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. poz. 2059);
13)
rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobu, zakresu i terminów przekazywania przez podmioty uczestniczące w rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych danych niezbędnych do dokonywania przez Narodowy Bank Polski oceny funkcjonowania rozliczeń pieniężnych i rozrachunków międzybankowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 95);
14)
rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie prospektu informacyjnego funduszu inwestycyjnego otwartego i specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego oraz wyliczania wskaźnika zysku do ryzyka tych funduszy (Dz. U. z 2018 r. poz. 2202);
15)
rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 października 2014 r. w sprawie wpłat na pokrycie kosztów nadzoru nad instytucjami pieniądza elektronicznego, w zakresie działalności związanej z wydawaniem pieniądza elektronicznego, oraz opłat za niektóre czynności Komisji Nadzoru Finansowego (Dz. U. poz. 1523); 2
16)
rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie dodatkowych sprawozdań finansowych i statystycznych zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji (Dz. U. z 2018 r. poz. 392 oraz z 2019 r. poz. 1187);
17)
rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie nadania statutu Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu (Dz. U. poz. 203);
18)
rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 8 maja 2017 r. w sprawie danych i informacji przekazywanych przez podmioty prowadzące depozyt papierów wartościowych, system rejestracji instrumentów finansowych niebędących papierami wartościowymi oraz system rozrachunku (Dz. U. poz. 948);
19)
rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie okresowych sprawozdań oraz bieżących informacji dotyczących działalności i sytuacji finansowej towarzystw funduszy inwestycyjnych i funduszy inwestycyjnych dostarczanych przez te podmioty Komisji Nadzoru Finansowego (Dz. U. poz. 1285);
19a)
rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 września 2017 r. w sprawie sposobu, szczegółowego zakresu i terminów przekazywania do Narodowego Banku Polskiego danych niezbędnych do ustalania polityki pieniężnej, okresowych ocen sytuacji pieniężnej państwa oraz analiz ryzyka systemowego (Dz. U. z 2020 r. poz. 229);
20)
rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. poz. 757);
21)
rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie sprawozdania z działalności brokerskiej (Dz. U. poz. 329);
22)
rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie zakresu, trybu i formy oraz terminów przekazywania Komisji Nadzoru Finansowego informacji przez firmy inwestycyjne, banki, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, i banki powiernicze (Dz. U. poz. 531);
23)
rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu, trybu i terminów przekazywania Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu informacji innych niż przekazywane do Narodowego Banku Polskiego i do Komisji Nadzoru Finansowego, niezbędnych do wykonywania zadań Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (Dz. U. poz. 1299);
23a)
rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie opłat na pokrycie kosztów nadzoru nad rynkiem kapitałowym (Dz. U. poz. 2486);
24)
rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 marca 2020 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz sprawozdań z działalności Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (Dz. U. poz. 541); 3
25)
rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie wpłat na pokrycie kosztów nadzoru nad instytucjami płatniczymi oraz opłat za niektóre czynności Komisji Nadzoru Finansowego (Dz. U. poz. 767).
§  2. 
Terminy określone w art. 119 ust. 1 i 2 oraz art. 140 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych w zakresie sprawozdań rocznych z działalności Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego oraz Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych za rok 2019 r. przedłuża się o 2 miesiące.
§  3. 
1. 
Termin określony w art. 144 ust. 6 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, w zakresie sprawozdania finansowego funduszu, połączonego sprawozdania finansowego funduszu z wydzielonymi subfunduszami, o którym mowa w art. 159 tej ustawy, oraz sprawozdania jednostkowego subfunduszy za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2019 r. przedłuża się o 2 miesiące.
2. 
Termin określony w art. 222d ust. 1 ustawy, o której mowa w ust. 1, w zakresie sprawozdania rocznego AFI za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2019 r. przedłuża się o 2 miesiące.
§  4. 
Wyniki przeprowadzonej w 2020 r. weryfikacji, o której mowa w art. 110n ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, przekazuje się najpóźniej w terminie 75 dni po zatwierdzeniu skonsolidowanego sprawozdania podmiotu dominującego, a w sytuacji gdy do końca pierwszego kwartału 2020 r. nie było dostępne zbadane i zatwierdzone skonsolidowane sprawozdanie finansowe podmiotu dominującego wobec domu maklerskiego - w terminie 75 dni od zakończenia pierwszego kwartału 2020 r., a następnie w terminie 75 dni po zatwierdzeniu tego sprawozdania finansowego, jednak nie później niż do dnia 31 grudnia 2020 r.
§  5. 
Termin określony w art. 62b ust. 4 ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych w zakresie sprawozdań, o których mowa w art. 62b ust. 2 pkt 2 lit. a tej ustawy, za I kwartał 2020 r. przedłuża się do dnia 30 czerwca 2020 r.
§  6. 
1. 
Terminy określone w art. 14a ust. 2, art. 14b ust. 3 i art. 14c ust. 3 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, w zakresie informacji według stanu na koniec ostatniego dnia miesiąca kończącego I kwartał 2020 r. lub za okres I kwartału 2020 r. przedłuża się do dnia 14 maja 2020 r.
2. 
Terminy określone w art. 132zq ust. 1 i 3 ustawy, o której mowa w ust. 1, w zakresie informacji za I kwartał 2020 r. przedłuża się do dnia 31 maja 2020 r.
§  7. 
1. 
Termin określony w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym i zarządzaniu kryzysowym w systemie finansowym, w zakresie przedstawienia Sejmowi rocznej informacji o działalności Komitetu Stabilności Finansowej przedłuża się do dnia 30 września 2020 r.
2. 
Terminy określone w art. 23 ust. 1 i art. 24 ust. 2 ustawy, o której mowa w ust. 1, w zakresie odpowiednio obliczenia wartości odniesienia wskaźnika bufora antycyklicznego i oceny wysokości wskaźnika bufora antycyklicznego w II kwartale 2020 r. przedłuża się o kwartał.
§  8. 
Terminy, o których mowa w art. 6, art. 7 pkt 3 i art. 31 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym, w zakresie spraw, o których mowa w art. 31f ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, ulegają skróceniu do 14 dni.
§  9. 
1. 
Termin określony w art. 133 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej w zakresie roku obrotowego kończącego się w dniu 31 grudnia 2019 r. przedłuża się o dwa miesiące.
2. 
Termin określony w art. 291 ustawy, o której mowa w ust. 1, w zakresie sprawozdań za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2019 r. przedłuża się o 8 tygodni, z wyłączeniem formularzy dotyczących bilansu (S.02.01), wpływu środków dotyczących gwarancji długoterminowych (S.22.01), środków własnych (S.23.01) i wyliczenia kapitałowego wymogu wypłacalności (S.25.01), w przypadku których termin w zakresie sprawozdań za ten rok przedłuża się o 2 tygodnie.
3. 
Termin określony w art. 335 ust. 7 ustawy, o której mowa w ust. 1, w zakresie danych i informacji za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2019 r. przedłuża się o 8 tygodni, z tym że:
1)
w zakresie rocznych formularzy sprawozdawczych zawierających dane ilościowe dotyczących:
a)
zawartości przekazywanych informacji (S.01.01), informacji podstawowych - informacji ogólnych (S.01.02), bilansu (S.02.01), prognozy przyszłych przepływów pieniężnych brutto (S.13.01), wpływu środków dotyczących gwarancji długoterminowych (S.22.01), środków własnych (S.23.01), wyliczenia kapitałowego wymogu wypłacalności (S.25.01 - S.25.03) oraz
b)
szczegółowego wykazu aktywów (S.06.02), przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania - metody opartej na ocenie ze względu na pierwotne ryzyko (S.06.03), rezerw techniczno-ubezpieczeniowych dla ubezpieczeń na życie i ubezpieczeń zdrowotnych o charakterze ubezpieczeń na życie (S.12.01) i rezerw techniczno-ubezpieczeniowych dla ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie (S.17.01), które nie zostały przekazane w ramach formularzy sprawozdawczych zawierających dane ilościowe za IV kwartał 2019 r. z uwagi na zastosowane zwolnienia,
2)
w zakresie sprawozdania o wypłacalności i kondycji finansowej odnośnie do formularzy dotyczących bilansu (S.02.01), wpływu środków dotyczących gwarancji długoterminowych (S.22.01), środków własnych (S.23.01) i wyliczenia kapitałowego wymogu wypłacalności (S.25.01)

