Ustanowienie Pełnomocnika Rządu do spraw inwestycji zagranicznych w Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.U.2021.108
ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 15 stycznia 2021 r.
w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw inwestycji zagranicznych w Rzeczypospolitej Polskiej
Na podstawie art. 10 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1171 oraz z 2020 r. poz. 568, 695 i 2320) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1.  Ustanawia się Pełnomocnika Rządu do spraw inwestycji zagranicznych w Rzeczypospolitej Polskiej, zwanego dalej "Pełnomocnikiem".
2.  Pełnomocnikiem jest sekretarz stanu albo podsekretarz stanu w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw gospodarki.
§  2.  Do zadań Pełnomocnika należy koordynacja działań mających na celu napływ inwestycji zagranicznych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności:
1) współpraca z przedsiębiorcami zagranicznymi planującymi realizację inwestycji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
2) dostarczanie inwestorom zagranicznym informacji dotyczących rynku polskiego oraz warunków i uregulowań prawnych wykonywania działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
3) współpraca z organizacjami pozarządowymi, instytucjami międzynarodowymi oraz samorządem terytorialnym, w celu nawiązywania kontaktów z inwestorami zagranicznymi;
4) budowanie długoterminowych relacji z inwestorami zagranicznymi oraz utrzymywanie kontaktu na etapie poinwestycyjnym;
5) monitorowanie warunków inwestowania przez przedsiębiorców zagranicznych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
6) opiniowanie projektów dokumentów rządowych związanych z inwestycjami zagranicznymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
§  3.  Organy administracji rządowej są obowiązane do współdziałania i udzielania pomocy Pełnomocnikowi, w szczególności przez udostępnianie mu informacji niezbędnych do realizacji jego zadań.
§  4.  Pełnomocnik, w celu właściwej realizacji powierzonych mu zadań, może współpracować z organami jednostek samorządu terytorialnego, państwowymi osobami prawnymi, osobami prawnymi z udziałem Skarbu Państwa oraz organizacjami pozarządowymi.
§  5. 
1.  Pełnomocnik może powoływać zespoły o charakterze opiniodawczym lub do opracowania określonych zagadnień oraz, w zakresie powierzonych mu zadań, zlecać przeprowadzenie badań i ekspertyz.
2.  Pełnomocnik może występować do właściwych urzędów państwowych o delegowanie pracowników, za ich zgodą, do pracy w zespołach, o których mowa w ust. 1.
§  6. 
1.  Pełnomocnik przedstawia Radzie Ministrów w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki analizy, oceny i wnioski związane z zakresem jego zadań.
2.  Pełnomocnik przedstawia Radzie Ministrów za pośrednictwem ministra właściwego do spraw gospodarki sprawozdanie ze swojej działalności, do dnia 31 stycznia za rok poprzedni.
3.  Pełnomocnik niezwłocznie informuje Prezesa Rady Ministrów oraz ministra właściwego do spraw gospodarki o zagrożeniach w realizacji powierzonych mu zadań.
§  7.  Obsługę merytoryczną, organizacyjno-prawną, techniczną oraz kancelaryjno-biurową Pełnomocnika zapewnia urząd obsługujący ministra właściwego do spraw gospodarki.
§  8.  Wydatki związane z obsługą Pełnomocnika są pokrywane z budżetu państwa z części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw gospodarki.
§  9.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Sejm rozpoczął prace nad projektem o e-hulajnogach

W środę w Sejmie odbyło się pierwsze czytanie projektu nowelizacji prawa o ruchu drogowym regulującego status e-hulajnogi i urządzeń transportu osobistego, np. e-deskorolki. Kierujący nimi będą musieli ustępować pierwszeństwa pieszym na chodnikach, nie będą mogli jechać jezdnią na której dopuszczalna prędkość jest większa niż 30 km/h. Będą też ograniczenia dla dzieci.

Krzysztof Sobczak 24.02.2021
Program Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej ma zmniejszyć liczbę wypadków

Z Krajowego Funduszu Drogowego w latach 2021-2024 rząd przeznaczy 2,5 mld zł na doświetlenie przejść, budowę chodników czy przebudowę skrzyżowań. Cel Programu Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej to poprawa bezpieczeństwa na drogach i zwiększenie ochrony pieszych.

Katarzyna Kubicka-Żach 23.02.2021
Senacki projekt przewiduje zmiany w wojewódzkich funduszach ochrony środowiska

Z własnej inicjatywy Senat przyjął projekt, zgodnie z którym zmieni się sposób powoływania organów wojewódzkich funduszy ochrony środowiska. Zdaniem projektodawców dotychczasowe regulacje budzą wątpliwości co do zgodności z przepisami Konstytucji. Projekt trafi teraz do Sejmu.

Katarzyna Kubicka-Żach 19.02.2021
Senat odrzucił ustawę o służbie zagranicznej

Senatorowie odrzucili ustawę o służbie zagranicznej, zgodnie z którą powołany ma zostać szef służby zagranicznej dla monitorowania i nadzorowania wykorzystania środków finansowych. Ustawa zmienia też zasady naboru kadr i struktury stopni dyplomatycznych. Według Senatu ustawy nie da się poprawić. Ustawa wróci teraz do Sejmu.

Katarzyna Kubicka-Żach 19.02.2021
Rząd wprowadza drugą cechę biometryczną do dowodów osobistych – odciski palców

Pobieranie odcisków palców odbywać się będzie podczas składania wniosku o wydanie dowodu osobistego. Zmiany w dowodach osobistych obejmą także dodanie podpisu posiadacza dokumentu. Pobieranie odcisków palców powoduje, że wniosku nie będzie można złożyć elektronicznie, tylko osobiście w urzędzie gminy.

Katarzyna Kubicka-Żach 16.02.2021
Rząd wprowadza zmiany w Karcie Dużej Rodziny

Rada Ministrów chce zwiększyć udogodnienia dla rodzin wielodzietnych w ramach Karty Dużej Rodziny. Aplikacja mObywatel ma umożliwić pobranie Karty w wersji elektronicznej. Zwiększono też kwoty przysługujące gminom za rozpatrywanie wniosków dotyczących Karty.

Katarzyna Kubicka-Żach 16.02.2021