Odznaka honorowa "Zasłużony dla Ochrony Dziedzictwa Fryderyka Chopina".

Dz.U.2021.167
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KULTURY, DZIEDZICTWA NARODOWEGO I SPORTU 1
z dnia 29 grudnia 2020 r.
w sprawie odznaki honorowej "Zasłużony dla Ochrony Dziedzictwa Fryderyka Chopina"
Na podstawie art. 6 ust. 11 ustawy z dnia 3 lutego 2001 r. o ochronie dziedzictwa Fryderyka Chopina (Dz. U. z 2020 r. poz. 115) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa wzór i tryb rozpatrywania wniosku o nadanie odznaki honorowej "Zasłużony dla Ochrony Dziedzictwa Fryderyka Chopina", zwanego dalej "wnioskiem", sposób wręczenia odznaki honorowej "Zasłużony dla Ochrony Dziedzictwa Fryderyka Chopina", zwanej dalej "Odznaką", i noszenia miniatury Odznaki, tryb działania komisji do spraw opiniowania wniosków, zwanej dalej "komisją", wzór Odznaki i jej miniatury, wzór legitymacji potwierdzającej nadanie Odznaki, sposób postępowania w przypadku zagubienia albo zniszczenia Odznaki lub legitymacji potwierdzającej nadanie Odznaki, w tym wydawania ich duplikatu.
§  2.  Wzór wniosku określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.
§  3. 
1.  Wniosek składa się do ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, zwanego dalej "Ministrem", w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej na elektroniczną skrzynkę podawczą Ministra utworzoną na podstawie ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346, 568, 695, 1517 i 2320).
2.  W przypadku stwierdzenia braków formalnych Minister wzywa wnioskodawcę do ich usunięcia we wskazanym terminie, nie krótszym niż 7 dni.
3.  Wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia w przypadku nieusunięcia braków formalnych wniosku w terminie, o którym mowa w ust. 2, lub w przypadku, w którym ponownie złożono wniosek o tej samej treści, z wyjątkiem sytuacji, o której mowa w ust. 4.
4.  Wniosek, do czasu nadania Odznaki przez Ministra, może być wycofany przez wnioskodawcę. Wycofanie wniosku kończy postępowanie dotyczące wniosku.
§  4. 
1.  Posiedzenie komisji zwołuje Minister.
2.  W Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Ministra nie później niż w terminie 14 dni przed posiedzeniem komisji ogłasza się termin posiedzenia komisji.
3.  Uchwały komisji są podejmowane w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów członków komisji obecnych na posiedzeniu. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.
4.  Przewodniczący komisji przekazuje Ministrowi opinię komisji w sprawie wniosku wraz ze wskazaniem osoby fizycznej lub jednostki organizacyjnej rekomendowanej do nadania Odznaki.
5.  Minister, biorąc pod uwagę informacje zawarte w uzasadnieniu wniosku oraz opinię, o której mowa w ust. 4, rozstrzyga o nadaniu Odznaki.
§  5. 
1.  Odznakę wraz z jej miniaturą i legitymacją potwierdzającą nadanie Odznaki wręcza Minister lub osoba przez niego upoważniona w okolicznościach zapewniających uroczysty charakter wręczenia.
2.  Miniaturę Odznaki nosi się po prawej stronie piersi.
§  6. 
1.  Odznaka jest wykonaną w brązie kopią redukcji pracy rzeźbiarskiej "Chopin" autorstwa Jana Nalborczyka przygotowaną z modelu autorskiego przez Tadeusza Łopieńskiego w formie plakiety o wymiarach 16,8 cm x 21 cm.
2.  Miniaturę Odznaki stanowi metalowa, pozłacana miniatura wizerunku Fryderyka Chopina wpisana w obręcz o średnicy 20 mm.
3.  Wzór Odznaki określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.
4.  Wzór miniatury Odznaki określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.
5.  Wzór legitymacji potwierdzającej nadanie Odznaki określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.
§  7.  W przypadku zagubienia albo zniszczenia Odznaki lub legitymacji, na wniosek osoby fizycznej albo jednostki organizacyjnej, którym nadano Odznakę, a w przypadku osoby fizycznej również na wniosek członka jej rodziny, Minister wydaje duplikat Odznaki lub legitymacji potwierdzającej nadanie Odznaki za zwrotem kosztów.
§  8.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia. 2
ZAŁĄCZNIKI
ZAŁĄCZNIK Nr  1
WZÓR

WNIOSEK O NADANIE ODZNAKI HONOROWEJ

"Zasłużony dla Ochrony Dziedzictwa Fryderyka Chopina"

I. Dane w przypadku, gdy kandydatem jest osoba fizyczna:
1) imię i nazwisko ..........................................................................................................
2) data i miejsce urodzenia ............................................................................................
3) obywatelstwo ............................................................................................................
4) adres zamieszkania lub do korespondencji ................................................................
5) wykształcenie i posiadane tytuły naukowe ................................................................
6) numer telefonu lub adres poczty elektronicznej .........................................................
7) informacje w zakresie ochrony dziedzictwa Fryderyka Chopina ...............................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

