Określenie stawek wynagrodzenia biegłych, taryf zryczałtowanych oraz sposobu dokumentowania wydatków niezbędnych dla wydania opinii w postępowaniu cywilnym.

Dz.U.2020.989
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 24 kwietnia 2013 r.
w sprawie określenia stawek wynagrodzenia biegłych, taryf zryczałtowanych oraz sposobu dokumentowania wydatków niezbędnych dla wydania opinii w postępowaniu cywilnym
Na podstawie art. 89 ust. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 755, 807 i 956) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa:
1) stawki wynagrodzenia biegłych powołanych przez sąd za wykonaną pracę;
2) taryfy zryczałtowane dla poszczególnych kategorii biegłych ze względu na dziedzinę, w której są oni specjalistami;
3) sposób dokumentowania wydatków niezbędnych dla wydania opinii.
§  2.  Stawka wynagrodzenia biegłych powołanych przez sąd za każdą rozpoczętą godzinę pracy, zwana dalej "stawką", wynosi - w zależności od stopnia złożoności problemu będącego przedmiotem opinii, nakładu pracy oraz warunków, w jakich opracowano opinię - od 1,28% do 1,81% kwoty bazowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, której wysokość określa ustawa budżetowa, zwanej dalej "kwotą bazową".
§  3. 
1.  W przypadku biegłych posiadających tytuł naukowy profesora lub tytuł profesora w zakresie sztuki stawka wynosi 3,93%.
2.  W przypadku biegłych posiadających stopień naukowy doktora habilitowanego lub stopień doktora habilitowanego w zakresie sztuki stawka wynosi 3,08%.
3.  W przypadku biegłych posiadających stopień naukowy doktora lub stopień doktora w zakresie sztuki stawka wynosi 2,55%.
§  4.  W razie szczególnie złożonego charakteru problemu będącego przedmiotem opinii, stawka może być podwyższona do 50%.
§  5.  W przypadku biegłych z zakresu daktylologii, wzywanych przez sąd w razie potrzeby przesłuchania osób doświadczających trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, które posługują się językiem migowym, systemem językowo-migowym lub sposobem komunikowania się osób głuchoniewidomych, stawka wynosi:
1) za tłumaczenie z języka migowego oraz z innych środków komunikowania 1,69%;
2) za tłumaczenie na język migowy oraz na inne środki komunikowania 2,21%.
§  6.  Stawka biegłego, o którym mowa w § 5, może być podwyższona, nie więcej jednak niż o 50%, w razie przesłuchiwania osoby podczas badania jej stanu psychicznego albo przy udziale innych biegłych.
§  7. 
1.  Wynagrodzenie za wykonaną pracę biegłych z dziedziny medycyny, w zakresie czynności opisanych w załączniku nr 1 do rozporządzenia, można określić według stawki albo taryfy zryczałtowanej wskazanej w tym załączniku.
2.  W przypadku gdy opinię sporządził podmiot, o którym mowa w art. 290 § 1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1460, z późn. zm.), wynagrodzenie za wykonaną pracę, w zakresie czynności opisanych w załączniku nr 2 do rozporządzenia, można określić według stawki albo taryfy zryczałtowanej wskazanej w tym załączniku.
3.  Wynagrodzenie za wykonaną pracę biegłych z dziedziny geodezji i kartografii, w zakresie czynności opisanych w załączniku nr 3 do rozporządzenia, można określić według stawki albo taryfy zryczałtowanej wskazanej w tym załączniku.
§  8.  Wydatki poniesione przez biegłego, niezbędne dla wydania opinii, w tym w szczególności wydatki materiałowe, amortyzację aparatury badawczej oraz koszty dojazdu na miejsce wykonania czynności, biegły dokumentuje za pomocą faktur lub rachunków albo kopii tych dokumentów, a w razie ich braku - za pomocą oświadczenia.
§  9.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 6 maja 2013 r. 1
ZAŁĄCZNIKI
ZAŁĄCZNIK Nr  1

