Szczegółowy tryb finansowania i gospodarki finansowej Polskiej Akademii Nauk i jej instytutów naukowych.

Dz.U.2021.156
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1
z dnia 20 grudnia 2010 r.
w sprawie szczegółowego trybu finansowania i gospodarki finansowej Polskiej Akademii Nauk i jej instytutów naukowych
Na podstawie art. 86 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2020 r. poz. 1796) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa szczegółowy tryb finansowania i gospodarki finansowej Polskiej Akademii Nauk, zwanej dalej "Akademią", oraz gospodarki finansowej jej instytutów naukowych, zwanych dalej "instytutami", sposób sporządzania planu finansowego, sprawozdawczości i rozliczania kosztów przez Akademię i jej instytuty.
§  2. 
1.  Plan finansowy Akademii, o którym mowa w art. 84 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk, zwanej dalej "ustawą", jest ustalany na okres roku obrotowego. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.
2.  Prezes Akademii przedkłada do zaopiniowania ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego i nauki projekt planu finansowego Akademii w terminie 30 dni od dnia przyjęcia przez Radę Ministrów projektu ustawy budżetowej.
§  3.  Prezes Akademii, po zasięgnięciu opinii Prezydium Akademii, dokonuje podziału ustalonych w ustawie budżetowej środków budżetowych, o których mowa w art. 78 ust. 2 ustawy, z przeznaczeniem na realizację określonych zadań i dla poszczególnych jednostek organizacyjnych oraz niezwłocznie przedkłada plan finansowy do zatwierdzenia Prezydium Akademii.
§  4.  Akademia gromadzi na odrębnych rachunkach bankowych przychody, o których mowa w:
4) art. 79 ust. 3 ustawy.
§  5. 
1.  Akademia prowadzi księgi rachunkowe i sporządza sprawozdania finansowe na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351, z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą o rachunkowości".
2.  Roczne sprawozdanie finansowe Akademii podlega badaniu przez firmę audytorską, zgodnie z wymogami przeprowadzenia badania określonymi w ustawie o rachunkowości i ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1415). Wyboru firmy audytorskiej do badania rocznego sprawozdania finansowego Akademii dokonuje Zgromadzenie Ogólne Akademii.
§  6.  Przychodami instytutu są:
1) środki przyznane ze środków finansowych na szkolnictwo wyższe i naukę, o których mowa w art. 365 pkt 2 lit. a-d i g, pkt 4 lit. b oraz pkt 5, 7 i 9 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, 374, 695, 875 i 1086);
2) środki uzyskane z tytułu komercjalizacji wyników badań naukowych, prac rozwojowych oraz know-how związanego z tymi wynikami;
3) opłaty za kształcenie na studiach podyplomowych lub kształcenie w innych formach;
4) środki uzyskane ze sprzedaży praw własności przemysłowej i licencji na te prawa;
5) środki uzyskane ze sprzedaży, użytkowania rzeczy i praw majątkowych instytutu;
6) środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz z innych zagranicznych źródeł, w tym środki uzyskane w ramach programów międzynarodowych;
7) środki otrzymane z Akademii;
8) darowizny, spadki i zapisy;
9) przychody z działalności gospodarczej;
10) przychody z tytułu udziałów lub akcji spółek handlowych;
11) środki finansowe pochodzące z innych źródeł.
§  7.  Instytut ustala samodzielnie wysokość środków na wynagrodzenia.
§  8.  Działalność lecznicza i usługowa instytutu prowadzona na rzecz publicznego systemu ochrony zdrowia jest finansowana na zasadach określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
§  9. 
1.  Inwestycje instytutu w obszarze działalności badawczej oraz inwestycje instytutu związane z działalnością naukową są finansowane ze środków finansowych, o których mowa w art. 365 pkt 2 lit. b i pkt 4 lit. b ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, lub ze środków własnych instytutu oraz mogą być finansowane ze środków finansowych pochodzących z innych źródeł.
2.  Inwestycje instytutu, o których mowa w ust. 1, mogą być dofinansowywane ze środków własnych Akademii, o których mowa w art. 81 ustawy.
3.  Zakładowe inwestycje socjalne instytutu są finansowane zgodnie z przepisami dotyczącymi finansowania działalności socjalnej.
§  10.  Dyrektor instytutu przekazuje plan finansowy instytutu do wiadomości przewodniczącemu rady kuratorów wydziału Akademii właściwego ze względu na specjalność naukową instytutu.
§  11. 
1.  Instytut prowadzi księgi rachunkowe i sporządza sprawozdania finansowe na zasadach określonych w ustawie o rachunkowości.
2.  Roczne sprawozdanie finansowe instytutu podlega badaniu przez firmę audytorską, zgodnie z wymogami przeprowadzenia badania określonymi w ustawie o rachunkowości i ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.
3.  Roczne sprawozdanie finansowe instytutu zatwierdza Prezes Akademii.
§  12. 
1.  Z dniem wejścia w życie rozporządzenia fundusz zasadniczy instytutu staje się jego funduszem statutowym, fundusz wdrożeniowy - funduszem wdrożeń, a zakładowy fundusz nagród - funduszem nagród.
2.  Zachowuje ciągłość utworzony przez instytut przed dniem wejścia w życie rozporządzenia zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
§  13.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r. 2
1 Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej - nauka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. Nr 216, poz. 1596).
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad finansowania Polskiej Akademii Nauk oraz gospodarki finansowej jej placówek naukowych (Dz. U. poz. 1140), które utraciło moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, na podstawie art. 80 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące system nauki (Dz. U. poz. 620 i 1036).

