Minimalna wysokość sumy gwarancji bankowej i ubezpieczeniowej wymaganej w związku z działalnością wykonywaną przez organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW 1
z dnia 27 grudnia 2017 r.
w sprawie minimalnej wysokości sumy gwarancji bankowej i ubezpieczeniowej wymaganej w związku z działalnością wykonywaną przez organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych 2

Na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2139) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Rozporządzenie określa minimalną wysokość sumy gwarancji bankowej i ubezpieczeniowej, o której mowa w art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych, związaną z działalnością wykonywaną przez organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych.
§  2. 
W celu określenia minimalnej wysokości sumy gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej dokonuje się następującego rozróżnienia wykonywanej działalności:
1)
organizowanie imprez turystycznych na terytorium państw europejskich wymienionych w załączniku do rozporządzenia i pozaeuropejskich z wykorzystaniem transportu lotniczego w ramach przewozu czarterowego, z wyłączeniem pkt 6;
2)
organizowanie imprez turystycznych na terytorium państw pozaeuropejskich z wykorzystaniem innego środka transportu niż transport lotniczy w ramach przewozu czarterowego;
3)
organizowanie imprez turystycznych na terytorium państw pozaeuropejskich, jeżeli nie jest realizowana usługa transportowa;
4)
organizowanie imprez turystycznych na terytorium państw europejskich wymienionych w załączniku do rozporządzenia z wykorzystaniem innego środka transportu niż transport lotniczy w ramach przewozu czarterowego, z wyłączeniem pkt 6;
5)
organizowanie imprez turystycznych na terytorium państw europejskich wymienionych w załączniku do rozporządzenia, jeżeli nie jest realizowana usługa transportowa, z wyłączeniem pkt 7;
6)
organizowanie imprez turystycznych na terytorium państw mających lądową granicę z Rzecząpospolitą Polską, a w przypadku Federacji Rosyjskiej - w obrębie obwodu kaliningradzkiego oraz na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli jest realizowana usługa transportowa;
7)
organizowanie imprez turystycznych na terytorium państw mających lądową granicę z Rzecząpospolitą Polską, a w przypadku Federacji Rosyjskiej - w obrębie obwodu kaliningradzkiego oraz na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli nie jest realizowana usługa transportowa;
8)
ułatwianie nabywania powiązanych usług turystycznych wykonywanych na terytorium państw pozaeuropejskich, jeżeli jest realizowana usługa transportowa;
9)
ułatwianie nabywania powiązanych usług turystycznych wykonywanych na terytorium państw pozaeuropejskich, jeżeli nie jest realizowana usługa transportowa;
10)
ułatwianie nabywania powiązanych usług turystycznych wykonywanych na terytorium państw europejskich wymienionych w załączniku do rozporządzenia, jeżeli jest realizowana usługa transportowa, z wyłączeniem pkt 12;
11)
ułatwianie nabywania powiązanych usług turystycznych wykonywanych na terytorium państw europejskich wymienionych w załączniku do rozporządzenia, jeżeli nie jest realizowana usługa transportowa, z wyłączeniem pkt 13;
12)
ułatwianie nabywania powiązanych usług turystycznych wykonywanych na terytorium państw mających lądową granicę z Rzecząpospolitą Polską, a w przypadku Federacji Rosyjskiej - w obrębie obwodu kaliningradzkiego oraz na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli jest realizowana usługa transportowa;
13)
ułatwianie nabywania powiązanych usług turystycznych wykonywanych na terytorium państw mających lądową granicę z Rzecząpospolitą Polską, a w przypadku Federacji Rosyjskiej - w obrębie obwodu kaliningradzkiego oraz na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli nie jest realizowana usługa transportowa.
§  3. 
1. 
Przez roczny przychód z tytułu działalności wykonywanej przez:
1)
