Sposób informowania o rodzaju paliwa ciekłego wykorzystywanego do napędu pojazdu samochodowego oraz oznakowania miejsc tankowania pojazdu samochodowego takim paliwem.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA 1
z dnia 31 sierpnia 2021 r.
w sprawie sposobu informowania o rodzaju paliwa ciekłego wykorzystywanego do napędu pojazdu samochodowego oraz oznakowania miejsc tankowania pojazdu samochodowego takim paliwem 2

Na podstawie art. 9ca ust. 4 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz. U. z 2021 r. poz. 133, 694, 1093 i 1642) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Rozporządzenie określa szczegółowy sposób:
1)
oznakowania pistoletów wydawczych i dystrybutorów, wskazujący na rodzaj wydawanego paliwa ciekłego;
2)
formułowania i udostępniania informacji o rodzaju paliwa ciekłego wykorzystywanego do napędu pojazdu samochodowego, umieszczanej:
a)
w instrukcji obsługi tego pojazdu,
b)
na korku lub klapce wlewu paliwa ciekłego lub w pobliżu tego korka lub tej klapki,
c)
na terenie placówki handlowej prowadzącej sprzedaż pojazdów silnikowych.
§  2. 
Do oznakowania dystrybutorów i pistoletów wydawczych używanych do paliw ciekłych oraz formułowania i udostępniania informacji o rodzaju paliwa ciekłego wykorzystywanego do napędu pojazdu samochodowego stosuje się co najmniej umieszczony w widocznym miejscu identyfikator, w środku którego zamieszcza się symbol w kolorze czarnym na białym albo srebrnym tle wewnętrznym.
§  3. 
1. 
Paliwo ciekłe typu oleju napędowego oznacza się co najmniej identyfikatorem w kształcie kwadratu, w środku którego zamieszcza się symbol "BX", gdzie X oznacza miejsce, w którym określa się liczbę wskazującą maksymalną zawartość estrów metylowych kwasów tłuszczowych (FAME) w procentach objętościowych.
2. 
Długość boku identyfikatora, o którym mowa w ust. 1, umieszczonego:
1)
na pistolecie wydawczym, w instrukcji obsługi pojazdu oraz na korku lub klapce wlewu paliwa ciekłego lub w pobliżu tego korka lub tej klapki wynosi co najmniej 13 mm;
2)
na dystrybutorze oraz na terenie placówki handlowej prowadzącej sprzedaż pojazdów silnikowych wynosi co najmniej 30 mm.
§  4. 
1. 
Paliwo ciekłe typu benzyny silnikowej oznacza się co najmniej identyfikatorem w kształcie okręgu, w środku którego zamieszcza się symbol "EX", gdzie X oznacza miejsce, w którym określa się liczbę wskazującą maksymalną zawartość etanolu w procentach objętościowych.
2. 
Średnica identyfikatora, o którym mowa w ust. 1, umieszczonego:
1)
na pistolecie wydawczym, w instrukcji obsługi pojazdu oraz na korku lub na klapce wlewu paliwa ciekłego lub w pobliżu tego korka lub tej klapki wynosi co najmniej 13 mm;
2)
na dystrybutorze oraz na terenie placówki handlowej prowadzącej sprzedaż pojazdów silnikowych wynosi co najmniej 30 mm.
§  5. 
1. 
Grubość linii zewnętrznej identyfikatora wynosi:
1)
1,4 punktu w przypadkach, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 1 i § 4 ust. 2 pkt 1;
2)
3,2 punktu w przypadkach, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 2 i § 4 ust. 2 pkt 2.
2. 
Rozmiar czcionki danego symbolu dostosowuje się do wielkości identyfikatora i nie może być mniejszy niż 14 punktów.
§  6. 
Wzory identyfikatorów określa załącznik do rozporządzenia.
§  7. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

