Państwowy rejestr granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 16 lipca 2021 r.
w sprawie państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju

Na podstawie art. 19 ust. 1a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 2052 oraz z 2021 r. poz. 922) zarządza się, co następuje:

Rozdział  1

Przepisy ogólne

§  1. 
Rozporządzenie określa:
1)
zakres informacji gromadzonych w bazie danych państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju, zwanego dalej, "PRG":
2)
organizację, tryb i standardy techniczne tworzenia, aktualizacji i okresowej weryfikacji PRG, w tym:
a)
tryb przekazywania Głównemu Geodecie Kraju przez inne organy administracji publicznej informacji i zbiorów danych niezbędnych do tworzenia i aktualizacji PRG,
b)
tryb udostępniania danych z PRG.
§  2. 
Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:
1)
ustawa - ustawę z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne;
2)
zasób - państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny, o którym mowa w art. 2 pkt 10 ustawy;
3)
PL-2000 lub PL-1992 - układy współrzędnych płaskich prostokątnych, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy;
4)
system teleinformatyczny PRG - system teleinformatyczny wspomagający realizację zadań określonych w art. 7a ust. 1 pkt 6 ustawy;
5)
interfejs - oprogramowanie umożliwiające komunikację użytkownika lub systemu zewnętrznego z systemem teleinformatycznym PRG;
6)
ZSIN - zintegrowany system informacji o nieruchomościach, o którym mowa w art. 24b ustawy;
7)
TERYT - krajowy rejestr urzędowy podziału terytorialnego kraju, o którym mowa w art. 41 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 955).

Rozdział  2

Zakres informacji gromadzonych w bazie danych PRG

§  3. 
W PRG gromadzi się informacje dotyczące:
1)
przebiegu:
a)
granic państwa,
b)
granic zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa,
c)
granic jednostek ewidencyjnych oraz obrębów ewidencyjnych, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy,
d)
granic rejonów statystycznych i obwodów spisowych,
e)
granic podziału kraju ze względu na właściwość miejscową:
sądów powszechnych: apelacyjnych, okręgowych oraz rejonowych,
wojewódzkich sądów administracyjnych,
f)
granic podziału kraju ze względu na właściwość miejscową prokuratur: regionalnych, okręgowych oraz rejonowych,
g)
granic podziału kraju ze względu na obszary działania służb podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych:
Policji, w tym komend wojewódzkich, Komendy Stołecznej, komend powiatowych (miejskich) i rejonowych oraz komisariatów,
Straży Pożarnej, w tym komend wojewódzkich i powiatowych (miejskich),
Straży Granicznej, w tym oddziałów, placówek i dywizjonów,
szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin,
h)
granic podziału kraju ze względu na właściwość miejscową organów i jednostek organizacyjnych administracji specjalnej:
archiwów państwowych,
urzędów skarbowych,
izb administracji skarbowej,
urzędów celno-skarbowych,
nadleśnictw,
regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych,
zarządów zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie,
regionalnych zarządów gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie,
urzędów morskich,
urzędów żeglugi śródlądowej i ich delegatur,
i)
granic pasa nadbrzeżnego, w tym ochronnego i technicznego,
j)
granic portów i przystani morskich,
k)
granic red,
l)
morskiej linii brzegowej,
m)
linii podstawowej morza terytorialnego Rzeczypospolitej Polskiej,
n)
granicy morza terytorialnego Rzeczypospolitej Polskiej,
o)
granicy wyłącznej strefy ekonomicznej,
p)
granic morskich wód wewnętrznych,
q)
granic strefy przyległej;
2)
pól powierzchni:
a)
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
b)
jednostek zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa,
c)
jednostek ewidencyjnych oraz obrębów ewidencyjnych,
d)
obszarów morskich Rzeczypospolitej Polskiej:
morskich wód wewnętrznych,
morza terytorialnego,
wyłącznej strefy ekonomicznej,
strefy przyległej;
3)
adresów i ich lokalizacji przestrzennej wraz z identyfikatorem TERYT: gminy, miejscowości oraz nazwy ulicy;
4)
nazw, identyfikatorów REGON i siedzib podmiotów, których właściwość miejscową lub obszary działania określają granice wymienione w pkt 1 lit. b oraz e-h;
5)
oznaczeń, w tym identyfikatorów lub kodów oraz nazw jednostek podziałów terytorialnych, wynikających z przepisów wydanych na podstawie art. 49 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej oraz ustalonych przez właściwe organy administracji publicznej.