organizatora turystyki rozumie się przychód wyłącznie z tytułu organizowania imprez turystycznych, w tym przychód, w którego uzyskaniu będą pośredniczyli agenci turystyczni - deklarowany na okres kolejnych 12 miesięcy, na który ma zostać zawarta gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa;
2)
przedsiębiorcę ułatwiającego nabywanie powiązanych usług turystycznych rozumie się przychód uzyskany wyłącznie z tytułu działalności polegającej na ułatwianiu nabywania powiązanych usług turystycznych - deklarowany na okres kolejnych 12 miesięcy, na który ma zostać zawarta gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa.
2. 
Roczny przychód w przypadku:
1)
połączenia przedsiębiorców turystycznych prowadzących działalność organizatora turystyki lub przedsiębiorcy ułatwiającego nabywanie powiązanych usług turystycznych stanowi odpowiednio sumę deklarowanych przychodów połączonych przedsiębiorców turystycznych;
2)
przejęcia przez przedsiębiorcę turystycznego prowadzącego działalność organizatora turystyki lub przedsiębiorcy ułatwiającego nabywanie powiązanych usług turystycznych zobowiązań innego przedsiębiorcy turystycznego wynikających z zawartych przez niego umów o udział w imprezie turystycznej lub umów o usługi turystyczne stanowiące element powiązanych usług turystycznych stanowi odpowiednio sumę deklarowanych przychodów przedsiębiorcy turystycznego i deklarowanych przychodów wynikających z przejętych zobowiązań;
3)
korzystania przez przedsiębiorcę turystycznego z marki lub znaku towarowego innego przedsiębiorcy turystycznego stanowi odpowiednio sumę deklarowanych przychodów tych przedsiębiorców turystycznych.
3. 
Roczny przychód, o którym mowa w ust. 1 i 2, deklarowany na okres kolejnych 12 miesięcy na potrzeby określenia minimalnej wysokości sumy gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej nie może być niższy niż roczny przychód osiągnięty w roku obrotowym poprzedzającym rok zawarcia gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej.
§  4. 
W przypadku gdy organizator turystyki lub przedsiębiorca ułatwiający nabywanie powiązanych usług turystycznych wykonuje jednocześnie działalność w więcej niż jednym zakresie, o którym mowa w § 2, minimalna wysokość sumy gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej jest określana na poziomie najwyższej wartości procentowej lub kwotowej gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej.
§  5. 
Minimalna wysokość sumy gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, ustalana w odniesieniu do przedsiębiorców turystycznych wykonujących działalność, o której mowa w § 2, przyjmujących wpłaty wyłącznie po realizacji imprezy turystycznej lub powiązanej usługi turystycznej, wynosi:
1)
6,0% rocznego przychodu z tytułu wykonywanej działalności, o której mowa w § 2 pkt 1, nie mniej jednak niż równowartość 74 500 euro;
2)
5,0% rocznego przychodu z tytułu wykonywanej działalności, o której mowa w § 2 pkt 2, nie mniej jednak niż równowartość 25 000 euro;
3)
2,5% rocznego przychodu z tytułu wykonywanej działalności, o której mowa w § 2 pkt 3, nie mniej jednak niż równowartość 12 500 euro;
4)
3,5% rocznego przychodu z tytułu wykonywanej działalności, o której mowa w § 2 pkt 4, nie mniej jednak niż równowartość 14 000 euro;
5)
2,0% rocznego przychodu z tytułu wykonywanej działalności, o której mowa w § 2 pkt 5, nie mniej jednak niż równowartość 7000 euro;
6)
1,5% rocznego przychodu z tytułu wykonywanej działalności, o której mowa w § 2 pkt 6, nie mniej jednak niż równowartość 2250 euro;
7)
1,0% rocznego przychodu z tytułu wykonywanej działalności, o której mowa w § 2 pkt 7, nie mniej jednak niż równowartość 1150 euro;
8)
2,5% rocznego przychodu z tytułu wykonywanej działalności, o której mowa w § 2 pkt 8, nie mniej jednak niż równowartość 12 500 euro;
9)
1,5% rocznego przychodu z tytułu wykonywanej działalności, o której mowa w § 2 pkt 9, nie mniej jednak niż równowartość 6250 euro;
10)
2,0% rocznego przychodu z tytułu wykonywanej działalności, o której mowa w § 2 pkt 10, nie mniej jednak niż równowartość 7000 euro;
11)
