Wykaz środków publicznych niezaliczanych do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5c i 6 ustawy o finansach publicznych.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 23 grudnia 2016 r.
w sprawie wykazu środków publicznych niezaliczanych do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5c i 6 ustawy o finansach publicznych

Na podstawie art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236 i 1535) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1. 
Do środków publicznych niezaliczanych do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5c i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zalicza się:
1)
niepodlegające zwrotowi środki pochodzące z dotacji Komisji Europejskiej w ramach Instrumentu Finansowego LIFE i LIFE+ oraz Programu LIFE, przeznaczone na realizację projektów na rzecz środowiska i klimatu;
2)
niepodlegające zwrotowi środki pochodzące z dotacji Komisji Europejskiej lub Urzędu Statystycznego Wspólnot Europejskich Eurostat, przeznaczone na realizację wskazanych w umowach badań statystycznych, prac metodologicznych, standardów klasyfikacyjnych oraz opracowań i analiz statystycznych, przekazywane na podstawie umów zawartych przed dniem 1 stycznia 2012 r.;
3)
środki pomocy finansowej Unii Europejskiej w zakresie transeuropejskich sieci transportowych (TEN-T) przeznaczone na realizację projektów stanowiących przedmiot wspólnego zainteresowania w dziedzinie transeuropejskich sieci transportowych;
4)
środki pochodzące z dotacji operacyjnych Komisji Europejskiej, przeznaczone dla krajowego punktu kontaktowego Europejskiej Sieci Migracyjnej (KPK ESM) na realizację zobowiązań wynikających z Planu Działania Europejskiej Sieci Migracyjnej na dany rok kalendarzowy na podstawie umów o grant zawartych z Komisją Europejską;
5)
niepodlegające zwrotowi środki pochodzące z dotacji Komisji Europejskiej w ramach Instrumentu Finansowego Ochrony Ludności, przeznaczone na rzecz ochrony ludności, środowiska i mienia;
6)
środki pochodzące z Agencji Unii Europejskiej do spraw Współpracy Organów Ścigania (Europol), stanowiące wsparcie finansowe w zakresie organizowania szkoleń oraz transgranicznych działań w zakresie wymiany informacji, transgranicznych operacji i postępowań przygotowawczych oraz wspólnych zespołów dochodzeniowo-śledczych;
7)
środki pochodzące z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej, przeznaczone na usuwanie skutków powodzi z maja i czerwca 2010 r.;
8)
środki udostępniane przez Komisję Europejską w ramach partnerstwa na podstawie umów o delegację, przeznaczone na działania informacyjne i edukacyjne związane z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej i z procesem integracji europejskiej;
9)
środki pochodzące z grantu Komisji Europejskiej, przeznaczone na realizację działań w ramach Inicjatywy Celowej Procesu Praskiego - projekt pod nazwą "Support for the Implementation of the Prague Process and its Action Plan";
10)
środki pochodzące z Europejskiej Agencji Chemikaliów, przekazywane jako wynagrodzenie na rzecz właściwych organów państw członkowskich Unii Europejskiej za pracę sprawozdawcy i współsprawozdawcy oraz za wszelkie inne wsparcie o charakterze naukowym i technicznym związane z oceną substancji chemicznych;
11)
środki pochodzące z grantu Komisji Europejskiej, przeznaczone na realizację działań określonych w Programie Współpracy Policyjnej w ramach Partnerstwa Wschodniego - projekt pod nazwą "Eastern Partnership Police Cooperation Programme";
12)
środki udostępniane przez Komisję Europejską w celu ich przekazania na rzecz państw spoza Unii Europejskiej, w związku z wydatkami na zadania weterynaryjne, w tym na zwalczanie wścieklizny;
13)
środki pochodzące z grantu Komisji Europejskiej, przeznaczone na realizację działań w ramach Cyklu Polityki Bezpieczeństwa Unii Europejskiej w zakresie poważnej i zorganizowanej przestępczości, tzw. "Policy Cycle" - projekt pod nazwą "EMPACT Narkotyki Syntetyczne";
14)
środki pomocy finansowej Unii Europejskiej z instrumentu "Łącząc Europę", z wyłączeniem środków pochodzących z Funduszu Spójności oraz innych środków przeznaczonych na finansowanie projektów realizowanych przez państwowe jednostki budżetowe lub PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., chyba że środki te będą wykorzystywane na realizację projektów we współpracy z partnerem zagranicznym;
15)
środki pochodzące z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej, przeznaczone na usuwanie skutków burz z sierpnia 2017 r;
16)
środki pochodzące z Agencji Europejskiego GNSS (GSA) 1  lub z dotacji Komisji Europejskiej, przeznaczone na realizację projektów dotyczących usługi publicznej o regulowanym dostępie systemu satelitarnego Galileo (public regulated service - PRS);
17)
środki pochodzące z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej, przeznaczone na usuwanie skutków powodzi w województwie podkarpackim, która wystąpiła w czerwcu 2020 r.
2. 
Beneficjentami środków, o których mowa w ust. 1, są:
1)
organy administracji rządowej oraz jednostki im podległe lub przez nie nadzorowane, jak również inne podmioty występujące w umowach zawartych przez te organy lub jednostki jako strony - w przypadku środków wymienionych w pkt 1;
2)
Główny Urząd Statystyczny, urzędy statystyczne i jednostki podporządkowane Prezesowi Głównego Urzędu Statystycznego oraz inne jednostki występujące w umowach jako partner, strona trzecia lub podwykonawca - w przypadku środków wymienionych w pkt 2;
3)
podmioty, którym przyznana została pomoc finansowa Unii Europejskiej w zakresie transeuropejskich sieci transportowych (TEN-T) na podstawie decyzji Komisji Europejskiej - w przypadku środków wymienionych w pkt 3;
4)