Rozdział  3

Organizacja, tryb i standardy techniczne tworzenia, aktualizacji i okresowej weryfikacji PRG

§  4. 
1. 
Dane przestrzenne PRG pozyskuje się w układzie współrzędnych PL-2000 lub PL-1992 i przechowuje się w układzie współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy.
2. 
Pola powierzchni, o których mowa w § 3 pkt 2, oblicza się na powierzchni elipsoidy odniesienia, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy, na podstawie granic, o których mowa w § 3 pkt 1 lit. a-c oraz n-p.
3. 
Obiektom przestrzennym PRG nadawany jest identyfikator infrastruktury informacji przestrzennej, zwany dalej "IdIIP", na który składają się:
1)
przestrzeń nazw, utworzona z identyfikatora zbioru danych przestrzennych, do którego należy dany obiekt przestrzenny, według ewidencji zbiorów oraz usług danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. z 2021 r. poz. 214), uzupełniona po kropce skrótem "PRG";
2)
identyfikator lokalny wyróżniający w sposób jednoznaczny dany obiekt bazy danych od innych obiektów zapisanych w tej bazie;
3)
identyfikator wersji obiektu.
4. 
Elementy identyfikatora IdIIP, o których mowa w ust. 3 pkt 1 i 2, nie mogą być zmieniane.
§  5. 
1. 
PRG prowadzi się z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego PRG, który zapewnia w szczególności:
1)
kontrolę dostępu do danych i autoryzację użytkowników systemu;
2)
tworzenie i aktualizację PRG;
3)
import danych z ewidencji gruntów i budynków, dotyczących granic jednostek ewidencyjnych i obrębów ewidencyjnych, oraz danych z ewidencji miejscowości, ulic i adresów, dotyczących adresów i ich lokalizacji przestrzennej;
4)
wizualizację danych w postaci kartograficznej i tworzenie raportów.
2. 
System teleinformatyczny PRG komunikuje się z ewidencją gruntów i budynków oraz z ewidencją miejscowości, ulic i adresów przez interfejs zapewniający przekazywanie do systemu teleinformatycznego PRG nowych lub zmienionych danych dotyczących:
1)
granic jednostek ewidencyjnych i obrębów ewidencyjnych - za pośrednictwem systemu ZSIN;
2)
adresów i ich lokalizacji przestrzennej - za pośrednictwem systemów teleinformatycznych ewidencji miejscowości, ulic i adresów.
§  6. 
1. 
Aktualizacji PRG dokonuje się z urzędu w zakresie:
1)
granic państwa - na podstawie:
a)
umów międzynarodowych i związanej z tymi umowami dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej,
b)
dokumentacji przekazanej Głównemu Geodecie Kraju przez Straż Graniczną oraz właściwe organy administracji morskiej;
2)
zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa - na podstawie przepisów prawa wprowadzających zmiany w tym podziale;
3)
granic jednostek ewidencyjnych i obrębów ewidencyjnych - na podstawie danych ewidencji gruntów i budynków przekazanych przez starostów do systemu ZSIN;
4)
adresów oraz ich lokalizacji przestrzennej - na podstawie danych ewidencji miejscowości, ulic i adresów, w związku z aktualizacją tej ewidencji;
5)
granic jednostek podziałów terytorialnych, o których mowa w § 3 pkt 1 lit. d-h, oraz danych, o których mowa w § 3 pkt 4 i 5 - na podstawie danych przekazywanych przez właściwe organy administracji publicznej;
6)
podziałów terytorialnych, o których mowa w § 3 pkt 1 lit. i-q - na podstawie informacji i danych przekazywanych przez właściwe organy administracji morskiej.
2. 
Aktualizacji PRG dokonuje się w trybie czynności materialno-technicznych:
1)
w terminie 14 dni od dnia zmiany zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego kraju, określonego w akcie prawnym wprowadzającym tę zmianę;
2)
w terminie 30 dni od dnia przekazania informacji lub danych przez właściwe organy administracji publicznej;
3)
na bieżąco w powiązaniu ze zmianami dokonywanymi w ewidencji miejscowości, ulic i adresów oraz danymi dostępnymi w systemie ZSIN.
3. 
Właściwe organy administracji publicznej przekazują Głównemu Geodecie Kraju posiadane informacje i zbiory danych, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 5 i 6, niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia powstania zmian.
§  7. 
1. 
Dane PRG są weryfikowane na bieżąco na podstawie dokumentów i danych, o których mowa w § 6 ust. 1.
2. 
Niezgodności stwierdzone w wyniku weryfikacji podlegają usunięciu w trybie aktualizacji PRG.