1,0% rocznego przychodu z tytułu wykonywanej działalności, o której mowa w § 2 pkt 11, nie mniej jednak niż równowartość 3500 euro;
12)
1,0% rocznego przychodu z tytułu wykonywanej działalności, o której mowa w § 2 pkt 12, nie mniej jednak niż równowartość 1150 euro;
13)
0,5% rocznego przychodu z tytułu wykonywanej działalności, o której mowa w § 2 pkt 13, nie mniej jednak niż równowartość 600 euro.
§  6. 
Minimalna wysokość sumy gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, ustalana w odniesieniu do przedsiębiorców turystycznych wykonujących działalność, o której mowa w § 2, pobierających przedpłaty na poczet przyszłej imprezy turystycznej lub przyszłej powiązanej usługi turystycznej w terminie do 30 dni przed dniem rozpoczęcia imprezy turystycznej lub świadczenia powiązanej usługi turystycznej lub pobierających takie przedpłaty w wysokości do 30% ceny imprezy turystycznej lub powiązanej usługi turystycznej, wynosi:
1)
12,0% rocznego przychodu z tytułu wykonywanej działalności, o której mowa w § 2 pkt 1, nie mniej jednak niż równowartość 149 000 euro;
2)
10,0% rocznego przychodu z tytułu wykonywanej działalności, o której mowa w § 2 pkt 2, nie mniej jednak niż równowartość 50 000 euro;
3)
5,0% rocznego przychodu z tytułu wykonywanej działalności, o której mowa w § 2 pkt 3, nie mniej jednak niż równowartość 25 000 euro;
4)
7,0% rocznego przychodu z tytułu wykonywanej działalności, o której mowa w § 2 pkt 4, nie mniej jednak niż równowartość 28 000 euro;
5)
3,5% rocznego przychodu z tytułu wykonywanej działalności, o której mowa w § 2 pkt 5, nie mniej jednak niż równowartość 14 000 euro;
6)
3,0% rocznego przychodu z tytułu wykonywanej działalności, o której mowa w § 2 pkt 6, nie mniej jednak niż równowartość 4500 euro;
7)
1,5% rocznego przychodu z tytułu wykonywanej działalności, o której mowa w § 2 pkt 7, nie mniej jednak niż równowartość 2250 euro;
8)
5,0% rocznego przychodu z tytułu wykonywanej działalności, o której mowa w § 2 pkt 8, nie mniej jednak niż równowartość 25 000 euro;
9)
2,5% rocznego przychodu z tytułu wykonywanej działalności, o której mowa w § 2 pkt 9, nie mniej jednak niż równowartość 12 500 euro;
10)
3,5% rocznego przychodu z tytułu wykonywanej działalności, o której mowa w § 2 pkt 10, nie mniej jednak niż równowartość 14 000 euro;
11)
2,0% rocznego przychodu z tytułu wykonywanej działalności, o której mowa w § 2 pkt 11, nie mniej jednak niż równowartość 7000 euro;
12)
1,5% rocznego przychodu z tytułu wykonywanej działalności, o której mowa w § 2 pkt 12, nie mniej jednak niż równowartość 2250 euro;
13)
1,0% rocznego przychodu z tytułu wykonywanej działalności, o której mowa w § 2 pkt 13, nie mniej jednak niż równowartość 1150 euro.
§  7. 
Minimalna wysokość sumy gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej ustalana w odniesieniu do przedsiębiorców turystycznych wykonujących działalność, o której mowa w § 2, pobierających przedpłaty na poczet przyszłej imprezy turystycznej lub przyszłej powiązanej usługi turystycznej w wysokości powyżej 30% ceny imprezy turystycznej lub powiązanej usługi turystycznej, w terminie:
1)
powyżej 30 dni do 180 dni przed dniem rozpoczęcia imprezy turystycznej lub świadczenia powiązanej usługi turystycznej, wynosi:
a)
17,0% rocznego przychodu z tytułu wykonywanej działalności, o której mowa w § 2 pkt 1, nie mniej jednak niż równowartość 212 000 euro,
b)
15,0% rocznego przychodu z tytułu wykonywanej działalności, o której mowa w § 2 pkt 2, nie mniej jednak niż równowartość 75 000 euro,
c)
7,5% rocznego przychodu z tytułu wykonywanej działalności, o której mowa w § 2 pkt 3, nie mniej jednak niż równowartość 37 500 euro,
d)
10,0% rocznego przychodu z tytułu wykonywanej działalności, o której mowa w § 2 pkt 4, nie mniej jednak niż równowartość 42 000 euro,
e)
5,0% rocznego przychodu z tytułu wykonywanej działalności, o której mowa w § 2 pkt 5, nie mniej jednak niż równowartość 21 000 euro,
f)
4,5% rocznego przychodu z tytułu wykonywanej działalności, o której mowa w § 2 pkt 6, nie mniej jednak niż równowartość 7000 euro,
