Przekazywanie informacji, w tym danych osobowych, dotyczących bezpieczeństwa imprez masowych.

Dz.U.2020.97
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1
z dnia 16 stycznia 2020 r.
w sprawie przekazywania informacji, w tym danych osobowych, dotyczących bezpieczeństwa imprez masowych
Na podstawie art. 42 ust. 6 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2171) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa sposób przekazywania informacji, w tym danych osobowych, dotyczących bezpieczeństwa imprez masowych, zwanych dalej "informacjami", przez podmioty zobowiązane, wzory kart rejestracyjnych, karty zapytania oraz karty odpowiedzi.
§  2. 
1.  Informacje, w imieniu podmiotu zobowiązanego, przekazuje osoba upoważniona do ich przekazywania.
2.  Informacje przekazuje się w formie pisemnej przez bezpośrednie doręczenie albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
3.  W przypadku bezpośredniego doręczenia informacji za pośrednictwem komisariatu lub komendy powiatowej (rejonowej, miejskiej) Policji informacje przekazuje się w formie pisemnej, w zaklejonej kopercie uniemożliwiającej dostęp osób nieuprawnionych.
4.  Informacje przekazywane za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym zawierające dane osobowe, przekazuje się w formie zaszyfrowanego pliku danych, w sposób, który gwarantuje bezpieczeństwo, integralność i poufność przesyłanych danych.
5.  Osoba, która przyjmuje informacje w jednostce organizacyjnej Policji, rejestruje to przyjęcie i wystawia potwierdzenie w formie odpowiedniej do sposobu otrzymania informacji oraz niezwłocznie przekazuje informacje zgodnie z właściwością.
§  3. 
1.  Przekazywanie informacji odbywa się na kartach rejestracyjnych, kartach zapytania oraz kartach odpowiedzi.
2.  Podmioty zobowiązane przekazują informacje na czytelnie wypełnionych kartach w przypadku:
1) osobistego doręczenia informacji w formie pisemnej - przez wpisanie jej do karty rejestracyjnej lub karty odpowiedzi drukowanymi literami koloru czarnego, pisanymi ręcznie lub maszynowo albo za pomocą komputerowego edytora tekstu;
2) przekazywania informacji za pomocą środków komunikacji elektronicznej - przez wpisanie jej do karty rejestracyjnej lub karty odpowiedzi drukowanymi literami koloru czarnego, pisanymi za pomocą komputerowego edytora tekstu, w przypadku korzystania z sieci teleinformatycznej, albo drukowanymi literami koloru czarnego, pisanymi ręcznie lub maszynowo, w przypadku korzystania z urządzeń telefaksowych.
3.  Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio do podmiotów uprawnionych kierujących zapytania na kartach zapytania.
§  4.  Wzór karty:
1) rejestracyjnej o osobach, przeciwko którym toczy się postępowanie karne lub przeciwko którym skierowano wniosek o ukaranie za czyn popełniony w związku z masową imprezą sportową, w tym meczem piłki nożnej, jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia;
2) rejestracyjnej o osobach, co do których zapadł prawomocny wyrok lub prawomocne orzeczenie o ukaraniu za przestępstwo albo wykroczenie popełnione w związku z masową imprezą sportową, w tym meczem piłki nożnej, jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia;
3) rejestracyjnej o klubach, organizacjach, stowarzyszeniach skupiających kibiców jest określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia;
4) rejestracyjnej o zaistniałych w związku z organizowanymi imprezami masowymi zbiorowych naruszeniach porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz chuligańskich zachowaniach jest określony w załączniku nr 4 do rozporządzenia;
5) rejestracyjnej o związkach i klubach sportowych jest określony w załączniku nr 5 do rozporządzenia;
6) rejestracyjnej o terminarzu rozgrywek meczów piłki nożnej lub terminarzu innych masowych imprez sportowych jest określony w załączniku nr 6 do rozporządzenia;
7) rejestracyjnej o obiektach, na których terenie są organizowane masowe imprezy sportowe, w tym mecze piłki nożnej, jest określony w załączniku nr 7 do rozporządzenia;
8) rejestracyjnej o przemieszczaniu się osób uczestniczących w masowych imprezach sportowych, w tym meczach piłki nożnej, i ich pobycie w miejscach organizowania tych imprez jest określony w załączniku nr 8 do rozporządzenia;
9) rejestracyjnej o organizatorach masowych imprez sportowych, w tym meczów piłki nożnej, jest określony w załączniku nr 9 do rozporządzenia;
10) rejestracyjnej o organizatorach przejazdu osób uczestniczących w masowych imprezach sportowych, w tym meczach piłki nożnej, jest określony w załączniku nr 10 do rozporządzenia;
11) rejestracyjnej o zakazach zagranicznych oraz instytucjach zagranicznych właściwych do współpracy jest określony w załączniku nr 11 do rozporządzenia;
12) zapytania jest określony w załączniku nr 12 do rozporządzenia;
13) odpowiedzi jest określony w załączniku nr 13 do rozporządzenia.
§  5.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 2
ZAŁĄCZNIKI
ZAŁĄCZNIK Nr  1
WZÓR