Rozdział  4

Tryb udostępniania danych zawartych w PRG

§  8. 
1. 
Dane zawarte w PRG udostępnia się za pomocą usług sieciowych przeglądania i pobierania, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej.
2. 
Specyfikację usług sieciowych, o których mowa w ust. 1, dotyczących udostępniania danych z PRG, określa załącznik do rozporządzenia.
3. 
Oprócz aktualnych danych dotyczących granic zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa, z PRG udostępniane są także dane tych granic według stanu na dzień 1 stycznia w latach wcześniejszych.

Rozdział  5

Przepisy przejściowe i końcowe

§  9. 
1. 
Baza danych państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju prowadzona na podstawie przepisów dotychczasowych staje się bazą danych państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju w rozumieniu niniejszego rozporządzenia.
2. 
System teleinformatyczny PRG prowadzony na podstawie przepisów dotychczasowych staje się systemem teleinformatycznym PRG w rozumieniu niniejszego rozporządzenia.
§  10. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 31 lipca 2021 r. 1

ZAŁĄCZNIK

SPECYFIKACJA USŁUG SIECIOWYCH UDOSTĘPNIAJĄCYCH DANE Z PAŃSTWOWEGO REJESTRU GRANIC I POWIERZCHNI JEDNOSTEK PODZIAŁÓW TERYTORIALNYCH KRAJU (PRG)

1.
Usługi publikujące dane z PRG są zgodne ze standardem Web Map Service (WMS) i Web Feature Service (WFS).
2.
Usługi publikują dane PRG w podziale na warstwy informacyjne oraz obiekty przedstawione w tabeli nr 1.

Tabela nr 1

Lp. Tytuł warstwy Nazwa warstwy w usłudze WMS/WFS
1 Granice Państwa A00_Granice_panstwa
2 Granice Województw A01_Granice_woj ewodztw
3 Granice Powiatów A02_Granice_powiatow
4 Granice Gmin A03_Granice gmin
5 Granice Miast A04_Granice_miast
6 Granice Jednostek Ewidencyjnych A05_Granice_jednostek_ewidencyjnych
7 Granice Obrębów Ewidencyjnych A06_Granice_obrebow_ewidencyjnych
8 Punkty adresowe A07_Punkty_adresowe
9 Ulice A08_Ulice
10 Granice rejonów statystycznych R01_Granice_rejonow_statystycznych
11 Granice obwodów spisowych R02_Granice_obwodow_spisowych
12 Sąd apelacyjny S01 _Sad_apelacyjny
13 Sąd okręgowy S02_Sad_okregowy
14 Sąd rejonowy S03_Sad_rejonowy
15 Wojewódzki sąd administracyjny S04_Wojewodzki_sad_administracyjny
16 Prokuratura regionalna P01_Prokuratura_regionalna
17 Prokuratura okręgowa P02_Prokuratura_okregowa
18 Prokuratura rejonowa P03_Prokuratura_rejonowa
19 Komenda wojewódzka policji K01_Komenda_wojewodzka_policji
20 Komenda powiatowa policji K02_Komenda_powiatowa_policji
21 Komenda stołeczna policji K03_Komenda_stoleczna_policji
22 Komenda rejonowa policji K04_Komenda_rejonowa_policji
23 Komisariat policji K05 Komisariat_policji
24 Komenda wojewódzka straży pożarnej K06_Komenda_wojewodzka_strazy_pozarnej
25 Komenda powiatowa straży pożarnej K07_Komenda_powiatowa_strazy_pozarnej
26 Oddział straży granicznej K08_Oddzial_strazy granicznej
27 Placówka straży granicznej K09_Placowka_strazy_granicznej
28 Dywizjon straży granicznej K10_Dywizjon_strazy_granicznej
29 Obszar działania szefa obrony cywilnej województwa K11_Obszar_dzialania_szefa_obrony_cywilnej_województwa
30 Obszar działania szefa obrony cywilnej powiatu K12_Obszar_dzialania_szefa_obrony_cywilnej_powiatu
31 Obszar działania szefa obrony cywilnej gminy K13_Obszar_dzialania_szefa_obrony_cywilnej_gminy
32 Archiwum państwowe U01_Archiwum_panstwowe
33 Urząd skarbowy U02_Urzad_skarbowy
34 Wyspecjalizowany urząd skarbowy U03_Wyspecjalizowany_urzad_skarbowy
35 Urząd celno-skarbowy U04_Urzad_celno-skarbowy
36 Izba administracji skarbowej U05_Izba_administracji_skarbowej
37 Nadleśnictwo U06_Nadlesnictwo
38 Regionalna dyrekcja lasów państwowych U07_Regionalna_dyrekcja_lasow_panstwowych
39 Zarząd zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie U08_Zarzad_zlewni_PGWWP
40 Regionalny zarząd gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie U09 Regionalny zarzad gospodarki wodnej PGWWP
41 Urząd morski U10 Urząd_morski
42 Urząd żeglugi śródlądowej U00_Urzad_zeglugi_srodladowej
43 Linia podstawowa morza terytorialnego W0l_Linia_podstawowa_morza_terytorialnego
44 Morze terytorialne RP W02 Morze_terytorialne_RP
45 Morskie wody wewnętrzne W03_Morskie_wody_wewnetrzne
46 Wyłączna strefa ekonomiczna W04_Wylaczna_strefa_ekonomiczna
47 Strefa przyległa W05_Strefa_przylegla
48 Morskie linie brzegowe W06_Morskie_linie_brzegowe
49 Pas nadbrzeżny W07_Pas_nadbrzezny
50 Pas ochronny W08_Pas_ochronny
51 Pas techniczny W09_Pas_techniczny
52 Reda W10_Reda
53 Port morski W11_Port_morski
54 Przystań morska W12_Przystan_morska
3.
Szczegółową charakterystykę parametrów funkcji GetMap usługi WMS określa tabela nr 2.