g)
2,5% rocznego przychodu z tytułu wykonywanej działalności, o której mowa w § 2 pkt 7, nie mniej jednak niż równowartość 3500 euro,
h)
7,5% rocznego przychodu z tytułu wykonywanej działalności, o której mowa w § 2 pkt 8, nie mniej jednak niż równowartość 37 500 euro,
i)
4,0% rocznego przychodu z tytułu wykonywanej działalności, o której mowa w § 2 pkt 9, nie mniej jednak niż równowartość 18 750 euro,
j)
5,0% rocznego przychodu z tytułu wykonywanej działalności, o której mowa w § 2 pkt 10, nie mniej jednak niż równowartość 21 000 euro,
k)
2,5% rocznego przychodu z tytułu wykonywanej działalności, o której mowa w § 2 pkt 11, nie mniej jednak niż równowartość 10 500 euro,
l)
2,0% rocznego przychodu z tytułu wykonywanej działalności, o której mowa w § 2 pkt 12, nie mniej jednak niż równowartość 3500 euro,
m)
1,0% rocznego przychodu z tytułu wykonywanej działalności, o której mowa w § 2 pkt 13, nie mniej jednak niż równowartość 1750 euro;
2)
powyżej 180 dni przed dniem rozpoczęcia imprezy turystycznej lub świadczenia powiązanej usługi turystycznej, wynosi:
a)
20,0% rocznego przychodu z tytułu wykonywanej działalności, o której mowa w § 2 pkt 1, nie mniej jednak niż równowartość 250 000 euro,
b)
18,0% rocznego przychodu z tytułu wykonywanej działalności, o której mowa w § 2 pkt 2, nie mniej jednak niż równowartość 90 000 euro,
c)
9,0% rocznego przychodu z tytułu wykonywanej działalności, o której mowa w § 2 pkt 3, nie mniej jednak niż równowartość 45 000 euro,
d)
12,0% rocznego przychodu z tytułu wykonywanej działalności, o której mowa w § 2 pkt 4, nie mniej jednak niż równowartość 50 000 euro,
e)
6,0% rocznego przychodu z tytułu wykonywanej działalności, o której mowa w § 2 pkt 5, nie mniej jednak niż równowartość 25 000 euro,
f)
5,0% rocznego przychodu z tytułu wykonywanej działalności, o której mowa w § 2 pkt 6, nie mniej jednak niż równowartość 7500 euro,
g)
2,5% rocznego przychodu z tytułu wykonywanej działalności, o której mowa w § 2 pkt 7, nie mniej jednak niż równowartość 3750 euro,
h)
9,0% rocznego przychodu z tytułu wykonywanej działalności, o której mowa w § 2 pkt 8, nie mniej jednak niż równowartość 45 000 euro,
i)
4,5% rocznego przychodu z tytułu wykonywanej działalności, o której mowa w § 2 pkt 9, nie mniej jednak niż równowartość 22 500 euro,
j)
6% rocznego przychodu z tytułu wykonywanej działalności, o której mowa w § 2 pkt 10, nie mniej jednak niż równowartość 25 000 euro,
k)
3,0% rocznego przychodu z tytułu wykonywanej działalności, o której mowa w § 2 pkt 11, nie mniej jednak niż równowartość 12 500 euro,
l)
2,5% rocznego przychodu z tytułu wykonywanej działalności, o której mowa w § 2 pkt 12, nie mniej jednak niż równowartość 3750 euro,
m)
1,5% rocznego przychodu z tytułu wykonywanej działalności, o której mowa w § 2 pkt 13, nie mniej jednak niż równowartość 1900 euro.
§  8. 
Minimalna wysokość sumy gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej w odniesieniu do przedsiębiorców turystycznych rozpoczynających działalność, o której mowa w § 2, wynosi:
1)
równowartość 250 000 euro - z tytułu wykonywanej działalności, o której mowa w § 2 pkt 1;
2)
równowartość 90 000 euro - z tytułu wykonywanej działalności, o której mowa w § 2 pkt 2;
3)
równowartość 45 000 euro - z tytułu wykonywanej działalności, o której mowa w § 2 pkt 3;
4)
równowartość 50 000 euro - z tytułu wykonywanej działalności, o której mowa w § 2 pkt 4;
5)
równowartość 25 000 euro - z tytułu wykonywanej działalności, o której mowa w § 2 pkt 5;
6)
równowartość 7500 euro - z tytułu wykonywanej działalności, o której mowa w § 2 pkt 6;
7)
równowartość 3750 euro - z tytułu wykonywanej działalności, o której mowa w § 2 pkt 7;
8)
równowartość 45 000 euro - z tytułu wykonywanej działalności, o której mowa w § 2 pkt 8;
9)
równowartość 22 500 euro - z tytułu wykonywanej działalności, o której mowa w § 2 pkt 9;
10)
równowartość 25 000 euro - z tytułu wykonywanej działalności, o której mowa w § 2 pkt 10;
11)