ZAŁĄCZNIK

WZORY IDENTYFIKATORÓW

1 Minister Klimatu i Środowiska kieruje działem administracji rządowej - energia, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 941).
2 Niniejsze rozporządzenie zostało notyfikowane Komisji Europejskiej w dniu 30 kwietnia 2021 r. pod numerem 2021/0268/PL, zgodnie z § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039 oraz z 2004 r. poz. 597), które wdraża dyrektywę (UE) 2015/1535 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 września 2015 r. ustanawiającą procedurę udzielania informacji w dziedzinie przepisów technicznych oraz zasad dotyczących usług społeczeństwa informacyjnego (ujednolicenie) (Dz. Urz. UE L 241 z 17.09.2015, str. 1).

Zmiany w prawie

Ustawa o budowie płotu na granicy z Białorusią z poprawkami Senatu

W środę wieczorem Senat przyjął z kilkunastoma poprawkami ustawę o budowie zabezpieczenia granicy państwowej. Jedna z nich stanowi, że do zamówień związanych z inwestycją stosuje się przepisy Prawa zamówień publicznych. Za ustawą głosowało 52 senatorów, 46 było przeciw, jedna osoba wstrzymała się od głosu. Ustawą ponownie zajmie się teraz Sejm.

Krzysztof Koślicki 27.10.2021
Niektóre dochody związane z kredytami mieszkaniowymi dłużej bez podatku

Rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru PIT od niektórych dochodów (przychodów) związanych z kredytem mieszkaniowym obowiązuje tylko do końca roku. Resort finansów pracuje nad tym, by korzystne zasady dla kredytobiorców (m.in. dla frankowiczów) obowiązywały dłużej, także w kolejnych latach.

Krzysztof Koślicki 27.10.2021
Minister edukacji: Nie chcemy powrotu do zdalnego nauczania, ale niebezpieczeństwo zawsze istnieje

Jest ogromny problem z kwestią kondycji psychicznej dzieci po lockdownie, po okresie nauki zdalnej i izolacji. To obserwujemy w szkołach. Nie jest tak tragicznie jak przewidywano, ale jest źle. Dokładne dane będziemy mieli za kilka tygodni - mówił Przemysław Czarnek. Podkreślił, że kolejne przejście na zdalne nauczanie negatywnie odbiłoby się na uczniach.

Monika Sewastianowicz 26.10.2021
Ustawa przenosząca obsługę 500 plus do ZUS podpisana przez prezydenta

Nowelizacja przepisów, pozwalająca na przekazanie Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych zadań związanych z obsługą programu 500 plus, które dotychczas były wykonywane przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie, została podpisana przez prezydenta i może wejść w życie.

Krzysztof Sobczak 22.10.2021
Będzie można przejąć skład podatkowy - prezydent jest za

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację przepisów ustawy o podatku akcyzowym. Głównym celem zmian jest wprowadzenie zasady, która umożliwi kontynuację działalności prowadzonej w składzie podatkowym w przypadku rezygnacji z prowadzenia tej działalności przez dotychczasowy podmiot prowadzący skład podatkowy.

Krzysztof Koślicki 22.10.2021
Od 1 listopada będą nowe zasady wystawiania faktur

Resort finansów potwierdził w czwartek, że przygotowuje nowe rozporządzenie dotyczące wystawiania faktur. Przepisy w tym zakresie wejdą w życie już 1 listopada. Pojawi się m.in. inny sposób przeliczania wykazywanych na fakturach kwot w walutach obcych. Obowiązujące obecnie przepisy stracą wtedy ważność.

Krzysztof Koślicki 21.10.2021
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2021.1738

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Sposób informowania o rodzaju paliwa ciekłego wykorzystywanego do napędu pojazdu samochodowego oraz oznakowania miejsc tankowania pojazdu samochodowego takim paliwem.
Data aktu: 31/08/2021
Data ogłoszenia: 23/09/2021
Data wejścia w życie: 01/01/2022