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji będące koordynatorem krajowego punktu kontaktowego Europejskiej Sieci Migracyjnej oraz inne jednostki występujące w umowach związanych z realizacją zadań dla Europejskiej Sieci Migracyjnej zawartych przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji jako partnera, stronę trzecią lub podwykonawcę - w przypadku środków wymienionych w pkt 4;
5)
jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej - w przypadku środków wymienionych w pkt 5;
6)
Komenda Główna Policji oraz inne jednostki organizacyjne Policji, jak również Komenda Główna Straży Granicznej oraz inne jednostki organizacyjne Straży Granicznej - w przypadku środków wymienionych w pkt 6;
7)
Ministerstwo Środowiska 2  oraz jednostki podległe lub nadzorowane przez Ministra Środowiska 3  , jak również jednostki samorządu terytorialnego, które poniosły straty w wyniku powodzi z maja i czerwca 2010 r. - w przypadku środków wymienionych w pkt 7;
8)
Ministerstwo Spraw Zagranicznych jako pośrednik działający w imieniu Komisji Europejskiej - w przypadku środków wymienionych w pkt 8;
9)
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji będące koordynatorem projektu, o którym mowa w ust. 1 pkt 9, oraz inne podmioty występujące w umowach związanych z realizacją tego projektu, zawartych przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji jako stronę - w przypadku środków wymienionych w pkt 9;
10)
Biuro do spraw Substancji Chemicznych zapewniające realizację zadań właściwego organu państwa członkowskiego Unii Europejskiej - w przypadku środków wymienionych w pkt 10;
11)
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Fundacja "Fundusz Współpracy" będące koordynatorami projektu, o którym mowa w ust. 1 pkt 11, oraz inne podmioty występujące w umowach związanych z realizacją tego projektu, zawartych przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji bądź Fundację "Fundusz Współpracy" jako strony - w przypadku środków wymienionych w pkt 11;
12)
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz inne jednostki sektora finansów publicznych, za pośrednictwem których Komisja Europejska przekaże środki finansowe na rzecz państw spoza Unii Europejskiej realizujących zadania weterynaryjne - w przypadku środków wymienionych w pkt 12;
13)
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Centrum Obsługi Projektów Europejskich Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji będące koordynatorami projektu, o którym mowa w ust. 1 pkt 13, oraz inne podmioty występujące w umowach związanych z realizacją tego projektu, zawartych przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji bądź Centrum Obsługi Projektów Europejskich Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji jako strony - w przypadku środków wymienionych w pkt 13;
14)
podmioty, które na podstawie umowy otrzymały środki, o których mowa w pkt 14;
15)
jednostki samorządu terytorialnego wchodzące w skład województw: kujawsko-pomorskiego, pomorskiego i wielkopolskiego, które poniosły straty w wyniku burz z sierpnia 2017 r. - w przypadku środków wymienionych w pkt 15;
16)
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji będące koordynatorem projektów, o których mowa w ust. 1 pkt 16, oraz inne podmioty, które na podstawie umów zawartych z Agencją Europejskiego GNSS (GSA) otrzymały środki, o których mowa w pkt 16;
17)
jednostki samorządu terytorialnego wchodzące w skład województwa podkarpackiego, które poniosły straty w wyniku powodzi, która wystąpiła w czerwcu 2020 r. - w przypadku środków wymienionych w pkt 17.
§  2. 
Środki, o których mowa w § 1 ust. 1, powinny być wydatkowane w terminie:
1)
kwalifikowalności wydatków w projektach finansowanych ze środków, o których mowa w pkt 1, 4, 5, 9, 11, 13 oraz 14;
2)
6 miesięcy od dnia ich otrzymania przez Główny Urząd Statystyczny - w przypadku środków, o których mowa w pkt 2;
3)
kwalifikowalności wydatków w projektach finansowanych ze środków, o których mowa w pkt 3 i 16, a w przypadku refundacji wydatków z tych środków - niezwłocznie po ich otrzymaniu;
4)
przeznaczonym na realizację zadania finansowanego ze środków, o których mowa w pkt 6, 8 oraz 10;
5)
12 miesięcy od dnia ich otrzymania z budżetu Unii Europejskiej - w przypadku środków, o których mowa w pkt 7;
6)
niezwłocznie od dnia ich otrzymania przez beneficjentów tych środków - w przypadku środków, o których mowa w pkt 12;
7)
18 miesięcy od dnia ich otrzymania z budżetu Unii Europejskiej - w przypadku środków, o których mowa w pkt 15 i 17.
§  3. 
Do środków, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1-13, które wpłynęły lub pozostawały w dyspozycji beneficjentów w okresie od dnia 31 sierpnia 2016 r. do dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosuje się przepisy niniejszego rozporządzenia.
§  4. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 4
1 Obecnie Agencji Unii Europejskiej ds. Programu Kosmicznego na podstawie art. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/696 z dnia 28 kwietnia 2021 r. ustanawiającego Unijny program kosmiczny i Agencję Unii Europejskiej ds. Programu Kosmicznego oraz uchylającego rozporządzenia (UE) nr 912/2010, (UE) nr 1285/2013 i (UE) nr 377/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE (Dz. Urz. UE L 170 z 12.05.2021, str. 69), które stosuje się od dnia 1 stycznia 2021 r.
2 Obecnie Ministerstwo Klimatu i Środowiska na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 października 2020 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Klimatu i Środowiska (Dz. U. poz. 1734).
3 Obecnie Ministra Klimatu i Środowiska na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 941).
4 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2010 r. w sprawie wykazu środków publicznych niezaliczanych do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 6 ustawy o finansach publicznych (Dz.U.2015.1883), które utraciło moc z dniem 31 sierpnia 2016 r. w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 7 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2016.1257).