równowartość 12 500 euro - z tytułu wykonywanej działalności, o której mowa w § 2 pkt 11;
12)
równowartość 3750 euro - z tytułu wykonywanej działalności, o której mowa w § 2 pkt 12;
13)
równowartość 1900 euro - z tytułu wykonywanej działalności, o której mowa w § 2 pkt 13.
§  9. 
Minimalna wysokość sumy gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej w odniesieniu do przedsiębiorców turystycznych przyjmujących wpłaty wyłącznie po realizacji imprezy turystycznej lub powiązanej usługi turystycznej, rozpoczynających działalność, o której mowa w § 2, wynosi:
1)
równowartość 125 000 euro - z tytułu wykonywanej działalności, o której mowa w § 2 pkt 1;
2)
równowartość 45 000 euro - z tytułu wykonywanej działalności, o której mowa w § 2 pkt 2;
3)
równowartość 22 500 euro - z tytułu wykonywanej działalności, o której mowa w § 2 pkt 3;
4)
równowartość 25 000 euro - z tytułu wykonywanej działalności, o której mowa w § 2 pkt 4;
5)
równowartość 12 500 euro - z tytułu wykonywanej działalności, o której mowa w § 2 pkt 5;
6)
równowartość 3750 euro - z tytułu wykonywanej działalności, o której mowa w § 2 pkt 6;
7)
równowartość 1900 euro - z tytułu wykonywanej działalności, o której mowa w § 2 pkt 7;
8)
równowartość 22 500 euro - z tytułu wykonywanej działalności, o której mowa w § 2 pkt 8;
9)
równowartość 11 250 euro - z tytułu wykonywanej działalności, o której mowa w § 2 pkt 9;
10)
równowartość 25 000 euro - z tytułu wykonywanej działalności, o której mowa w § 2 pkt 10;
11)
równowartość 6250 euro - z tytułu wykonywanej działalności, o której mowa w § 2 pkt 11;
12)
równowartość 1900 euro - z tytułu wykonywanej działalności, o której mowa w § 2 pkt 12;
13)
równowartość 950 euro - z tytułu wykonywanej działalności, o której mowa w § 2 pkt 13.
§  10. 
Za przedpłaty, o których mowa w § 6 i § 7, uznaje się każdą wpłatę dokonaną przez podróżnego na poczet przyszłej imprezy turystycznej lub powiązanej usługi turystycznej.
§  11. 
Minimalna wysokość sumy gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej w odniesieniu do podmiotów, o których mowa w § 8 i § 9, wyznaczana w drugim roku działalności nie może być niższa niż w roku poprzednim.
§  12. 
Minimalna wysokość sumy gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej w odniesieniu do przedsiębiorcy turystycznego, który na swój wniosek został wykreślony z rejestru organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych, a następnie przed upływem 3 lat od dnia wykreślenia ponownie uzyskał wpis do tego rejestru, nie może być niższa niż określona w roku, w którym nastąpiło wykreślenie z rejestru.
§  13. 
Minimalną wysokość sumy gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, o której mowa w § 5-7 i § 11, podwyższa się proporcjonalnie do wzrostu deklarowanego przychodu, o którym mowa w § 3, jeżeli w okresie obowiązywania gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej zostanie przekroczony deklarowany roczny przychód, na podstawie którego została ustalona minimalna wysokość sumy gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej.
§  14. 
Kwoty, o których mowa w § 5-9, są ustalane przy zastosowaniu kursu średniego euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski po raz pierwszy w roku, w którym gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowej została zawarta.
§  14a. 
1. 
Roczny przychód, o którym mowa w § 3 ust. 1 i 2, deklarowany na okres kolejnych 12 miesięcy na potrzeby określenia minimalnej wysokości sumy gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej w roku obrotowym 2020 nie może być niższy niż 30% rocznego przychodu osiągniętego w roku obrotowym 2019.
2. 
Minimalna wysokość sumy gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, o której mowa w ust. 1, nie może być niższa niż suma określona na podstawie § 5-9.
§  15. 
Przepisy rozporządzenia stosuje się do gwarancji bankowych lub ubezpieczeniowych zawartych od dnia wejścia w życie rozporządzenia.
§  16. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2018 r. 3