TARYFA ZRYCZAŁTOWANA WYNAGRODZENIA BIEGŁYCH Z DZIEDZINY MEDYCYNY

Lp. Określenie czynności Procent kwoty bazowej
1 2 3
1 Określenie inwalidztwa, niepełnosprawności lub niezdolności do pracy oraz ich stopnia 2,13-8,491)
2 Ocena zdolności do odbycia kary pozbawienia wolności 2,98-10,721)
3 Stwierdzenie uszkodzeń ciała i ich kwalifikacja, ustalenie obcowania płciowego, stwierdzenie dziewictwa, ciąży, przebytego porodu, zakażenia wenerycznego 1,91-4,351)
4 Badanie zdolności do płodzenia, łącznie z badaniem nasienia (w razie konieczności powtórzenia badania stawkę podwyższa się o 100%) 3,61-5,311)
5 Oględziny zewnętrzne zwłok i szczątków ludzkich w miejscu ich znalezienia 3,93-14,331)
6 Oględziny zewnętrzne i sekcja zwłok świeżych - w zależności od warunków przeprowadzenia, zakresu badań i stanu zwłok 6,69-21,751)
7 Oględziny zewnętrzne i sekcja zwłok rozkładających się, przeobrażonych i ekshumowanych, a także wykonywane w warunkach wyjątkowo trudnych 9,34-28,861)
8 Badanie stanu zdrowia psychicznego:
1) w warunkach ambulatoryjnych bez pisemnej opinii 1,91-4,671)
2) w warunkach ambulatoryjnych z pisemną opinią 5,10-10,721)
3) w warunkach szpitalnych z pisemną opinią 12,20-25,891)
9 Badanie psychologiczne:
1) w warunkach ambulatoryjnych bez pisemnej opinii 1,91-4,671)
2) w warunkach ambulatoryjnych z pisemną opinią 5,10-10,721)
3) w warunkach szpitalnych z pisemną opinią 12,20-25,891)
10 Badanie w przedmiocie uzależnienia od alkoholu:
1) w warunkach ambulatoryjnych bez pisemnej opinii 1,91-4,671)
2) w warunkach ambulatoryjnych z pisemną opinią 5,10-10,721)
3) w warunkach szpitalnych z pisemną opinią 12,20-25,891)
11 Wydanie opinii wyłącznie na podstawie akt sprawy 5,10-21,651)
1) W zależności od stopnia złożoności problemu będącego przedmiotem opinii oraz warunków, w jakich opracowano opinię.
ZAŁĄCZNIK Nr  2

TARYFA ZRYCZAŁTOWANA WYNAGRODZENIA PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 290 § 1 KODEKSU POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