- ten termin przedłuża się o 2 tygodnie.

4. 
Termin określony w art. 335 ust. 8 ustawy, o której mowa w ust. 1, w zakresie danych i informacji za I kwartał 2020 r. przedłuża się o tydzień, z wyłączeniem formularza sprawozdawczego dotyczącego instrumentów pochodnych - transakcji (S.08.02), w przypadku którego ten termin przedłuża się o 4 tygodnie.
5. 
Termin określony w art. 410 ust. 5 ustawy, o której mowa w ust. 1, w zakresie danych i informacji za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2019 r. przedłuża się o 8 tygodni, z tym że w zakresie:
1)
rocznych formularzy sprawozdawczych zawierających dane ilościowe dotyczących zawartości przekazywanych informacji (S.01.01), informacji podstawowych - informacji ogólnych (S.01.02), bilansu (S.02.01), wpływu środków dotyczących gwarancji długoterminowych (S.22.01), środków własnych (S.23.01), wyliczenia kapitałowego wymogu wypłacalności (S.25.01 - S.25.03), wykazu podmiotów objętych zakresem nadzoru nad grupą (S.32.01),
2)
sprawozdania o wypłacalności i kondycji finansowej odnośnie do formularzy dotyczących bilansu (S.02.01), wpływu środków dotyczących gwarancji długoterminowych (S.22.01), środków własnych (S.23.01) i wyliczenia kapitałowego wymogu wypłacalności (S.25.01)

- ten termin przedłuża się o 2 tygodnie.