ZAŁĄCZNIK

TERYTORIA PAŃSTW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM PAŃSTW MAJĄCYCH LĄDOWĄ GRANICĘ Z RZECZĄPOSPOLITĄ POLSKĄ, A W PRZYPADKU FEDERACJI ROSYJSKIEJ - W OBRĘBIE OBWODU KALININGRADZKIEGO

Lp. Nazwa polska
1 Albania
2 Andora
3 Austria
4 Belgia
5 Bośnia i Hercegowina
6 Bułgaria
7 Chorwacja
8 Czarnogóra
9 Dania (z wyłączeniem Grenlandii)
10 Estonia
11 Finlandia (wraz z Wyspami Alandzkimi)
12 Francja (z wyłączeniem terytoriów zamorskich)
13 Gibraltar
14 Grecja
15 Hiszpania (z wyłączeniem Wysp Kanaryjskich, Ceuty i Melilli)
16 Irlandia
17 Islandia
18 Kosowo
19 Liechtenstein
20 Luksemburg
21 Łotwa
22 Macedonia
23 Malta
24 Mołdowa
25 Monako
26 Niderlandy (z wyłączeniem terytoriów zamorskich)
27 Norwegia (z wyłączeniem wysp Svalbard i Jan Mayen)
28 Portugalia
29 Rosja (część europejska bez obwodu kaliningradzkiego)
30 Rumunia
31 San Marino
32 Serbia
33 Słowenia
34 Szwajcaria
35 Szwecja
36 Turcja (część leżąca na zachód od cieśnin Dardanele i Bosfor)
37 Watykan
38 Węgry
39 Wielka Brytania (wraz z Irlandią Północną, wyspą Man i Wyspami Normandzkimi, ale z wyłączeniem terytoriów zamorskich)
40 Włochy
41 Wyspy Owcze
1 Obecnie działem administracji rządowej - instytucje finansowe kieruje Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej (Dz.U.2020.1719).
2 Niniejsze rozporządzenie w zakresie swojej regulacji wdraża dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2302 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie imprez turystycznych i powiązanych usług turystycznych, zmieniającą rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 i dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE oraz uchylającą dyrektywę Rady 90/314/EWG (Dz. Urz. UE L 326 z 11.12.2015, str. 1).
3 Zakres spraw regulowany niniejszym rozporządzeniem był poprzednio uregulowany w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 kwietnia 2013 r. w sprawie minimalnej wysokości sumy gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej wymaganej w związku z działalnością wykonywaną przez organizatorów turystyki i pośredników turystycznych (Dz.U.2013.511), które traci moc z dniem 1 lipca 2018 r. w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz.U.2017.2361).