Zmiany w prawie

Ustawa o budowie płotu na granicy z Białorusią z poprawkami Senatu

W środę wieczorem Senat przyjął z kilkunastoma poprawkami ustawę o budowie zabezpieczenia granicy państwowej. Jedna z nich stanowi, że do zamówień związanych z inwestycją stosuje się przepisy Prawa zamówień publicznych. Za ustawą głosowało 52 senatorów, 46 było przeciw, jedna osoba wstrzymała się od głosu. Ustawą ponownie zajmie się teraz Sejm.

Krzysztof Koślicki 27.10.2021
Niektóre dochody związane z kredytami mieszkaniowymi dłużej bez podatku

Rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru PIT od niektórych dochodów (przychodów) związanych z kredytem mieszkaniowym obowiązuje tylko do końca roku. Resort finansów pracuje nad tym, by korzystne zasady dla kredytobiorców (m.in. dla frankowiczów) obowiązywały dłużej, także w kolejnych latach.

Krzysztof Koślicki 27.10.2021
Minister edukacji: Nie chcemy powrotu do zdalnego nauczania, ale niebezpieczeństwo zawsze istnieje

Jest ogromny problem z kwestią kondycji psychicznej dzieci po lockdownie, po okresie nauki zdalnej i izolacji. To obserwujemy w szkołach. Nie jest tak tragicznie jak przewidywano, ale jest źle. Dokładne dane będziemy mieli za kilka tygodni - mówił Przemysław Czarnek. Podkreślił, że kolejne przejście na zdalne nauczanie negatywnie odbiłoby się na uczniach.

Monika Sewastianowicz 26.10.2021
Ustawa przenosząca obsługę 500 plus do ZUS podpisana przez prezydenta

Nowelizacja przepisów, pozwalająca na przekazanie Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych zadań związanych z obsługą programu 500 plus, które dotychczas były wykonywane przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie, została podpisana przez prezydenta i może wejść w życie.

Krzysztof Sobczak 22.10.2021
Będzie można przejąć skład podatkowy - prezydent jest za

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację przepisów ustawy o podatku akcyzowym. Głównym celem zmian jest wprowadzenie zasady, która umożliwi kontynuację działalności prowadzonej w składzie podatkowym w przypadku rezygnacji z prowadzenia tej działalności przez dotychczasowy podmiot prowadzący skład podatkowy.

Krzysztof Koślicki 22.10.2021
Od 1 listopada będą nowe zasady wystawiania faktur

Resort finansów potwierdził w czwartek, że przygotowuje nowe rozporządzenie dotyczące wystawiania faktur. Przepisy w tym zakresie wejdą w życie już 1 listopada. Pojawi się m.in. inny sposób przeliczania wykazywanych na fakturach kwot w walutach obcych. Obowiązujące obecnie przepisy stracą wtedy ważność.

Krzysztof Koślicki 21.10.2021
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2021.1746 t.j.

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Wykaz środków publicznych niezaliczanych do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5c i 6 ustawy o finansach publicznych.
Data aktu: 23/12/2016
Data ogłoszenia: 27/09/2021
Data wejścia w życie: 05/01/2017