II. Dane w przypadku, gdy kandydatem jest jednostka organizacyjna:
1) nazwa ........................................................................................................................
2) siedziba i adres ..........................................................................................................
3) charakter prowadzonej działalności ..........................................................................
4) data utworzenia .........................................................................................................
5) osiągnięcia w zakresie ochrony dziedzictwa Fryderyka Chopina ..............................
III. Uzasadnienie wniosku:

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

IV. Dane wnioskodawcy:
1) imię i nazwisko lub nazwa .........................................................................................
2) adres do korespondencji ............................................................................................
3) imię i nazwisko osoby składającej wniosek w imieniu wnioskodawcy niebędącego osobą fizyczną:

...................................................................................................................................

....................................................................................

(miejscowość, data)(wnioskodawca)

Warszawa, dnia ......................................

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR ODZNAKI HONOROWEJ

"ZASŁUŻONY DLA OCHRONY DZIEDZICTWA FRYDERYKA CHOPINA"

wzór
ZAŁĄCZNIK Nr  3

WZÓR MINIATURY ODZNAKI HONOROWEJ

"ZASŁUŻONY DLA OCHRONY DZIEDZICTWA FRYDERYKA CHOPINA"

wzór
ZAŁĄCZNIK Nr  4

WZÓR LEGITYMACJI

"ZASŁUŻONY DLA OCHRONY DZIEDZICTWA FRYDERYKA CHOPINA"

Okładka

wzór

Wkładka do legitymacji

wzór

1 Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu kieruje działem administracji rządowej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu (Dz. U. poz. 1717).
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Kultury z dnia 5 lipca 2005 r. w sprawie odznaki honorowej "Zasłużony dla Ochrony Dziedzictwa Fryderyka Chopina" (Dz. U. poz. 1234, z 2006 r. poz. 180 oraz z 2011 r. poz. 98), które utraciło moc z dniem 4 maja 2020 r. na podstawie art. 164 pkt 3 ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. poz. 730).

Zmiany w prawie

Rząd wzmacnia udział młodzieży w życiu publicznym, więcej zadań młodzieżowych rad

Wzmocnienie młodzieżowych rad i sejmików to cel rządowego projektu zmian w ustawach samorządowych. Ułatwienie powoływania i funkcjonowania takich organów ma być szansą dla młodzieży na zdobycie doświadczeń w aktywności publicznej i społecznej.

Katarzyna Kubicka-Żach 02.03.2021
Ustawa o służbie zagranicznej podpisana przez prezydenta

Ustawa o służbie zagranicznej została podpisana przez prezydenta. Zgodnie z nią powołany ma być szef służby zagranicznej dla monitorowania i nadzorowania wykorzystania środków finansowych. Zmienią się też zasady naboru kadr i struktury stopni dyplomatycznych oraz ograniczony zostanie dostęp do informacji dotyczących dyplomatów.

Katarzyna Kubicka-Żach 02.03.2021
Nowe etykiety energetyczne na sprzęcie AGD już obowiązują

Od 1 marca zaczynają obowiązywać przepisy nakazujące stosować nowe etykiety energetyczne informujące m.in. o zużyciu energii przez lodówkę, pralkę czy telewizor. Znikają klasy A+++, A++, A+, pojawią się natomiast nowe piktogramy informujące o klasie energetycznej kupowanego sprzętu.

Krzysztof Sobczak 01.03.2021
Od marca znika Ministerstwo Sportu, będzie częścią resortu kultury

Zgodnie z opublikowanymi rozporządzeniami Rady Ministrów od 1 marca zniesiony będzie resort sportu. Utworzone zostanie Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Przekształcenie polega na włączeniu do dotychczasowego ministerstwa kultury komórek organizacyjnych oraz pracowników z dotychczasowego Ministerstwa Sportu.

Katarzyna Kubicka-Żach 26.02.2021
Sejm przyjął zmiany dotyczące e-hulajnóg

Sejm przyjął nowelizację prawa o ruchu drogowym regulującą status e-hulajnogi i urządzeń transportu osobistego, np. e-deskorolki. Kierujący nimi będą musieli ustępować pierwszeństwa pieszym na chodnikach, nie będą mogli jechać jezdnią na której dopuszczalna prędkość jest większa niż 30 km/h. Będą też ograniczenia dla dzieci.

Krzysztof Sobczak 25.02.2021
Program Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej ma zmniejszyć liczbę wypadków

Z Krajowego Funduszu Drogowego w latach 2021-2024 rząd przeznaczy 2,5 mld zł na doświetlenie przejść, budowę chodników czy przebudowę skrzyżowań. Cel Programu Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej to poprawa bezpieczeństwa na drogach i zwiększenie ochrony pieszych.

Katarzyna Kubicka-Żach 23.02.2021