Zmiany w prawie

Nowelizacja ustawy o zadośćuczynieniach za naruszenie więzi rodzinnej już obowiązuje

W niedzielę 19 września weszła w życie nowelizacja Kodeksu cywilnego, która zakłada, że najbliższej rodzinie osoby trwale poszkodowanej może przysługiwać zadośćuczynienie za naruszenie więzi rodzinnej. Wcześniej problem próbowano nieskutecznie rozwiązać w orzecznictwie Sądu Najwyższego.

Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska 19.09.2021
Nowa sieć szpitali dopiero w 2022 roku

W marcu 2021 roku powinny zostać ogłoszone nowe wykazy szpitali zakwalifikowanych do sieci. Powołano już nawet w NFZ specjalny zespół do ustalenia nowych zasad. Z powodu pandemii kwalifikacja zostanie jednak przesunięta, i to już drugi raz. Zgodnie z najnowszą zmianą obecna kwalifikacja ma obowiązywać do 30 czerwca 2022 roku. Znika przepis określający do kiedy nowe wykazy mają być ogłoszone.

Jolanta Ojczyk 17.09.2021
7 proc. PKB na zdrowie i dotacja dla NFZ z budżetu - częściej niż raz w roku

Poziom 6 proc. PKB ma być osiągnięty rok wcześniej, czyli już w 2023 roku. W 2027 roku ma to być już 7 proc. PKB. W piątek Sejm odrzucił wszystkie poprawki Senatu, które podwyższały nakłady. Ponadto minister zdrowia będzie mógł częściej niż raz w roku zasilić budżet NFZ dotacją.

Jolanta Ojczyk 17.09.2021
Wyższa pensja minimalna to wyższe kary za wykroczenia i przestępstwa skarbowe

Niemal 29 milionów złotych w przyszłym roku wyniesie maksymalna kara za przestępstwo skarbowe. Natomiast najniższa grzywna za wykroczenie - 301 złotych. Wzrost wysokości kar nakładanych na podstawie kodeksu karnego skarbowego ma związek z podwyższeniem kwoty minimalnego wynagrodzenia. W przyszłym roku wyniesie ono 3010 złotych.

Krzysztof Koślicki 15.09.2021
Sprzedawcy muszą dokonać rejestracji w systemie Tax Free

Trwa rejestracja podmiotów, które będą chciały sprzedawać w systemie Tax Free po 1 stycznia 2022 roku. W przyszłym roku obsługa dokumentów będzie się odbywała wyłącznie w formie elektronicznej. Resort finansów przypomina o obowiązku rejestracji i wskazuje, że do tej pory w Tax Free zarejestrowało się 350 przedsiębiorców.

Krzysztof Koślicki 14.09.2021
Ustawa obowiązuje - państwo przejmie koszty w elektronicznym postępowaniu upominawczym

Zwolnienie z kosztów sądowych w elektronicznym postępowaniu upominawczym i w zasadzie przejęcie wydatków związanych z tym postępowaniem przez Skarb Państwa - to zmiana w ustawie o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, która w czwartek weszła w życie. Nowelizacja jest wykonaniem wyroku Trybunału Konstytucyjnego.

Krzysztof Sobczak 09.09.2021
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2021.1357 t.j.

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Minimalna wysokość sumy gwarancji bankowej i ubezpieczeniowej wymaganej w związku z działalnością wykonywaną przez organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych.
Data aktu: 27/12/2017
Data ogłoszenia: 26/07/2021
Data wejścia w życie: 01/07/2018