6. 
Termin określony w art. 410 ust. 6 ustawy, o której mowa w ust. 1, w zakresie informacji za I kwartał 2020 r. przedłuża się o tydzień, z wyłączeniem formularza sprawozdawczego dotyczącego instrumentów pochodnych - transakcji (S.08.02), w przypadku którego ten termin przedłuża się o 4 tygodnie.
7. 
Termin określony w art. 412 ust. 5 ustawy, o której mowa w ust. 1, w zakresie sprawozdania za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2019 r. przedłuża się o 8 tygodni, z tym że odnośnie do formularzy dotyczących bilansu (S.02.01), wpływu środków dotyczących gwarancji długoterminowych (S.22.01), środków własnych (S.23.01) i wyliczenia kapitałowego wymogu wypłacalności (S.25.01) termin za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2019 r. przedłuża się o 2 tygodnie.
§  10. 
1. 
Termin określony w art. 16a ust. 6 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o wsparciu kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy i znajdują się w trudnej sytuacji finansowej, przedłuża się o 12 tygodni od zakończenia kwartału, za który wpłata jest należna.
2. 
Termin określony w art. 16a ust. 7 ustawy, o której mowa w ust. 1, przedłuża się do ostatniego dnia piątego miesiąca następującego po kwartale, za który wpłata jest należna.
3. 
Termin określony w art. 16a ust. 8 ustawy, o której mowa w ust. 1, przedłuża się do 15. dnia szóstego miesiąca następującego po kwartale, za który wpłata jest należna.
4. 
Termin określony w art. 16a ust. 9 ustawy, o której mowa w ust. 1, przedłuża się do ostatniego dnia szóstego miesiąca następującego po kwartale, za który wpłata jest należna.
5. 
Termin rozpoczęcia zwrotu wsparcia lub pożyczki na spłatę zadłużenia, określony w art. 19 ust. 1 ustawy, o której mowa w ust. 1, w przypadku gdy zwrot wsparcia lub pożyczki na spłatę zadłużenia rozpoczyna się w kwietniu, maju albo czerwcu 2020 r., przedłuża się o 3 miesiące.
6. 
Termin płatności miesięcznej raty, określony w art. 19 ust. 1 ustawy, o której mowa w ust. 1, w przypadku rat płatnych w kwietniu, maju lub czerwcu 2020 r. przedłuża się o 3 miesiące.
§  11. 
1. 
Termin określony w art. 303 ust. 5 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji na poinformowanie Bankowego Funduszu Gwarancyjnego o zamiarze wniesienia części składki w postaci zobowiązań do zapłaty, do dnia 30 września 2020 r., wynosi 10 dni roboczych.
2. 
Termin określony w art. 313 ust. 3 ustawy, o której mowa w ust. 1, przedłuża się do dnia 31 lipca 2020 r.
3. 
Termin określony w art. 313 ust. 4 ustawy, o której mowa w ust. 1, przedłuża się do dnia 30 września 2020 r.
§  12. 
Termin określony w art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych w zakresie kwartalnej informacji za I kwartał 2020 r. przedłuża się o 2 miesiące.
§  12a. 
Termin określony w art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2217 oraz z 2020 r. poz. 288 i 695), w zakresie dostosowania prowadzonej przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych działalności do przepisu art. 42b ust. 1 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, przedłuża się do dnia 30 września 2021 r.
§  13. 
Termin określony w § 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie sprawozdania z działalności Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych za rok 2019 r. przedłuża się do dnia 15 września 2020 r.
§  14. 
Termin określony w § 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobu, zakresu i terminów przekazywania przez podmioty uczestniczące w rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych danych niezbędnych do dokonywania przez Narodowy Bank Polski oceny funkcjonowania rozliczeń pieniężnych i rozrachunków międzybankowych, w zakresie danych przekazywanych za I kwartał 2020 r. przedłuża się o 14 dni.
§  15. 
Termin określony w § 22 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie prospektu informacyjnego funduszu inwestycyjnego otwartego i specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego oraz wyliczania wskaźnika zysku do ryzyka tych funduszy w zakresie sporządzenia w 2020 r. tekstu jednolitego prospektu przedłuża się o 2 miesiące.
§  16. 
Terminy wpłat zaliczek określone w § 3 ust. 2 oraz § 4 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 października 2014 r. w sprawie wpłat na pokrycie kosztów nadzoru nad instytucjami pieniądza elektronicznego, w zakresie działalności związanej z wydawaniem pieniądza elektronicznego, oraz opłat za niektóre czynności Komisji Nadzoru Finansowego przypadające na miesiąc kwiecień 2020 r. przedłuża się do dnia 31 maja 2020 r.