Zmiany w prawie

Rząd wzmacnia udział młodzieży w życiu publicznym, więcej zadań młodzieżowych rad

Wzmocnienie młodzieżowych rad i sejmików to cel rządowego projektu zmian w ustawach samorządowych. Ułatwienie powoływania i funkcjonowania takich organów ma być szansą dla młodzieży na zdobycie doświadczeń w aktywności publicznej i społecznej.

Katarzyna Kubicka-Żach 02.03.2021
Ustawa o służbie zagranicznej podpisana przez prezydenta

Ustawa o służbie zagranicznej została podpisana przez prezydenta. Zgodnie z nią powołany ma być szef służby zagranicznej dla monitorowania i nadzorowania wykorzystania środków finansowych. Zmienią się też zasady naboru kadr i struktury stopni dyplomatycznych oraz ograniczony zostanie dostęp do informacji dotyczących dyplomatów.

Katarzyna Kubicka-Żach 02.03.2021
Nowe etykiety energetyczne na sprzęcie AGD już obowiązują

Od 1 marca zaczynają obowiązywać przepisy nakazujące stosować nowe etykiety energetyczne informujące m.in. o zużyciu energii przez lodówkę, pralkę czy telewizor. Znikają klasy A+++, A++, A+, pojawią się natomiast nowe piktogramy informujące o klasie energetycznej kupowanego sprzętu.

Krzysztof Sobczak 01.03.2021
Od marca znika Ministerstwo Sportu, będzie częścią resortu kultury

Zgodnie z opublikowanymi rozporządzeniami Rady Ministrów od 1 marca zniesiony będzie resort sportu. Utworzone zostanie Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Przekształcenie polega na włączeniu do dotychczasowego ministerstwa kultury komórek organizacyjnych oraz pracowników z dotychczasowego Ministerstwa Sportu.

Katarzyna Kubicka-Żach 26.02.2021
Sejm przyjął zmiany dotyczące e-hulajnóg

Sejm przyjął nowelizację prawa o ruchu drogowym regulującą status e-hulajnogi i urządzeń transportu osobistego, np. e-deskorolki. Kierujący nimi będą musieli ustępować pierwszeństwa pieszym na chodnikach, nie będą mogli jechać jezdnią na której dopuszczalna prędkość jest większa niż 30 km/h. Będą też ograniczenia dla dzieci.

Krzysztof Sobczak 25.02.2021
Program Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej ma zmniejszyć liczbę wypadków

Z Krajowego Funduszu Drogowego w latach 2021-2024 rząd przeznaczy 2,5 mld zł na doświetlenie przejść, budowę chodników czy przebudowę skrzyżowań. Cel Programu Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej to poprawa bezpieczeństwa na drogach i zwiększenie ochrony pieszych.

Katarzyna Kubicka-Żach 23.02.2021
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2021.156 t.j.

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Szczegółowy tryb finansowania i gospodarki finansowej Polskiej Akademii Nauk i jej instytutów naukowych.
Data aktu: 20/12/2010
Data ogłoszenia: 25/01/2021
Data wejścia w życie: 01/01/2011