Tabela nr 2

Parametr Opis lub wartość Uwagi
VERSION 1.3.0 Usługa może wspierać starsze wersje standardu WMS.
LAYERS Nazwy warstw z tabeli nr 1 Usługa może publikować także dodatkowe warstwy.
STYLES Usługa jako domyślne wspiera style przedstawione w tabeli nr 1. Dopuszczalna jest obsługa dodatkowych stylów.
SRS EPSG:2180, EPSG:3857

oraz przynajmniej jedna wartość z poniższej listy:

EPSG:2176, EPSG:2177, EPSG:2178, EPSG:2179

Usługa wspiera co najmniej układy współrzędnych PL-1992, Web Mercator oraz PL-2000.
BBOX minX, minY, maxX, maxY Współrzędne ograniczające zakres przestrzenny zapytania.
WIDTH Szerokość obrazu w pikselach Serwer może odrzucić żądanie utworzenia obrazu o rozmiarze przekraczającym 4096 pikseli.
HEIGHT Wysokość obrazu w pikselach Serwer może odrzucić żądanie utworzenia obrazu o rozmiarze przekraczającym 4096 pikseli.
FORMAT image/png Usługa może wspierać inne formaty zapisu obrazu.
TRANSPARENT TRUE Tło obrazka wyświetla się jako przeźroczyste.
4.
Podstawowe parametry wykorzystywane przez funkcję GetFeatureInfo usługi WMS określa tabela nr 3, a pozostałe wymagane parametry, nieujęte w tabeli nr 3, są tożsame z parametrami funkcji GetMap przedstawionymi w tabeli nr 2.

Tabela nr 3

Parametr Wymagane wartości parametru Uwagi
QUERY_LAYERS Nazwy warstw z tabeli nr 1
INFO_FORMAT text/xml Dopuszcza się również wsparcie dla innych formatów, np. HTML, przy zachowaniu co najmniej tego samego zakresu treści odpowiedzi.
FEATURE_COUNT Liczba obiektów, dla których zwrócone zostaną atrybuty
I Numer kolumny piksela
J Numer wiersza piksela
5.
Wartości atrybutów funkcji GetFeatureInfo usługi WMS dla warstwy "Punkty adresowe" określa tabela nr 4.

Tabela nr 4

NAZWA GMINY nazwa gminy
ID_GMINY identyfikator gminy
NAZWA_MIEJSCOWOSCI nazwa miejscowości
ID_MIEJCOWOSCI identyfikator miejscowości
NAZWA_ULICY nazwa ulicy
ID_ULICY identyfikator nazwy ulicy
NUMER_PORZADKOWY numer porządkowy
KOD_POCZTOWY kod pocztowy
ID_IIP identyfikator infrastruktury informacji przestrzennej
6.
Wartości atrybutów funkcji GetFeatureInfo usługi WMS dla warstwy "Ulice" określa tabela nr 5.