§  17. 
1. 
Terminy określone w § 31 ust. 2 i § 32 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie dodatkowych sprawozdań finansowych i statystycznych zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji w zakresie sprawozdań za I kwartał 2020 r. przedłuża się o 7 dni kalendarzowych.
2. 
Termin określony w § 32 ust. 1 rozporządzenia, o którym mowa w ust. 1, w zakresie sprawozdania za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2019 r. przedłuża się o 8 tygodni.
§  18. 
Terminy określone w § 12 ust. 5 pkt 2-4 statutu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, stanowiącego załącznik do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie nadania statutu Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu, w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2020 r. przedłuża się o 10 dni.
§  19. 
Terminy określone w § 2 ust. 3, § 3 ust. 4 pkt 1 oraz § 4 ust. 4 pkt 1 i pkt 2 lit. b rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 8 maja 2017 r. w sprawie danych i informacji przekazywanych przez podmioty prowadzące depozyt papierów wartościowych, system rejestracji instrumentów finansowych niebędących papierami wartościowymi oraz system rozrachunku, w zakresie danych przekazywanych za I kwartał 2020 r. przedłuża się do dnia 31 maja 2020 r.
§  20. 
Termin określony w § 20 ust. 8 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie okresowych sprawozdań oraz bieżących informacji dotyczących działalności i sytuacji finansowej towarzystw funduszy inwestycyjnych i funduszy inwestycyjnych dostarczanych przez te podmioty Komisji Nadzoru Finansowego, w zakresie rocznego sprawozdania finansowego funduszu oraz rocznego połączonego sprawozdania finansowego funduszu z wydzielonymi subfunduszami, z dołączonymi rocznymi jednostkowymi sprawozdaniami finansowymi subfunduszy oraz z oświadczeniami depozytariusza i sprawozdaniami z badania, za rok obrotowy kończący się po dniu 30 grudnia 2019 r., jednak nie później niż w dniu 30 kwietnia 2020 r., przedłuża się o 2 miesiące.
§  20a. 
Termin określony w § 29 ust. 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 września 2017 r. w sprawie sposobu, szczegółowego zakresu i terminów przekazywania do Narodowego Banku Polskiego danych niezbędnych do ustalania polityki pieniężnej, okresowych ocen sytuacji pieniężnej państwa oraz analiz ryzyka systemowego w zakresie raportu sprawozdawczego zawierającego dane zagregowane, o których mowa w § 29 ust. 1 tego rozporządzenia, za rok 2019, przedłuża się do dnia 30 września 2020 r.
§  21. 
1. 
Termin określony w § 79 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, w zakresie raportów kwartalnych i skonsolidowanych raportów kwartalnych za kwartały rozpoczynające się po dniu 31 grudnia 2019 r., jednak nie później niż w dniu 1 maja 2020 r., przedłuża się o 60 dni.
2. 
Termin określony w § 79 ust. 3 rozporządzenia, o którym mowa w ust. 1, w zakresie raportu za pierwszy kwartał 2020 r. przedłuża się o 2 miesiące.
3. 
Termin określony w § 79 ust. 7 rozporządzenia, o którym mowa w ust. 1, w zakresie raportów rocznych i skonsolidowanych raportów rocznych sporządzonych za rok obrotowy kończący się po dniu 30 grudnia 2019 r., jednak nie później niż w dniu 30 kwietnia 2020 r., przedłuża się o 2 miesiące.
4. 
Termin czterech miesięcy od dnia bilansowego określony w § 79 ust. 9 rozporządzenia, o którym mowa w ust. 1, w zakresie raportów rocznych sporządzonych za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2019 r. przedłuża się o 2 miesiące.
§  22. 
Sprawozdanie z działalności brokerskiej, o którym mowa w § 5 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie sprawozdania z działalności brokerskiej, za rok 2019 jest przekazywane do dnia 31 maja 2020 r.
§  23. 
1. 
Wstępne roczne sprawozdanie finansowe, o którym mowa w § 139 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie zakresu, trybu i formy oraz terminów przekazywania Komisji Nadzoru Finansowego informacji przez firmy inwestycyjne, banki, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, i banki powiernicze, za rok obrotowy kończący się nie później niż w dniu 30 kwietnia 2020 r. oraz wstępne roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe, o którym mowa w § 139 ust. 2 tego rozporządzenia, za rok obrotowy kończący się nie później niż w dniu 30 kwietnia 2020 r. przekazuje się nie później niż w terminie 5 miesięcy od dnia zakończenia roku obrotowego. W przypadku gdy w tym terminie sporządzono kilka wersji wstępnego rocznego sprawozdania finansowego lub wstępnego rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego, przekazuje się ich ostatnią wersję.