Lp. Określenie czynności Procent kwoty

bazowej

1 2 3
I. Badania laboratoryjne
1 1. Badanie krwi w sprawie o ustalenie ojcostwa, poszerzone o układy grupowe ACP, PGM, ESD - jednej osoby 9,45
2. Badanie dodatkowe układów GPT, GLO, GC, AK, ADA, Fy, TK, Ss, P - jednej osoby - za każdy układ 0,96
3. Badanie dodatkowe HLA - jednej osoby 16,87
2 Badanie grup krwi świeżej - w zależności od ilości oznaczonych układów grupowych 1,17-19,521)
3 Badanie grup krwi rozłożonej - w zależności od ilości oznaczonych układów grupowych 2,13-32,571)
4 Badanie śladów krwi i innych substancji biologicznych:
1) oględziny jednego dowodu rzeczowego oraz wstępne badanie śladów (metodą widmową i innymi metodami) 2,13-3,081)
2) badanie metodami serologicznymi przynależności gatunkowej plam krwi i innych substancji biologicznych jednego gatunku i na jednym dowodzie 2,76
3) badanie przynależności grupowej śladów krwi i innych substancji biologicznych na jednym dowodzie rzeczowym:
a) w układzie ABO 3,08
b) za każdy następny układ grupowy 1,28
4) badanie śladów krwi w celu orzeczenia źródła krwawienia lub czasu powstania śladów 3,82
5) inne badania biologiczne: oznaczenie płci w śladach krwi i innych substancjach biologicznych, oznaczanie czasu powstania takich śladów, ustalanie wieku osobnika na podstawie zawartości hemoglobiny płodowej w składzie krwi i inne badania umożliwiające identyfikację indywidualną śladu biologicznego - na jednym dowodzie rzeczowym 5,31
5 Badanie plam nasienia (fizykalne, chemiczne, krystalograficzne, mikroskopowe, serologiczne) na jednym dowodzie rzeczowym 4,67-6,581)
6 1. Badanie makroskopowe, mikroskopowe i mikrometryczne włosów dowodowych i porównawczych lub identyfikacja włókien i włosów - jednej osoby 2,23-5,941)
2. Oznaczenie płci na podstawie badania włosów (metodami fluorescencji albo chromatyny płciowej) lub oznaczenie grupy krwi na tej podstawie - jednej osoby 1,49-3,081)
7 Badanie identyfikacyjne materiału biologicznego (mechanoskopia, mikroskopia porównawcza, badanie na obecność jonów metali, superprojekcja itp.) 2,87-10,291)
8 Badanie śladów i uszkodzeń postrzałowych:
1) bez strzałów próbnych 3,08
2) ze strzałami próbnymi 5,31
9 Badanie histologiczne wycinków jednego narządu ciała 0,96
10 Badanie krwi na obecność tlenku węgla (hemoglobiny tlenkowowęglowej):
1) badanie jakościowe 0,96
2) badanie ilościowe 2,13
11 1. Badanie krwi na obecność alkoholu:
1) metodą Widmarka 1,49
2) za każdą inną metodę 2,76-3,081)
2. Badanie wydychanego powietrza na obecność alkoholu 3,08
12 1. Badanie narządów ciała na obecność trucizn2):
1) trucizny lotne z parą wodną - wielokierunkowe badania jakościowe 7,54-9,761)
2) trucizny lotne - oznaczenie ilościowe - stawka wymieniona w pkt 1 ulega zwiększeniu o 3,72-11,891)
3) wolne kwasy i zasady, trujące reszty kwasowe - wielokierunkowe badania jakościowe 4,67-8,381)
4) oznaczenie ilościowe trucizny z grupy wymienionej w pkt 3 - stawka ulega zwiększeniu o 4,67-9,761)
5) trucizny metaliczne - wielokierunkowe badania jakościowe 21,75-28,121)
6) oznaczenie ilościowe trucizny z grupy wymienionej w pkt 5 - stawka ulega zwiększeniu o 2,23-6,901)
7) trucizny organiczne naturalne i syntetyczne - przeprowadzenie wielokierunkowego toku badań 30,34-34,691)
8) identyfikacja trucizny wyosobnionej w toku badań wymienionych w pkt 7 4,67-34,691), 3)
9) ilościowe oznaczenie zidentyfikowanej trucizny wymienionej w pkt 8 - stawka ulega zwiększeniu o 2,23-11,891)
2. Badanie narządów ciała na obecność trucizn ukierunkowane (tj. z określeniem poszukiwanej trucizny) jakościowe lub ilościowe 7,54-28,121), 2)
3. Badanie chemiczno-toksykologiczne substancji chemicznej w celu jej zidentyfikowania 3,72-28,121), 3)
13 Wykonanie prób biologicznych (na zwierzętach lub roślinach) z wyodrębnioną trucizną 2,23-7,321)
14 Badania botaniczne i farmakognostyczne trucizn roślinnych (identyfikacja części roślin i grzybów) 5,31-10,191)
II. Badania osób żyjących
15 Określenie inwalidztwa, niepełnosprawności lub niezdolności do pracy oraz ich stopnia 3,72-14,431)
16 Ocena zdolności do odbycia kary pozbawienia wolności 3,08-11,891)
17 Stwierdzenie uszkodzeń ciała i ich kwalifikacja, stwierdzenie dziewictwa, ciąży, przebytego porodu, zakażenia wenerycznego, ustalenie obcowania płciowego itp. 3,08-6,691)
18 Badanie antropologiczne jednej osoby, łącznie z dokumentacją fotograficzną, w sprawie o ustalenie ojcostwa 14,43
19 Badanie stanu zdrowia psychicznego:
1) w warunkach ambulatoryjnych bez pisemnej opinii 1,91-4,671)
2) w warunkach ambulatoryjnych z pisemną opinią 5,10-10,721)
3) w warunkach szpitalnych z pisemną opinią 12,20-25,891)
20 Badanie psychologiczne:
1) w warunkach ambulatoryjnych bez pisemnej opinii 1,91-4,671)
2) w warunkach ambulatoryjnych z pisemną opinią 5,10-10,721)
3) w warunkach szpitalnych z pisemną opinią 12,20-25,891)
21 Badanie zdolności do płodzenia, łącznie z chemicznym i mikroskopowym badaniem nasienia (w razie konieczności powtórzenia badania nasienia, stawkę podwyższa się o 100%) 4,67-6,581)
III. Badania sekcyjne
22 Oględziny zewnętrzne zwłok i szczątków ludzkich w miejscu ich znalezienia 4,67-16,021)
23 Oględziny zewnętrzne i sekcja zwłok świeżych - w zależności od warunków przeprowadzenia, zakresu badań i stanu zwłok 8,17-24,401)
24 Oględziny zewnętrzne i sekcja zwłok rozkładających się, przeobrażonych i ekshumowanych, a także wykonywane w warunkach wyjątkowo trudnych 11,25-32,571)
25 Maceracja kości i ich rekonstrukcja:
1) przygotowanie kośćca do maceracji, jego maceracja (w razie maceracji kompletnego szkieletu - górna wysokość stawki) 8,49-25,891)
2) rekonstrukcja kompletnego szkieletu 8,17-114,041)
IV. Inne czynności
26 Wydanie opinii wyłącznie na podstawie akt sprawy 5,10-21,651)
27 Sporządzenie dokumentacji fotograficznej osób żyjących, zwłok i dowodów rzeczowych - za jedno ujęcie (format 10 cm x 15 cm) 0,11
1) W zależności od stopnia złożoności problemu będącego przedmiotem opinii oraz warunków, w jakich opracowano opinię.

