Sposób technicznego przygotowania systemów i sieci służących do przekazywania informacji do gromadzenia danych informatycznych oraz danych niestanowiących treści rozmowy telefonicznej lub innego przekazu informacji, a także sposoby ich zabezpieczania w urządzeniach zawierających te dane oraz w systemach i na informatycznych nośnikach danych.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 18 czerwca 2021 r.
w sprawie sposobu technicznego przygotowania systemów i sieci służących do przekazywania informacji do gromadzenia danych informatycznych oraz danych niestanowiących treści rozmowy telefonicznej lub innego przekazu informacji, a także sposobów ich zabezpieczania w urządzeniach zawierających te dane oraz w systemach i na informatycznych nośnikach danych

Na podstawie art. 218b ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 534 i 1023) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1. 
Rozporządzenie określa:
1)
sposób technicznego przygotowania systemów i sieci służących do przekazywania informacji - do gromadzenia danych, o których mowa w art. 218 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego, niestanowiących treści rozmowy telefonicznej lub innego przekazu informacji, zwanych dalej "danymi związanymi z przekazami informacji";
2)
sposoby zabezpieczania danych informatycznych, o których mowa w art. 218a § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego, w urządzeniach zawierających te dane oraz w systemach i na informatycznych nośnikach danych, zwanych dalej "danymi zapisanymi";
3)
sposoby zabezpieczania treści, o których mowa w art. 218a § 3 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego, w urządzeniach zawierających te dane oraz w systemach i na informatycznych nośnikach danych, zwanych dalej "treściami zapisanymi".
2. 
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
1)
użytkowniku, rozumie się przez to użytkownika w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2021 r. poz. 576);
2)
podmiocie uprawnionym, rozumie się przez to sąd lub prokuratora;
3)
podmiocie obowiązanym, rozumie się przez to urzędy, instytucje oraz podmioty, o których mowa w art. 218a § 1 i 3 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego.
§  2. 
Przygotowanie systemów i sieci służących do przekazywania informacji do gromadzenia danych związanych z przekazami informacji polega na zapewnieniu przez podmiot obowiązany technicznych możliwości zabezpieczenia tych danych przed ich utratą, zniekształceniem lub nieuprawnionym ujawnieniem, niezwłocznie w ciągu całej doby.
§  3. 
Podmiot obowiązany gromadzi dane związane z przekazami informacji, przetwarzane przez ten podmiot w związku z prowadzoną działalnością telekomunikacyjną lub stanowiące przedmiot świadczonych usług w zakresie przekazu informacji.
§  4. 
1. 
Zabezpieczenia danych zapisanych oraz treści zapisanych dokonuje się przy użyciu środków technicznych, w sposób umożliwiający ich późniejsze odczytanie.
2. 
Zabezpieczenia danych zapisanych oraz treści zapisanych dokonuje osoba upoważniona przez podmiot obowiązany, przy użyciu środków technicznych podmiotu obowiązanego, w urządzeniach zawierających te dane, w systemie lub na nośniku informatycznym.
3. 
W przypadku zabezpieczenia danych zapisanych lub treści zapisanych na nośniku informatycznym osoba dokonująca tego zabezpieczenia zapisuje lub oznacza na tym nośniku:
1)
sygnaturę akt sprawy, w której czynność ta została zlecona;
2)
swoje imię, nazwisko i stanowisko służbowe;
3)
dane dotyczące podstawy zabezpieczenia;
4)
czas dokonania zabezpieczenia.
§  5. 
Z czynności zabezpieczenia danych zapisanych oraz treści zapisanych osoba, o której mowa w § 4 ust. 2, sporządza notatkę, w której zamieszcza:
1)
datę i miejsce sporządzenia notatki oraz sygnaturę akt sprawy, w której czynność ta została zlecona;
2)
swoje imię, nazwisko i stanowisko służbowe;
3)
dane dotyczące podstawy zabezpieczenia;