2. 
Termin określony w § 149 ust. 18 rozporządzenia, o którym mowa w ust. 1, w zakresie sprawozdań za pierwszy kwartał 2020 r. przedłuża się o 45 dni.
§  24. 
1. 
Terminy określone w § 8 ust. 1, § 9, § 11, § 15 ust. 1, § 16 oraz § 18 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu, trybu i terminów przekazywania Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu informacji innych niż przekazywane do Narodowego Banku Polskiego i do Komisji Nadzoru Finansowego, niezbędnych do wykonywania zadań Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, w zakresie przekazywania danych i informacji wynoszą 3 miesiące od dnia zatwierdzenia rocznych sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2019 r. przez walne zgromadzenia i upływają nie później niż w dniu 30 września 2020 r.
2. 
Terminy określone w § 8 ust. 2, § 10 ust. 1, § 15 ust. 2 oraz § 17 ust. 1 rozporządzenia, o którym mowa w ust. 1, wynoszą 45 dni od dnia zatwierdzenia rocznych sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2019 r. przez walne zgromadzenia i upływają nie później niż w dniu 30 września 2020 r.
3. 
Terminy określone w § 8 ust. 4, § 10 ust. 3, § 15 ust. 4 oraz § 17 ust. 3 rozporządzenia, o którym mowa w ust. 1, w 2020 r. przedłuża się do dnia 30 września 2020 r.
4. 
Terminy określone w § 12 pkt 1 lit. a, c i e oraz § 19 pkt 1 lit. a, c i e rozporządzenia, o którym mowa w ust. 1, wynoszą 90 dni od dnia zatwierdzenia rocznych sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2019 r. przez walne zgromadzenia i upływają nie później niż w dniu 30 września 2020 r.
5. 
Terminy określone w § 12 pkt 1 lit. b i d oraz § 19 pkt 1 lit. b i d rozporządzenia, o którym mowa w ust. 1, wynoszą 45 dni i upływają nie później niż w dniu 30 września 2020 r.
6. 
Terminy określone w § 12 pkt 2 i 3 oraz § 19 pkt 2 i 3 rozporządzenia, o którym mowa w ust. 1, wynoszą 45 dni od dnia zatwierdzenia rocznych sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2019 r. przez walne zgromadzenia i upływają nie później niż w dniu 30 września 2020 r.
7. 
Terminy określone w § 24 i § 26 rozporządzenia, o którym mowa w ust. 1, na przekazanie informacji Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu, do dnia 30 września 2020 r., wynoszą 10 dni roboczych.
§  24a. 
Termin określony w § 22 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie opłat na pokrycie kosztów nadzoru nad rynkiem kapitałowym, w zakresie opłaty rocznej, należnej za rok 2020, przedłuża się do dnia 30 listopada 2020 r.
§  25. 
Termin określony w § 33 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 marca 2020 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz sprawozdań z działalności Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, w zakresie sprawozdania z działalności Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego przekazywanego za I kwartał 2020 r. przedłuża się do dnia 31 lipca 2020 r.
§  25a. 
Należną od krajowej instytucji płatniczej wpłatę na pokrycie kosztów nadzoru nad instytucjami płatniczymi, o której mowa w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie wpłat na pokrycie kosztów nadzoru nad instytucjami płatniczymi oraz opłat za niektóre czynności Komisji Nadzoru Finansowego, za rok 2019 wnosi się do dnia 30 listopada 2020 r.
§  26. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 7 kwietnia 2020 r.
1 Obecnie działem administracji rządowej – instytucje finansowe kieruje Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej (Dz.U.2020.1719).
2 Rozporządzenie utraciło moc na podstawie § 13 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie wpłat na pokrycie kosztów nadzoru nad instytucjami pieniądza elektronicznego, w zakresie działalności związanej z wydawaniem pieniądza elektronicznego, oraz opłat za niektóre czynności Komisji Nadzoru Finansowego (Dz.U.2020.770), które weszło w życie z dniem 29 kwietnia 2020 r.
3 Rozporządzenie utraciło moc na podstawie art. 8 ustawy z dnia 17 września 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2020.1639), która weszła w życie z dniem 1 października 2020 r.