2) Wymienione w tej pozycji wysokości stawek odnoszą się do badania jednego narządu. Przy równoległym badaniu drugiego i następnych narządów lub materiałów w tej samej sprawie wysokość stawek obniża się o 20%.

3) Dopuszcza się możliwość podwyższenia stawek (do 50%) w wypadkach uzasadnionych szczególnymi trudnościami (np. mało znane i rzadko spotykane substancje trujące, materiał z ekshumacji).

ZAŁĄCZNIK Nr  3

TARYFA ZRYCZAŁTOWANA ZA TYPOWE CZYNNOŚCI TECHNICZNE BIEGŁYCH Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII

Lp. Określenie czynności Jednostka Procent kwoty

bazowej za jednostkę

1 2 3 4
1 Badanie ksiąg wieczystych oraz akt w archiwach państwowych:
1) za pierwszą księgę lub za pierwsze akta nieruchomości nieruchomość 3,08
2) za każdą następną księgę lub każde następne akta nieruchomość 1,49
2 Wyciągi danych z operatu ewidencji gruntów:
- sporządzenie wypisu z rejestru gruntów:
1) za pierwszą działkę działka 1,17
2) za każdą następną działkę działka 0,11
- sporządzenie wypisu z rejestru gruntów i wyrysu z mapy ewidencyjnej wraz z rozliczeniem powierzchni działek wykazanych w księgach wieczystych:
3) za pierwszą działkę działka 21,96
4) za każdą następną działkę działka 2,23
3 Uzyskanie niezbędnych danych z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego:
1) do 4 punktów granicznych i osnowy geodezyjnej ryczałt 4,67
2) za każdy następny punkt graniczny i osnowy geodezyjnej punkt 0,32
4 Ustalenie granic nieruchomości:
1) do 4 punktów granicznych ryczałt 29,39
2) za każdy następny punkt graniczny na podstawie danych geodezyjno-kartograficznych punkt 2,23
3) za każdy następny punkt graniczny na podstawie oświadczeń stron punkt 0,96
5 Pomiar sytuacyjny i opracowanie jego wyników oraz sporządzenie mapy:
1) dla powierzchni do 0,50 ha ryczałt 51,88
2) dla powierzchni powyżej 0,50 do 1,00 ha ryczałt 65,24
3) dla powierzchni powyżej 1,00 ha do 3,00 ha ryczałt 78,08
4) dla powierzchni powyżej 3,00 ha do 5,00 ha ryczałt 96,96
5) za każdy następny hektar 1 ha 11,57
6 Podział nieruchomości:
- opracowanie wstępnego projektu podziału na kopii mapy:
1) podział na dwie działki ryczałt 14,43
2) za każdą następną działkę działka 2,23
- obliczenie i wyznaczenie w terenie projektu podziału:
3) podział na dwie działki ryczałt 65,24
4) za każdą następną działkę działka 7,32
7 Inne prace geodezyjno-kartograficzne:
- skartowanie i opisanie na mapie granic ustalonych w postępowaniu rozgraniczeniowym:
1) do 4 punktów granicznych ryczałt 9,76
2) za każdy następny punkt graniczny punkt 1,49
- skartowanie i opisanie na mapie projektu podziału nieruchomości:
3) podział na dwie działki ryczałt 24,40
4) za każdą następną działkę działka 2,23
5) za pomiar i sporządzenie szkicu sytuacyjnego do różnych celów stosuje się stawki określone w lp. 5 z zastosowaniem współczynnika 0,5
1 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 1975 r. w sprawie kosztów przeprowadzenia dowodu z opinii biegłych w postępowaniu sądowym (Dz.U.1975.46.254) oraz rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 października 1983 r. w sprawie wynagradzania biegłych (tłumaczy) z zakresu daktylologii (Dz.U.1983.64.292), które tracą moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie art. 10 ustawy z dnia 31 sierpnia 2012 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2012.1101).

Zmiany w prawie

Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2020.989 t.j.

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Określenie stawek wynagrodzenia biegłych, taryf zryczałtowanych oraz sposobu dokumentowania wydatków niezbędnych dla wydania opinii w postępowaniu cywilnym.
Data aktu: 24/04/2013
Data ogłoszenia: 03/06/2020
Data wejścia w życie: 06/05/2013