KARTA REJESTRACYJNA

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  2
WZÓR

KARTA REJESTRACYJNA

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  3
WZÓR

KARTA REJESTRACYJNA

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  4
WZÓR

KARTA REJESTRACYJNA

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  5
WZÓR

KARTA REJESTRACYJNA

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  6
WZÓR

KARTA REJESTRACYJNA

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  7
WZÓR

KARTA REJESTRACYJNA

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  8
WZÓR

KARTA REJESTRACYJNA

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  9
WZÓR

KARTA REJESTRACYJNA

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  10
WZÓR

KARTA REJESTRACYJNA

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  11
WZÓR

KARTA REJESTRACYJNA

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  12
WZÓR

Adresat .........................................................................................................................................

(nazwa i adres jednostki organizacyjnej Policji)

KARTA ZAPYTANIA

Na podstawie art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2171) niniejszym przedkładam zapytanie dotyczące bezpieczeństwa imprez masowych.

Treść zapytania:

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

Uzasadnienie:

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

Nazwa i adres podmiotu uprawnionego: Data sporządzenia karty zapytania:
............................................... ...........................................
Imię i nazwisko osoby upoważnionej:
...............................................
Telefon kontaktowy:
...............................................
ZAŁĄCZNIK Nr  13
WZÓR

Adresat .........................................................................................................................................

(nazwa i adres podmiotu uprawnionego)

KARTA ODPOWIEDZI

Zgodnie z zapytaniem ..................................................................................................................

z dnia ............................................... r. niniejszym przekazuję informację dotyczącą bezpieczeństwa imprez masowych do dalszego wykorzystania w ramach realizacji ustawowych zadań, zgodnie z art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2171).

Treść odpowiedzi:

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

Nazwa i adres jednostki udzielającej odpowiedzi: Data sporządzenia karty odpowiedzi:
......................................................... ................................................
Imię i nazwisko osoby udzielającej odpowiedzi:
.........................................................
Telefon kontaktowy:
..........................................................
1 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 2264).
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie przekazywania informacji dotyczących bezpieczeństwa imprez masowych (Dz. U. poz. 329), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie art. 105 pkt 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 125).

Zmiany w prawie

Odmrażanie także w muzeum, ale decyzję podejmie dyrektor

Ministerstwo kultury informuje, że decyzje dotyczące zmiany form udostępniania instytucji kultury, takich jak muzea należą do dyrektora instytucji. Ma on działać w porozumieniu z organizatorem oraz właściwym oddziałem sanepidu. Odmrażanie nie oznacza też, że nie będzie obowiązku noszenia maseczki w budynku, parku czy na parkingu.

Katarzyna Kubicka-Żach 31.05.2020
Zaliczki na PIT później

Przepisy tarczy antykryzowej przesunęły termin wpłaty przez płatników zaliczek na PIT za marzec i kwiecień na 1 czerwca. Jak się właśnie okazało, resort finansów daje na rozliczenie PIT jeszcze więcej czasu. Rządowe Centrum Legislacji opublikowało w piątek projekt specjalnego rozporządzenia.

Krzysztof Koślicki 29.05.2020
Obowiązuje już nowelizacja ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Zarejestrowane koło gospodyń wiejskich może otrzymać od 3 do 5 tysięcy złotych na działalność w tym roku. Kwota zależy od liczby członków organizacji. Pomoc jest przyznawana do wyczerpania środków finansowych, zgodnie z kolejnością złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku.

Katarzyna Kubicka-Żach 27.05.2020
Finanse samorządów w tarczy 4 – rozluźnienie rygorów, większe zadłużanie

Możliwość nierównowagi strony bieżącej budżetu JST o ubytek w dochodach będący skutkiem epidemii, złagodzenie w 2020 roku reguły fiskalnej ograniczającej zadłużenie – to niektóre rozwiązania tarczy antykryzysowej 4. Projekt, który trafił właśnie do Sejmu, ma wesprzeć budżety samorządów.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020
Wójt przesunie urzędnika do innej pracy bez jego zgody – projekt tarczy 4 w Sejmie

Tarcza antykryzysowa 4 przewiduje możliwość przesunięcia pracownika samorządowego do innej pracy, jeśli jego szef uzna to za stosowne, bo na przykład wystąpią braki kadrowe jakiejś jednostki w czasie epidemii przy zwiększeniu jej zadań. Pracownik nie będzie miał nic do powiedzenia, ale przesunięcie będzie czasowe.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020
UE: Zakaz sprzedaży papierosów mentolowych już obowiązuje

Od środy w Unii Europejskiej obowiązuje zakaz sprzedaży papierosów mentolowych i z kapsułką smakową. Nowe regulacje zostały wprowadzone na mocy unijnej dyrektywy tytoniowej, która została przyjęta w UE w 2014 roku i przewiduje także ostrzeżenia przed skutkami nałogu w postaci np. zdjęć chorych organów muszą zajmować dwie trzecie powierzchni paczki.

Krzysztof Sobczak 20.05.2020