Tabela nr 5

NAZWA GMINY nazwa gminy
ID_GMINY identyfikator gminy
NAZWA_MIEJSCOWOSCI nazwa miejscowości
ID_MIEJCOWOSCI identyfikator miejscowości
NAZWA_ULICY nazwa ulicy
ID_ULICY identyfikator nazwy ulicy
ID_IIP identyfikator infrastruktury informacji przestrzennej
7.
Wartości atrybutów funkcji GetFeatureInfo usługi WMS dla pozostałych warstw określa tabela nr 6

Tabela nr 6

RODZAJ_ JEDNOSTKI rodzaj jednostki
NAZW A_ JEDNOSTKI nazwa jednostki
REGON identyfikator REGON jednostki
POWIERZCHNIA powierzchnia obiektu powierzchniowego
ID_IIP identyfikator infrastruktury informacji przestrzennej
8.
Strukturę odpowiedzi GetFeatureInfo usługi WMS w formacie XML określa poniższy schemat aplikacyjny.

wzór

9.
Struktura odpowiedzi GetFeature dla zbioru obiektów zwracanych w usłudze WFS jest analogiczna w zakresie atrybutów obiektów jak odpowiedzi GetFeatureInfo dla usługi WMS, o której mowa w ust. 7.
1 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2012 r. w sprawie państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju (Dz. U. poz. 199), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 19 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 782).

Zmiany w prawie

Nowa sieć szpitali dopiero w 2022 roku

W marcu 2021 roku powinny zostać ogłoszone nowe wykazy szpitali zakwalifikowanych do sieci. Powołano już nawet w NFZ specjalny zespół do ustalenia nowych zasad. Z powodu pandemii kwalifikacja zostanie jednak przesunięta, i to już drugi raz. Zgodnie z najnowszą zmianą obecna kwalifikacja ma obowiązywać do 30 czerwca 2022 roku. Znika przepis określający do kiedy nowe wykazy mają być ogłoszone.

Jolanta Ojczyk 17.09.2021
7 proc. PKB na zdrowie i dotacja dla NFZ z budżetu - częściej niż raz w roku

Poziom 6 proc. PKB ma być osiągnięty rok wcześniej, czyli już w 2023 roku. W 2027 roku ma to być już 7 proc. PKB. W piątek Sejm odrzucił wszystkie poprawki Senatu, które podwyższały nakłady. Ponadto minister zdrowia będzie mógł częściej niż raz w roku zasilić budżet NFZ dotacją.

Jolanta Ojczyk 17.09.2021
Wyższa pensja minimalna to wyższe kary za wykroczenia i przestępstwa skarbowe

Niemal 29 milionów złotych w przyszłym roku wyniesie maksymalna kara za przestępstwo skarbowe. Natomiast najniższa grzywna za wykroczenie - 301 złotych. Wzrost wysokości kar nakładanych na podstawie kodeksu karnego skarbowego ma związek z podwyższeniem kwoty minimalnego wynagrodzenia. W przyszłym roku wyniesie ono 3010 złotych.

Krzysztof Koślicki 15.09.2021
Sprzedawcy muszą dokonać rejestracji w systemie Tax Free

Trwa rejestracja podmiotów, które będą chciały sprzedawać w systemie Tax Free po 1 stycznia 2022 roku. W przyszłym roku obsługa dokumentów będzie się odbywała wyłącznie w formie elektronicznej. Resort finansów przypomina o obowiązku rejestracji i wskazuje, że do tej pory w Tax Free zarejestrowało się 350 przedsiębiorców.

Krzysztof Koślicki 14.09.2021
Ustawa obowiązuje - państwo przejmie koszty w elektronicznym postępowaniu upominawczym

Zwolnienie z kosztów sądowych w elektronicznym postępowaniu upominawczym i w zasadzie przejęcie wydatków związanych z tym postępowaniem przez Skarb Państwa - to zmiana w ustawie o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, która w czwartek weszła w życie. Nowelizacja jest wykonaniem wyroku Trybunału Konstytucyjnego.

Krzysztof Sobczak 09.09.2021
MEiN: Z powodu epidemii możliwe zmiany w terminach ferii

Sytuacja, którą mamy podczas czwartej fali na Zachodzie, pokazuje, że liczba hospitalizacji ze względu na szczepienia i odporność, którą nabyliśmy po chorobie, nie powoduje konieczności zamykania i przerywania kontaktów społecznych - mówił Przemysław Czarnek. Dodał jednak, że jeżeli liczba zachorowań będzie rosnąć, możliwa będzie zmiana terminów ferii.

Monika Sewastianowicz 08.09.2021