Zmiany w prawie

Międzynarodowe firmy transportowe muszą już mieć licencję

Wszedł w życie obowiązek uzyskania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz licencji wspólnotowej przez przedsiębiorców wykonujących międzynarodowy transport drogowy czyli Pakiet Mobilności I - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z 15 lipca 2020 r. Licencji wspólnotowej udziela Główny Inspektor Transportu Drogowego.

Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska 21.05.2022
Nawet 12 tys. zł kary za każdą kontrolę drogową – wchodzą nowe przepisy dla busiarzy

Już od 21 maja br. firmy busiarskie, zajmujące się transportem międzynarodowym, będą musiały posiadać licencję wspólnotową oraz wypis na każdy pojazd. Za brak licencji, firma transportowa może otrzymać karę w wysokości nawet 12 tys. za każdą kontrolę drogową, a także utracić dobrą reputację.

Renata Krupa-Dąbrowska 20.05.2022
Nowe odznaczenie i zmiany proceduralne w nadawaniu tytułów - ustawa podpisana

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o szkolnictwie wyższym, która umożliwia m.in. wyznaczenie innego podmiotu uprawnionego przez Radę Doskonałości Naukowej w przypadku, gdy podmiot prowadzący postępowanie utraci uprawnienia w wyniku ewaluacji. Ustawa wprowadzi też nowe odznaczenie dla naukowców.

Monika Sewastianowicz 20.05.2022
Sprawozdania finansowe podatników CIT wkrótce trafią do Szczecina

Minister finansów wydał rozporządzenie, z którego wynika, że wykonywaniem zadań szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) w zakresie przyjmowania i obsługi sprawozdań finansowych zajmie się naczelnik Zachodniopomorskiego Urzędu Skarbowego w Szczecinie.

Krzysztof Koślicki 18.05.2022
Jeśli sprzedawca przyjmie za dużo gotówki, zapłaci podwójny podatek

Od stycznia przepisy podatkowe przewidują ulgi dla przedsiębiorców, którzy kupią terminal płatniczy i będą przyjmować płatności kartą. Pierwsze miesiące obowiązywania tych regulacji pokazują jednak, że z zachęt trudno skorzystać. Mimo rozliczeń bezgotówkowych, sprzedawcy nie mogą rezygnować z przyjmowania gotówki – ale jeśli przyjmą jej za dużo, podatek od tej wpłaty wkrótce zapłacą dwa razy.

Krzysztof Koślicki 17.05.2022
Budynek do rozbiórki - gmina przez trzy lata ma zapewnić lokal zastępczy

Gmina do końca 2024 roku ma obowiązek zapewniania lokalu zamiennego w związku z koniecznością opróżnienia budynku z powodu jego remontu lub rozbiórki najemcy – wynika z podpisanej przez Prezydenta nowelizacji ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Robert Horbaczewski 09.05.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2021.1816 t.j.

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Określenie innych terminów wykonania niektórych obowiązków sprawozdawczych i informacyjnych.
Data aktu: 07/04/2020
Data ogłoszenia: 05/10/2021
Data wejścia w życie: 07/04/2020