Zakres analizy zagrożeń wynikających z działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące oraz forma przedstawiania wniosków z analizy zagrożeń.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 25 maja 2021 r.
w sprawie zakresu analizy zagrożeń wynikających z działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące oraz formy przedstawiania wniosków z analizy zagrożeń 1

Na podstawie art. 86g ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 623 i 784) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Rozporządzenie określa:
1)
zakres analizy zagrożeń, o której mowa w art. 86d ust. 2, art. 86e ust. 2 i art. 86f ust. 2 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe, zwanej dalej "ustawą", dokonywanej odpowiednio przez kierownika jednostki organizacyjnej, wojewodę albo ministra właściwego do spraw wewnętrznych;
2)
formę, w jakiej kierownik jednostki organizacyjnej oraz wojewoda przedstawiają wnioski z analizy zagrożeń.
§  2. 
Zakres analizy zagrożeń dokonywanej przez kierownika jednostki organizacyjnej, o której mowa w art. 86d ust. 2 ustawy, obejmuje:
1)
dla działalności zakwalifikowanych do III kategorii zagrożeń zgodnie z załącznikiem nr 5 do ustawy:
a)
ocenę maksymalnych potencjalnych skutków zdarzenia radiacyjnego w oparciu o rodzaj i zakres działalności związanej z narażeniem,
b)
w przypadku jednostek organizacyjnych wykonujących działalność związaną z narażeniem polegającą na wytwarzaniu, przetwarzaniu lub stosowaniu materiałów jądrowych, materiałów promieniotwórczych, źródeł promieniotwórczych, produkowaniu lub stosowaniu urządzeń zawierających źródła promieniotwórcze - ocenę maksymalnych potencjalnych skutków zdarzenia radiacyjnego w oparciu o kategoryzację źródeł promieniotwórczych z uwzględnieniem całkowitej aktywności źródeł otwartych i zamkniętych, z którymi wykonywana jest działalność,
c)
ocenę prawdopodobieństwa wystąpienia zdarzeń radiacyjnych oraz możliwości przeciwdziałania ich wystąpieniu i ograniczania ich skutków, w szczególności zdarzeń polegających na:
niekontrolowanym narażeniu pracowników lub osób postronnych,
wystąpieniu skażeń promieniotwórczych w miejscach nieprzystosowanych do występowania takich skażeń,
utracie kontroli nad źródłem promieniowania jonizującego,
d)
ocenę potencjalnego wpływu niekorzystnych zdarzeń o charakterze nieradiacyjnym na możliwość wystąpienia zdarzeń radiacyjnych i usuwania ich skutków;
2)
dla działalności zakwalifikowanych do IV kategorii zagrożeń zgodnie z załącznikiem nr 5 do ustawy:
a)
zakres analizy jak dla kategorii III oraz
b)
ocenę prawdopodobieństwa wystąpienia zdarzeń radiacyjnych związanych z działalnością poza siedzibą jednostki organizacyjnej oraz możliwości przeciwdziałania ich wystąpieniu i ograniczania ich skutków;
3)
dla działalności zakwalifikowanych do II kategorii zagrożeń zgodnie z załącznikiem nr 5 do ustawy:
a)
zakres analizy jak dla kategorii III, z wyłączeniem pkt 1 lit. b, oraz
b)
w przypadku działalności polegającej na budowie, rozruchu, eksploatacji lub likwidacji obiektu jądrowego - analizy bezpieczeństwa spełniające wymogi wynikające z przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 36d ust. 3 ustawy;
4)
dla działalności zakwalifikowanych do I kategorii zagrożeń zgodnie z załącznikiem nr 5 do ustawy zakres analizy jak dla kategorii II, ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń dla ludności i środowiska poza terenem jednostki organizacyjnej.
§  3. 
Zakres analizy zagrożeń dokonywanej przez wojewodę dla terenu województwa, o której mowa w art. 86e ust. 2 ustawy, obejmuje:
1)
wnioski z analizy zagrożeń dokonanej przez kierowników jednostek organizacyjnych wykonujących na terenie województwa działalność zakwalifikowaną do I, II, III lub IV kategorii zagrożeń zgodnie z załącznikiem nr 5 do ustawy;
2)
ocenę prawdopodobieństwa wystąpienia i maksymalnych potencjalnych skutków oraz możliwości przeciwdziałania skutkom zdarzeń radiacyjnych mogących być skutkiem wykonywanych na terenie województwa działalności zakwalifikowanych do I, II i IV kategorii zagrożeń zgodnie z załącznikiem nr 5 do ustawy;
3)
ocenę prawdopodobieństwa wystąpienia i maksymalnych potencjalnych skutków oraz możliwości przeciwdziałania skutkom zdarzeń radiacyjnych mogących wynikać z:
a)
wykonywanych w sąsiednich województwach działalności zakwalifikowanych do I kategorii zagrożeń zgodnie z załącznikiem nr 5 do ustawy,
b)
działalności zakwalifikowanych do V kategorii zagrożeń zgodnie z załącznikiem nr 5 do ustawy

