Wprowadzenie do stosowania wymagań EUROCONTROL w zakresie przepisów systemu opłat trasowych.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY 1
z dnia 10 czerwca 2021 r.
w sprawie wprowadzenia do stosowania wymagań EUROCONTROL w zakresie przepisów systemu opłat trasowych 2

Na podstawie art. 3 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. z 2020 r. poz. 1970 oraz z 2021 r. poz. 784 i 847) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Wprowadza się do stosowania, z zastrzeżeniem przepisów rozporządzenia, wymagania międzynarodowe w zakresie przepisów systemu opłat trasowych, ustanowione przez Europejską Organizację do Spraw Bezpieczeństwa Żeglugi Powietrznej (EUROCONTROL), obejmujące:
1)
Warunki stosowania systemu opłat trasowych oraz warunki uiszczania należności,
2)
Zasady ustalania podstawy kosztowej dla opłat trasowych i obliczania stawek jednostkowych

- ogłoszone w załącznikach do ogłoszenia nr 2 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie wymagań EUROCONTROL w zakresie przepisów systemu opłat trasowych (Dz. Urz. ULC poz. 3).

§  2. 
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
1)
FIR Warszawa - rozumie się przez to rejon informacji powietrznej stanowiący przestrzeń powietrzną, o którym mowa w § 3 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie struktury polskiej przestrzeni powietrznej oraz szczegółowych warunków i sposobu korzystania z tej przestrzeni (Dz. U. z 2019 r. poz. 619), w którym jest zapewniana służba informacji powietrznej i służba alarmowa;
2)
instytucji - rozumie się przez to instytucję zapewniającą służby żeglugi powietrznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 rozporządzenia nr 549/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 10 marca 2004 r. ustanawiającego ramy tworzenia Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej (Rozporządzenie ramowe) (Dz. Urz. UE L 96 z 31.03.2004, str. 1, z późn. zm. 3  - Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 7, t. 8, str. 23), wyznaczoną na podstawie art. 127 ust. 2 ustawy;
3)
planie skuteczności działania - rozumie się przez to plan, o którym mowa w art. 11 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 549/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 10 marca 2004 r. ustanawiającego ramy tworzenia Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej;
4)
Prezesie Urzędu - rozumie się przez to Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego;
5)
rozporządzeniu 2019/317 - rozumie się przez to rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/317 z dnia 11 lutego 2019 r. ustanawiające system skuteczności działania i opłat w jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej oraz uchylające rozporządzenia wykonawcze (UE) nr 390/2013 i (UE) nr 391/2013 (Dz. Urz. UE L 56 z 25.02.2019, str. 1);
6)
ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze.
§  3. 
Strefy pobierania opłat trasowych określają przepisy wydane na podstawie art. 130g ustawy.
§  4. 
Czas trwania okresów odniesienia dla systemu skuteczności działania dla służb żeglugi powietrznej określa art. 7 ust. 1 i 2 rozporządzenia 2019/317.
§  5. 
1. 
Podstawę kosztową opłat trasowych określa się w złotych.
2. 
Jeżeli na podstawie umowy międzynarodowej wiążącej Rzeczpospolitą Polską dotyczącej utworzenia funkcjonalnego bloku przestrzeni powietrznej, w rozumieniu art. 2 pkt 25 rozporządzenia nr 549/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 10 marca 2004 r. ustanawiającego ramy tworzenia Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej, ustalono wspólną strefę pobierania opłat trasowych, koszty krajowe uwzględniane w podstawie kosztowej obliczanej dla takiej strefy są przeliczane na euro lub inną walutę przyjętą do obliczania stawki jednostkowej opłaty trasowej dla takiej strefy, zgodnie z art. 22 ust. 3 rozporządzenia 2019/317.
3. 
Notyfikacja waluty do Europejskiej Organizacji do Spraw Bezpieczeństwa Żeglugi Powietrznej (EUROCONTROL), polegająca na przekazaniu informacji zgodnie z art. 25 ust. 4 rozporządzenia 2019/317, odbywa się zgodnie z postanowieniami umowy, o której mowa w ust. 2.
§  6. 
Przekazywanie informacji dotyczących podstaw kosztowych opłat trasowych Komisji Europejskiej oraz Europejskiej Organizacji do Spraw Bezpieczeństwa Żeglugi Powietrznej (EUROCONTROL) odbywa się zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 130g ustawy.
§  7. 
1. 
Ustaloną w złotych stawkę jednostkową opłaty trasowej dla FIR Warszawa przelicza się na euro, w celu ustalenia wspólnej podstawy walutowej, zgodnie z pkt 3.9.1 wymagań międzynarodowych, o których mowa w § 1 pkt 2.
2. 
Przeliczenie, o którym mowa w ust. 1, nie ma zastosowania do regionalnej administracyjnej stawki jednostkowej opłaty trasowej, która jest wyrażana w euro.
§  8. 
Stawki jednostkowe opłat trasowych są ustalane na dany rok kalendarzowy.
§  9. 
Zwolnienia z opłat trasowych dla FIR Warszawa określa art. 130 ust. 6 ustawy.
§  10. 