4)
imię i nazwisko użytkownika albo nazwę podmiotu będącego użytkownikiem, w stosunku do którego zarządzono zabezpieczenie danych zapisanych lub treści zapisanych;
5)
czas dokonania zabezpieczenia danych zapisanych lub treści zapisanych;
6)
dane identyfikujące miejsce zabezpieczenia danych zapisanych lub treści zapisanych;
7)
inne dane dotyczące dokonywanej czynności.
§  6. 
1. 
Podmiot obowiązany gromadzi dane o dokonanych zabezpieczeniach danych zapisanych i treści zapisanych.
2. 
Gromadzone dane, o których mowa w ust. 1, obejmują:
1)
sygnaturę akt sprawy i datę wydania postanowienia o zabezpieczeniu danych zapisanych lub treści zapisanych;
2)
nazwę podmiotu uprawnionego;
3)
datę dokonania zabezpieczenia;
4)
imię i nazwisko użytkownika albo nazwę podmiotu będącego użytkownikiem, w stosunku do którego zarządzono zabezpieczenie danych zapisanych lub treści zapisanych;
5)
czas trwania zabezpieczenia;
6)
dane identyfikujące miejsce zabezpieczenia danych zapisanych i treści zapisanych.
§  7. 
Zabezpieczone dane zapisane oraz treści zapisane przechowuje się w sposób zabezpieczający przed ich utratą, zniekształceniem lub nieuprawnionym ujawnieniem oraz zniszczeniem lub uszkodzeniem nośnika informatycznego.
§  8. 
1. 
Zabezpieczenie połączone z obowiązkiem uniemożliwienia dostępu do danych zapisanych lub treści zapisanych dokonywane jest przez osobę upoważnioną przez podmiot obowiązany, przy użyciu środków technicznych podmiotu obowiązanego.
2. 
Zabezpieczenie połączone z obowiązkiem uniemożliwienia dostępu do danych zapisanych lub treści zapisanych następuje w sposób niewpływający na ich integralność oraz umożliwiający niezwłoczne umożliwienie dostępu przez podmiot obowiązany na żądanie podmiotu uprawnionego albo w wyniku upływu terminu, o którym mowa w postanowieniu podmiotu uprawnionego.
3. 
Przepis § 5, z wyjątkiem pkt 6, stosuje się odpowiednio.
§  9. 
1. 
Podmiot obowiązany na podstawie art. 218a § 4 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego do usunięcia treści zapisanych, usuwa je w sposób zabezpieczający przed ich nieuprawnionym odzyskaniem.
2. 
Przepisy § 5, z wyjątkiem pkt 6, oraz § 8 ust. 1, stosuje się odpowiednio.
§  10. 
Podmiot obowiązany zapewnia, aby dostęp do danych i treści, o których mowa w § 8 ust. 1, był możliwy wyłącznie dla osób przez niego upoważnionych do wykonania tych obowiązków i w celu ich wykonania.
§  11. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 22 czerwca 2021 r. 1
1 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobu technicznego przygotowania systemów i sieci służących do przekazywania informacji - do gromadzenia wykazów połączeń telefonicznych i innych przekazów informacji oraz sposobów zabezpieczania danych informatycznych (Dz. U. poz. 1023), które traci moc z dniem 22 czerwca 2021 r. na podstawie art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 20 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1023).

Zmiany w prawie

Biura rachunkowe będą miały dodatkowe i trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 30.07.2021
Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Podane w niej dane są podstawą do automatycznego nałożenia kwarantanny lub zwolnienia z niej. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.07.2021
Ustawa podpisana - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 05.07.2021
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2021.1101

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Sposób technicznego przygotowania systemów i sieci służących do przekazywania informacji do gromadzenia danych informatycznych oraz danych niestanowiących treści rozmowy telefonicznej lub innego przekazu informacji, a także sposoby ich zabezpieczania w urządzeniach zawierających te dane oraz w systemach i na informatycznych nośnikach danych.
Data aktu: 18/06/2021
Data ogłoszenia: 21/06/2021
Data wejścia w życie: 22/06/2021