- które mogą wymagać podjęcia pilnych działań w celu ochrony ludności na terenie województwa;

4)
ocenę potencjalnych skutków oraz możliwości przeciwdziałania skutkom zdarzenia radiacyjnego spowodowanego przez nieznanego sprawcę, w tym skutkom wykrycia porzuconej substancji promieniotwórczej lub źródła niekontrolowanego.
§  4. 
Zakres analizy zagrożeń dokonywanej przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, o której mowa w art. 86f ust. 2 ustawy, obejmuje:
1)
wnioski z analizy zagrożeń dokonanej przez właściwych wojewodów dla terenów województw;
2)
wnioski z analizy zagrożeń dokonanej przez kierowników jednostek organizacyjnych wykonujących działalność zakwalifikowaną do I kategorii zagrożeń zgodnie z załącznikiem nr 5 do ustawy;
3)
ocenę prawdopodobieństwa wystąpienia i maksymalnych potencjalnych skutków oraz możliwości przeciwdziałania skutkom zdarzeń radiacyjnych mogących wynikać z działalności zakwalifikowanych do V kategorii zagrożeń zgodnie z załącznikiem nr 5 do ustawy, które mogą wymagać podjęcia pilnych działań w celu ochrony ludności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
§  5. 
Wnioski z analizy zagrożeń przedstawia się w formie:
1)
matrycy ryzyka w funkcji prawdopodobieństwa i skutków;
2)
map topograficznych, wektorowych lub rastrowych, przedstawiających zasięg geograficzny zagrożeń, jakie mogą wystąpić poza terenem jednostki organizacyjnej, z przypisanym prawdopodobieństwem wystąpienia i oceną skutków dla ludzi, mienia i środowiska;
3)
tabel opisujących parametry zagrożeń oraz ich prognozowane skutki;
4)
opisu, jeżeli charakter zagrożenia uniemożliwia przedstawienie wniosków z analizy zagrożeń w sposób określony w pkt 1-3.
§  6. 
Dla działalności zakwalifikowanych do II kategorii zagrożeń zgodnie z załącznikiem nr 5 do ustawy, polegających na eksploatacji lub likwidacji obiektu jądrowego, wykonywanych w dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, zakres analizy zagrożeń dokonywanej przez kierownika jednostki organizacyjnej, o której mowa w art. 86d ust. 2 ustawy, obejmuje:
1)
zakres analizy jak dla kategorii III, z wyłączeniem § 2 pkt 1 lit. b;
2)
analizy bezpieczeństwa sporządzone na potrzeby odpowiednio eksploatacyjnego raportu bezpieczeństwa albo raportu bezpieczeństwa dla etapu likwidacji obiektu jądrowego, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 6 pkt 2 ustawy.
§  7. 
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
1 Niniejsze rozporządzenie w zakresie swojej regulacji wdraża dyrektywę Rady 2013/59/Euratom z dnia 5 grudnia 2013 r. ustanawiającą podstawowe normy bezpieczeństwa w celu ochrony przed zagrożeniami wynikającymi z narażenia na działanie promieniowania jonizującego oraz uchylającą dyrektywy 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom i 2003/122/Euratom (Dz. Urz. UE L 13 z 17.01.2014, str. 1, Dz. Urz. UE L 72 z 17.03.2016, str. 69, Dz. Urz. UE L 152 z 11.06.2019, str. 128 oraz Dz. Urz. UE L 324 z 13.12.2019, str. 80).

Zmiany w prawie

Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Biura rachunkowe czekają trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.07.2021
Ustawa podpisana - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 05.07.2021
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2021.1059

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Zakres analizy zagrożeń wynikających z działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące oraz forma przedstawiania wniosków z analizy zagrożeń.
Data aktu: 25/05/2021
Data ogłoszenia: 14/06/2021
Data wejścia w życie: 29/06/2021