Zwrot kosztów, o których mowa w art. 130 ust. 7 ustawy, poniesionych przez instytucje z tytułu zapewniania trasowych służb żeglugi powietrznej dla lotów zwolnionych z opłat trasowych, następuje na wniosek, o którym mowa w art. 130 ust. 7a ustawy, oraz zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 130 ust. 8 ustawy.
§  11. 
Warunki i sposób przeprowadzania konsultacji z przedstawicielami użytkowników przestrzeni powietrznej określają art. 24 ust. 2 i 3 rozporządzenia 2019/317 oraz przepisy wydane na podstawie art. 130g ustawy.
§  12. 
Publikacja sprawozdań rocznych instytucji odbywa się zgodnie z art. 128a ustawy.
§  13. 
1. 
Instytucja zapewniająca służby meteorologiczne prowadzi ewidencję urządzeń, służb, produktów i funkcji lotniczej informacji meteorologicznej zgodnie z pkt 2.4.7.2 wymagań międzynarodowych, o których mowa w § 1 pkt 2.
2. 
Instytucja zapewniająca służby meteorologiczne udostępnia przedstawicielom użytkowników przestrzeni powietrznej, na ich żądanie, dokumentację dotyczącą przejrzystego systemu rachunkowości kosztów.
§  14. 
System zachęt w stosunku do instytucji ustanawia się i stosuje zgodnie z art. 11, art. 27 i art. 28 rozporządzenia 2019/317.
§  15. 
Wyłączenie z podziału ryzyka związanego z ruchem ustalonych kosztów instytucji, które otrzymały zezwolenie na zapewnianie tych służb bez certyfikacji, zgodnie z art. 7 ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 550/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 10 marca 2004 r. w sprawie zapewniania służby żeglugi powietrznej w Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej (Dz. Urz. UE L 96 z 31.03.2004, str. 10, z późn. zm. 4  - Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 7, t. 8, str. 31), jest określane w planie skuteczności działania.
§  16. 
1. 
System zachęt w stosunku do użytkowników przestrzeni powietrznej obejmujący opłaty trasowe, stanowiący modulację opłat, o której mowa w art. 32 rozporządzenia 2019/317, zatwierdza Prezes Urzędu na wniosek instytucji zapewniającej służby ruchu lotniczego.
2. 
Konsultacje propozycji systemu zachęt, o którym mowa w ust. 1, przeprowadza się zgodnie z art. 32 ust. 2 rozporządzenia 2019/317.
3. 
Wraz z propozycją, o której mowa w ust. 2, instytucja zapewniająca służby ruchu lotniczego przedstawia Prezesowi Urzędu uzasadnienie spełnienia przez proponowany system zachęt, o którym mowa w ust. 1, wymagań określonych w art. 32 rozporządzenia 2019/317 oraz wymagań międzynarodowych, o których mowa w § 1 pkt 2.
4. 
Zatwierdzony przez Prezesa Urzędu system zachęt, o którym mowa w ust. 1, jest publikowany w Zbiorze Informacji Lotniczych (AIP Polska) oraz w Dzienniku Urzędowym Urzędu Lotnictwa Cywilnego.
§  17. 
Na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie stosuje się przepisów pkt 3.8 wymagań międzynarodowych, o których mowa w § 1 pkt 2, dotyczących państw o wysokiej inflacji.
§  18. 
1. 
Kompetencje i zadania "Umawiającego się Państwa", o których mowa w pkt 2.1, 2.3.4.1, 2.3.4.2 akapit pierwszy, 3.3.4.4, 3.3.5 oraz 3.4.2 akapit drugi i trzeci wymagań międzynarodowych, o których mowa w § 1 pkt 2, wykonuje Prezes Urzędu.
2. 
Kompetencję "Umawiającego się Państwa", o której mowa w pkt 2.5.3 akapit drugi wymagań międzynarodowych, o których mowa w § 1 pkt 2, wykonuje Prezes Urzędu, w drodze akceptacji propozycji alokacji przedłożonej przez instytucję w ramach propozycji kosztów ustalonych na etapie sporządzania projektu planu skuteczności działania.
§  19. 
Traci moc rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 września 2014 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania wymagań EUROCONTROL w zakresie przepisów systemu opłat trasowych (Dz. U. poz. 1229).
§  20. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. z 2021 r. poz. 937).
2 Niniejsze rozporządzenie służy stosowaniu:

1) rozporządzenia (WE) nr 549/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 10 marca 2004 r. ustanawiającego ramy tworzenia Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej (Rozporządzenie ramowe) (Dz. Urz. UE L 96 z 31.03.2004, str. 1, z późn. zm. - Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 7, t. 8, str. 23);

2) rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2019/317 z dnia 11 lutego 2019 r. ustanawiającego system skuteczności działania i opłat w jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej oraz uchylającego rozporządzenia wykonawcze (UE) nr 390/2013 i (UE) nr 391/2013 (Dz. Urz. UE L 56 z 25.02.2019, str. 1).

3 Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 174 z 04.07.2007, str. 26 oraz Dz. Urz. UE L 300 z 14.11.2009, str. 34.
4 Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 174 z 04.07.2007, str. 27 oraz Dz. Urz. UE L 300 z 14.11.2009, str. 34.

Zmiany w prawie

Biura rachunkowe będą miały dodatkowe i trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 30.07.2021
Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Podane w niej dane są podstawą do automatycznego nałożenia kwarantanny lub zwolnienia z niej. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.07.2021
Ustawa podpisana - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 05.07.2021